Hotărârea nr. 77/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 77 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare Lăcaşuri de Cult – Construcţie lăcaş nou şi împrejmuiri- amenajări exterioare

Biserica “Sfântul Antonie cel Mare- parohia Vatra Nouă - Măicăneasa“-

 Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti, nr. 13-15, Sector 1

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1273/2005 pentru aprobarea Programului naţional “Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii”;

Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi Consiliul Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin (1), art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă  indicatorii  tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare Lăcaşuri de Cult – Construcţie lăcaş nou şi împrejmuiri - amenajări exterioare Biserica “Sfântul Antonie cel Mare - parohia Vatra Nouă - Măicăneasa“- Şos. Ghe. Ionescu Siseşti, nr. 13-15, Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia  Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                         SECRETAR

                              Ion Brad                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

            Nr.:   77

            Data:24.03.2009

                                                                                   

                                                                                                          Anexa nr. 1

                                                                                             la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                        nr. 77/24.03.2009

                                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                              Ion Brad

 

 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

aferenţi obiectivului de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare Lăcaşuri de Cult – Construcţie lăcaş nou şi împrejmuiri- amenajări exterioare  Biserica “Sfântul Antonie cel Mare- parohia Vatra Nouă - Măicăneasa“- Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti, nr. 13-15, Sector 1

 

 

 

 

1EUR= 4,2908 LEI la data 18.03.2009

 

 

 

Poz.

PAROHIA

ADRESA

Total Inv

C+M

Total Inv

C+M

 

 

 

lei

EURO

1

Construcţie lăcaş nou şi împrejmuiri-amenajări exterioare Biserica „Sfântul Antonie cel Mare – parohia Vatra Nouă – Măicăneasa”

Şoseaua Ghe. Ionescu Siseşti nr.13-15,

sector 1

 

 

3.842.520,00

3.111.350,00

 

 

895.525,31

725.121,19