Hotărârea nr. 107/2013

Hotărârea Consiliului Local nr. 107 / 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Poliției Locale Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit

de Poliția Locală a Sectorului 1, precumși Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Ordonanț a de Urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliția Locală a Sectorului 1 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Sectorului 1 ;

Conform avizului favorabil nr.24809/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Organigrama Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 107

Data: 25.07.2013

\n

Anexa 1DIRECTOR GENERAL, ANDREI MIHAIL
BIROUL PENTRU

SERVICIUL

SITUAȚII DE

POLIȚIA

URGENȚĂ

ANIMALELOR


SERVICIUL DISPECERAT , ARMAMENT ȘI ANALIZA INFORMAȚIEI

SERVICIUL DISCIPLINA In CONSTRUCTII ȘI AFIȘAJ STRADAL

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ACTIVITAȚI COMERCIALE

14


SERVICIUL 2

ORDINE ȘI LINIȘTE

PUBLICĂ


SERVICIUL 3

ORDINE ȘI LINIȘTE

PUBLICĂ


SERVICIUL PROCEDURI ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR


SERVICIUL

CONTROL INTERN ȘI AVIZARE LEGALITATESERVICIUL

RELAȚII

PUBLICE

SECRETARIAT,

REGISTRATURĂBIROUL DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII


SERVICIUL

CIRCULAȚIE PE DRUMURILE ’ PUBLICE


SERVICIUL PAZĂ ȘI BUNURI CONFISCATE


Biroul

Resurse

Umane și

Pregătire

Profesională

1

r

r

Biroul Prevenire

și Protecția

Muncii

Biroul

Licitații

Contracte


SERVICIUL

SERVICIUL

INTERVENȚII «

1-

-►

PROXIMITATE-

RAPIDE

PETIȚII-


BIROUL CÂINI DE MISIUNE


Anexa 2Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr.107/25.07.2013 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

STAT DE FUNCȚII

AL POLIȚIEI LOCALE A SECTORULUI 1

STRUCTURA

Funcție

demnitat

e publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/Grad

Nivelul studiilor

Numele, Prenumele/vacant

temp./vacant după caz

OBSERVAȚII

POLIȚIA LOCALĂ

SECTOR 1

înalt funcționar

public

de conducere

de execuție

de

conducere

de execuție

1

CONDUCERE

director general

I

superior

S

OCUPAT

2

CONDUCERE

director executiv

I

superior

S

temp. Vacant

3

CONDUCERE

director executiv

I

superior

S

OCUPAT

4

BIROUL RESURSE UMANE ȘI

PREGĂTIRE

PROFESIONALĂ

sef birou

I

S

OCUPAT

5

consilier

I

superior

S

OCUPAT

6

consilier

I

principal

S

temp. Vacant

7

referent

IA

M

OCUPAT

8

inspector

III

S

OCUPAT

9

referent

IA

M

OCUPAT

10

BIROUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIA MUNCII

sef birou

I

superior

S

OCUPAT

11

referent

IA

M

OCUPAT

12

referent

IA

M

OCUPAT

13

muncitor

I

M

OCUPAT

14

muncitor

III

M

OCUPAT

15

referent

IA

M

OCUPAT

16

SERVICIUL ECONOMIC

șef serviciu

OCUPAT

17

consilier

I

principal

S

temp. Ocupat

18

inspector

I

asistent

S

temp. Ocupat

19

inspector

I

asistent

S

OCUPAT

20

Biroul Licitații

Contracte

șef birou

OCUPAT

21

inspector

I

asistent

S

OCUPAT

22

inspector

I

asistent

S

temp. Vacant

23

inspector

I

asistent

S

OCUPAT

24

referent

III

asistent

M

temp. Ocupat

25

insp.sp.

II

S

OCUPAT

26

SERVICIUL

RELAȚII

PUBLICE,

SECRETARIAT,

REGISTRATURĂ

șef serviciu

OCUPAT

27

consilier

I

principal

S

OCUPAT

28

insp.spec.

II

S

OCUPAT

29

referent

IA

M

OCUPAT

30

referent

II

M

OCUPAT

31

referent

II

M

temp. Vacant

32

insp.spec.

IA

S

temp. Vacant

33

muncitor

M

OCUPAT

34

SERVICIUL

LOGISTIC

șef

serviciu

S

OCUPAT

35

muncitor

III

OCUPAT

36

referent

IA

M

OCUPAT

37

muncitor

III

OCUPAT

38

munc.nec

M.N.

OCUPAT

39

muncitor

III

OCUPAT

40

muncitor

OCUPAT

41

referent

IA

M

OCUPAT

42

SERVICIUL

CONTROL

INTERN ȘI AVIZARE

LEGALITATE

șef serviciu

OCUPAT

43

cons.jur.

I

superior

S

OCUPAT

44

insp.sp.

IA

S

OCUPAT

45

insp.sp.

II

S

temp. Vacant

46

referent

IA

M

OCUPAT

47

referent

IA

M

OCUPAT

48

referent

IA

M

temp. Ocupat

49

referent

IA

M

OCUPAT

DIRECTIA POLITIE LOCALĂ

50

SERVICIUL

INTERVENTII

RAPIDE

șef serviciu

temp. Ocupat

51

polițist local

I

princ

S

OCUPAT

52

TEMP VACANT

polițist local

I

princ

S

temp. Vacant

53

polițist local

I

asis

S

temp. Vacant

54

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

55

polițist local

I

asis

S

temp. Ocupat

56

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

57

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

58

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

59

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

60

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

61

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

62

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

63

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

64

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

65

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

66

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

67

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

68

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

69

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

70

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

71

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

72

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

73

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

74

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

75

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

76

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

77

BIROUL CÂINI

DE MISIUNE

șef birou

temp. Ocupat

78

polițist local

I

sup

S

temp. Vacant

detașat

79

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

80

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

81

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

82

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

83

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

84

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

85

polițist local

III

asis

M

temp. Vacant

86

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

87

SERVICIUL

CIRCULAȚIE PE

DRUMURILE

PUBLICE

șef serviciu

OCUPAT

88

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

89

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

90

polițist local

I

princ

S

OCUPAT

91

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

92

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

93

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

94

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

95

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

96

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

97

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

98

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

99

polițist local

III

asis

M

V A C A N T

100

polițist local

III

asist

M

OCUPAT

101

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

102

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

103

SERVICIUL 1

ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

temp.oc

upat

șef serviciu

temp. Ocupat

104

polițist local

I

princ

S

OCUPAT

105

polițist local

I

princ

S

OCUPAT

106

temp.vacant

polițist local

I

asis

S

temp.vacant

107

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

108

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

109

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

110

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

111

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

112

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

113

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

114

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

115

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

116

polițist local

III

asis

M

V A C A N T

117

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

118

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

119

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

120

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

121

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

122

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

123

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

124

polițist local

I

princ

S

OCUPAT

125

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

126

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

127

polițist local

I

princ

S

OCUPAT

128

SERVICIUL 2

ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

șef serviciu

OCUPAT

129

polițist local

I

sup

S

OCUPAT

130

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

131

polițist local

I

princ

S

OCUPAT

132

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

133

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

134

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

135

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

136

polițist local

III

asis

M

V A C A N T

137

polițist local

III

asis

M

V A C A N T

138

polițist local

III

princ

M

temp. Ocupat

139

polițist local

III

princ

M

temp. Ocupat

140

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

141

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

142

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

143

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

144

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

145

polițist local

I

sup

S

V A C A N T

146

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

147

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

148

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

149

SERVICIUL 3

ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

șef serviciu

temp. ocupat

150

polițist local

I

sup

S

V A C A N T

151

polițist local

I

asis

S

temp. vacant

152

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

153

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

154

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

155

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

156

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

157

polițist local

III

deb

M

OCUPAT

158

polițist local

III

asis

M

temp. vacant

159

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

160

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

161

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

162

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

163

polițist local

III

deb

M

V A C A N T

164

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

165

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

166

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

167

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

168

polițist local

III

sup

M

V A C A N T

169

polițist local

III

sup

M

V A C A N T

170

polițist local

I

asis

S

V A C A N T

171

SERVICIUL

DISPECERAT,

ARMAMENT ȘI

ANALIZA

TNCORMATTEI

șef serviciu

OCUPAT

172

polițist local

I

princ

S

OCUPAT

173

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

174

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

175

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

176

polițist local

I

asis

S

V A C A N T

177

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

178

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

179

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

180

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

181

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

182

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

183

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

184

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

185

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

186

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

187

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

188

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

189

polițist local

I

princ

S

OCUPAT

190

SERVICIUL

PROCEDURT ȘT EVIDENȚA

PERSOANELOR

șef serviciu

OCUPAT

191

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

192

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

193

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

194

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

195

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

196

polițist local

I

sup

S

OCUPAT

197

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

198

SERVICIUL

PROXIMITATE

PETIȚII

sef serviciu

temp. Ocupat

199

polițist local

I

sup

S

OCUPAT

200

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

201

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

202

polițist local

I

asis

S

temp. Vacant

203

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

204

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

205

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

206

SERVICIUL PAZĂ

ȘI BUNURI

CONFISCATE

sef serviciu

OCUPAT

207

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

208

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

209

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

210

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

211

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

212

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

213

polițist local

I

deb

S

OCUPAT

214

BIROUL PENTRU

SITUATII DE

URGENTA

șef birou

temp. Ocupat

215

polițist local

I

princ

S

temp. Vacant

216

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

217

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

218

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

219

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

220

SERVICIUL

POLITIA

ANIMALELOR

șef serviciu

OCUPAT

221

polițist local

I

princ

S

V A C A N T

222

polițist local

I

sup

S

OCUPAT

223

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

224

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

225

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

226

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

227

polițist local

I

princ

S

OCUPAT

228

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

229

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

230

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

231

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

232

munc.nec

M.N.

OCUPAT

233

munc.nec

M.N.

OCUPAT

234

munc.nec

M.N.

OCUPAT

235

munc.nec

M.N.

OCUPAT

DIRECȚIA INSPECȚIE

236

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL

temp.

Ocupat

șef serviciu

temp.ocupat

237

polițist local

I

sup

S

OCUPAT

238

polițist local

I

princ

S

OCUPAT

239

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

240

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

241

temp. Vacant

polițist local

I

sup

S

temp. Vacant

242

Biroul Disciplina

în Construcții

șef birou

OCUPAT

243

polițist local

I

sup

S

OCUPAT

244

polițist local

I

sup

S

OCUPAT

245

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

246

polițist local

I

sup

S

OCUPAT

247

polițist local

III

princ

M

OCUPAT

248

SERVICIUL

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ACTIVITĂȚI

COMERCIALE

șef serviciu

temp. Ocupat

249

polițist local

I

sup

S

OCUPAT

250

polițist local

I

princ

S

OCUPAT

251

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

252

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

253

temp. Vacant

polițist local

I

sup

S

temp. vacant

254

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

255

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

256

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

257

polițist local

III

asis

M

OCUPAT

258

polițist local

I

asis

S

OCUPAT

259

polițist local

III

sup

M

OCUPAT

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

226

NR. TOTAL DE ÎNALȚI FUNCȚIONARI PUBLICI

0

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

24

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

202

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE

CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE

32

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

33

NR. TOTAL de posturi potrivit art.III alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare.

259

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

259


NUMELE ȘI PRENUMELE, FUNCȚIA DEȚINUTĂ ȘI SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA (în original) CONDUCĂTORULUI

AUTORITĂȚII / INSTITUȚIEI PUBLICE SOLICITANTE DIRECTOR GENERAL,

ANDREI MIHAIL