Hotărârea nr. 84/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 84 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

“Amenajare Secţie Imagistică şi reorganizare mansardă la Spitalul Clinic Sfânta Maria”,

situat în  B-dul Ion Mihalache, nr.37-39,  sector 1, Bucureşti

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

Ţinând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr.70/2002, actualizatã în 2004, privind administrarea unitãţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;

            În temeiul art. 45, alin.(2)şi art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare

                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobã indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Secţie Imagisticã si reorganizare mansardã la Spitalul Clinic Sfânta Maria, situat în  B-dul. Ion Mihalache, nr.37-39, Sector 1, Bucureşti”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotărâre.

            Art.2 Finanţarea lucrãrilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaţie.

            Art.3 Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic, Administraţia Fondului Imobiliar al Unitãţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                               SECRETAR

                       

                              Ion Brad                                Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

           

 

 

            Nr.:  84

            Data:24.03.2009

 

 

                                                                                              Anexa nr. 1

      la Hotărârea Consiliului Local

        nr. 84/24.03.2009

                                                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

              Ion Brad

 

 

 

 

 

 

Indicatori tehnico-economici ai obiectivului :

 

 AMENAJARE SECTIE IMAGISTICA SI REORGANIZARE MANSARDA LA SPITALUL CLINIC “SFÂNTA MARIA”

situat în B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, Bucureşti

 

 

 

 

                                                                                      LEI                                       EURO

                        VALOARE  INVESTIŢIE             11.781.000                            3.300.000

 

                        VALOARE C+M                            11.000.000       

                                                                   

                                                                        1 euro = 3,57 lei la data de 31.08.2008

 

 

Nr.

crt.

Obiectiv

de investiţii

Suma necesarã,

inclusiv T.V.A. (LEI)

Din care:

        ANUL I                        ANUL II

1.

Spitalul Clinic

SFINTA MARIA, Amenajare Secţie Imagistică şi reorganizare mansardă

11.781.000,

Din care:

C+M 11.000.000

   5.000.000 LEI               6.781.000 LEI

 

 

 

 

Durata de execuţie : 24 luni