Hotărârea nr. 11/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 11 / 2013


MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 11/03.01.2012 privind acordarea

unui ajutor financiar Parohiei Galileea - Străulești din București, situată în strada Nazarcea nr. 3, Sector 1, în vederea realizării lucrărilor de execuție clopotniță, lumânărar și mărire pridvor, în sensul prelungirii duratei protocolului de colaborare pentru o perioadă de un an

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de

specialitate întocmit de Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Având în vedere prevederile art.3, alin.(2) din Ordonanța Guvernului României nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de solicitarea Parohiei Galileea - Străulesti de prelungire a Protocolului de colaborare, înregistrată sub nr. 2905/31.01.2013 ;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.s), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.4.1 din Protocolul de Colaborare prevăzut în Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/03.01.2012 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Galileea - Străulești din București, situată în strada Nazarcea nr. 3, Sector 1, în vederea realizării lucrărilor de execuție clopotniță, lumânărar și mărire pridvor, în sensul prelungirii duratei protocolului de colaborare pentru o perioadă de un an.

Art.2. Se aprobă conținutul Actului Adițional la Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Parohia Galileea - Străulești din București, situată în strada Nazarcea nr. 3, Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 Actul Adițional la protocolul de colaborare menționat la art. 2.

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărâii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/03.01.2012 rămân nemodificate.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic, Serviciul Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Teodor Cristian Dumitrescu

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 11 Data: 31.01.2013

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 11/31.01.2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,

Teodor Cristian Dumitrescu

ACT ADITIONAL LA PROTOCOLUL DE COLABORARE

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11 / 03.02.2012 privind acordarea

unui ajutor financiar Parohiei Galileea - Străulești din București, situată în strada Nazarcea nr. 3, Sector 1 în vederea realizării lucrărilor de execuție clopotniță, lumânărar și mărire pridvor

În conformitate cu prevederile art. 4.1. din Protocolul de colaborare aprobat

prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/03.02.2012 privind

acordarea unui ajutor financiar Parohiei Galileea - Străulești din București, situată în strada Nazarcea nr. 3, Sector 1, în vederea realizării lucrărilor de execuție clopotniță, lumânărar și mărire pridvor;

Ținând cont de adresa înregistrată cu nr. 2905 /31.01.2013 privind solicitarea Parohiei Galileea - Străulesti de prelungire a Protocolului de colaborare;

s-a încheiat prezentul

ACT ADIȚIONAL LA PROTOCOLUL DE COLABORARE

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI:

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, cu sediul în

București, Șoseaua București - Ploiești nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul primar Andrei Ioan Chiliman, denumit în cele ce urmează CONSILIUL;

și

1

Parohia Galileea - Străulești din București, situată în strada Nazarcea nr. 3, Sector 1, cod de înregistrare fiscală 16102066, reprezentată prin Costinel Ailioaei, în calitate de Preot Paroh, denumită în cele ce urmează BISERICA

Art. 2. Se prelungește durata protocolului de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/03.02.2012 pentru o perioadă de un an.

Art. 3. Celelalte clauze ale Protocolului de colaborare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/03.02.2012 rămân nemodificate.

Părțile au înțeles să încheie astăzi.................prezentul Act Adițional în

două exemplare, egal autentice, câte unul pentru fiecare parte

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1    PAROHIA


PRIMAR,

ANDREI IOAN CHILIMAN


GALILEEA -STRAULESTI

PREOT PAROH, COSTINEL AILIOAEI


Direcția Investiții,

Bogdan Pițigoi

Vizat CFPP Diana Robaciu

Serviciul Legislație si Spații cu altă destinație decât cea de locuință Șef Serviciu,

Florentina BUCȘA