Hotărârea nr. 514/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 514 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii și  Regulamentului de organizare şi funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile din Ordonanța Guvernului României nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire al salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.193/2009 privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1;

          În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei Administrației Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.193/2009 privind aprobarea Organigramei, Statul de functii şi Regulamentul de organizare și functionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 își încetează valabilitatea începand cu  data prezentei hotărâri.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    514

Data: 22.12.2009

 

\n

Anexa 1

BIROUL FINANCIAR SALARIZARE

 

 

 

Anexa 2

FUNCTIA DE EXECUTIE

FUNCTIA DE CONDUCERE

GRADUL

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

consilier juridic

Dir. General

IA

SS

1

consilier juridic

Sef Serviciu

IA

SS

2

consilier juridic

 

IA

SS

1

consilier juridic

 

II

SS

4

consilier juridic

 

IV

SS

1

consilier juridic

 

debutant

SS

1

insp. specialitate

Dir. General adj.

IA

SS

2

insp. specialitate

Dir. Economic

IA

SS

1

insp. specialitate

Dir. Economic adj.

IA

SS

1

insp. specialitate

Sef Serviciu

IA

SS

12

insp. specialitate

Sef Birou

IA

SS

11

insp. specialitate

 

IA

SS

26

insp. specialitate

Sef Serviciu

I

SS

1

insp. specialitate

Sef Birou

I

SS

1

insp. specialitate

 

I

SS

37

insp. specialitate

Sef Birou

II

SS

1

insp. specialitate

 

II

SS

17

insp. specialitate

 

III

SS

12

insp. specialitate

 

debutant

SS

2

subinginer

 

IA

SSD

6

subinginer

 

I

SSD

1

inspector

 

IA

M

13

inspector

 

I

M

10

referent

 

IA

M

14

referent

Sef Birou

I

M

1

referent

 

I

M

36

referent

 

II

M

7

referent

 

III

M

4

maistru

 

I

M

8

sef depozit

 

I

M

1

administrator

Sef Serviciu

I

M

1

arhivar

 

I

M

1

magaziner

 

II

MG

2

secretar-dactilograf

 

I

MG

1

muncitori

Sef form. muncitori

I

 

20

muncitori

 

I

 

250

muncitori

 

II

 

110

muncitori

 

III

 

125

muncitori

 

IV

 

120

muncitori

 

V

 

120

muncitori

 

VI

 

140

muncitori

 

necalificati

 

107

total salariati

 

 

 

1232

                                                                                                                     Anexa nr.2

                                                     la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                                       nr. 514/22.12.2009

                                                                                                                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                     Ion Brad

 

STAT DE FUNCȚII

al  Administrației Domeniului Public Sector 1

 

 

 

Anexa 3

Anexa nr.3

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 514/22.12.2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ion Brad

 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 R E G U L A M E N T

 

DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL ADMINISTRAŢIEI

DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

 

PARTEA I
DISPOZITII GENERALE

1.1. Baza legala de organizare si functionare.

           

Art.1 Administraţia Domeniului Public Sector 1 (denumită în continuare A.D.P.) funcţionează in temeiul Anexei nr. 2 la Decretul nr.162/1973 privind normele de structură pentru unităţile de administrare a domeniului public din Municipiul Bucureşti, ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.2 Structura organizatorica a A.D.P. este in conformitate cu hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii ale A.D.P.

Art.3 A.D.P. asigură, in limita fondurilor bugetare aprobate, întreţinerea şi curăţenia spaţiilor verzi aflate in administrarea sa, amenajarea şi reamenajarea lor precum şi plantarea materialului dendro – floricol, efectuarea de reparatii  la reteaua stradala aflata in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 precum si realizarea de lucrari de reglementare a semnelor de circulatie si desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal (parcaje,semnalizare rutiera orizontala si verticala, lucrari calmatoare de viteza, de avertizare,etc.) cu avizul comisiei tehnice de circulatie a municipiului Bucuresti.

Art.4 Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de A.D.P. în îndeplinirea atribuţiilor ce–i revin, se finanţează de la bugetul local pentru lucrările efectuate pe domeniul public.

Art.5 A.D.P.Sector 1 are sediul în Municipiul Bucureşti,B-dul Poligrafiei nr.4. Sector 1

 

1.2. Principalele tipuri de relatii functionale din cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 1

Art.6 In relatiile cu personalul din cadrul A.D.P., precum si cu persoanele fizice sau juridice, salariatii sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.

Art.7 Salariatii A.D.P. au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin:

 

a) intrebuintarea unor  expresii jignitoare ;

b) dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;

c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

 

Art.8 Principale tipuri de relatii functionale si modul de stabilire al acestora se prezinta astfel:

A.    Relatii de autoritate ierarhice:

a)      subordonarea Directorului General faţă de Primarul Sectorului 1;

b)  subordonarea directorilor generali adjuncti, directorului economic, directorului economic adjunct ,  sefilor de servicii, sefilor de birouri, sefilor de formatie, faţă de Directorul General;

c) subordonarea personalului de executie faţă de Directorul General, Directorii Generali Adjuncti, Directorul Economic, Directorul Economic Adjunct , Şefii de Serviciu, Sefii de Birouri si Sefii de Formatie , dupa caz.

B. Relatii de cooperare

a) se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a A.D.P. sau intre acestea si compartimentele corespondente din cadrul unitatilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1;

b) se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a A.D.P. si compartimente similare din cadrul Primariei Sectorului 1.

 

PARTEA II
2.1.
Structura Organizatorica a Compartimentelor
din cadrul  A.D.P. Sector 1

 

Art.9 Directorul General coordoneaza direct sau prin intermediul Directorilor Generali Adjuncti, Directorului Economic respectiv  Directorului Economic Adjunct  potrivit delegării de competenţe, următoarea structură organizatorică :

 

In subordinea Directorului General :

SERVICIUL INSPECŢIE ZONALĂ

-          Biroul Sesizari

-          Biroul Intervenţii Domeniu Public

SERVICIUL TEHNIC

-    Biroul Recepţii

SERVICIUL ACHIZIŢII

- Biroul Devize

SERVICIUL MANAGEMENT CALITATE MEDIU

BIROUL SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

BIROUL AUDIT INTERN

SERVICIUL JURIDIC

SERVICIUL RESURSE UMANE

SERVICIUL SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

 

In subordinea directorului General Adjunct

SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE

- Formatia Intretinere Cladiri

- Formatia Reparatii Cladiri

SERVICIUL  MECANIZARE TRANSPORT

            - Formatia Coloana auto

            - Formatia Reparatii Auto

- Formatia 1 Dotari Domeniu Public

- Formatia 2 Dotari Domeniu Public

SERVICIUL PARCAJE

 

In subordinea directorului General Adjunct

 

SERVICIUL PRODUCŢIE MATERIAL DENDRO-FLORICOL

-          Formatia 1  Productie Material Dendro-Floricol

-          Formatia 2  Productie Material Dendro-Floricol

 

SERVICIUL  SPAŢII VERZI

            - Formatia 1

            - Formatia 2

            - Formatia 3

            - Formatia 4

            - Formatia 5

            - Formatia 6

            - Formatia 7

            - Formatia 8

            - Formatia 9 -toaletari arbori

SERVICIUL  DRUMURI

            - Biroul Sesizari Intervenţii

            - Biroul Semnalizare Rutiera

            - Formatia  Statie Preparare Mixturi Asfaltice –Laborator

            - Formatia 1 Reparatii Drumuri

            - Formatia 2 Reparatii Drumuri

 

In subordinea Directorului Econonic

- Directorul  Economic Adjunct

- Serviciul Patrimoniu

- Biroul Gestiune Depozit Central

 

In subordinea Directorului Economic  Adjunct

- Biroul Financiar- Salarizare

- Biroul Contabilitate

- Biroul Buget

 

2.2. Atributii Comune Şefilor de  Servicii, Birouri şi Formatii

 

Art.10 Şefii de Servicii,  Birouri si Formatii se subordonează Directorului General, Directorilor Generali Adjuncti , Directorului Economic si Directorului  Economic Adjunct  potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigrama.

Art.11 Transforma programele şi strategiile stabilite de conducere în sarcini de lucru şi se asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite- respectarea cerintelor privind calitatea, protectia mediului- prin colaborarea la nivel de servicii, birouri si formatii .

Art.12 Asigura cunoasterea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea eficacitatii Sistemului de Management Calitate/Mediu in zonele coordonate, precum si corelarea activitatilor/ serviciilor si tinerea sub control ale interfetelor in cadrul proceselor, precum si atingerea indicatorilor de performanta.

Art.13 Sefii de Servicii, Birouri si Formatii vizează pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri, servicii sau lucrari, livrate/prestate in cadrul seviciilor//birourilor/ formatiilor pe care le conduc.

Art.14 Vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele emise de compartimentele din subordine care implica angajarea de cheltuieli.

Art.15 Sefii de Servicii, ,Birouri si Formatii răspund direct de :

a) actualizarea fişelor de post precum şi întocmirea lor în cazul persoanelor nou angajate ;

b) evaluarea permanenta a personalului din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale si luarea măsurilor operative conform competenţelor ;

c) asigurarea cunoaşterii şi aplicarii actelor normative de referinţă în domeniul de activitate ;

            d) fundamentarea, in calitate de specialişti în domeniul respectiv, a cererilor de oferte şi ofertelor primite de A.D.P.Sector 1 pentru achiziţiile de lucrari, bunuri şi servicii, în vederea efectuării selectării de ofertă de către comisia stabilită în acest scop ;

e) întocmirea şi transmiterea catre Directorul Economic a necesarului de cheltuieli specifice  serviciului sau biroului, in vederea includerii acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv ;

f) întocmirea documentelor necesare transferurilor de mijloace fixe şi obiecte de inventar către/de la alte servicii, birouri ;

Art.16 Sefii serviciilor,  birourilor si formatiilor colaboreaza permanent în vederea îndeplinirii în termen legal şi de calitate a sarcinilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini primite din partea conducătorilor instituţiei.

Art.17 Normele de conduita profesionala a personalului angajat sunt reglementate de Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din instituţiile publice si sunt obligatorii pentru toti angajatii precum si pentru persoanele care ocupa temporar o functie in cadrul A.D.P. Sector 1.

Art.18 Răspund ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităţii cu aprobarea obligatorie a conducerii.

 

PARTEA  III

3.1.Conducerea Administratiei Domeniului Public

 

Art.19 Conducerea A.D.P. se asigură prin Directorul General, Directorii Generali Adjuncti, Directorul Economic, Directorul  Economic Adjunct   şi Consiliul de Conducere.

 

 

ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI DE CONDUCERE

 

Art.20 Consiliul de Conducere se compune dintr-un număr de 10 membri şi este condus de un preşedinte desemnat în persoana Directorului General.

            Art.21 Din Consiliul de Conducere fac parte următorii salariaţi :

 

                        Directorul General                  - preşedinte

                        Director General Adjunct 

                        Director General Adjunct 

                        Director Economic

                        Director  Economic Adjunct

                        Şef  Serviciu Spaţii Verzi

                        Şef  Serviciu Drumuri

                        Şef  Serviciu  Mecanizare –Transport

                        Sef  Serviciu Juridic

                        Şef  Serviciu Resurse Umane

                       

 

Art.22 Consiliul de Conducere al A.D.P sector 1 are următoarele atribuţii :

 

            a) stabileşte măsurile tehnico – organizatorice şi analizează periodic aplicarea lor în vederea realizării programelor, mobilizării rezervelor din unitate şi valorificării superioare a resurselor materiale şi umane ;

            b) aprobă structura organizatorică pe baza normelor unitare de structură şi a structurilor tip ;

c)  aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al unităţii  ;

d) aprobă împreună cu reprezentanţii sindicatelor Regulamentul de Ordine Interioară ;

e) negociaza împreună cu sindicatele proiectul contractului colectiv de muncă şi analizează periodic îndeplinirea prevederilor acestuia, realizează măsurile de protecţie a muncii, de combatere a poluării mediului înconjurător ;

f) stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii în vederea asigurării unui caracter continuu al acesteia ;

            g) organizează pregătirea, perfecţionarea, încadrarea şi promovarea personalului.

h) hotărăşte în condiţiile legii eliberarea din funcţie a şefilor  de formatie, birouri, servicii,  in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu

i) desemnează persoana care va îndeplini funcţia de Secretar al Consiliului de Conducere;

            j) asigură luarea tuturor măsurilor pentru cunoaşterea şi aplicarea actelor normative ce se referă la obiectul de activitate al institutiei ;

k) aproba bugetul de venituri si cheltuieli şi volumul total al cheltuielilor ce se fac pe seama bugetului aprobat pe un an, defalcat pe trimestre, conform articolelor de execuţie bugetară;

l) analizează evoluţia cheltuielilor băneşti, structura cheltuielilor şi a stocurilor de valori materiale şi ia măsuri pentru utilizarea eficientă a acestora ;

            m) stabileşte măsuri pentru aprovizionarea cu materiale, combustibil, piese de schimb, etc., în vederea realizării în totalitate a programelor aprobate ;

            n) analizează periodic şi răspunde de modul cum sunt exploatate, întreţinute şi reparate fondurile fixe din dotare şi ia măsuri în vederea asigurării unei utilizări cât mai raţionale a acestora ;

o) propune achiziţionarea de utilaje pentru executarea investiţiilor prevăzute în programe;

            p) aprobă programul de elaborare şi reexaminare a normelor şi normativelor de muncă la nivelul unităţii, analizează modul cum s-au dus la îndeplinire măsurile stabilite în şedinţa anterioară ;

q) ia măsurile necesare pentru:

-  asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;

 - prevenirea riscurilor profesionale;

             - informarea şi instruirea lucrătorilor;

            - asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

            r) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;

            s) pentru analiza unor programe de mare complexitate sau care interesează întreaga activitate a unităţii, consiliul de conducere poate constitui grupe de lucru cuprinzând specialişti din cadrul unităţii sau din afara acesteia ;

            t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi însărcinări stabilite de Consiliul Local al Sectorului 1- Primăria sectorului 1 ;

 

 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE

 

                                

Art.23  DIRECTORUL GENERAL

 

Condiţii pentru ocuparea postului: licenţiat al învăţământului universitar de lungă durată sau absolvent al învăţământului post universitar în domeniul ştiinţelor juridice, tehnice sau economice.

Art.24 Directorul General asigură conducerea executivă a A.D.P. şi răspunde de buna funcţionare a institutiei in îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

Art.25 Directorul General se subordonează Primarului Sectorului 1, potrivit liniei ierarhice stabilite în organigrama. Acesta va transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice în sarcini de lucru şi va asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii şi birouri.

Art.26 Exercită funcţia de ordonator de credite al unităţii, situatie in care utilizeaza creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor institutiei, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.

Art.27 In calitate de ordonator de credite, Directorul General raspunde de :

 

a)      elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;

b)      urmarirea modului de realizare a veniturilor ;

c)      angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ;

d)     integritatea bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea institutiei pe care o conduce ;

e)      organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare ;

f)       organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de investitii publice ;

g)      organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora ;

h)      organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale ;

i)   alte atributii stabilite de dispozitiile legale ;

 

            Art.28 Directorul General îndeplineşte în condiţiile legii, următoarele atribuţii :

 

a) răspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;

            b) fundamenteaza si propune planul de venituri si cheltuieli pentru administrarea, protejarea, intretinerea, conservarea si valorificarea eficienta a patrimoniului pe care il supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

            c) in limita competentelor acordate, aproba incheierea contractelor pentru derularea de activitati curente cu agenti economici;

            d) coordoneaza activitatea privind auditul intern si controlul financiar preventiv;

            e)dispune organizarea procedurilor de achizitie publica pentru achizitionarea de lucrări, bunuri materiale si servicii, conform prevederilor legale;

            f )verifica si raspunde de organizarea licitatiilor pentru achizitionarea de lucrari, bunuri si servicii, conform prevederilor legale, a dispozitiilor Primarului si a Hotararilor Consiliului Local;

            g) verifica modul de intrebuintare a fondurilor banesti, materiilor prime, materialelor si a tuturor valorilor banesti;

            h) exercita controlul direct asupra tuturor actelor si formelor prin care se centralizeaza veniturile si cheltuielile;

            i)verifica permanent activitatea administratorilor si casierilor privind modul de respectare a atributiilor din fisa postului si modul de rezolvare a problemelor cu publicul;

            j) avizeaza propunerile de preturi si tarife pentru activitatile prestate in conformitate cu prevederile legale si le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

            k)coordoneaza, indruma si controleaza activitatea din punct de vedere tehnic si organizatoric;

            l) emite dispozitii de recuperare a pagubelor aduse unitatii;

            m) asigura activitatea de investitii privind dotarea cu mijloace fixe (aparatura, mijloace de transport, etc.), necesare bunei functionari a institutiei, conform aprobarilor anuale date de catre Consiliul Local al Sectorului 1 ;

n) coordoneaza activitatea de personal si stabileste atributiile acestuia, asigura respectarea disciplinei muncii, indeplinirea atributiilor de serviciu de catre personalul institutiei;

            o) fundamenteaza si propune proiectul de organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare si le supune spre aprobare, conform reglementarilor legale;

p) aprobă ştatul de plată al unităţii, numeşte şi eliberează din funcţie personalul unităţii, potrivit legii;

            q) raspunde de aplicarea legalitatii privind salarizarea personalului din unitate in limita fondurilor bugetare aprobate si dispune intocmirea fisei postului si fisei performantelor profesionale individuale a intregului personal;

            r) organizeaza activitatea de formare si perfectionare profesionala a salariatilor, urmarind pregatirea specifica si reorientarea unor categorii de salariati in contextul mutatiilor ce intervin in obiectul de activitate al administratiei, potrivit cerintelor de modernizare a activitatii;

s) poate modifica atributiile directorilor generali adjuncti , directorului economic si ale directorului economic adjunct  in functie de necesitati;

            t) in cadrul numarului total de posturi aprobate prin hotararea C.L.S1., pentru buna functionare a institutiei, Directorul General aproba numarul de posturi pentru compartimentele din structura oganizatorica, aproba transformarea posturilor vacante prevazute in statul de functii, conform legislatiei in vigoare, aproba modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea in cadrul altui compartiment al A.D.P., precum si constituirea de colective si compartimente de lucru, in functie de necesitati ;

                u) aproba Regulamentul de ordine interioara;

            v)stabileste politica si strategia in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca

                        x) verifica si raspunde de aplicarea normelor de protectia muncii, a normelor de securitate si sanatate, paza si stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

            y) asigura resursele necesare pentru implementarea si functionarea Sistemului Calitatii/Mediului

            z) urmareste cresterea calitatii prestatiilor realizate;

                        w) coordonează direct activitatea Serviciului Inspectie Zonala, Serviciului Tehnic, Serviciului Achizitii, Serviciului Management Calitate Mediu, Serviciului Juridic, Serviciului Resurse Umane, Serviciului Sanatate si Securitate in Munca,  Biroul Secretariat si Relatii cu Publicul ;

            Art.29 Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de Consiliului Local al Sectorului 1.

            Art.30 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul General emite Decizii .

            Art.31 Directorul General poate delega prin decizie Directorilor Generali Adjuncti , Directorului Economic sau Directorul Economic Adjunct ,competenţa exercitării unor atribuţii, cu respectarea prevederilor legale .

            Art.32 Directorul General reprezintă A.D.P. Sector 1 în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie .

            Art.33 In perioada in care Directorul General nu este prezent in institutie sau când postul este vacant, atributiile functiei de Director General vor fi preluate, pe bază de decizie de catre unul dintre Directorii Generali Adjuncti  .

 

Art.34 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT                                                        

 

Condiţii pentru ocuparea postului: licenţiat al învăţământului universitar de lungă durată sau absolvent al învăţământului post universitar .

 

 Directorul General Adjunct  are urmatoarele atributii :

 

            1) coordonează, controlează si raspunde pentru activitatea Serviciul  Mecanizare–Transport, Serviciului Administrativ-Aprovizionare si a Serviciului Parcaje;

            2) aprobă metodele, tehnicile, programele şi acţiunile  serviciilor şi formatiilor  din subordine stabilind totodată atribuţii şi sarcini scadente raportate la timpul şi resursele de care se dispune ;

            3) cordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a compartimentelor din subordine, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea Directorului General, conform prezentului Regulament ;

           4)asigura intocmirea programelor cu necesarul mijloacelor de transport si mecanizare , in limita fondurilor aprobate in acest sens

           5) asigura mentinerea in stare de functionare a parcului de transport si mecanizare luand masuri pentru efectuarea reviziilor curente si tehnice ;

           6) coordoneaza si răspunde de utilizarea rationala a mijloacelor de transport si a utilajelor din dotare, prin efectuarea la timp a reparatiilor si a intretinerii acestora, optimizarea transporturilor, reducerea staţionărilor si a transporturilor in gol si a regimului de garare;

           7) controleaza si raspunde cu privire la modul de utilizare a materiilor prime, materiale, combustibil, piese de schimb, lubrifianti, anvelope etc ;

           8)asigura intocmirea planului de aprovizionare anual pentru toate sectiile si compartimentele unitatii ;

           9) asigura impreuna cu Serviciul Achizitii intocmirea documentatiilor necesare (caiete de sarcini) in vederea organizarii licitatiilor publice privind aprovizionarea si repararea inventarului administrativ

           10) are obligaţia să soluţioneze în termenul legal şi în limita competentelor ce îi revin prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, alte sarcini, potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei ;

 

           11)asigura efectuarea receptiilor cantitative si calitative a materiilor prime si a materialelor achizitionate ;

           12)asigura utilizarea rationala a imobilelor si a instalatiilor aferente

           13)intocmeste propuneri anuale privind modul de intretinere si conservare a patrimoniului 

           14)asigura elaborarea programului de paza a obiectivelor si a bunurilor institutiei satbilind modul de efectuare a acestuia precum si necesarul de amenajari, instalatii si mijloace tehnice de paza si alarmare ;

           15)asigura dotarea unitatii cu mijloace si instalatii PSI ;

           16)studiaza modalitatile de imbunătăţire a activitatii tehnice in domeniul său de responsabilitate, luând măsuri pentru imbunătăţirea proceselor tehnologice si reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil, etc., precum si reducerea riscului aparitiei aspectelor semnificative de mediu pe durata desfasurarii lucrarilor;

           17)ia masuri pentru organizarea eficienta a productiei si a muncii, precum si pentru introducerea tehnicii noi;

          18)intocmeşte necesarul de cheltuieli specifice birourilor si compartimentelor din subordine pentru includerea acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv  si il transmite Directorului Economic ;

          19)vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele emise de fiecare birou, serviciu sau sectie din subordine si care implică angajarea de cheltuieli;

           20)prin programele de dotari, in limita resurselor financiare aprobate, ia masuri de crestere a gradului de mecanizare, in special a lucrarilor care necesita un consum mare de forta de munca, precum si îmbunătaţirea dotărilor pentru unitatile administratiei;
           21)răspunde din punct de vedere tehnic de corecta exploatare, întretinere, reparare si administrare a mijloacelor tehnice din dotare si de asigurare a bazei tehnico-materiale necesare bunei desfaşurări a activităţilor de productie si prestari;

           22)asigura prin birourile si compartimentele de specialitate, controlul modului de respectare a prescriptiilor tehnice si a calitătii la lucrarile executate de terţi, in cazul contractării unor lucrari cu acestia;

           23)raspunde de aplicarea legislatiei privind salarizarea personalului din subordine in ceea ce priveste modul de intocmire a fiselor de atributii si reflectarea corespunzatoare a performantelor individuale realizate, cu incadrarea in limitele creditelor bugetare alocate;

            24)face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  din subordine ;

            25)stabileste sau, după caz, actualizează în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atribuţii exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale;

            26)evaluează permanent personalul din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau făcând propuneri conducerii, conform competenţelor ;

            27)asigura cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de referinţă în administraţia publică locală ;

           28)controleaza din punct de vedere disciplinar personalul din subordine si propune masuri adecvate pentru mentinerea unui climat stimulator si eficient sub raportul realizarilor profesionale si de disciplină in munca;

           29)răspunde de aplicarea legislatiei privind achizitiile publice in domeniul său de activitate;
           30)răspunde de modul de realizare a obiectivelor de investitii aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1;

           31)răspunde de calitatea lucrarilor realizate prin forte proprii;

           32) asigura interimatul functiei de Director General si conduce institutia in absenta acestuia ;

 

Art.35 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT                                                         

 

Condiţii pentru ocuparea postului: licenţiat al învăţământului universitar de lungă durată sau absolvent al învăţământului post universitar.

 

            Directorul General Adjunct are urmatoarele atributii :

 

            1)coordonează şi controlează activitatea Serviciului Spatii Verzi, Serviciului  Productie Material Dendro Floricol si a Serviciului Drumuri ;

            2)asigura verificarea si derularea tehnica a executiei lucrarilor de investitii, reparatii si intretinere cu forte proprii sau terti ;

            3)asigura verificarea si respectarea documentatiilor de executie si a termenelor contractate

            4)asigura verificarea si respectarea normelor de calitate la proiectarea si executia  lucrarilor

            5)verifica si raspunde de confirmarea calitativa si cantitativa a situatiilor de lucrari

            6)propune programe de investitii si repararii Directorului General si Serviciului Achizitii

            7)raspunde de aducerea la indeplinire a programelor anuale de amenajare, reamenajare si intretinere gradini publice aprobate ;

            8)intocmeste propuneri privind programul anual de productie, defalcarea acestuia pe sortimente de plante, inaintandu-l conducerii;

            9)transmite programele de productie anuala aprobate, pe sortimente si subunitati de productie ;

            10)asigura buna intretinere si conservare a materialului dendrologic si floricol, ocrotit ;

            11)intocmeste si inainteaza conducerii instituţiei raporturile lunare privind lucrarile de amenajare si intretinere executate in subunitatile serviciului ;

            12)asigura transpunerea in practica a programului de productie dendro-floricola stabilit de conducerea A.D.P. , in baza necesitatilor de intretinere si amenajare a spatiilor verzi ;

            13)urmareste ca subunitatile de productie dendro-floricola sa asigure livrarea ritmica, in termen si de buna calitate a plantelor prevazute in programul anual (pe sezoane) aprobat de conducerea Administratiei Domeniului Public;

            14)raspunde si asigura, prin compartimentele de specialitate, controlul asupra modului de respectare a tehnologiilor de cultura, precum si a prescriptiilor tehnice si calitatii lucrarilor executate ;

           15)studiaza modalitatile de imbunătăţire a activitatii tehnice in domeniul său de responsabilitate, luând măsuri pentru imbunătăţirea proceselor tehnologice si reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil, etc., precum si reducerea riscului aparitiei aspectelor semnificative de mediu pe durata desfasurarii lucrarilor;

           16)ia masuri pentru organizarea eficienta a productiei si a muncii, precum si pentru introducerea tehnicii noi;

           17)intocmeşte necesarul de cheltuieli specifice servciciilor,  birourilor si formatiilor   din subordine pentru includerea acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv  si il transmite Directorului Economic ;

            18)vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele emise de fiecare birou, serviciu sau sectie din subordine si care implică angajarea de cheltuieli;

            19) asigura impreuna cu Serviciul Achizitii intocmirea documentatiilor necesare (caiete de sarcini) in vederea organizarii licitatiilor publice privind domeniul sau de activitate ;

           20)prin programele de dotari, in limita resurselor financiare aprobate, ia masuri de crestere a gradului de mecanizare, in special a lucrarilor care necesita un consum mare de forta de munca, precum si îmbunătaţirea dotărilor pentru unitatile administratiei;
           21)răspunde din punct de vedere tehnic de corecta exploatare, întretinere, reparare si administrare a mijloacelor tehnice din dotare si de asigurare a bazei tehnico-materiale necesare bunei desfaşurări a activităţilor de productie si prestari;

           22)coordoneaza si răspunde de utilizarea rationala a mijloacelor de transport si a utilajelor din dotare, prin efectuarea la timp a reparatiilor si a intretinerii acestora, optimizarea transporturilor, reducerea staţionărilor si a transporturilor in gol si a regimului de garare;

           23)asigura prin birourile si formatiile  de specialitate, controlul modului de respectare a prescriptiilor tehnice si a calitătii la lucrarile executate de terţi, in cazul contractării unor lucrari cu acestia;

            24)raspunde de organizarea activitatii personalului din subordine pentru realizarea sarcinilor specifice

            25)aprobă metodele, tehnicile, programele şi acţiunile  serviciilor şi birourilor din subordine stabilind totodată atribuţii şi sarcini scadente raportate la timpul şi resursele de care se dispune ;

            26)cordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a compartimentelor din subordine, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea Directorului General, conform prezentului Regulament ;

            27)raspunde de aplicarea legislatiei privind salarizarea personalului din subordine in ceea ce priveste modul de intocmire a fiselor de atributii si reflectarea corespunzatoare a performantelor individuale realizate, cu incadrarea in limitele creditelor bugetare alocate;

            28)face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  din subordine ;

            29)stabileste sau, după caz, actualizează în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atribuţii exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale;

            30)evaluează permanent personalul din subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau făcând propuneri conducerii, conform competenţelor ;

 31)asigura cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de referinţă în administraţia publică locală ;

            32)controleaza din punct de vedere disciplinar personalul din subordine si propune masuri adecvate pentru mentinerea unui climat stimulator si eficient sub raportul realizarilor profesionale si de disciplină in munca;

33)răspunde de aplicarea legislatiei privind achizitiile publice in domeniul său

de activitate;

           34)răspunde de modul de realizare a obiectivelor de investitii aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1;

           35) răspunde de calitatea lucrarilor de constructii si reparatii realizate prin forte proprii;

           36)are obligaţia să soluţioneze în termenul legal şi în limita competentelor ce îi revin prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, alte sarcini, potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei ;

           37)asigura interimatul functiei de Director General si conduce institutia in absenta acestuia ;

           

            Art. 36 DIRECTORUL  ECONOMIC

 

            Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lunga durata în domeniul economic, financiar –contabil.

 

Directorul Economic are urmatoarele atributii :

 

1) coordonează şi răspunde de organizarea si buna funcţionare a Serviciului Patrimoniu  si Biroul Gestiune Depozit Central ;

           2) elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.P. ;

            3) cordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a compartimentelor din subordine, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea Directorului General, conform prezentului Regulament ;

           4) face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  din subordine ;

           5) are obligaţia de a stabili sau, după caz, de a actualiza în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atribuţii exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale ;

6) evalueaza permanent personaluldin subordine în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau facând propuneri conducerii, conform competenţelor ;

7) răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii (documente contabile, ştate de plată, documente cumulative, acte normative etc.) ;

8) asigura cunoaşterea şi aplicarea de catre personalul din subordine a actelor normative de referinţă în administraţia publică locală ;

9) vizează pentru realitate şi oportunitate toate documentele emise de fiecare birou din subordine si care implică angajarea de cheltuieli ;

10) semnează contractele de achizitie publica ;

11)participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 1, prezentând situaţiile cerute de membrii acestora;

12) prezintă rapoarte despre activitatea financiar-contabila a institutiei, la solicitarea Primarului de sector, Consiliului Local al Sectorului 1, Consiliului General al Municipiului Bucureşti ;

13) raspunde de modul de incheiere a contractelor privind spatiile din administrare inchiriate la persoane fizice si juridice ( cladiri, terenuri, dotari aferente ) precum si a modului de derullare a acestora, incasarea la timp si in cuantumul stabilit a chiriilor, taxelor si utilitatilor, luand masuri operative in cazul nerespectarii clauzelor contractuale, de aparare a intereselor admnistratiei si recuperarea pagubelor aduse acesteia, inclusiv prin instantele judecatoresti, in situatia cand acestea nu pot fi solutionate pe cale amiabila.

 

Art. 37 Directorul Economic raspunde de :

 

1.întocmirea documentelor justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul unităţii;

2. înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale;

3. valorifica inventarul patrimoniului unităţii;

4. întocmirea bilanţului contabil;

5. furnizarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute de unitate ;

6. asigurarea legăturii permanente cu Trezoreria Sector 1 pentru ordonanţarea cheltuielilor;

7. asigurarea gestionarii patrimoniului A.D.P. în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

8. organizarea şi conducerea evidenţei contabile privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;

9.evidenţa imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanţiere, cecuri, foi de vărsământ);

10. constituirea comisiilor şi subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obţinute cu evidenţa contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi plusurile de inventar;

11. întocmirea şi prezentarea Consiliului Local a contului anual de execuţie al bugetului A.D.P .

 

Art. 38 Directorul Economic are obligaţia să soluţioneze în termenul legal şi în limita competentelor ce ii revin prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare si alte sarcini, potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei.

 

Art. 39  DIRECTOR  ECONOMIC  ADJUNCT

 

Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lunga durata în domeniul economic, financiar –contabil.

 

Directorul Economic Adjunct  are urmatoarele atributii:

 

            Atributii :

1) coordoneaza si raspunde pentru activitatea desfasurata de birourile din subordine , Biroul  Buge, Biroul Contabilitate si Biroul Financiar-Salarizare ;

2) organizeaza, coordoneaza si asigura elaborarea proiectului de buget pentru A.D.P. Sector 1 ;

3) raspunde de asigurarea fondurilor necesare, in limita creditelor bugetare aprobate, desfasurarii in bune conditii a activitatii administratiei ;

4) raspunde de realitatea creditelor necesare in vederea realizarii obiectivelor de investitii aprobate de Consiliul Local;

5) răspunde de incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate, conform clasificatiei bugetare;

6) raspunde de raportarea lunara la directiile si serviciile de specialitate din cadrul Primariei Sectorului 1 privind modul in care au fost utilizate creditele bugetare aprobate ;

7) raspunde de intocmirea si transmiterea ordonatorului principal de credite a raportului explicativ, al darilor de seama si bilanturilor contabile trimestriale si anuale, a executiilor bugetare anuale, a executiilor bugetare lunare, potrivit prevederilor legale ;

8) raspunde de organizarea si functionarea in bune conditii a contabilitatii valorilor patrimoniale;

9) asigura intocmirea actelor justificative si a documentelor contabile, cu respectarea dispozitiilor legale;

10) asigura evidentierea corecta a rezultatelor economico-financiare;

11) asigura verificarea tuturor operatiunilor avute cu alte institutii sau societati comerciale;

11) asigura respectarea obligatiilor ce deriva din legile cu caracter fiscal, stabilirea si virarea acestora catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor de sanatate, fonduri speciale, etc., in mod complet si la termenele fixate, a impozitelor, taxelor, contributiilor la fondurile speciale;

12) ia masurile necesare in vederea prevenirii deturnarilor de fonduri, degradarilor sau sustragerilor de bunuri materiale sau banesti;

13) intocmirea corecta si la termen a documentelor cu privire la depunerile si platile in numerar, controland respectarea plafonului de casa aprobat ;

14) controleaza utilizarea conform dispozitiilor legale a fondurilor destinate platii salariilor si a altor drepturi de personal ;

15) verifica si semneaza actele in baza carora se fac incasarile si platile, contractele economice, documentele pe baza carora se fac inregistrarile, precum si situatiile, extrasele, balantele, conturile de executie bugetara, bilanturile contabile, etc. ;

16) urmarirea la timp a extraselor de cont si verificarea acestora si a documentelor insotitoare ;

17) asigura controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizeaza efectuarea de cheltuieli, in general, sau din care deriva direct sau indirect angajamente de plati ;

18) controleaza si ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiale si banesti, in scopul prevenirii distrugerilor, pierderilor si risipei ;

19) urmareste circulatia documentelor si ia masuri de imbunatatire a acesteia ;
- asigura clasarea si pastrarea in conditii de siguranta a documentelor si actelor justificative ale operatiilor contabile ;

20) raspunde de evaluarea si reevaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate conform dispozitiilor legale ;

21) raspunde de aplicarea elementelor de salarizare si intocmire a fiselor posturilor pentru personalul din subordine, precum si de starea disciplinara .

22) face propuneri privind comisiile de inventariere si urmareste modul de desfasurare a acesteia, luand masurile ce se impun in vederea realizarii in conformitate cu prevederile legale impreuna cu biroul patrimoniu

 

PARTEA IV

 

4.1.Atributiile compartimentelor din cadrul A.D.P. Sector 1

 

            4.1.1 Atributiile compartimentelor din subordinea Directorului General sunt urmatoarele :

 

Art. 40  SERVICIUL INSPECŢIE ZONALĂ

 

Atributii :

1) coordonează şi raspunde pentru activitatea desfăsurata de cele doua birouri din subordine ;

2) verifica modul de intretinere si utilizare a domeniului public si privat al sectorului 1 din punct de vedere al respectarii normelor de protectia mediului ;

3) verifica organizarea pe domeniul public a activitatilor de comert, prestari servicii si altele asemenea ;

4) controleaza infrastructura si starea calitativa in care se prezinta parcurile (starea copacilor, existenta cosurilor de gunoi a bancilor, starea gazonului si a gardurilor vii etc.)

5) verifica permanent stadiul fizic al lucrarilor de interventie pentru remedierea avariilor de pe teritoriul sectorului, respectarea termenelor de executie al acestora precum si respectarea  conditiilor impuse prin Autorizatia de Interventie in domeniul public.

6) controleaza aducerea la starea initiala a spatiilor publice afectate de lucrarile de interventie la retelele edilitare, aplicand sanctiuni contraventionale in cazul sesizarii neregulilor;

7) sanctioneaza depozitarea ilegala a deseurilor ;

8)urmareste respectarea masurilor de imprejmuire a terenurilor de pe raza administrativ teritoriala a sectorului, pentru evitarea depozitarii necontrolate a deseurilor si degradarii solului ;

9) verifica amenajarea si intretinerea in stare corespunzatoare a spatiilor verzi locale si a terenurilor de joaca pentru copii, intocmind note de constatare cu privire la aspectele sesizate ;

10)verifica zilnic in teren gradul de curatenie al zonelor controlate, existenta cosurilor si containerelor pentru depozitarea deseurilor, starea mobilierului stradal, starea instalatiilor de iluminat public, luând impreuna cu conducerea, masuri urgente pentru remedierea  deficientelor constatate ;

11) verifica si solutioneaza sesizarile primite privind administrarea domeniului public si privat al sectorului ;
            12) intocmeste rapoarte privind rezultatul actiunilor de control efectuate ;

13) verifica lucrarile de constructii ce se realizeaza pe teritoriul sectorului 1, intocmind, in cazul constatarii de contraventii, note informative pe care le inainteaza organelor abilitate sa aplice sanctiuni contraventionale ;

14) urmareste si raspunde de modul de solutionare al neregulilor constate cu ocazia controlului in teritoriu ;

15) verifica legalitatea amplasamentelor aprobate si a documentatiilor ce stau la baza eliberarii autorizatiilor de construire ;

16) exercita controale operative privind respectarea reglementarilor legale in vigoare pe domeniul public ;

17) verifica si intocmeste note de constatare cu privire la ocuparea domeniului public cu tonete, gherete sau alt tip de mobilier urban, constructii provizorii, garaje, organizari de santier etc ; 

18) participa alături de persoanele delegate de Primaria Sectorului 1 sau Primaria Municipiului Bucuresti la dezafectarea constructiilor provizorii amplasate ilegal pe domeniul public al sectorului precum si la ridicarea vehiculelor abandonate sau fara stapân, cu respectarea prevederilor Legii nr. 421/ 2002 si in temeiul Dispozitiei Primarului emisa in acest sens;

19) constata si sanctioneaza faptele contraventionale prevazute de O.U.G. nr.2 /2001, H.C.G.M.B. nr. 126/2004, H.C.G.M.B. nr. 88/ 1993, H.C.G.M.B. nr. 16/ 1994, H.C.L.M.B.nr.10/2001, Legea nr.421/2002 , Legea nr. 233/2002, Legea nr. 215/2001, Legea 453/2001, H.C.G.M.B nr. 44/1994, H.C.G.M.B. nr. 103/2006, H.C.G.M.B. nr. 105/2006 , Legea nr. 286/2006, Legea nr.50/1991 ;

20) intocmeste procesele verbale de contraventie in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 2/2001modificata si le inscrie in Registrul de evidenta al proceselor verbale ;

21) comunica procesele verbale contraventionale catre contravenienti si intocmeste puncte de vedere la contestatiile formulate impotriva proceselor verbale de contraventie ;

22) înainteaza Serviciului Juridic plângerile contraventionale formulate de catre persoanele fizice/juridice sanctionate, impreuna cu procesul- verbal contraventional atacat si dovada comunicarii acestuia catre petent ;

23) întocmeste anual baza de date cu privire la procesele-verbale contraventionale incheiate ;

24) inainteaza organelor de executare a creantelor bugetare, procesele verbale contraventionale care nu au fost contestate in termenul legal ;

25) colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate in vederea urmaririi modului de finalizare a proceselor -verbale de sanctionare ;

26) analizeaza si propune organizarea actiunilor de control tematic;

27) intocmeste raspunsuri la corespondenta repartizata serviciului ;

28) intocmeste rapoarte, note, analize pentru informarea conducerii ;

29) studiaza legislatia si actele normative din domeniu făcând propuneri pentru aplicarea acestora ;

30) colaboreaza cu serviciile similare din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si primariilor de sector, precum si cu celelalte organe si institutii cu activitate de control ;

31) avizeaza toate actele emise de birourile din subordine ;

32) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităţii cu aprobarea obligatorie a conducerii ;

33) aduce la indeplinire atributiile si sarcinile stabilite de catre conducere .

Serviciul Inspectie Zonală are in subordine :

- Biroul Sesizari

- Biroul Intervenţii Domeniu Public

Art.41  Biroul Sesizări

Atributii :

a) acţionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul serviciului;

b) supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare şi sancţionează cazurile de nerespectare a acesteia ;

c) prezintă conducerii, primariei si consiliului local raportări si situatii privind numarul de sesizari primite si modul de solutionare al acestora ;

d) în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează documentele emise atât de compartimentele institutiei cât şi de serviciile publice ale sectorului 1 ;

e) primeste si solutioneaza sesizarile si reclamatiile (scrise si/ sau transmise telefonic sau prin Internet) privind avariile la retelele de Infrastructura (tehnico-edilitare si de strazi);

f) sesizeaza abaterile de la reglementari in ceea ce priveste executarea lucrarilor de interventie la retele, tuturor organelor competente pentru luarea masurilor necesare intrarii in legalitate;

g) urmăreşte şi completează zilnic rapoarte de activitate in care se înscriu aspectele constatate în teren de către inspectorii de zona, in următoarele domenii :

1. ocuparea de către persoanele fizice /juridice a domeniului public şi privat cu :

-          construcţii provizorii;

-          mobilier stradal, in vederea desfasurarii de activitati comerciale;

-          constructii provizorii tip garaj;

-          firme si reclame luminoase, panouri publicitare;

-          stâlpisori pentru restrictionarea circulatiei / parcarii;

-          materiale de constructii, ambalaje, etc;

-          vehicule abandonate sau fără proprietar;

2. starea tehnică a strazilor in urma lucrarilor edilitare pe retele;

3. semnalarea gurilor de canal neacoperite de la reteaua de apa, gaze, termoficare, romtelecom etc;

4. starea calitativă a sistemului de scurgere a apelor pluviale;

5. gradul de curăţenie al zonelor controlate;

6. gradul de degradare al mobilierului urban;

7. starea calitativă a spaţiilor verzi ;

8. nereguli in sistemul de iluminat public ;

h) întocmeşte şi răspunde de completarea Notelor de constatare pentru aspectele sesizate de persoanele fizice/juridice din zona controlata, inştiinţând şeful serviciului şi urmărind finalizarea lor ;

i) intocmeste baza de date cu privire la sesizarile primite  (de la terti sau din oficiu) si la modul de solutionare al acestora;

 

Art.42 Biroul Intervenţii Domeniu Public

Atributii:

a) participă la punerea in aplicare a dispoziţiilor de primar privind dezafectarea constructiilor provizorii amplasate ilegal pe domeniul public şi a ridicarii de pe domeniul public a vehiculelor abandonate sau fără stapân ;

b) colaboreaza cu Serviciul  Mecanizare-Transport  pentru aducerea la indeplinirea a sarcinilor prevazute la alineatul precedent ;

c) informeaza zilnic seful de serviciu asupra activitatilor ce se desfasoara in cadrul biroului ;

d) raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate ;

e) raspunde de modul de aducere la indeplinire a dispozitiilor de primar, potrivit competentelor ce-i revin ;

f) tine evidenţa tuturor constructiilor provizorii dezafectate, precum si a autovehiculelor abandonate sau fără stapân ce au fost ridicate de domeniul public ;

 

Art. 43 SERVICIUL TEHNIC

 

            Atributii :

a)obţine avizele legale si pregateste documentatia necesara eliberarii autorizaţiilor de construire pentru lucrările de reparatii si constructii efectuate in regie proprie sau prin atribuirea contractelor de achizitie publica ;

b) face parte,  prin personal de specialitate ( nominalizat prin decizia Directorului General) din componenta comisiilor de evaluare organizate in vederea achizitionarii de lucrari si servicii;

c) verifică si certifica documentaţiile tehnico-economice prezentate de ofertanti in cadrul procedurii de achizitie publica ;

d) urmăreşte şi verifică modul de derulare a contractelor de achizitii publice de lucrari si servicii potrivit competenţelor ce-i revin ;

e) verifica lucrarile din punct de vedere al incadrarii in preturile din oferta, in vederea decontarii;

f) verifica si avizeaza documentele pentru eliberarea partiala sau totala a garantiilor de buna executie sau a altor retineri pentru lucrări de proastă calitate, penalitati de intârziere, daune, etc.;

            g) asigură decontarea serviciilor şi lucrărilor contractate, în condiţiile stipulate de lege ;

h) colaboreaza cu Biroul Buget pentru rezolvarea oricaror probleme legate de efectuarea platilor catre executantii lucrarilor ;

i) analizeaza si certifica situatiile de lucrari realizate ;

j) urmăreşte în perioada de garanţie lucrările de investiţii sau reparaţii executate asupra imobilelor construcţii de către terţi sau în regie proprie ;

k) raspunde de initierea programelor privind dezvoltarea, intretinerea si reparatia instalatiilor existente;

l) întocmeşte şi actualizează Cartile Tehnice ale construcţiilor ;

m) păstreaza si raspunde de cărtile tehnice ale instalatiilor (ascensoare, hidrofoare, cazane de presiune, etc), urmărind conform registrului de interventii planificate ca la termenele scadente sa se execute reparatiile si intretinerea acestora, conform legislatiei specifice;

n) asigură contactul permanent cu locuitorii Sectorului 1, prin convorbiri directe şi răspunsuri la numeroasele sesizări privind starea reţelelor edilitare ;

o) verifică pe teren lucrările pentru care se elaborează certificate de urbanism, autorizaţii de construire sau autorizaţii de desfiinţare ;

p) transmite de urgenţa note de constatare Serviciului Disciplină în Construcţii în cazul lucrărilor începute sau executate fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ;

q) întocmeşte în termen legal corespondenţa privind completarea sau restituirea documentaţiilor analizate ;

r) asigura o evidenta tehnico-operativa a lucrarilor de reparatii si intretinere pe fiecare unitate in parte ;

s) intocmeste, verifica si urmăreste la plata contractele de furnizare de utilitati (energie electrica, apa-canal, gaze, termoficare etc.) atât pentru sediul institutiei cât si pentru toate spatiile aflate in administrarea acesteia;

t) intocmeste documentatiile necesare obtinerii avizelor, autorizatiilor si acordurilor privind consumul energiei electrice, combustibililor, etc. ;

ţ) verifica modul cum se incadreaza in prevederile contractuale privind consumul de apa si energie electrica, agentii economici care au contracte de inchiriere cu institutia si informeaza conducerea in cazul neregulilor constatate ;

u) urmareste achitarea in termenele legale a facturilor de plata a energiei electrice, apa-canal, gaze si termoficare ;

v) tine evidenta tehnica a dotarilor existente precum si a reparatiile executate la acestea ;

x) urmareste si se informeaza la zi cu legislatia in vigoare in vederea aplicării corecte a legilor si a normativelor existente in domeniul său de activitate ;

y) avizeaza toate actele emise de birourile din subordine ;

z) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităţii cu aprobarea obligatorie a conducerii ;

w) aduce la indeplinire toate atributiile si sarcinile stabilite de catre conducere.

 

Serviciul Tehnic are in subordine :

 

Art.44  Biroul Receptii

 

Atributii :

a) raspunde de intocmirea procesului–verbal de receptie parţială, recepţie preliminara si receptie finala a lucrarilor executate de catre terti sau in regie proprie, pentru intretinerea si repararea cladirilor administrative, a instalatiilor, a drumurilor etc;

b) intocmeste procesele -verbale de receptie la expirarea duratei de garantie a lucrarilor de reparatii executate de catre terti ;

c) verifica la cererea Serviciului Achizitii, indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru  restituirea garantiei de buna executie ;

d) receptioneaza lucrarile de aducere la starea initiala a trotuarelor si pavajelor afectate de lucrarile de interventie la retelele edilitare, lucrari de organizare de santier, ocupari domeniu public cu obiecte publicitare, etc., in conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 88/1993 si H.C.G.M.B. nr. 16/ 1994, Legea nr.233/2002, Legea nr.286/2006, Legea nr.50/1991 ;

e) efectueaza predări de amplasmente persoanelor fizice si juridice care au obtinut documentatiile prevăzute de lege pentru ocuparea domeniului public;

f) monitorizeaza si tine evidenta tuturor proceselor-verbale de receptie intocmite precum si a predarilor de amplasamentelor catre beneficiari, prezentand situatii statistice complete la solicitarea conducerii sau a Serviciului Juridic;

g) înregistreaza lucrarile de interventie in carosabil pentru remedierea avariilor comunicate zilnic de catre compartimentele de specialitate din cadrul P.M.B. sau Primariei de sector ;

h) analizeaza lucrarile de interventie din punct de vedere al incadrării lor in prevederile Autorizatiei de Interventie trimestriale ;

i) intretine si actualizeaza permanent Baza de Date privind lucrarile de interventie in carosabil ;

j) emite acorduri de principiu la solicitarea compartimentelor din cadrul Primariei sector 1 sau Primariei Generale;

k) elibereaza avize de traseu si machete, rezolvă sesizarile si reclamatiile primite in legatura cu activitatea biroului ;

l) tine legatura cu compartimentele similare din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariei Sectorului 1 precum si cu societatile de utilitati : Apele Romane, Electrica, Distrigaz, RADET, Apa Nova, Luxten etc ;

m)aduce la indeplinire si alte sarcini trasate de seful serviciului sau organele de conducere ale institutiei .

 

Art. 45  SERVICIUL ACHIZITII

            Atributii :

a) elaboreaza proiectul programului anual de achizitii publice ;

b) aprobă temele necesare proiectelor de investiţii ;

c) intocmeste impreuna cu Serviciul Juridic, in regie proprie sau prin intermediul unor societeti comerciale de profil, documentatia de atribuire (proiectele de executie, caietele de sarcini, etc ) a contractelor de achizitie publica;

d) verifică impreuna cu Serviciul Juridic documentatiile si propune organizarea procedurilor de achizitie publica;

e) se ocupa de formalitatile de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate si de vanzarea/transmiterea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertei

f) urmăreşte împreună cu Serviciul Juridic, modul de prezentare şi de inregistrare al ofertelor depuse in cadrul procedurilor de achizitii publice, la registratura institutiei;

g) stabileste impreuna cu Serviciul Juridic si dupa consultarea conducerii, componenţa comisiilor de selectie a ofertelor si receptie a lucrarilor ;

h) participa la analiza si selectarea ofertelor de achizitii publice ;

i) intocmeste împreună cu Serviciul Juridic, procesele- verbale de deschidere a ofertelor si de atribuire a contractelor de achizitie publica;

j) comunica, împreună cu Serviciul Juridic, rezultatele procedurilor de achizitie publica catre ofertantii participanti;

k) primeste contestatiile depuse de catre ofertantii implicati in procedura de achizitie publica (dupa ce acestea au fost inregistrate la registratura institutiei) si le inainteaza comisiei de analiza si solutionarea a contestatiilor;

l) transmite rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept;

m) restituie garantiile de participare la procedurile de achizitie publica, precum si garantiile de buna executie dupa consultarea Biroului Receptii;

n) transmite dosarul achizitiei publice catre Serviciul Juridic, in vederea redactarii si perfectării contractului de achizitie publica cu câstigatorii procedurilor de achizitie publica;

o) intocmeste impreuna cu Serviciul Juridic raportul anual de achizitii publice ;

p)gestioneaza impreuna cu Serviciul Juridic, baza de date cu privire la procedurile de achizitie publica organizate;

q) elaboreaza raportul de specialitate la proiectele de hotarari ale C.L.S.1. pentru atributiile specifice Serviciului de Achizitii;

r) rezolva  corespondenta repartizata;
s) participa la recepţia obiectivelor de investiţii ;

t) organizeaza sistemul de selecţie al societăţilor comerciale care furnizeaza produse, presteaza servicii si execută lucrări, in scopul constituirii unei baze de date privind evoluţia preţurilor pe piaţa materialelor, forţei de muncă, transporturi etc.;

ţ) efectueaza analize de preturi;

u) urmăreşte modul de îndeplinire al condiţiilor contractuale atât pe durata de execuţie a lucrărilor cât şi în perioada de garanţie;

v) propune măsuri de imbunătăţire a activitatii de urmarire-evidenta decontari, reglementare financiara si conlucrare cu celelalte compartimente ale institutiei;

x)avizează toate actele emise de catre birourile din subordine .

 

Serviciul Achizitii are in subordine :

 

Art. 46  Biroul Devize

Atributii :

a)      intocmeste devizele (confidential) pentru atribuirea lucrarilor de reparatii si a serviciilor;

b)      intocmeste caietele de sarcini pentru atribuirea lucrarilor de reparatii si a serviciilor;

c)      intocmeste antemasuratorile pentru atribuirea lucrarilor de reparatii;

d)     intocmeste devizele si executa planurile pentru lucrarile de intretinere si reparatii executate de unitate in regie proprie;

e)      verifica si certifica devizele intocmite de catre ofertanti in vederea participarii la  procedura de achizitie publica;

f)       stabileste necesarul de fonduri valorice pentru executarea lucrarilor de investitii si reparatii;

g)      verifica modul de intocmire si decontare a situatiilor de lucrari conform prevederilor din documentatie, acte normative tehnico-economice, contracte si a conditiilor de finantare cu incadrarea in plafoanele de decontare si respectarea termenelor contractuale;

h)      propune masuri de regularizare financiara, oprirea platilor sau dupa caz, aplicarea de penalizari, in cazul cand se constata abateri neconforme cu realitatea;

i)        executa orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii.

 

Art. 47  SERVICIUL MANAGEMENT CALITATE MEDIU

 

Atribuţii :

a) elaborează şi asigură menţinerea  sistemului de management calitate/mediu în conformitate cu standardele de referinţa : SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005 ;

b) urmăreşte implementarea cerinţelor sistemului de management calitate/mediu (SMC/M) în toate compartimentele din cadrul A.D.P.Sectorul 1 ;

c) elaborează, modifică şi actualizează manualul calităţii/mediului (MMC/M) în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei, atunci când se modifică organigrama, R.O.F.-ul sau la cererea organismelor de certificare ;

d) pastrează originalul MMC/M ;

e)raportează Consiliului de Conducere al A.D.P. Sectorul 1 modul de funcţionare al sistemului de management calitate/mediu precum şi orice necesitate de îmbunătaţire a acestuia ;

f)asigură promovarea în cadrul instituţiei a conştientizării cerinţelor clienţilor/cetăţenilor ;

g) pregateşte sedinţele de analiză a SMC/M efectuate de către conducere;

h) face cunoscute realizarile obţinute de instituţie în domeniul managementului calităţii şi mediului tuturor angajaţilor prin instruiri, rapoarte, afişare la avizier ;

i) asigură colaborarea cu organismele interne şi externe în domeniul calităţii şi mediului ;

j)verifică şi se asigură asupra conformităţii prevederilor sistemului de management al calităţii şi mediului cu cerinţele documentelor de referinţa în domeniu, precum şi cu prevederile legii nr. 477/2004 ;

k) coordonează şi participă la desfăşurarea auditurilor externe de supraveghere şi interne prin depistarea neconformitaţilor şi aplicarea măsurilor corective/preventive de imbunătăţire a calităţii şi protecţiei mediului ;

l) monitorizează îndeplinirea tuturor măsurilor privind acţiunile corective/preventive şi de îmbunătaţire ;

m) identifica, înregistrează si raportează Consiliului de Conducere al A.D.P. Sectorul 1 toate problemele legate de calitate /mediu şi sistemul de management calitate / mediu pentru ca acestea să poată fi analizate global ;

n) planifică, organizează, efectuează şi coordonează audituri interne ale SMC/M în cadrul A.D.P. Sectorul 1 ;

o) îndeplineşte funcţia de auditor intern de sistem şi propune spre aprobarea Directorului General programul anual de audituri interne ;

p) difuzează documentele sistemului de management calitate/mediu, conform listei de difuzare aprobată de Directorul General ;

q) răspunde de modificarea, difuzarea modificărilor şi retragerea documentelor perimate ale SMC/M;

r) codifică şi introduce în sistem informatic documentele(MMC/M, Procedurile-în original) emise în cadrul Serviciului MC/M ;

s) arhivează documentele şi procedurile sistemului (originale- în sistem informatic şi pe suport hârtie) ;

t) planifică instruirile interne în domeniul managementului calităţii şi mediului în Programul anual de instruire ;

u) instruieşte personalul unitaţii în privinţa cunoaşterii şi aplicării cerinţelor sistemului de management al calităţii/mediului; instruirile interne în domeniul calităţii şi mediului sunt documentate în PV de instruire, care se păstrează în cadrul ; compartimentului şi se desfăşoară conform Programului anual de instruire în domeniul calităţii/ mediului ;

v) asigură menţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii / Mediului în A.D.P. Sector 1.

 

Art.48  BIROUL SECRETARIAT SI RELAŢII CU PUBLICUL

Atributii :

1) asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere;

2) are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

- actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

- structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al personalului instituţiei publice;

- numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale salariatului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

- coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;

- sursele de finantare, bugetul şi bilanţul contabil;

- programele şi strategiile proprii;

- lista cuprinzând documentele de interes public;

- lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

- modalităţile de contestare a actelor cu caracter administrativ emise de instituţie în situaţia în care persoana se consideră vatămată in drepturile si interesele sale ;

3) asigură persoanelor interesate, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal;

4) comunicarea informatiilor de interes public se poate realiza si in format electronic, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare;

5) are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si sa furnizeze pe loc informatiile solicitate, in situatia in care acestea sunt detinute in cadrul serviciului;

6) îndrumă persoanele sa solicite in scris informatia de interes public;

7) asigura programul minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzând si o zi pe săptămâna, dupa programul de functionare ;

8) primeste, inregistreaza si se ingrijeşte de rezolvarea petiţiilor;

9)distribuie petiţiile catre compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

10) urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsurilor la petiţiile inregistrate;

11) asigura expedierea raspunsului catre petitionar ;

12) se ingrijeste de clasarea si arhivarea petitiilor;

13) asigura (in 5 zile de la inregistrare) redirectionarea petitiilor gresit inregistrate la A.D.P., către autoritatile sau institutiile publice in ale căror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in cereri;

14) intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionare a petitiilor din cadrul institutiei ;

15) realizeaza materiale informative specifice;

16) coordoneaza elaborarea si difuzarea catre populatie a pliantelor, ghidurilor si materialelor informative, care sa contribuie la crearea unei imagini corecte despre institutie si activitatile ei;

17) colaboreaza cu compartimentul de informatica in vederea asigurarii accesului la informatiile publice si prin intermediul mijloacelor informatice (internet, intranet, etc);

18) asigura accesul persoanelor (studentilor) care efectueaza studii si cercetari în folos propriu sau in interes de serviciu, la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitarii personale, in condiţiile legii (cf. art. 11 din Legea 544/2001);

19) asigura inregistrarea in registre speciale a hotararilor de consiliu local/general, precum si a dispozitiilor de primar comunicate institutiei;

20) asigura difuzarea actelor administrative;

21)asigura aducerea la cunoştinta publica (prin afisare) a hotarârilor consiliului general/ local si a dispozitiilor de primar cu caracter normativ, de interes general pentru cetatenii municipalitatii;

22) asigura cercetarea in arhiva A.D.P. si elibereaza, la cerere, copii conforme cu originalul de pe documentele din arhiva;

23) asigura selectionarea documentelor din arhiva A.D.P. si predarea acestora la arhivele statului;

24) asigura evidenta tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul de arhiva pe baza registrul de evidenta curenta;

25) efectueaza arhivarea corespondentei proprii in bibliorafturi;

26) organizeaza depozitul de arhiva dupa criterii prealabil stabilite;

27) informeaza conducerea unitatii si propune masuri in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei ;

28) pune la dispozitia Arhivelor Nationale toate documentele solicitate  cu prilejul efectuarii actiunii de control privind situatia arhivelor de  la  creatori;

29) comunica in scris in termen de 30 de zile Arhivelor Nationale infiintarea reorganizarea sau oricare alte modificari survenite in activitatea institutiei cu implicatii asupra compartimentului de arhiva;

30) organizeaza ordonarea si pastrarea in depozite a materialelor documentare si supravegheaza scoaterea si rearhivarea  lor de catre lucratori;

31) se ingrijeste ca depozitele sa fie bine si curat intretinute si ca materialul  documentar sa fie ferit de degradare sau distrugere;

32) asigura respectarea normelor de protectie a muncii si PSI pentru depozitelor de arhiva pe care le gestioneaza;

33) asigura respectarea normelor legale privind secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta personalul serviciului in exercitarea functiei;

34) efectueaza arhivarea corespondentei proprii in bibliorafturi;

35) verifica si preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite;

36) intocmeste inventare pentru documentele fără evidenta, aflate in depozit.

 

Art.49  BIROUL AUDIT INTERN

Atributii :

            Auditeaza  cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea urmatoarele :

            a) angajamentele  bugetare si legale din care deriva direct sau indirect  obligatii de plata, inclusiv din fondurile  comunitare ;

            b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare ;

            c) vanzarea, gajarea concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat  al statului  sau al unitatilor administrativ-teritoriale ;

            d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor  administrativ-teritoriale ;

            e) constituirea  veniturilor publice, respectiv modul de autorizare  si stabilire a titlurilor de creanta,precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora ;

            f) alocarea creditelor bugetare ;

            g) sistemul  contabil si fiabilitatea acestuia ;

            h) sistemul de luare a deciziilor ;

            i) sistemul de conducere si control precum si riscurile asociate  unor astfel de sisteme ;

            j) sistemele informatice ;

            k) informeaza DAPI PS1 despre recomandarile neinsusite  de catre conducatorul entitatii publice  auditate, precum si despre consecintele acestora ;

            l) raporteaza  periodic  DAPI PS1 asupra constatarilor , concluziilor si recomandarilor rezultate din  activitatile sale de audit ;

            m) in cazul indentificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate.

 

Auditează şi analizează :

 

            a) analizeaza  obiectiv si consiliaza in vederea imbunatatirii sistemelor si activitatilor  institutiei publice ;

            b) evalueaza performantele de management ;

            c) analizeaza  eficacitatea  sistemului de conducere  bazat pe gestiunea  riscului si a proceselor administrarii ;

            d) efectueaza activitati de audit pentru a evalua daca sistemele de management ale institutiei publice sunt transparente , eficienta si eficacitate ;

            e) evalueaza  sistemele de conducere si control intern, cu scopul ca acestea sa functioneze economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor  si formuleaza  recomandari pentru corectarea acestora ;

            f) evalueaza calitatea si eficienta cu care conducatorul institutiei  publice (si pe scara ierarhica, conducatorii structurilor subordonate) organizeaza, conduce si finalizeaza operatiunile , activitatile si actiunile specifice institutiei  publice ;

            g) analizeaza procedurile, metodologiile, metodele si tehnicile adecvate pentru fundamentarea deciziilor de orice fel luate cu privire la indeplinirea obiectivelor manageriale la nivel optim, determinand abaterile  dintre obiectivul planificat si cel efectiv ;

            h) urmareste si imbunatateste fluxul informational intern si extern ;

            i) analizeaza si evalueaza calitatea muncii si a randamentului personalului angajat ;

            j) verifica si analizeaza  depistarea deficientelor  la  compartimentele auditate;

            k) elaboreaza norme metodologice proprii, specifice sectorului ;

            l) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatiile desfasurate ;

            m) in cazul identificarii de deficiente care atrag dupa sine prejudicii, va raporta imediat acest lucru conducerii ;

            n) efectueaza misiuni ad-hoc la cererea  Directorului General  controale inopinante sau inspectii la cererea directorului ;

            0) efectueaza misiuni de audit pe baza planului aprobat de catre conducerea  institutiei conform legislatiei in vigoare ;

            p) intocmeste Proiectul Planul anual de audit si  Planul strategic de audit aprobat de catre Directorul General al institutiei ;

            r) desfasoara misiuni de consiliere : forma acestora se propune de Seful Biroului de audit intern si se aproba de Directorul General numai in  conditiile in care acestea nu genereaza conflice de interese si nu sunt incompatibile cu indatoririle auditorilor interni ;

            s)elaboreaza Raportul Anual privind activitatea  de audit desfasurata  de catre biroul de audit al institutiei si il inainteaza Directiei de Audit din cadrul Primariei Sectorului 1 ;

            t) elaboreaza  un program de imbunatatire  a calitatii care da asigurari ca normele instructiunile si codul etic sunt respectate de catre auditorii interni ;

            u) indeplineste orice  alte sarcini conforme  cu legislatia in vigoare  trasate de conducere ;

 

Auditează şi analizează  :

a) listele cu propunerile obiectivelor de investiţii ;

b) propunerile de cheltuieli aferente acestor obiective de investiţii ;

c) dacă procedurile de selecţie şi contractele pentru execuţia serviciilor si lucrărilor de reparaţii şi investiţii sunt transparente şi în conformitate cu legislaţia în vigoare ;

d) modul de derulare şi urmărire a contractelor specifice activităţii de achizitii publice ;

e) documentele aferente obţinerii de credite externe pentru finanţarea obiectivelor de investiţii ;

f) concordanţa dintre documentaţie (contract, devize, situaţii de lucrări,  decontarea facturilor ) cu fapticul pe teren ;

g) calitatea lucrărilor executate în conformitate cu legislaţia în vigoare ;

h) dacă programul de achizitii publice se încadreaza în cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli ;

i) dacă au fost încheiate contracte sau acte adiţionale la contracte fără acoperire bugetară ;

j) activitatile finaciare sau cu implicatii finaciare desfasurate de institutie din momentul constituirii angajamentelor pana la  utilizarea  fondurilor de catre beneficiarii finali ;

k) administrarea patrimoniului institutiei ;

l)  sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ;

m) concordanta sistemului informatic cu cel economic ;

n) efectueaza activitati de audit public intern pentru  a evalua daca sistemul de management financiar  si control ale institutiei sunt transparente  si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate , eficienta si eficacitate.

 

Art.50  SERVICIUL JURIDIC

 

            Atributii :

a) reprezintă interesele Administratiei Domeniului Public in fata instantelor judecatoresti, a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmarire penala, a notariatelor precum si in raporturile cu persoanele juridice si persoanelor fizice, pe baza delegatiei dată de conducerea instituţiei ;

b) ţine evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti competente ;
c) redacteaza actiuni judecatoresti, întocmeste întâmpinări, promoveaza căile ordinare si extraordinare de atac ;

d) răspunde la adrese si interogatorii,

e) formuleaza răspunsuri la petiţiile si memoriile repartizate spre solutionare de către conducere ;

f) ia măsuri de respectare a dispozitiilor legale cu privire la apărarea si conservarea patrimoniului din administrare, a drepturilor si intereselor legitime ale personalului, analizând cauzele care genereaza infracţiuni sau litigii ;

g) ia masurile necesare pentru realizarea creanţelor prin obtinerea titlurilor executorii si punerea in executare a acestora ;

h) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevazute de lege pentru buna conducere a proceselor in care Administratia Domeniului Public este parte ;

i) participa alaturi de organele de conducere la negocierea proiectelor de contracte;

j) participă la diverse comisii colaborând cu toate serviciile si birourile din cadrul institutiei in probleme de natură juridică contractuală;

k) formulează propuneri in sensul avizarii, rezilierii/rezolutiunii ori modificarii contractelor incheiate intre institutie si diverse persoane fizice sau juridice;

l) avizează pentru legalitate documentele întocmite în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice (invitaţii de participare, formalităţile de publicitate, comunicări de rezultate, eliberarea garanţiilor de participare, răspunsuri la contestaţii, etc.);

m) elaborează impreună cu Serviciul Achizitii, in regie proprie sau prin intermediul unor societati comerciale de profil, documentaţia de atribuire (proiecte de executie, caiete de sarcini, etc.) a contractelor de achiziţii publice ;

n) verifică impreuna cu Serviciul Achizitii documentaţiile primite si propune organizarea procedurilor de achizitie publica;

o) stabilieste impreuna cu Serviciul Achizitii si după consultarea conducerii, componenta comisiilor de selectie a ofertelor si receptie a lucrarilor;

p) întocmeşte contractele de achizitii publice si le certifică din punct de vedere al legalităţii acestora;

q) intocmeste impreuna cu Serviciul Achizitii procesul-verbal de deschidere a ofertelor si procesul-verbal de atribuire a contractului de achizitie publica ;

r) comunica impreuna cu Serviciul Achizitii ofertantilor participanti, rezultatele procedurii de achizitie publică ;

s) urmăreşte împreună cu Serviciul Achizitii, modul de prezentare şi de inregistrare al ofertelor depuse in cadrul procedurilor de achizitii publice, la registratura institutiei;

ş) întocmeşte dosarul achizitiei publice;

t) gestioneaza impreuna cu Serviciul Achizitii, baza de date cu privire la procedurile de achizitie publica organizate ;

ţ) împreună cu Serviciul Achiziţii, ia măsuri în vederea raportarii anuale a  situatiei contractelor de achizitii publice încheiate de institutie;

u) participă la discuţii preliminare în vederea încheierii contractelor, precum si la încheierea oricăror conventii, protocoale de colaborare etc.;

v) formulează puncte de vedere cu privire la diverse cereri referitoare la clauzele contractuale si încadrarea lor conform legislatiei;

x) convoaca Consiliul de Conducere si participă la toate şedinţele acestuia;

y) răspunde scrisorilor petiţionarilor si diferitelor instituţii cu privire la stadiul solutionarii dosarelor existente in arhiva ;

z) certifică legalitatea deciziilor emise de Directorul General al A.D.P.Sector 1, a ordinelor si instructiunilor precum si a oricaror alte acte cu caracter administrativ, care sunt in legatura cu atributiile si activitatea institutiei;

w) certifică legalitatea notelor de fundamentare care stau la baza elaborarii proiectelor de hotarari ale C.L.S.1 în legatură cu activităţile ce ţin de competenţa A.D.P.;

w1) execută orice alte sarcini transmise de Directorul Administratiei Domeniului Public Sector 1, in domeniul sau de activitate;

- avizeaza asupra legalitatii contractelor de munca, incetarea raporturilor de munca, alte proiecte de acte cu efect juridic, precum si asupra legalitatii oricaror masuri care sunt in masura sa angajeze raspunderea patrimoniala a administratiei, ori sa aduca atingerea drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului ;            

- întocmeşte decizii, regulamente, ordine si instructiuni, precum si orice acte cu caracter administrativ care sunt in legatura cu atributiile si activitatea administratiei ;

- ţine evidenta actelor normative si asigura aducerea la cunostiinta si aplicarea intocmai de catre personalul cu atributii in aplicarea acestor prevederi ;

- comunica persoanelor interesate copii dupa dispozitii, regulamente, ordine si instructiuni, precum si dupa orice alte acte cu caracter normativ, care sunt in legatura cu atributiile si activitatea administratiei ;

-  formulează avize scrise la solicitarea conducerii;

-  răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice serviciilor administraţiei publice ;

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

 

Art.51  SERVICIUL RESURSE UMANE

 

Atributii :

1) asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă,conform prevederilor legale prin concurs sau examen;

2) organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

            3) urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul instituţiei ;

            4) analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor institutiei şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local a organigramei institutiei;

            5) pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară şi al altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a instituţiei ;

            6) pregăteşte documentaţia necesară elaborării ştatului de funcţii al institutiei ;

            7) ţine evidenţa fişelor de post şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

            8) întocmeşte rapoarte de specialitate privind modificarea organigramei, ştatului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei publice

            9) răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare (salariul de bază, indemnizaţii de conducere, salariu de merit, premii etc) ;

            10) întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul institutiei şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege;

            11) întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de premiere;

            12) ţine evidenţa condicilor de prezenţă şi a registrelor de deplasări în teren, urmăreşte prezenţa la serviciu a angajaţilor;

            13) asigură completarea şi eliberarea legitimaţiilor de control în baza dispoziţiilor  legale şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;

            14) întocmeşte şi eliberează legitimaţii de serviciu;

            15) întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din institutie;

            16)colaboreaza cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării;

            17) răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi pentru institutie ;

            18) urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaţi;

            19) controlează respectarea disciplinei muncii;

            20) stabileşte nevoile de perfecţionare a pregătirii profesionale; 

            21)intocmeste programul anual de instruire a intregului personal implicat in activitati ce influenteaza calitatea serviciilor prestate sau mediul inconjurator ;

            22) primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu ;

            23) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului ;

            24) efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al personalului institutiei ;

            25) întocmeşte dispoziţii de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sancţionare şi încetare a contractului de muncă;

            26) ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor;

            27) răspunde de organizarea, potrivit legii, a Comisiei de disciplină ;

            28) răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţa serviciului;

            29) ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul institutiei şi operează în acestea modificările de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit, etc.;

            30) eliberează la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat;

            31) răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului ;

            32) propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate ;

           

Art.52  SERVICIUL SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

 

Atributii :

1) intocmeste planul de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care îl aplica corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii;

2) elaboraza instrucţiuni proprii, pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din unitate ;

3) asigura şi controleaza cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe;

4) sa se adopte, in faza de cercetare, proiectare si executie  a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor  de fabricatie, solutii conforme  prevederilor legale  in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare  si fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor ;

            5) asigura evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă;

            6) asigura auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unitatii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi stabileste nivelul de securitate ; auditarea presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare 

7) ia masuri pentru ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora, în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă;

            8) propune măsuri pentru formarea personalului cu resposabilităţi în domeniul protecţiei muncii, în funcţie de necesităţile concrete ;

            9) ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.

            10) sa se obtina autorizatia  de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale ;

            11) asigura si realizeaza instruirea privind respectarea normelor de protectie a muncii, pentru personalul angajat, in conformitate cu dispozitiile legale ;

            12) sa se stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului , atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate ;

            13) verifica periodic sau ori de câte ori este nevoie, dacă nivelul noxelor se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă; pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele sau laboratoarele abilitate propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora, acolo unde este cazul ;

14) obţine autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;

            15) elaboreaza lista cuprinzand dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participa la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune ;

            16) participa la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora ;

            17) colaboreaza cu serviciul medical, pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă, pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şi propunerea măsurilor de securitate corespunzătoare ;

            18) propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se realizează programul de măsuri de protecţie a muncii ;

            19) propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se respectă cerinţele de securitate a muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă ;

            20) colaboreaza cu reprezentanţii angajaţilor cu atribuţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate pentru a presta servicii în domeniu, pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă incluse în contractele colective ;

            21) monitorizeaza starea de sănătate a angajaţilor prin :

                       - examene medicale la angajarea în muncă;

                       - examen medical de adaptare;

                       - control medical periodic;

                       - examen medical la reluarea activităţii;

            22) îndruma activitatea de reabilitare profesională, reconversia profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boală profesională sau după afecţiuni cronice;

            23) comunica existenţa riscului de îmbolnăvire profesională către toţi factorii implicaţi în procesul muncii.

24) măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nici o situaţie obligaţii financiare pentru lucrători.

25)  sa se asigure si sa controleze  cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute  in plan de prevenire si de protectie  stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratoriidesemnati, prin propria  competenta sau prin servicii externe ;

Situatii de Urgenta :

            1) asigura dotarea  serviciilor , birourilor si formatiilor  cu mijloace si instalatii S.U. si buna functionare a acestora ;

            2) asigura instruirea personalului unitatii si modul de folosire si exploatare a mijloacelor S.U. ;

            3) sa se stabileasca , prin dispozitii scrise, responsabilitatile  si modul de organizare  pentru apararea impotriva  incendiilor in unitatea sa, sa la  actualizeze  ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror

persoane interesate ;

            4) sa se asigure identitatea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa se asigure corelarea  masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor ;

5) ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii unităţii ;

6) sa se solicite si sa se obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu,prevazute de lege, si sa se  asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora ; in cazul anularii avizelor ori a  autorizatiilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective ;

7) stabileste legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri ;

8) sa se stabileasca  pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce  le revin in domeniul S.U., corespunzator functiilor exercitate ;

9) întocmeste şi actualizeaza permanent lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea institutiei sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomabdate, metode de prim-ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

10) sa elaboreze  instructiunile de aparare impotriva incediilor si sa stabileasca atributiile ce revin salariatilor  la locurile de munca ;

11) asigura întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;

12) asigura şi pune la dispoziţia forţelor chemate în ajutor, mijloacele tehnice, echipamentele de protecţie individuală, substanţele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor ce decurg, din existenţa şi funcţionarea unităţii, precum şi medicamentele şi antidotul necesare acordării primului ajutor;

13) propune spre aprobare, fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

14) sa verifice daca salariatii cunosc  si respecta instructiunile necesare privind  masurile  de aparare impotriva  incendiilor si sa verifice  respectarea  acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in  unitatea sa; sa permita , la solicitare, accesul fortelor  inspectoratului  in unitatea sa in scop de recunoastere , instruire sau antrenament si  sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta;

15) sa indentifice  si sa gestioneze  tipurile de riscuri generatoare de  dezastre naturale si tehnologice de pe teritoriul sectorului 1 ;

16) sa se stabileasca  pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le  revin in domeniul S.U., corespunzator functiilor exercitate ;

17) sa culeaga , sa prelucreze, sa stocheze, sa studieze  si sa analizeze  datele si  informatiile referitoare la protectia civila ;

18) sa informeze si sa pregateasca  preventiv  salariatii cu privire la pericolele  la care  sunt  expusi, masurile de autoprotectie ce trebuie  indeplinite, mijloacele de  protectie ce trebuie  puse la dispozitie, obligatiile ce ii revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta ;

19) sa organizeze  si sa asigure starea de operativitate si capacitatea de interventie  optima a serviciilor pentru  situatii de urgenta si a celorlalte organisme specializate  cu atributii in domeniu ;

20) sa instiinteze autoritarile publice si sa alarmeze salariatii in situatii de urgenta ;

21) sa asigure conditii minime de  supravietuire a salariatilor in situatii de urgenta sau conflict armat ;

22) sa organizeze si sa execute  interventii operative pentru reducerea pierderilor  de vieti omenesti, sa limiteze inlaturarea  efectelor situatiilor de urgenta civila si pentru reabilitarea  unitatilor publice afectate ;

23) sa elaboreze temele de instruire privind instructajul salariatilor ;

24) sa asigure dezvoltarea bazei materiale-didactice a pregatirii ;

 

 

            4.1.2 Atributiile compartimentelor din subordinea Directorului General Adjunct  sunt urmatoarele :

 


Art.53  SERVICIUL ADMINISTRATIV - APROVIZIONARE

 

            Atributii :

a) avizeaza planul de aprovizionare anual pentru Administratia Domeniului

Public Sector 1 pe care il supune spre aprobare conducerii unitatii ;

b) avizeaza planul de aprovizionare pentru deszapeziri, inundatii, calamitati si ia masuri de realizare a acestuia;

c) avizeaza programul anual si programele lunare privind intretinerea si reparatia cladirilor administrative, instalatiilor tehnico-sanitare, mobilierului, etc, pe care il supune spre aprobare conducerii;
            d) gestioneaza si monitorizeaza bunurile materiale, mijloacele fixe si obiecte de inventar aflate in administrarea directa a A.D.P., aplica prevederile cu privire la gestionarea si transferul acestora;

e) organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare al bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul A.D.P., a gestiunii materialelor şi întocmeşte documentaţia necesară;

f) urmăreste derularea contractelor cu furnizorii de utilitati, (electricitatea, apa, gazele naturale, telefonie fixa si mobila) si de prestari - servicii de intretinere, specializate si de reparatii;

g) participă prin personal de specialitate, la selecţii de oferte sau la licitatii pentru achizitionarea de bunuri si servicii specifice activitaţii serviciului ;

h) face propuneri pentru realizarea de cheltuieli bugetare privind intretinerea si buna functionare a activitatii institutiei;

i) organizeaza si asigura efectuarea curateniei in spatii cu destinatia: birouri, spatii comune (sali conferinte, holuri) in grupurile sanitare, curtea interioara , căile de acces şi pe spaţiile verzi aferente, inclusiv dezăpezirea ;

j) asigură materialele de curăţenie pentru personalul numit în acest scop  si rechizite ;

k) asigura dotarea si echiparea imobilelor cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, in concordanta cu prevederile legale privind avizele de functionare necesare pentru fiecare imobil;

l) urmareste ca toate cladirile aflate in administrarea A.D.P. sa aiba contracte cu furnizorii de utilitati (energie electrica, termica, apa, canal, gaze etc.);

m) răspunde de gospodarirea rationala a energiei electrice, combustibililor, apei, hartiei si a altor materiale de consum cu caracter administrativ-gospodaresc ;

n) asigură paza imobilului şi respectarea reglementarilor privind accesul  cetăţenilor în institutie;

o) ia masuri si raspunde de efectuarea amenajarilor instalatiilor si mijloacelor tehnice de paza si alarmari prevazute ;

p) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităţii cu aprobarea obligatorie a conducerii;

q) şeful serviciului execută şi alte sarcini trasate de către conducerea A.D.P.

 

Serviciul Administrativ Aprovizionare are in subordine :

-          Formatia Intretiner Cladiri

-          Formatia Reparatii Cladiri

 

Atributii:

a) asigura si raspunde de aprovizionarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, semifabricate, piese de schimb, necesare tuturor sectiilor, scop in care efectueaza calculele de fundamentare a necesarului de aprovizionat, pe baza normelor de consum si de stoc, in raport cu programele de productie-prestatie aprobate si in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie;

b) intocmeste planul de aprovizionare anual pentru Administratia Domeniului

Public Sector 1 pe care il supune spre aprobare conducerii unitatii ;

c) intocmeste planul de aprovizionare pentru deszapeziri, inundatii, calamitati si ia masuri de realizare a acestuia;

d) tine evidenta obiectelor de inventar ;

e) emite comenzi catre furnizori pe baza referatelor intocmite de sefii de sectii sau birouri si aprobate in mod obligatoriu de conducere ;

f) verifica ca materialele propuse spre aprovizionare sa nu existe in stocuri in magazia centrala sau la sectii, evitandu-se crearea de stocuri fara miscare;

g) asigura verificarea si confirmarea facturilor prin care au fost achizitionate bunuri si servicii ;

h) prin personal desemnat, receptioneaza, semneaza si raspunde pentru conformitatea bunurilor achizitionate cu documentele care le insotesc;

 

Art.54  Formatiile   Întreţinere si Reparatii Clădiri

 

Atributiile Formatiilor  Intretinere si Reparaţii Clădiri sunt urmatoarele :

a) întocmeste programul anual si programele lunare privind intretinerea si reparatia cladirilor administrative, instalatiilor tehnico-sanitare, mobilierului, etc, pe care il supune spre aprobare conducerii ;

b) asigura planificarea si contractarea activitatii de reparatii curente ;

c) efectueaza lucrari de intretinere si reparatii curente la cladirile ce apartin institutiei;

d) realizeaza lucrarile de reparatii numai  in conformitate cu planurile de constructie si numai in baza autorizatiilor de constructie;

e) întocmeste necesarul de materiale si de materii prime pentru realizarea lucrarilor propuse ;

f) ţine evidenţa planurilor imobilelor din patrimoniu cu responsabilităţi privind modificările de spaţiu pentru anumite utilităţi;

g) se preocupă de verificarea structurală a imobilelor din patrimoniu şi ia măsuri de reabilitare;

h) urmăreşte şi receptionează lucrările de remediere a instalaţiilor (electrice, sanitare, termice), de zugrăveli ale suprafeţelor interioare şi exterioare ale imobilelor din patrimoniu;

i) întocmeste documentatiile necesare in vederea efectuarii reparatiilor capitale;
j) ţine o evidenta a lucrarilor de reparatii si întretinere pe fiecare obiectiv in parte ;

k) ţine evidenţa chiriaşilor şi întocmeşte cotele de întreţinere şi consumurile de  energie;

l) exploateaza si intretine dotarile: garaj, cladiri, instalatii de ridicat, de aer, etc.;

m) asigura verificarea si confirmarea facturilor de prestări servicii si toate facturile care au ca scop achizitionarea de telefoane fixe si mobile, net, cablu TV, IRIDEX , lucrari, bunuri si servicii necesare propriei activităţi ;

n) organizeaza si raspunde de evidenta, functionarea si utilizarea imobilelor, instalatiilor aferente si obiectelor de inventar administrative ;

o) asigura impreuna cu compartimentul financiar-contabilitate, inventarierea periodica a imobilelor aflate in administrarea A.D.P.;

p) răspunde de utilizarea rationala a imobilelor, instalatiilor aferente celorlalte mijloace de inventar administrativ-gospodaresti ;

q) executa si alte sarcini transmise de Seful Serviciului ;

r)  participa la programul de deszapezire ;

s)  intomeste si reactualizeaza  normele de munca

t)  raporteaza trimestrial realizarile serviciilor  (Spatii Verzi, Drumuri, IDP);

v) asigura buna functionare a centralelor termice din sediu A.D.P  cat si la punctele de lucru ;

x) colaboreaza cu toate formatiile,  birourile si  serviciile  pentru buna desfasurarea a activitatilor.

 

           Art. 55  SERVICIUL   MECANIZARE-TRANSPORT

 

            Atributii :

a) asigură utilajele şi mijloacele de transport necesare desfăşurării activităţii Serviciului  Drumuri, Serviciului Spaţii Verzi, Serviciului  Productie Material Dendro-Floricol, precum si a altor compartimente ale institutiei ;

b) asigură pentru instituţie, transporturi rutiere de marfă sau persoane cu mijloace din dotare (autobasculante, tractoare cu remorci, autobuze, microbuze, etc.) ;

c) asigură menţinerea în stare de funcţionare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport din dotare;

d) asigura repartizarea operativă a necesarului de utilaje şi mijloace de transport în funcţie de solicitările serviciilor  drumuri, spatii verzi, serviciului administrativ  aprovizionare ;

e) verifică prin sondaj la punctele de lucru, modul de exploatare al utilajelor şi al mijloacelor de transport;

f) verifică şi confirmă deconturile de carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb şi alte materiale necesare serviciului;

g)intocmeşte pontajul, dirijează şi controlează personalul din cadrul compartimentelor din subordine;

h) intocmeşte evidenţele prevăzute de legislaţia în vigoare, dări de seamă statistice, informări către conducere, etc.;

i) intocmeşte planuri de reparaţii curente, revizii tehnice şi reparaţii capitale pentru toate utilajele şi mijloacele de transport din dotarea unităţii, urmăreşte şi verifică executarea graficului de reparaţii curente şi revizii tehnice în regie propie, programează reparaţiile capitale la unităţi specializate şi urmăreşte realizarea lor la termenele prevăzute în contracte;

j) intocmeşte necesarul de piese de schimb, scule şi accesorii;

k) stabileşte atribuţiile personalului şi urmăreşte modul în care acestea  sunt realizate;

l) asigură şi răspunde de folosirea eficientă a capacităţilor de transport, mecanizarea proceselor de încărcare şi descărcare precum şi de reducerea continuă a consumurilor de carburanţi şi lubrefianţi;

m) ia măsuri de eliminarea transportului în gol şi a transporturilor neraţionale sau folosirea neraţională a utilajelor şi verifică periodic încadrarea în consumurile normate de carburanţi;

n) intocmeşte documentaţia pentru utilajele şi mijloacele de transport ce întrunesc condiţiile de casare, înaintand-o conducerii spre analiză şi avizare;

o) inaintează conducerii lista cu maşinile şi utilajele necesare completării parcului.

p) inaintează conducerii lista de materiale şi piese de schimb necesare echipării mijloacelor de transport, ce vor participa la campania de deszăpezire şi asigură funcţionarea permanentă a parcului prins în această activitate

q) stabileşte incintele pentru gararea mijloacelor de transport şi utilajelor şi ia măsuri pentru respectarea dispoziţiilor date în acest sens;

r) organizează şi răspunde de activitatea compartimentelor din subordine;

s) nu permite folosirea în scop personal a utilajelor şi mijloacelor de transport şi ia măsuri împotriva salariaţilor ce încalcă în mod voit această dispoziţie;

ş) verifică modul în care mecanicii de pe utilaje şi şoferii, întreţin utilajele sau mijloacele de transport pe care lucrează, nu permite intrarea în garaj a maşinilor murdare şi ieşirea celor care prezintă defecţiuni;

t) răspunde şi asigură instruirea întregului personal pe linie de protecţia muncii şi P.S.I.;

ţ) răspunde şi asigură programarea raţională a concediilor de odihnă în vederea acoperirii necesarului de maşini şi utilaje pe tot parcursul anului;

u) analizează modul de îndeplinire a sarcinilor de către fiecare salariat şi face propuneri de atribuire sau retragere a categoriei în care sunt încadraţi;

v) verifică volumul prestaţiilor efectuate de mijloacele de transport şi utilajele închiriate, stabilind pe această bază contravaloarea prestaţiei şi efectuarea plăţilor;   `

x) participa la analize si la selectarea ofertelor publice priving achizitiile de lucrări, bunuri materiale si servicii;

y) răspunde ca ieşirea în exterior a oricăror adrese, situaţii, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităţii cu aprobarea obligatorie a conducerii;

z)      execută orice alte sarcini trasate de conducerea unităţii.

 

Serviciul   Mecanizare Transport are in subordine :

- Formatia Coloana Auto

- Formatia Reparatii Auto

- Formatia 1 Dotari Domeniu Public

- Formatia 2 Dotari Domeniu Public

 

 

Art. 56  Formatia Coloana Auto

 

Atributiile Formatiei  Coloan Auto sunt urmatoarele :

 

a) asigură zilnic, la cerere, in locurile şi la termenele stabilite de catre şefii de servicii şi compartimente, mijloacele de transport şi utilajele necesare indeplinirii atribuţiilor funcţionale;

 b) Coloana auto se organizează pe urmatoarele componente :

-          punctul de control tehnic ;

-          staţia de alimentare cu carburanţi, lubrifianţi şi lichide speciale;

-          staţie de curăţare şi spălare;

-          sectorul de parcare a autovehiculelor;

-          corpul administrativ;

c) asigura, in caz de necesitate, impreuna cu celelalte structuri din organigrama A.D.P. , fortele si mijloacele necesare interventiilor in domeniul public ;

d) organizeaza aprovizionarea cu carburanti, lubrifianţi, unsori si lichide speciale, atât pentru nevoile proprii cât si pentru nevoile Serviciului  Drumuri, Serviciului  Spaţii Verzi şi Formatia  Dotări Domeniu Public;

e) verifică si confirmă deconturile de carburanţi – lubrifianţi şi lichide speciale, precum şi a celorlalte materiale necesare garajului ;

f) determină şi transmite coeficienţii ce trebuie aplicaţi în normarea consumurilor de combustibil şi lichide speciale, la beneficiarii care gestionează mijloace de transport şi utilaje ;

g) ţine evidenţa acumulatorilor şi anvelopelor existente pe fiecare utilaj, mijloc de transport, din dotarea A.D.P. şi calculează  kilometrii echivalenţi pentru normarea anvelopelor ;

h) ţine evidenţa termenelor de garanţie pentru produsele gestionate ;

i) asigură menţinerea în stare de operativitate a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport din dotare ;

            j) face propuneri in ceea ce priveste planul de reparaţii capitale pentru intreagul parc auto al A.D.P.

k) înaintează propuneri de casare şi întocmeşte documentele necesare în acest scop, pe care le înaintează conducerii spre analiză şi avizare ;

l) organizează înscrierea în circulaţie a tuturor vehiculelor şi utilajelor din dotarea instituţiei ;

m) răspunde de efectuarea inspecţiilor tehnice periodice şi obţinerea autorizatiilor  necesare funcţionării mijloacelor de transport;

n) întocmeşte şi inaintează la Autoritatea Rutieră Română, dosarul pentru obţinerea licenţei de transport în interes propriu şi a licenţelor de excuţie pentru autovehicule ;

o) participă la întocmirea şi punerea în aplicare a programului de deszăpezire ;

p) organizează activităţile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi instruirea intregului personal pe aceasta linie ;

 

Art. 57 Formatia  Reparatii Auto

Atributiile  Formatiei  Reparaţii Auto sunt urmatoarele :

a) efectueaza reparaţii curente şi capitale, revizii tehnice pentru toate utilajele şi mijloacele de transport din dotarea unităţii ;

b) urmăreşte şi verifică executarea graficului de reparaţii curente şi revizii tehnice în regie proprie;

c) programează reparaţiile capitale la unităţi specializate şi urmăreşte realizarea lor la termenele prevăzute în contracte;

d) intocmeşte necesarul de piese de schimb, scule şi accesorii;

e) asigura receptia masinilor, utilajelor si instalatiilor din punct de vedere al realizarii conditiilor de siguranta in functionare pe baza documentatiilor tehnice ale acestora.

 

Art. 58  Formatiile  Dotări Domeniu Public

            Atributiile Formatiilor  Dotari Domeniu Public sunt urmatoarele:

            a) asigura dotarea domeniului public cu banci, aparate de joaca pentru copii, garduri si gardulete protectoare, ghivece, coşuri de gunoi, stalpisori de blocaj auto etc.

b) intocmeste rapoarte privind necesarul de obiecte pentru dotarea domeniului public pe care il supune spre aprobare conducerii, in vederea demararii procedurilor de achizitie publica ;

c) tine evidenta obiectelor amplasate pe domeniul public si verifica periodic starea calitativa a acestora in vederea dispunerii masurilor de reparare/ inlocuire ;

d) asigura repararea si intretinerea dotarilor amplasate pe domeniul public, intocmind in acest sens situatii financiare privind necesarul de materiale, unelte, uleiuri,vopseluri etc.ce urmeaza a fi achizitionate;

e) acţionează pentru identificare de noi spaţii care pot fi amenajate ca terenuri de joaca şi recreere ;

f) acţionează pentru îndepărtarea arborilor căzuţi pe domeniul public ;

g) acţionează pentru îndepărtarea urmărilor produse de fenomene meteorologice violente;

h) participă la acţiuni de deszăpezire ;

i) participă la acţiuni de salubrizare ;

j) efectueaza reparatii curente in cadrul instituţiei;

k) executa orice alte sarcini trasate de conducerea unitatii.

 

Art.59   SERVICIUL PARCAJE

Atribuţiile Serviciului  Parcaje sunt urmatoarele :

a) incheie contractele de inchiriere pentru parcările de resedinta de pe raza sectorului 1 si incaseaza taxele aferente;

b) eliberează autorizatii de parcare ;

c) ia masuri pentru informarea cetatenilor in privinta documentelor solicitate la eliberarea contractelor de inchiriere;

d) ia măsurile necesare în vederea înfiinţării şi amenajarii de noi spaţii de parcare de resedinta ;

e) verifica in teren sesizarile cetatenilor referitoare la locurile de parcare;

f) redacteaza si transmite raspunsuri la sesizarile primite;

g) aduce la indeplinire prevederile hotararilor de consiliu local/ general ce se refera la domeniul sau de activitate.

h) intocmeşte si depune documentatia necesara avizarii amplasamentelor de parcare la Administratia  Strazilor ;

i) răspunde de marcarea locurilor de parcare pentru care sunt încheiate contracte de închiriere;

j) răspunde de procurarea materialelor necesare executării marcajelor ( vopsea de marcaj, pensule, ţevi şi tăbliţe pentru panourile indicatoare, agregate minerale, etc. )

k) răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

l) tine evidenta locurilor de parcare inchiriate si prezinta la cerere situatii statistice in acest sens;

m) verifica periodic starea locurilor de parcare ;

n) fundamenteaza si propune proiecte de hotarari de consiliu in domeniul său de activitate;

o) informeaza periodic conducerea institutiei asupra activitatii desfasurate propunând masuri de imbunatatire si eficientizare a acesteia.

 

 

            4.1.3 Atributiile compartimentelor din subordinea Directorului General Adjunct  sunt urmatoarele :

 

Art.60  SERVICIUL  SPAŢII VERZI

Atributii :

1) administrează şi întreţine spaţiile verzi de pe teritoriul care apartine sectorului având subordonaţi şefi de formatii si parcuri asupra carora exercită controlul ;

2) raspunde de aducerea la indeplinire a programelor anuale de amenajare, reamenajare si intretinere gradini publice aprobate ;

3) asigura buna intretinere si conservare a materialului dendrologic si floricol, ocrotit ;

4) intocmeste propuneri anuale privind modul de intretinere si conservare a patrimoniului ;

5) intocmeste si inainteaza conducerii instituţiei raporturile lunare privind lucrarile de amenajare si intretinere executate in subunitatile serviciului ;

6) executa zilnic lucrari specifice de intretinere si conservare a spatiilor verzi in functie de sezon, lucrari de amenajare si reamenajare decoruri florale si plantari conform schitelor, proiectelor şi documentelor intocmite de compartimentele de specialitate ale instituţiei ;

7) execută zilnic lucrări de salubrizare a parcurilor si zonelor verzi, dezăpezire sau alte lucrari specifice mentinerii unui aspect civilizat al acestora ;

8) raspunde de modul de utilizare si confirmare a lucrarilor executate si a cantitatilor de carburanti consumate de utilajele folosite ;

9) asigura impreuna cu Serviciul  Productie Material Dendro-Floricol, actiunile de deratizare si combatere a daunatorilor ;

10) colaboreaza cu Serviciul  Productie Material Dendro-Floricol in stabilirea structurii sortimentale si cantitatii de material dendro- floricol necesar in campaniile de plantari ;

11) participa, impreuna cu reprezentanti ai serviciilor de specialitate din cadrul A.D.P., la receptia cantitativa si calitativa a materialului dendro-floricol produs si livrat de sectiile de productie ale instituţiei si din achizitii ;

12) administreaza, protejeaza si intretine in colaborare cu Formatiile  Întretinere, Reparatii Cladiri, pe baza de programe, dotările specifice proprii (cladiri administrative si cu alta destinatie, instalatii tehnico-sanitare, instalatii electrice si de udat, etc.) ;

13) studiaza modalităţile de imbunătătire a activitatii tehnice din domeniul său de responsabilitate, luând masuri pentru optimizarea proceselor tehnologice si reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, etc ;

14) ia masuri pentru organizarea eficienta a productiei si a muncii, precum si pentru introducerea de tehnici si tehnologii avansate ;

15) răspunde de utilizarea la maxim  a  capacităţilor de producţie  (utilaje proprii sau închiriate, forţa de muncă, spaţii sau suprafeţele de lucru, etc. ), de executarea la timp a lucrărilor precum şi de calitatea acestora ;

16) colaborează la întocmirea programelor unităţii şi a necesarului de forţă de muncă;

17) intocmeste propuneri, in limita resurselor financiare, privind dotarea cu mijloace mecanice adecvate, in vederea cresterii gradului de mecanizare, in special a lucrarilor care necesita consum mare de forta de munca ;

18) verifica modul de asigurare a bazei tehnico-materiale pentru sectiile pe care le subordoneaza;

19) răspunde de confirmarea conform legilor a prestaţiilor pe foile de parcurs, bonurile de transport pentru mijloace de transport proprii sau închiriate, precum şi la autoutilitarele ce deservesc serviciul ;

20) intocmeşte din timp necesarul de utilaje, materii prime şi materiale necesare desfăşurării activităţii serviciului;

21) asigura si raspunde de respectarea prevederilor legale privind protectia mediului inconjurator si obtinerea avizelor de taieri, defrisari si toaletari arbori pe domeniul public al sectorului 1;

22) intocmeste propuneri vizand imbunatatirea activitatii serviciilor  din domeniul sau de responsabilitate ;

23) asigura conservarea patrimoniului din administrare si sporirea gradului de siguranta , luand masuri de sanctionare a contraventiilor savarsite ;

24) urmareste dotarea subunitatilor cu forţa de munca aprobată, luând masuri de crestere a gradului de pregatire si calificare a acesteia, propunand masuri concrete de sanctionare a abaterilor de la disciplina muncii, in vederea ridicarii gradului de disciplina la locurile de munca;

25) raspunde de aplicarea sistemului de salarizare si de intocmirea fiselor posturilor pentru personalul din subordine, in limita competentelor legale pentru personalul din subordine ;

26) aplica masurile de tehnica securitatii muncii si PSI in subunitatile din subordine, acorda calificativele anuale de promovare, premiere, delegare, detasare, programari concedii de odihna, invoiri, schimbari ale locului de munca, sanctiuni disciplinare, desfaceri ale contractului de munca, etc;

27) are obligaţia completării şi actualizării, ori de câte ori este nevoie, a atribuţiunilor individuale ale lucrătorilor din subordine, prin consemnare  în fişa postului, după prealabila aprobare a conducerii unităţii;

28) verifică pontajele  întocmite de şefii de formatii din subordine;

29) primeşte, cercetează şi rezolvă în termen reclamaţiile privind activitatea serviciului  sau alte abateri;

30) primeşte, verifică şi certifică documentele privind reparaţiile şi prestaţiile efectuate de catre terti sau de catre alte servicii ale unităţii ( montat, reparat şi vopsit coşuri gunoi, montat, reparat şi vopsit bănci, picamere, cozi unelte, unelte de lucru, etc.) la unitaţile din subordine ;

31) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităţii cu aprobarea obligatorie a conducerii;

32) şeful serviciului  execută şi alte sarcini trasate de către conducerea A.D.P.

 

Serviciul  Spaţii Verzi are in subordine :

-          9 Formatii

 

Art.61    Atributiile formatiilor  sunt urmatoarele :

- actioneaza in teritoriu pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Serviciului Spatii Verzi ;

- executa sarcinile trasate de Seful Serviciului  si conducerea institutiei.

 

Art.62  SERVICIUL  PRODUCTIE MATERIAL DENDRO -FLORICOL

 

            Atributii :

1) răspunde de aplicarea prevederilor legale, a actelor normative şi a instrucţiunilor ce vizează activitatea secţiei;

2) asigura transpunerea in practica a programului de productie dendro-floricola stabilit de conducerea A.D.P. , in baza necesitatilor de intretinere si amenajare a spatiilor verzi ;

3) raspunde de realizarea programelor anuale de productie dendro- floricola, atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ ;

4) administreaza, exploateaza si intretine bazele de productie , asigurand conditiile necesare in vederea realizarii sarcinilor rezultate din propunerile de productie aprobate ;

5) intocmeste propuneri privind programul anual de productie, defalcarea acestuia pe sortimente de plante, inaintandu-l conducerii;

6) transmite programele de productie anuala aprobate, pe sortimente si subunitati de productie ;

7) verifica si colaboreaza cu Serviciul  Spatii Verzi, raportand la inceputul fiecarei luni urmatoare situatia realizarilor lunare ;

8) urmareste ca subunitatile de productie dendro-floricola sa asigure livrarea ritmica, in termen si de buna calitate a plantelor prevazute in programul anual (pe sezoane) aprobat de conducerea Administratiei Domeniului Public;

9) se preocupa de identificarea de noi specii si varietati, precum si de introducerea acestora in cultura si productie ;

10) participa impreuna cu compartimentele Serviciului  Mecanizare Transport, la intocmirea programului privind asigurarea mijloacelor de transport si utilajele necesare ;

11) face propuneri pentru procurarea de utilaje si masini noi specifice lucrarilor ;

12) prin planul de productie dendro-floricol anual, stabileste pe subunitati de productie, plantele repartizate pe sezoane, pe care le supune aprobarii conducerii Administratiei Domeniului Public;

13) participa la receptia cantitativa si calitativa a materialului dendrologic si floricol produs in unitatile proprii sau din achizitii publice ;

14) face propuneri pentru achiziţionarea de material dendro- floricol ;

15) executa lucrari pentru combaterea daunatorilor fondului vegetal cu forte proprii  sau impreuna cu firme specializate ;

16) raspunde si asigura, prin compartimentele de specialitate, controlul asupra modului de respectare a tehnologiilor de cultura, precum si a prescriptiilor tehnice si calitatii lucrarilor executate ;

17) prezintă în consiliul de conducere şi în faţa conducerii A.D.P., dări de seamă privind activitatea detaliată a serviciului cu propuneri de îmbunătăţire a acesteia ;

18) administreaza, protejeaza si întretine in colaborare cu Formatiile de  Intretinere si  Reparatii Cladiri, pe baza de programe, dotările şi utilitatile necesare desfăşurării activităţilor specifice  ;

19) asigura paza cu firme specializate sau paza proprie, in vederea conservarii si protejarii patrimoniului propriu, pe baza de grafice lunare si atentioneaza conducerea in cazul unor deficiente constatate in sistemul de paza ;

20) urmareşte servciciul  pentru a lua  masuri de cresterea gradului de pregatire si calificare a acestuia, propunand masuri concrete de sanctionare a abaterilor de la disciplina muncii, in vederea ridicarii gradului de disciplina la locul de munca ;

21) asigura aplicarea masurilor de tehnica securitatii muncii si S.U. , in vederea evitarii accidentelor de munca sau altor evenimente, asigurand personalul muncitor si TESA cu echipamentul si materialele de protectia muncii si cu materialele necesare S.U.;

22) face propuneri de promovare, delegare, de testare, programari concedii de odihna, invoiri, schimbari de locuri de munca, desfaceri de contracte de munca, sanctiuni disciplinare etc., pentru personalul din subordine ;

23) raspunde de aplicarea elementelor de salarizare si intocmirea fiselor postului pentru salariatii din subordine, in limita competentelor legale pentru personalul din subordine ;

24) face propuneri scrise de preturi noi de productie si de livrare a materialului floricol si dendrologic, ori de cate ori este necesar ;

25) face propuneri cand este cazul si motiveaza in scris scaderea din gestiune,  a semintelor necorespunzatoare, plantelor si materialului dendrologic din productie proprie, calamitate sau distruse ;

26) urmareste ca periodic sa propuna si sa execute efectuarea de analize pentru sol si câmpul de cultura in vederea mentinerii PH-ul solului corespunzator si a fertilitaţii lui ;

27) urmareste si se informeaza  la zi cu legislatia in vigoare, in vederea aplicarii corecte a legilor, normativelor existente si a celor noi aparute ;

28) certifica exactitatea si realitatea lucrarilor de productie dendro-floricola, cu incadrarea in consumurile normate de materii prime, materiale, etc. ;

29) face parte din comisia de recepţie a materiilor prime, materialelor, uneltelor, etc., achizitionate pentru secţie;

30) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităţii cu aprobarea obligatorie a conducerii;

31) executa si alte sarcini transmise de Directorul General al Administratiei Domeniului Public.

 

Serviciul  Productie Material Dendro-Floricol are in subordine :

 

-          2 Formatii – Productie Material Dendro-Floricol

 

 

Art.63  Formatiile Productie Material Dendro -Floricol

 

Atributiile formatiilor  sunt urmatoarele :

- actioneaza  pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Serviciului Productie Material Dendro-Floricol. 

- executa sarcinile trasate de Seful Serviciului  si conducerea institutiei.

 

           Art.64  SERVICIUL   DRUMURI

           Atributii :

a) conduce si coordoneaza activitatea  Biroului Semnalizare Rutiera , Biroului Sesizari Interventii, Formatia Starie Preparea Mixturi Asfaltice –Laborator , Formatia 1 Reparatii Drumuri si Formatia 2  Reparatii Drumuri ;

b) executa in regie proprie sau prin intermediul persoanelor juridice specializate in constructia de drumuri, lucrari de reparatii pe drumurile aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin asfaltarea acestora, pavarea, montarea de borduri, etc ;

c) propune programe de lucrari pentru fluidizarea si siguranta traficului rutier, prin amplasarea de indicatoare rutiere, efectuarea de marcaje si amenajari speciale in domeniul circulatiei rutiere si a parcajelor.

d) asigură şi răspunde de starea tehnică şi buna funcţionare a Statiei  de Preparea  Mixturi Asfaltice – Laborator ;

e) execută prin forţe proprii sau în colaborare cu Serviciul  Mecanizare Transport  lucrările de întreţinere şi reparare ;

f) răspunde de utilizarea la maxim  a  capacităţilor de producţie  (utilaje propii sau închiriate, forţă de muncă, spaţii sau suprafeţele de lucru, etc.) de executarea la timp a lucrărilor, precum si de calitatea acestora ;

g) face propuneri de programe şi urmăreşte aprovizionarea serviciului cu materiale, scule, unelte, piese de schimb, echipament de lucru şi de protecţie, etc.;

h) ia măsuri pentru evitarea formării de stocuri supranormative în magaziile serviciului , ridicând de la magazia unităţii numai materialele şi uneltele necesare;

i) primeşte, verifică şi certifică documentele privind reparaţiile şi prestaţiile efectuate la serviciu  de catre terti sau de catre alte compartimente ale unităţii ;

j) face parte din comisia de recepţie a materiilor prime, materialelor, uneltelor, etc., achizitionate pentru secţie;

k) răspunde de confirmarea conform legilor a prestaţiilor pe foile de parcurs, bonurile de transport pentru mijloace de transport proprii sau închiriate, precum şi la autoutilitarele ce deservesc secţia ;

l) prezintă în consiliul de conducere şi în faţa conducerii A.D.P., dări de seamă privind activitatea detaliată a serviciului cu propuneri de îmbunătăţire a acestuia ;

m) colaborează la întocmirea programelor unităţii şi a necesarului de forţă de muncă;

n)întocmeşte atribuţiile pe post pentru personalul subordonat, controlează şi îndrumă activitatea din subordine astfel încât aceasta să fie conformă cu atribuţiunile nominale şi sarcinile operative suplimentare atribuite fiecărui subordonat;

o) colaborează la stabilirea necesarului de personal pe meserii, funcţii, specialităţi în baza volumului de lucrări, a normativelor şi normelor de timp aprobate;

p) verifică pontajele, întocmite de şefii din subordine, programează prin subunităţile din subordine condiţiile de muncă în vederea îndeplinirii programelor propuse;

q) răspunde prin intermediul şefilor din subordine de instruirea periodică a salariaţilor, ţinerea la zi a fişelor de instructaj privind protecţia muncii şi verifică luarea la cunoştinţă de către salariaţi sub semnătură;

r) şeful serviciului are obligaţia completării şi actualizării, ori de câte ori este nevoie, a atribuţiunilor individuale ale lucrătorilor din subordine, prin consemnare  în fişa postului, după prealabila aprobare a conducerii unităţii;

s) răspunde şi asigură programarea raţională a concediilor de odihnă;

t) sarcinile nominale ale fiecărui salariat se vor încredinţa acestuia în scris cu confirmare de primire sub semnătură;

u) răspunde de aplicarea prevederilor legale, actelor normative şi instrucţiunilor ce vizează activitatea secţiei;

v) verifica sesizarile privind lucrarile de reglementare si sistematizare a circulatiei si propune solutii in vederea rezolvarii acestora

x) primeşte, cercetează şi rezolvă în termen reclamaţiile privind activitatea serviciului sau alte abateri;

y) răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri, etc., să se facă numai prin registratura generală a unităţii cu aprobarea obligatorie a conducerii;

z) şeful serviciului  execută şi alte sarcini trasate de către conducerea A.D.P.

 

Serviciul  Drumuri are în subordine :

 

- Birou Sesizari Interventii

                  - Birou Semnalizare Rutiera

                  - Formatia Statia Preparea Mixturi Asfaltice –Laborator

                  - Formatia 1 Reparatii Drumuri

                  - Formatia 2 Reparatii Drumuri

 

Art. 65 Formatia Statia  Prepararea  Mixturi Asfaltice - Laborator

Atributii:

a) asigură baza materială pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi refacere a îmbrăcăminţii asfaltice a drumurilor ;

b) asigură livrarea pe bază de comandă sau contract a mixturii asfaltice solicitate de terţi ;

 

c) executa determinari obligatorii privind calitatea productiei de mixtura asfaltica urmarind incadrarea acesteia in parametrii impusi de reglementarile tehnice si legislatia in domeniu;

d) elibereaza certificate de calitate a mixturii asfaltice produse de Statie, conform normativelor si reglementarilor legale in domeniu.

 

Art.66  Formatiile Reparatii Drumuri

Atributii:

a) asigura lucrarile de reparatii pe drumurile aflate in administrare,  prin asfaltarea acestora, pavarea, montarea de borduri, etc.

b) executa sarcinile trasate de Seful Serviciului  si conducerea institutiei.

 

Art. 67  Birou Sesizari Interventii

Atributii:

            a) verifica in teren si intocmeste note de constatare in legatura cu starea tehnica a drumurilor (gradul de degradare al invelisului asfaltic, existenta gropilor si a gurilor de canal neacoperite) aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, note pe care le aduce la cunostiinta Sefului de Serviciu , luând impreuna cu conducerea, masuri urgente de remediere a deficientelor constatate, in vederea prevenirii si limitarii numarului de accidente rutiere;

            b) urmăreşte în perioada de garanţie lucrările de investiţii sau reparaţii executate asupra drumurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, de către terţi sau în regie proprie ;

            c) urmăreşte in perioada de garanţie lucrările de interventie la 48 de ore, efectuate in carosabil de catre administratorii reţelelor edilitare subterane, semnalând neregulile constatate atît conducerii cât şi societatilor executante, in vederea remedierii situaţiei ;

            d) verifică respectarea, de către persoanele fizice şi juridice, a prevederilor legale în domeniul utilizarii drumurilor publice ;

e)efectuează verificări pe teren ca urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse de legislaţia în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către petenţi ;

f) participă la acţiuni concertate alături de organele de control ale institutiei ;

g)informează, periodic sau la cerere, conducerea institutiei asupra situaţiilor constatate cu ocazia deplasarilor in teren; prezintă rapoarte Consiliului Local si Primariei Sectorului 1;

h) creează banca de date în in ceea ce priveşte starea drumurilor;

            i) actionează în teritoriu conform planurilor şi propunerilor la nivelul direcţiei;

            j) îndeplineşte  şi  alte atribuţii trasate de organele de conducere.

 

Art. 68  Birou Semnalizare Rutiera

Atributii :

a)asigura prin forte proprii sau prin intermediul agentilor economici, mentinerea in stare corespunzatoare a indicatoarelor rutiere de pe raza administrativ teritoriala a sectorului 1, precum si montarea de indicatoare rutiere noi, conform reglementarilor aprobate ;

b)executa in regie proprie sau prin intermediul firmelor abilitate, lucrari de marcaje rutiere pe strazile din sector,  conform reglementarilor in domeniu ;

c) efectueaza in regie proprie sau prin intermediul firmelor abilitate, lucrari speciale in domeniul circulatiei rutiere : lucrari calmatoare de viteza, de avertizare, montarea de stalpisori rutieri si balustrade de protectie precum si a altor elemente de siguranta a circulatiei;

            d) răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

 e) informeaza periodic conducerea institutiei asupra activitatii desfasurate propunând masuri de imbunatatire si eficientizare a acesteia;

 f) intocmeste planul pentru aprovizionarea cu materiale si piese de schimb necesare serviciuluii ;

             g) raspunde de gestionarea eficienta a mijloacelor de productie, a materialelor si a pieselor de schimb utilizate ;

 h) asigura evidenta lucrarilor si consumurilor de materiale si piese de schimb ;

 i) ia masurile ce se impun pentru incadrarea in consumurile de materiale aprobate

 j) utilizeaza eficient masinile si utilajele puse la dispozitie pentru activitatea curenta ;

k) confirma foile de parcus ale masinilor puse la dispozitia biroului ;

 l) tine evidenta orelor suplimentare efectuate de salariati in zilele de repaus si raspunde de necesitatea chemarii acestora la serviciu ;

m) intocmeste si tine evidenta zilinica a activitatilor, lucrarilor biroului ;

n) indeplineste si alte atributii dispuse de seful de serviciu sau de conducere.

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Atribuţiile compartimentelor din subordinea Directorului Economic sunt urmatoarele :

 

Art. 69  SERVICIUL PATRIMONIU

            Atributii :

 

1) verifica si raspunde de transmiterea si valorificarea bunurilor institutiei, a inventarierii mijloacelor fixe, activelor si obiectelor de inventar ;

2)  asigura cunoasterea  si aplicarea actelor de referinta in domeniul evidentei patrimoniului A.D.P. Sector 1 ;

3)  actualizeaza procedurile de lucru specifice;

4) valideaza zonele de vecinatate ale domeniului public pe baza documentelor existente;

5) tine evidenta si raspunde de intrari/iesiri de elemente patrimoniale in/din patrimoniul A.D.P. sector 1 ;

6)  propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului A.D.P. sector 1 si intocmeste  inventarul patrimoniului institutiei, conform normelor in vigoare ;

7)  analizeaza  starea de uzura a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar  si face propuneri privind casarea acestora ;

8)  asigura evidenta miscarilor patrimoniului  apartinand A.D.P. sector 1 ;

9)  intocmeste rapoarte asupra declasarii obiectelor de inventar din patrimoniul institutiei ;

10)  participa la inscriptionarea mijloacelor  fixe ;

11) constituie si exploateaza baza de date referitoare la situatia juridica a imobilelor ( terenuri si cladiri ) ce alcatuiesc domeniul public si privat al Primariei Sectorului 1 ;

12 colaboreaza si efectueaza schimb de informatii in vederea actualizarii datelor , cu alte institutii administrative centrale/locale si colecteaza date privind evolutia proprietatii astfel incat in orice moment sa se dispuna de date reale asupra patrimoniului ;

13) colaboreaza permanent  cu compartimentul omoloage din cadrul institutiilor si serviciilor  publice aflate in subordinea Consiliului Local  al Sectorului 1 ;

14)  raspunde la diverse solicitati incredintate de conducerea institutiei .

 

Art. 70 Biroul Gestiune Depozit Central

Atributiile Biroului Gestiune Depozit Central sunt următoarele :

1) raspunde de depozitarea si conservarea echipamentelor, materialelor si rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora pe compartimente si servicii ;
            2) recepţionează mărfurile conform documentelor de primire : factură/ aviz de expediţie ;

3) efectuează note intrare recepţie produse;

4) elibereaza produse din depozit pe baza de bon de consum sau bon de transfer;

5) tine evidenţa obiectelor de inventar pe salariatii instituţiei ;

6) anunţa conducerea in cazul creearii de stocuri fără mişcare ;

7) efectueaza casarea conform procesului verbal emis de Biroul Contabilitate;

8) verifică trimestrial stocurile din fişe cu cele din magazie, anunţând Directorul Economic Adjunct  în situaţia evidenţierii unor diferenţe.

 

4.1.5 Atribuţiile compartimentelor din subordinea Directorului Economic Adjunct  sunt urmatoarele :

 

Director Economic Adjunct are în subordine :

·        Biroul Financiar Salarizare

·        Biroul Contabilitate

·        Biroul Buget

Art. 71 Biroul Financiar Salarizare

      Atributiile Biroului Financiar Salarizare sunt urmatoarele :

1) asigură preluarea de la  Serviciul Resurse Umane la termenele stabilite pentru întocmirea ştatelor de plată a următoarelor documente:

                        - organigrama A.D.P. Sector 1;

- foaia colectivă de prezenţă verificată şi semnată pentru fiecare serviciu şi birou;

                        - prezenţa pentru orele suplimentare;

                        - certificatele medicale ;

                     - înştiinţările pentru concediile de odihnă solicitate cu plata în avans;

                        - înştiinţările privind modificarea sporurilor de vechime ale salariaţilor;

       2) întocmeste ştatele de plată lunare pentru salariaţii institutiei pentru lichidarea drepturilor salariale;

3) calculează concediile medicale şi efectuarea plăţii acestora lunar;

4) calculeza concediile de odihnă acordate în avans şi efectuarea plăţii acestora;

5) întocmirea  lunara  a centralizatorul de salarii, întocmeşte OPHT- urilor aferente drepturilor salariale;

6) intocmirea si  transmiterea lunar catre BCR pe discheta situatia privind privind efectuarea platii salariilor;

7) asigura permanent legatura cu BCR in vederea obtinerii cardurilor pentru noii angajati, precum si a documentatiei pentru aprobarea descoperitului de cont pentru salariatii proprii;

8) eliberează adeverinţele solicitate de către salariaţii unităţii pentru diferite necesităţi (medic de familie, policlinică, spital, împrumuturi, achiziţionari de bunuri, compensare  caldură, acordarea de deduceri suplimentare);

9) întocmirea  şi transmiterea lunara şi anuala a situaţiei statistice privind drepturile de personal ale A.D.P. ;

10) întocmirea şi transmiterea semestriala  catre Administraţia Financiară a Sectorului 1 a declaraţiilor privind structura şi cheltuielile de personal din unitate ;

11) întocmirea şi transmiterea lunara catre institutiile abilitate a declaraţiilor privind contribuţiile la fondurile : asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj;

12) întocmirea şi transmiterea lunara catre Administraţia Financiară a Sectorului 1 a situaţiei privind impozitul aferent drepturilor salariale  plătite;

13) inregistrarea lunara in fisele fiscale ale salariatilor ADP Sector 1 ;

14) completează dosarele cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajaţi, privind efectuarea deducerilor personale suplimentare, necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

15) introduce nominal sumele pentru stabilirea premiilor şi calcularea  fondului  total  de premiere; 

16) efectueaza plata premiilor şi a primele individuale; 

       17) introduce nominal sumele pentru stabilirea salariului al XIII-lea;

       18) efectuează  plata salariului al XIII-lea ;

19) întocmirea  O.P.H.T. şi cecurilor pentru numerar;

20) ridica şi depune numerar de la Trezoreria Sector 1;

21) ridica şi depune documentele pentru decontare bancara;

22) efectuarea tuturor operatiunilor de plati si incasari ce se deruleaza prin casieria ADP Sector 1 ;

23) întocmirea şi predarea zilnica a registrul de casă ;

24) intocmirea ordonantarilor de plata privind drepturilr salariale ;

25) asigura, prin tehnica de calcul din dotare si răspunde de efectuarea corecta a calcului privind drepturile banesti ale salariatilor, a retinerilor din salarii si a obligatiilor fata de bugetul de stat si local, asigurarile sociale si alte fonduri speciale;
            26) analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de bilant si stabileste masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiara;

27) raspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele in drept;

28) indeplineste orice alte atributii specifice domeniului sau de activitate, dispuse de conducerea institutiei sau de Consiliului Local al Sectorului 1;

29) in exercitarea atributiilor sale serviciul buget colaboreaza cu Trezoreria, Ministerul Finantelor Publice si cu celelalte compartimente din cadrul institutiei, cu alte autoritati si institutii.

 

Art. 72  Biroul  Contabilitate

Atributiile Biroului Contabilitate sunt următoarele :

1) întocmirea  si  înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa lei şi în devize, diverse, de salarii) ;

2) raspunde de organizarea si functionarea in bune conditii a contabilitatii valorilor patrimoniale;

            3) introducerea notelor contabile, întocmirea balanţei de verificare lunara, intocmirea trimestriala a situatiilor financiare si anexele : ‘ politici contabile ‘ si ‘ note explicative’, potrivit legii in vigoare  ;

4) furnizarea datelor necesare pentru intocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare cat si a altor raportari statistice ;

5) înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;

            6) stabilirea si urmarirea platii chiriilor, precum şi virarea la bugetul de stat a sumelor încasate în termen legal;

            7) înregistrare operaţiuni contabile în fişe de cont;

            8) verificarea si analizarea conturilor ;

            9) operarea în calculator a tuturor înregistrarilor contabile efectuate;

            10) urmărirea şi  verificarea   viramentelor  bancare (lei şi devize);

            11) urmărirea şi verificarea registrului  de casă ( lei şi devize);

            12) urmărirea lichidării avansurilor spre decontare, a debitelor din chirii, a convorbiri telefonice, etc., a penalităţilor de întârziere pentru timpul depasit , conform legislaţiei in vigoare şi virarea acestora la buget precum si urmarirea recuperarii lipsurilor aflate in gestiune;

            13) înregistrarea valorică şi cantitativă în contabilitate  a materialelor şi obiectelor de inventar achiziţionate pentru institutie ;

             14) intocmirea transferurilor si consumului lunar a materialelor,obiectelor de inventar, binurilor valorice de benzina si motorina pe baza bonurilor de consum sau transfer dupa caz. ;

              15)  punctajul lunar a materialelor, obiectelor de inventar si mijloacelor fixe cu magaziile ;

           16) valorificarea inventarelor, constatarea si inregistrarea in contabilitate a plusurilor si minusurilor ;

           17) analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de bilant si stabileste masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiara;

18)  raspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele in drept;

19) indeplineste orice alte atributii specifice domeniului sau de activitate, dispuse de conducerea institutiei sau de Consiliului Local al Sectorului 1;

20) in exercitarea atributiilor sale serviciul buget colaboreaza cu Trezoreria, Ministerul Finantelor Publice si cu celelalte compartimente din cadrul institutiei, cu alte autoritati si institutii.

21) asigura inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a actelor si documentelor contabile, in functie de natura lor;

22) asigura corectarea inregistrarilor eronate in evidentele contabile, precum si inlaturarea erorilor din balante, bilanţ sau diverse situatii financiare;

23) asigura evidentierea corecta si pe categorii a veniturilor incasate, precum si virarea acestora la termen, pe destinatiile legale ;

24) exercita controlul zilnic asupra operatiilor efectuate din casierie si asigura incasarea la timp a creantelor, lichidarea operatiilor de plata, luand masurile necesare pentru stabilirea raspunsurilor atunci cand este cazul ;

 

Art. 73  Biroul Buget

Atributiile Biroului Buget sunt următoarele :

1) intocmirea situatiei centralizate, privind necesarul de cheltuieli in vederea intocmirii proiectului de buget anual cat si a rectificarilor acestuia, in baza solicitarilor inaintate de compartimentele de specialitate ale ADP Sector 1 ;

2) colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul institutiei in legatura cu elaborarea si executia bugetului institutiei ;

3) analizeaza si face propuneri in legatura cu modificarea sau rectificarea cheltuielilor aprobate ;

4) urmareste realizarea obiectivelor de investitii aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1;

5) urmareste efectuarea platilor de investitii pe masura deschiderii finantarii obiectivelor prevazute in lista de investitii cu respectarea stricta a dispozitiilor legale in vigoare;

6) analizeaza impreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul institutiei, modul de realizarea a planului de investitii si ia masurile necesare pentru realizarea acestora;

7) efectueaza calculele de fundamentare a indicatorilor economici si financiari privind veniturile si cheltuielile pe baza carora intocmeste proiectul de buget anual defalcat pe trimestre;

8) propune deschiderea si retragerea de credite lunara si intocmeste documentatia necesara;

 9) intocmirea anexelor conform prevederilor legale stipulate de legea 273/2006 prvind finantele publice ;

10) impreuna cu celelalte compartimente ale institutiei, ia masurile necesare astfel incât cheltuielile sa nu depaseasca prevederile de la buget;

11) asigura respectarea stricta a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate;

12) mobilizeaza rezervele existente si raspunde pentru rezultatele financiare ale institutiei;

13) intocmeste documentatia necesara deschiderii finantarii investitiilor la Trezoreria Sectorului 1;

14) asigura fondurile necesare, in limita creditelor bugetare aprobate pentru realizarea planului de investitii;

15) asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare cu furnizorii in activitatea curenta si investitii;

16) asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatia institutiei fata de bugetul de stat si local, asigurari sociale, fonduri speciale etc.

17) ia masurile corespunzatoare pentru incasarea intr-un termen cat mai scurt a contravalorii produselor livrate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;

18) tine evidenta veniturilor incasate pe categorii de venituri, conform clasificatiei bugetare si raporteaza la sfarsitul lunii, veniturile incasate si virate la bugetul de stat si local;

19) verificarea inchiderii platilor cu cheltuielile acolo unde este cazul ;

20) verificarea lunara a balantei,contului de plati si cheltuieli materiale, pesonale, capitale ( 6xx, 770 ), ale ADP Sector 1 ;

21) intocmirea executiei bugetarea si raportarea acesteia lunar, trimestrial si anual catre Primaria Setorului 1 ;

22) intocmirea trimestriala a anexelor 6,7, 13, 20 la bilantul contabil, conform legilor in vigoare ;

23) organizarea si conducerea evidentei angajamentelor bugetare si legale ;

24) inregistrarea operatiunilor contabile in conturile 8060, 8066, 8067 si asumarea raspunderii pentru inregistrarile facute pentru ADP Sector 1 precum si pentru datele raportate ;

25) analizarea lunara a soldurilor conturilor 8066 si 8067, compararea si operarea corelatiilor necesare, actualizand sumele ;

26) intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru ADP sector 1 si raportarea acesteia la PS 1 ;

27) vizarea Anexelor nr. 1, 2 si 3 la NM nr. 1792/2002 si asumarea raspunderii pentru datele inscrise in acestea ;

28) tinerea evidentei angajamentelor bugetare si legale si efectuarearaportarilor necesare ;

29) intocmeşte bilantului contabil trimestrial si anual;

30) analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de bilant si stabileste masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiara;

31) urmăreşte şi verifica garanţiile materiale ale gestionarilor, întocmirea actelor adiţionale pentru majorarea cuantumurilor garanţiilor gestionare materiale de câte ori este necesar;

32) mentine permanent legatura cu CEC in vederea ridicarii extraselor de cont pentru garantiile gestionare materiale;

33) raspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele in drept;

34) analizeaza circuitul documentelor si face propuneri de imbunatatirea acestuia;

35) indeplineste orice alte atributii specifice domeniului sau de activitate, dispuse de conducerea institutiei sau de Consiliului Local al Sectorului 1;

36) exercita controlul financiar preventiv conform dispozitiilor legale in vigoare, control care vizeaza in principal:

B.     deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare;

C.     angajamentele legale din care rezulta direct sau indirect obligatii de plata;

D.    ordonantarea cheltuielilor;

E.     operatiunile de inchiriere, transfer, vanzare si schimbul bunurilor din patrimoniul institutiilor publice ;

F.      alte operatiuni supuse CFP ;

37) acorda viza de control financiar preventiv propriu constand in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament ;

38) controlul financiar preventiv propriu al operatiunilor se va exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre conducatorii compartimentelor de specialitate emitente;

39) asigura si raspunde de corectitudinea, exactitatea si realitatea datelor inscrise in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv ;

40) asigura evidenta angajamentelor bugetare si legale in paralel cu serviciul contabilitate;

41) urmareste permanent si operativ concordanta fondurilor bugetare cu platile efectuate  din aceste fonduri;

42) centralizeaza si arhiveaza datele pe suport magnetic in vederea obtinerii rapoartelor si situatilor privind viza CFP

43) acorda viza CFP numai dupa parcugerea , respectarea si indeplinirea conditiilor din listele de verificare (check-lists) specifice operatiunilor;

44) urmareste operatiunile de plati pâna la finalizare si raspunde de efectuarea acestora in termen, de incadrarea platilor in prevederile bugetare, contractuale si legale;

45) intocmirea refuzului de viza, in scris si motivat, conform prevedrilor legale;

46) întocmirea operativa  a situatiilor cerute privind activitatea repartizata;

47) intocmirea situatiilor si raportarilor trimestriale privind CFPP pe care le inainteaza organului ierarhic superior;

48) întocmirea altor lucrari dispuse  in sarcina serviciului de conducerea institutiei;

49) raportarea lunara si de cate ori este necesar Directorului Economic si persoanei imputernicite sa acorde viza CFP rezultatele obtinute din evidenta angajamentelor bugetare si legale ;

50) in exercitarea atributiilor sale serviciul buget colaboreaza cu Trezoreria, Ministerul Finantelor Publice si cu celelalte compartimente din cadrul institutiei, cu alte autoritati si institutii.

 

 

PARTEA  V

 

DISPOZIŢII FINALE

Atribuţii Comune Tuturor Compartimentelor

 

 

Art.74 Şefii de compartimente vor întocmi fişele de post şi fisele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare Directorului General cu avizul şefului ierarhic superior.

Art.75 În fişele de post vor fi cuprinse atribuţii, atât ale posturilor  de conducere cât şi ale celor de execuţie privind protecţia muncii şi asigurarea calităţii serviciilor.

Art.76 În desfăşurarea activităţii, compartimentele din cadrul A.D.P., vor întreţine relaţii funcţionale cu Primaria Sectorului 1, Primăria Municipiului Bucureşti şi Prefectura Municipiului Bucureşti.

Art.77 (1) Toţi şefii compartimentelor vor studia, analiza şi propune măsuri pentru creşterea operativităţii şi eficienţei în rezolvarea problemelor profesionale şi pentru o încărcare judicioasă a fişei postului fiecărui angajat. În acest sens, şefii de compartimente:

(2) sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor care se referă la activitatea compartimentului, informând conducerea institutiei ;

(3) colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de serviciu apărută şi sesizată de salariaţii unui compartiment să fie adusă la cunoştinţă şefului care-l coordonează, pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei;

(4) asigură securitatea materialelor, cu conţinut secret, răspund de scurgerea de informaţii şi de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;

(5) informează operativ conducerea asupra activităţii desfăşurate şi propun măsuri de îmbunătăţire a acesteia ;

(6) toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale ;

(7) răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine şefului de compartiment în cauză, împreună cu angajaţii care au aceste bunuri în fişele de inventar ;

(8) intregul personal are obligaţia de a respecta actele normative privind legislaţia muncii, în vigoare şi Regulamentul de Ordine Internă. ;

(9) intregul personal angajat, raspune in conformitate cu R.O.I. pentru respectarea prevederilor cuprinse in documentele Sisteului de Management Calitate/Mediu aplicabile postului pe care il ocupa.

Art.78 Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fişa postului, se sancţionează conform legislaţiei muncii şi Regulamentului de Ordine Internă.

Art.79 Salariaţii vor studia legislaţia specifică domeniului lor de activitate si vor raspunde de aplicarea corecta a acesteia. În cazul apariţiei de noi reglementări legislative în domeniu, şefii compartimentelor vor repartiza salariaţilor din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând corespunzător fişele de post .

Atribuţiile ce decurg din legislaţia nou apărută se consideră parte integrantă a prezentului Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Art.80 Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină.

Art.81 (1) Toţi salariaţii A.D.P. au obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit de conducere.

Art.82 Corespondenţa venită în institutie din partea unor instituţii de stat, persoane fizice sau juridice, va parcurge în mod obligatoriu traseul: Registratură – Director General - Compartimentul în cauză.

Art.83 Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor, şefii acestora asigurând, sub semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine.

Art.84 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin hotărârea Consiliului Local.

Art.85 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare la data aprobării lui de catre Consiliul Local al Sectorului 1.