Hotărârea nr. 71/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 71 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând persoanele declarate eligibile/neeligibile şi

valoarea subvenţiei acordate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.51/2006, actualizată în conformitate cu prevederile OUG nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe

 la nivel naţional

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de  Directorului Direcţiei Juridice;

Văzând Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.51/2006 pentru aprobarea programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată de Legea nr.12/2007;

În conformitate cu dispoziţiile art.1, alin.(8) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobate prin Ordinul comun nr.166/216/2007 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

Ţinând cont de prevederile art.IV din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă lista persoanelor declarate eligibile/neeligibile şi valoarea subvenţiei acordate conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr.51/2006 pentru aprobarea programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, actualizată în conformitate cu prevederile OUG nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Orice prevederi contrare aprobate anterior prin hotărâri ale Consiliul Local al Sectorului 1 se abrogă.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    71

            Data: 26.02.2009

 

\n

Anexa 1

(Anexa nr.3 la normele metodologice)Anexa nr.1
la Hotararea Consiliului Local
nr.71/26.02.2009
"PRESEDINTE DE SEDINTA,"
Ion Brad
LISTA
cuprinzand persoanele declarate eligibile/neeligibile si valoarea subventiei acordate conf. OUG nr.51/2006
actualizata in conformitate cu prevederile OUG nr.215/2008 privind unele masuri
pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel nationa
Nr. CrtCategoria de beneficiari * )Numele si prenumele beneficiaruluiValoarea subventiei aprobata 20% - lei-Data aprobarii subventiei -zi/luna/an-Data de punere in functiune a locuntei -luna/an-Nr/data cerere depusaValoare subventie conf. OG nr.215/2008Eligibil/neeligibil
012345345
1"""1"""PREDESCU EMILIAN"34,208.00"3/27/20081/22/20096.907/20.02.2007"52.677,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 07.11.2006"Eligibil
2"""1"""TUDORANCEA MIHAI SILVIU"28,694.00"3/27/20086/14/200933.838/29.08.2007"43.627,83 lei c/val 13.142,10 euro la cursul valutar al BNR din data de 04.05.2007"Eligibil
3"""1"""TOADER SORIN"33,060.00"4/23/20099/6/200910.461/20.03.2008"50.215,50 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 19.03.2007"Eligibil
4"""1"""ONOFREI ANDREI VALENTIN"33,373.00"8/28/20085/21/200922.266/19.06.2008"50.841,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 06.03.2007"Eligibil
5"""1"""UZUNU MIHAI"33,678.00"10/31/2008Martie 20095.812/19.02.2008"50.847,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 25.01.2007"Eligibil
6"""1"""SERBANESCU PAUL ADRIAN"36,573.00"9/19/2008Aprilie 201028.914/08.08.2008"55.764,00 lei c/val 15.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 27.03.2008"Eligibil
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7"""1"""BARA KINGAMar-0936.983/14.10.2008"16.949,00 lei c/val 5.000 euro la cursul valutar al BNR din data de 25.01.2007"Eligibil
TOTAL GENERAL:#REF!"320,921.33"
" ""1"" pentru tinerii care la data depunerii cererii de subventionare au varsta de pana la 35 de ani;"