Hotărârea nr. 136/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 136 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 103/25.07.2013 privind

aprobarea garantării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe contractată de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau

contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții ”Construire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”

În temeiul prevederilor art.36, alin. (2) și alin. (4), lit. b), ale art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. c), precum și ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectorelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile Codului civil, referitoare la contracte sau convenții,

Luând act de:

a)    expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator;

b)    raportul de specialitate al Directiei Management Economic, înregistrat sub nr. G 1314/06.09.2013;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/25.07.2013 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți    obiectivului de invesțiti ”Construire Complex comercial multifuncțional Piața

Agroalimentară Mureș”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.102/25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne/externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instțiitiude credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei, pentru finațnarea obiectivului de investiții ”Construire Complex commercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.103/25.07.2013, după cum urmează:

”Se aprobă garantarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe contractată direct de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale șau alte ințșiti tude credit în valoare de    12.636,28 mii euro sau

contravaloarea în lei, cu o maturitate de minim 10 de ani.”

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.103/25.07.2013 își păstrează valabilitatea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Sectorului

1 al Municipiului București și directorul Administrației Piețelor Sector 1.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1 și Prefectului municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.primariasector1.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 136

Data: 06.09.2013