Hotărârea nr. 128/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 128 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea

efectelor sezonului rece - iarna 2013-2014

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precumși R aportul de

specialitate al Direcției Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 având ca părți Consiliul Local al Sectorului 1 și SC. Compania Romprest Service S.A. și art. 5 din Actul Aditional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008;

Având în vedere adresa SC. Compania Romprest Service S.A. nr. 289/13.08.2013 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 22375/13.08.2013.

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.80 și art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. În vederea constituirii de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. a stocului de materiale antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1 pentru prevenirea și combaterea poleiului și a înghețului în perioada de iarnă 2013-2014, se mandatează Directorul Direcției Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1 să aprobe materialele antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1, respectiv cantitățile estimate de material antiderapant, precum și tarifele de transport și achiziție a acestora, în baza fișei de calcul ce va fi prezentată de către operatorul SC. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 128 Data: 28.08.2013