Hotărârea nr. 115/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 115 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6

luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia- Marioara,

ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 1 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/201 1 - Legea asistenței sociale;

Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitatile de interventie, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 193/27.09.2012 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia-Marioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale;

Văzând Cererea formulată sub nr. 23514/06.06.2013 de către doamna Armean Nadia-Marioara, privitor la acordarea unui ajutor financiar pentru plata chiriei;

Având în vedere contractul de închiriere, încheiat la data de 26.10.2012 între ADEL M.A. ALQADI și doamna Armean Nadia-Marioara, cu valabilitate în perioada 01.11.2012-01.11.2013;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), ale art.81, alin.(2), lit.n) și ale art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea de către primarul sectorului 1 al municipiului București, a unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia-Marioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

Art.2. (1) Se autorizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarul sectorului 1, din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

(2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, doamna Armean Nadia-Marioara și Serviciul Secretariat General, Audiențe și vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 115

Data: 25.07.2013