Hotărârea nr. 510/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 510 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Proiectului

“Instruirea angajaților, o valoare   adăugată administrației publice locale˝

al  Directiei Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate nr. 536287/20.11.2009 întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale și al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând dispozițiile Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.53  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.457/21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

Luând în considerare prevederile Ordinului Comun al Ministerului Administrației și Internelor și al Ministerului Finanțelor Publice nr.712/29.01.2009 – 634/03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Axelor 1, 2 și 3 ale Programului operațional “Dezvoltarea capacității administrative”;

Luând în considerare dispoziţiile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

Analizând Ghidul solicitantului - Axa prioritară 1 „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Îmbunătățirea eficacității organizaționale”, Operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achizițiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul proiectelor etc.”;

            Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea: Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine,  dezvoltarea de proiecte, licitarea  şi managementul proiectelor etc.;

În temeiul art.45, alin.(2), lit.”d”, art.81, alin.(2), lit.”j” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

             

            Art.1.  Se aprobă Proiectul “Instruirea angajaților, o valoare   adăugată administrației publice locale˝  şi finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor aferente acestuia: în cadrul Axei prioritare 1, „Îmbunătățirii de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3. Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale: Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltare de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc. ”din Programul Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Capacităţii Administrative, administrat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, în  valoare de 22.254 lei, reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului de 1.112.721,50 lei şi 81.699,34 lei cheltuieli, reprezentând TVA, proiect ce va fi desfăşurat conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului  1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                            

                      SECRETAR,

                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    510

Data: 22.12.2009

 

\n

Anexa 1

DIRECŢIA GENERALA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 BUCUREŞTI

Certificata conform SR EN ISO 9001 : 2001

Str. Biserica Amzei nr. 21-23, sector 1, Bucureşti;

Tel: 021/311.91.10/133;  fax:021/311.91.08

Director GENERAL

e-mail: director.general@impozitelocale1.ro

Nr. …………… / …………………

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENT

 

 

              Subsemnata Iuliana Nicoleta Văduva, in calitate de reprezentant legal al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, mă angajez să supun spre aprobare, Consiliului Local al Primariei Sectorului 1, proiectul finanţat din fonduri europene cu titlul ˝ Instruirea angajaţilor, o valoare adaugată administraţiei publice locale˝, axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul de intervenţie „1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, operaţiunea "Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor.", in valoare totală de 1.194.420,84 din care 81.699,34 reprezentând  T.V.A-ul şi 22.254,43 cofinanţare de 2% din valoarea proiectului.

             

 

 

   Data 

03.12.2009

 

 

 

                                                                                          DIRECTOR GENERAL,

                                                                                    IULIANA NICOLETA VADUVA

 

 

                                                                                               

Anexa 2

4.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE ACTIVITATE
"Cheltuielile generale de administraţie, fiind cheltuieli indirecte, nu pot fi atribuite unei activităţi din proiect, prin urmare nu vor fi reflectate şi detaliate în acest tabel."
Nr.Activitatea Tip de cheltuialăUnitatea de măsurăNumăr de unităţiPreţ unitar Valoare totală (fără TVA) (lei)
crt.(cod şi denumire din tabelul de la pct 4.2)  fără TVA (lei)
0123456 = 4*5
Activitati desfasurate pana la momentul depunerii cererii de finantare
1Asigurararea de consultanta pentru scrierea proiectuluiServicii de consultanta pentru scrierea proiectuluiproiect1"43,000.00""43,000.00"
TOTAL"43,000.00"
Activitati previzionate a se realiza in vederea implementarii proiectului
1Crearea structurii operationale a proiectului
salarii echipa de implementareluni (5 pers/norma partiala)1"5,526.00""5,526.00"
Servicii de consultanta realizare pliantcontract1"3,000.00""3,000.00"
Servicii tiparire pliantebucata10006.75"6,750.00"
distrugator documentebucata1"1,500.00""1,500.00"
telefoane mobilebucata5600.00"3,000.00"
videoproiectorbucata1"3,000.00""3,000.00"
ecran proiectiebucata1500.00500.00
flipchartbucata1500.00500.00
aparat indosariatbucata1610.00610.00
laminatorbucata1620.00620.00
camera foto digitalabucata1650.00650.00
PC desktopbucata2"3,500.00""7,000.00"
laptopuribucata2"5,000.00""10,000.00"
imprimanta multifunctionalabucata1"14,000.00""14,000.00"
licente sistem de operarebucata4"1,000.00""4,000.00"
licente anti-virusbucata4700.00"2,800.00"
licente officebucata4"2,000.00""8,000.00"
Servicii tiparire etichete autocolantebucata1004.50450.00
Consumabile"16,335.00"
Hartie xerox top10020.00"2,000.00"
markerebucata902.00180.00
pixuribucata1502.00300.00
tonnerbucata9"1,000.00""9,000.00"
hartie flipcharttop1030.00300.00
caietebucata3012.00360.00
creioanebucata302.0060.00
agrafe biroucutie31.003.00
dosare plasticbucata3001.20360.00
notesbucata1001.00100.00
bibliorafturibucata6012.00720.00
dosar sina cartonbucata351.0035.00
plicuri corespondentabucata5000.90450.00
organizerbucata520.00100.00
suport sustinere documentebucata2013.00260.00
suport biroubucata512.0060.00
lipicibucata104.0040.00
panou pluta afisajbucata150.0050.00
clipsuribucata700.5035.00
corectorbucata1610.00160.00
capsatorbucata516.0080.00
perforatorbucata516.0080.00
radierabucata121.0012.00
spire plasticbucata5000.1890.00
coperta palsctic si carton indosarierebucata10000.50500.00
folii de protectiebucata50000.20"1,000.00"
TOTAL ACTIVITATE 1"88,241.00"
2Pregatirea si organizarea unei conferinte de lansare a proiectului
salarii echipa de implementareluni (5 pers/norma partiala)1"2,763.00""2,763.00"
inchiriere sali evenimente contract inchiriere sala1"9,000.00""9,000.00"
inchiriere echipamente evenimentecontract inchiriere echipamente 1"4,500.00""4,500.00"
servicii de organizare evenimentcontract catering1"22,500.00""22,500.00"
Servicii de tiparire si inscriptionare mapebucata25013.50"3,375.00"
Servicii de inscriptionare memory stickbucata25027.00"6,750.00"
Servicii de inscriptionare genti conferintebucata25081.00"20,250.00"
Servicii de inscriptionare genti conferintebucata2506.75"1,687.50"
Servicii de tiparire afisebucata1236.00432.00
Servicii de tiparire bannerebucata4450.00"1,800.00"
Difuzare comunicat de presabucata1"2,250.00""2,250.00"
TOTAL ACTIVITATE 2"75,307.50"
3Organizarea si desfasurarea programelor de formare
salarii echipa de implementareluni (5 pers/norma partiala)14"2,600.47""36,406.58"
organizare si desfasurare curs expert achizitii publice taxa participare28"1,800.00""50,400.00"
organizare si desfasurare curs asistent relatii publice si comunicaretaxa participare84"1,575.00""132,300.00"
organizare si desfasurare curs specialist relatii publicetaxa participare84"1,575.00""132,300.00"
organizare si desfasurare curs manager proiecttaxa participare20"1,800.00""36,000.00"
organizare si desfasurare curs expert prevenire si combatere coruptietaxa participare28"1,800.00""50,400.00"
organizare si desfasurare curs ECDLtaxa participare25"2,925.00""73,125.00"
organizare si desfasurare curs dezvoltare durabilataxa participare50180.00"9,000.00"
organizare si desfasurare curs egalitate de sansetaxa participare50180.00"9,000.00"
multiplicare materiale de instruirebucata36914.11"5,206.59"
servicii de cazare cursurizile*persoane48 persoane*8 zile310.00"119,040.00"
diurnazile*persoane48 persoane*8 zile13.00"4,992.00"
transport cursuribilete dus-intors48150.00"7,200.00"
TOTAL ACTIVITATE 3665370.17
4Realizare de studii de impact si aplicabilitate privind cursurile
salarii echipa de implementareluni (5 pers/norma partiala)14"2,600.47""36,406.58"
servicii de consultanta pentru realizare studiistudii8"4,000.00""32,000.00"
TOTAL ACTIVITATE 4"68,406.58"
5Organizarea desfasurarea de intalniri de monitorizare a proiectului
salarii echipa de implementareluni (5 pers/norma partiala)6"2,600.46""15,602.76"
servicii de consultanta monitorizare externarapoarte de monitorizare6"3,500.00""21,000.00"
TOTAL ACTIVITATE 5"36,602.76"
6Organizarea unei conferinte de incheiere a proiectului
salarii echipa de implementareluni (5 pers/norma partiala)1"2,763.00""2,763.00"
inchiriere sali evenimente contract inchiriere sala1"9,000.00""9,000.00"
inchiriere echipamente evenimentecontract inchiriere echipamente 1"4,500.00""4,500.00"
Consumabilebucata2005.00
servicii de organizare evenimentcontract catering1"22,500.00""22,500.00"
Servicii de tiparire si inscriptionare mapebucata25013.50"3,375.00"
Servicii de inscriptionare memory stickbucata25027.00"6,750.00"
Servicii de inscriptionare genti conferintebucata25081.00"20,250.00"
Servicii de inscriptionare genti conferintebucata2506.75"1,687.50"
Servicii de tiparire afisebucata1336.00468.00
Servicii de tiparire bannerebucata4450.00"1,800.00"
Difuzare comunicat de presabucata1"2,250.00""2,250.00"
Servicii tiparire brosuribucata100011.25"11,250.00"
Servicii de consultanta realizare brosuracontract1"4,200.00""4,200.00"
TOTAL ACTIVITATE 6"90,793.50"
7Auditul proiectuluiAudit contract de audit1"31,500.00""31,500.00"
TOTAL ACTIVITATE 7"31,500.00"
TOTAL ATIVITATI"1,099,221.51"

4.2 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ
Nr. crt.Denumire cheltuialăValoare totală (fără TVA) Valoare TVA
leilei
0123
A.  Cheltuieli eligibile (fără TVA)
I.Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză 103200.0019608.00
1.1"Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, fiscală, de management, precum şi consultanţă, asistenţă juridică privind desfăşurarea activităţilor proiectului""60,200.00""11,438.00"
1.2"Cheltuieli pentru servicii de consultanţă şi expertiză aferente dezvoltării, implementării şi/sau certificării / recertificării de sisteme"
1.3"Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii"
1.4"Cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare şi recertificare, inclusiv audituri de sistem"
1.5Cheltuieli cu studii şi/sau analize solicitate de AM în scopul acordării asistenţei financiare nerambursabile
1.6"Onorarii (consultanţi, lectori, experţi, formatori, etc)"
1.7Cheltuieli cu servicii de sondaje de opinie şi cercetare de piaţă
1.8Cheltuieli pentru servicii de consultanţă şi expertiză aferente obţinerii finanţării nerambursabile"43,000.00""8,170.00"
II. Cheltuieli de personal"99,468.00"0.00
2.1"Cheltuieli de salarizare (salarii) şi contribuţii salariale aferente suportate de către angajator şi angajat, pentru personal angajat în cadrul instituţiei, structurii care beneficiază de fondurile strcturale, sau în cadrul instituţiei structurii partenere ca funcţionari publici sau personal contractual cu normă întreagă sau parţială de lucru, având atribuţii privind implementarea proiectului finanţat prin PODCA ""82,890.00"
2.2"Cheltuieli aferente orelor suplimentare efectuate în scopul implementării proiectului, conform fişei de pontaj şi contribuţiile aferente suportate de către angajator şi angajat, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare""16,578.00"
III. Cheltuieli cu deplasarea"131,232.00"0.00
3.1Cheltuieli pentru cazare"119,040.00""10,713.60"
3.2Cheltuieli cu diurna"4,992.00"
3.3Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente)"7,200.00""1,368.00"
3.4"Cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier şi echipamente (inclusiv taxele aferente)"
IV. Cheltuieli cu traduceri şi interpretarat0.000.00
4.1Cheltuieli cu servicii de traducere şi interpretariat aferente activităţilor realizate în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA
V. Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale "5,206.50"989.24
5.1"Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA""5,206.50"989.24
VI. "Cheltuieli pentru închirieri, leasing şi asigurări""27,000.00""5,130.00"
6.1Cheltuieli cu închirierea de sedii pentru managementul proiectului finanţat
6.2Cheltuieli cu închirierea de spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi specifice proiectului finanţat"18,000.00""3,420.00"
6.3Cheltuieli cu închirierea de echipamente"9,000.00""1,710.00"
6.4Cheltuieli pentru închiriere servicii de transport
6.5Cheltuieli pentru închiriere mijloace de transport
6.6Cheltuieli pentru închiriere mobilier (diverse bunuri)
6.7Cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijoace de transport
VII. Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile"16,335.00""3,103.65"
7.1Cheltuieli cu achiziţia de consumabile aferente activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului"16,335.00""3,103.65"
VIII.Cheltuieli generale de administraţie1"13,500.00""2,565.00"
8.1"Cheltuieli cu servicii de comunicaţii (telefoane, fax, internet, servicii poştale şi de curierat, acces la baze de date)""13,500.00""2,565.00"
8.2"Cheltuieli cu plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)"
8.3Cheltuieli de arhivare şi securizare documente/informaţii
8.4Cheltuieli cu servicii de pază
8.5Cheltuieli cu achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinerea curentă a sediului
8.6Cheltuieli pentru servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente şi mijloace de transport
8.7Cheltuieli cu achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru mijloacele de transport
IX. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar "41,380.00""7,862.20"
9.1"Cheltuieli cu achiziţia de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe şi mobile) şi alte obiecte de inventar""10,380.00""1,972.20"
9.2Cheltuileli cu achiziţia de echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale
9.3Cheltuileli cu achiziţia de echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul"31,000.00""5,890.00"
X. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale "14,800.00""2,812.00"
10.1Cheltuileli cu achiziţia de aplicaţii informatice
10.2Cheltuileli cu achiziţia de licenţe"14,800.00""2,812.00"
10.3Cheltuileli cu achiziţia de brevete
10.4Cheltuileli cu achiziţia de mărci
10.5Cheltuileli cu achiziţia de know how
XI.Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii0.000.00
11.1"Instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii, periferice de calcul şi instalaţii, necesare desfăşurării proiectului"
11.2"Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice"
11.3Cheltuieli pentru cablare reţea internă
XII.Taxe 0.000.00
12.1Taxe de certificare/recertificare
12.2Taxe de evaluare/acreditare/autorizare/ programe universitare
12.3Taxe de eliberare a certificatelor
12.4Taxe notariale
XIII.Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică0.000.00
13.1"Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentaţiei referitoare la procedura de achiziţie publică, organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA"0.000.00
XIV."Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006)""45,000.00""8,550.00"
XV."Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare""91,575.00""17,399.25"
15.1"Cheltuieli cu elaborarea, producţia, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare""22,950.00""4,360.50"
15.2Cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare şi de informare
15.3"Cheltuieli cu conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziţia, înregistrarea şi închirierea domeniului"
15.4"Cheltuieli cu producţia, tipărirea/multiplicarea, inscripţionarea şi distribuţia de materiale promoţionale""64,125.00""12,183.75"
15.5"Cheltuieli cu închirierea spaţiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinţe, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare şi conştientizare"
15.6"Cheltuieli pentu publicitate în mass-media (elaborare, producţie şi difuzare)""4,500.00"855.00
15.7Cheltuieli pentru servicii de monitorizare media
XVI.Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului0.000.00
16.1Cheltuieli cu abonamente la publicaţii de specialitate
16.2"Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic"
XVII.Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit"31,500.00""5,985.00"
17.1Cheltuieli cu auditul extern al proiectului"31,500.00""5,985.00"
XVIII.Cheltuieli aferente garanţiilor bancare0.000.00
18.1Cheltuieli aferente garanţiilor bancare cerute de Autoritatea de management la acordarea prefinanţării
XIX."Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale""492,525.00""7,695.00"
Total A (I+II+....+XVIII) fără TVA"1,112,721.50"
Notă:1 Nu depăşiţi procentul maxim stabilit pentru această categorie de cheltuieli în Ghidul solicitantului
2 Nu depăşiti procentul maxim stabilit pentru această categorie de cheltuieli în Ghidul solicitantului
Nr. crt.Denumire cheltuialăValoare totală (fără TVA)
lei
012
B.  Cheltuieli neeligibile (fără TVA)
….
......
Total B (total cheltuieli neeligibile )0.00
TOTAL PROIECT (Total A + Total B)"1,112,721.50"
Nr. crt.Denumire cheltuialăValoare
lei
012
C. Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile
Total C (I+II+…+XVIII)"81,699.34"

4.3 PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI
"Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului de mai jos."
NR. CRT.SURSE DE FINANŢAREVALOAREPROCENT
I"Valoarea totală a proiectului
(trebuie să fie egală cu valoarea totală a proiectului din tabelul de la pct 4.2: TOTAL PROIECT)""1.112.721,50 "100%
II"Valoarea neeligibilă a proiectului
(trebuie să fie egală cu cheltuielile neeligibile de la pct 4.2: TOTAL B)"0.000
III"Valoarea eligibilă a proiectului
(trebuie să fie egală cu cheltuielile eligibile de la pct 4.2: TOTAL A)""1.112.721,50 "100%
III.1.Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată"1.090.467,07 "98%
III. 2.Contribuţia solicitantului"22.254,43 "2%
a)     Din surse proprii"22.254,43 "100%
b)     Împrumut0.000
"În cazul în care contribuţia financiară vine şi de la partenerii implicaţi în proiect, atunci se va detalia corespunzător pct III.2"

Anexa 3

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

 

Inovaţie în administraţie

Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"

 

 

 

CERERE DE FINANŢARE

 

 

 

Fondul Social European

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

 

Cerere de proiecte nr. 5/2009

 

 

 

 

 

Numele solicitantului: Directia Generala Impozite si Taxe Locale - Sector 1

 

 

Confirm că prezentul dosar conţine un număr total de 94 pagini şi că informaţiile prezentate sunt corecte şi reale

 

NUME REPREZENTANT LEGAL

IULIANA NICOLETA VADUVA

FUNCŢIE

DIRECTOR GENERAL

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA

 

DATA

 


 

TITLUL PROIECTULUI

 

 

˝ Instruirea angajatilor, o valoare adaugata administratiei publice locale˝

 

                                           

AXA PRIORITARĂ

 

1.      Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice

 

                                           

DOMENIUL DE INTERVENŢIE

 

1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

 

                                                         

OPERAŢIUNEA

                                                                         

"Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc."

 

 

 

 

(1)   INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL ŞI PARTENERUL

 

1.1 SOLICITANT

Numele organizaţiei

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 – BUCURESTI

Certificata conform SR EN ISO 9001 : 2001

Cod de înregistrare fiscală

12293095

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

-

Adresa instituţiei

Str. Biserica Amzei nr. 21-23, sector 1, Bucureşti

Adresa oficială de e-mail a instituţiei

secretariat@impozitelocale1.ro

Web page

www.impozitelocale1.ro

 

1.2 STATUTUL JURIDIC AL SOLICITANTULUI 

Completaţi conform actului de înfiinţare şi temeiul legal.

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, functioneaza ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, finantat integral de la bugetul local al Sectorului 1.   S-a infiintat prin Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 63/07.10.1999, in baza urmatoarelor acte normative:

- Hotararea nr. 210/05.08.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind costituirea unor compartimente de specialitate;

- Hotararea Guvernului Romaniei nr.333/29.04.1999 pentru aprobarea protocolului –cadru si a actiunilor de predare-preluarea a exercitarii de catre Consiliile Judetene, Consiliile Locale si Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr189/1998 privind finantele publice locale la nivelul primariilor sectoarelor Municipiului Bucureşti si infiintarea Directiei Impozite Taxe Locale si metodologia legislativa in aparatul propriu al Primariei Municipiului Bucuresti

- Hotararea nr.221/16.09.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind transmiterea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea primariilor de sector.

- Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL

Persoana care are dreptul să semneze şi să reprezinte organizaţia. În cazul în care persoana nominalizată aici nu este ordonatorul/principal/secundar/terţiar de credite se va anexa acestei cereri actul administrativ prin care a fost desemnat/ i s-a delegat această calitate.

Nume şi prenume

IULIANA NICOLETA VĂDUVA

Funcţie

DIRECTOR GENERAL

Număr de telefon

021/311.91.10 INT. 108

Număr de fax

021/311.91.01

Adresă de e-mail

secretariat@impozitelocale1.ro

 

1.4 PERSOANA DE CONTACT

Persoana nominalizată de instituţia dumneavoastră ca mananger de proiect.

Nume şi prenume

LIVIU GHEORGHE

Funcţie

SEF BIROU INTEGRARE EUROPEANA

Număr de  telefon

021/311.91.10 INT. 130

Număr de  fax

021/311.91.01

Adresă de e-mail

bie@impozitelocale1.ro

 

1.5 DESCRIEREA SOLICITANTULUI

a.       Precizaţi când a fost înfiinţată organizaţia dumneavoastră şi care sunt principalele sale activităţi (maxim jumătate de pagină)

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 functioneaza incepand cu luna octombrie 1999, in baza Hotararii Consiliului Local Sector 1 nr. 63/07.10.1999. Are atributii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor locale,  ca surse de venituri ale bugetului local de sector si al bugetului local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal si Codul de procedura fiscala.

 

b.       Furnizaţi informaţii privind 3 proiecte derulate de organizaţie în ultimii 5 ani, având grijă să completaţi pentru fiecare în parte următorul tabel (maxim o pagină pe fiecare proiect):

 

Proiectul nr. 1

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

Reamenajare zona de lucru cu publicul - Reamenajare ghisee

Nr. de înregistrare/codul proiectului

(acordat de instituţia finanţatoare)

17111/24.05.2004

Obiectivele proiectului

Institutia nu a beneficiat de o cladire cu arhitectura specifica pentru desfasurarea activităţii cu publicul, motiv pentru care s-a impus reamenajarea spatiilor din punct de vedere functional.

Obiectivele principale care au stat la baza elaborarii acestui proiect a avut in vedere urmatoarele aspecte:

- asigurarea  unui climat adecvat pentru desfasurarea activitatii specifice de gestionare a masei impozabile pentru contribuabilii sectorului 1;

- climat functional pentru cetatenii care apeleaza la serviciile institutiei;

- reducerea aglomeratiei la ghisee;

- evitarea stresului si a perioadei de asteptare in picioare;

- aspect estetic placut.

Termenul de realizare a fost de 90 de zile.

Lucrarile au fost executate conform graficului de executie si au fost finalizate in termen.

Materialele utilizate, precum si calitatea lucrarilor au fost conforme cu oferta prezentata in cadrul procedurii de achizitie publica prin licitatie deschisa.

Stadiul implementării proiectului

Fondurile necesare pentru punerea in opera a acestui proiect, au fost aprobate prin Hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti.

Implementarea acestui proiect a inceput in data de 24.05.2004, data la care s-a semnat contractul de executie.

Proiectul s-a finalizat la data de 25.08.2004 prin semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor.

De la data finalizarii proiectului si pana in anul 2009, nu s-a intervenit cu reparatii si imbunatatiri ale lucrarii.

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

Au fost indeplinite toate obiectivele principale ale proiectului.De la data finalizarii proiectului si pana in anul 2009, nu s-a intervenit cu reparatii sau imbunatatiri asupra  lucrarii.

Valoarea proiectului

(în lei, conform contractului de finanţare. În cazul în care valoarea a fost stabilită în altă monedă, se va calcula la cursul lei de la data semnării contractului)

176.439 RON

Sursa de finanţare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

Bugetul Local al Sectorului 1 – Bucuresti.

Numele instituţiei finanţatoare

Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti.

 

Proiectul nr. 2

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

Achizitie calculatoare

Nr. de înregistrare/codul proiectului

(acordat de instituţia finanţatoare)

17/21.08.2006

Obiectivele proiectului

Amploarea dezvoltarii sistemelor informatice, desfasurarea intregii activitati pe baza infrastructurii aplicatiilor software precum si politica de securitate a sistemului informatic, a facut ca  politica de management a  institutiei sa ia in considerare, ca principale obiective ale  proiectului  demarat  sa asigure :

- dotarea cu echipament  tehnic performant si asigurarea unei retele  de lucru;

- mărirea vitezei de rulare a aplicatiilor software implementate in cadrul institutiei;

- micsorarea timpului de răspuns la cerintele legate de obligatiile fiscale si patrimoniul cetatenilor;

Ca obiective derivate s-a urmarit :

- imbunatatirea efectiva a activităţii funcţionarilor publici;

- schimbarea  imaginii deseori negativa a functionarilor publici, transformand birocratia greoaie si complicata pentru cetatean in proceduri administrative transparente si dinamice;

- reducerea costurilor de utilizare comparativ cu mijloacele clasice.

Stadiul implementării proiectului

Fondurile necesare pentru punerea in opera a acestui proiect, au fost aprobate prin Hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti.

Prin finalizarea acestui proiect, toate punctele de lucru cu publicul au fost dotate cu echipamente noi.Au fost inlocuite toate echipamentele vechi, uzate atat din punct de vedere tehnic cat si moral.

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

Au fost indeplinite  toate obiectivele principale cat si cele derivate.

In plus, datorita performantelor tehnice ale echipamentelor achizitionate, transferul de date se efectueaza in timpi reali, eliminandu-se timpii de conectare si cautare in infrastructura software.

Calitatea produselor respecta si sustine Politica de Securitate privind Sistemul Resurselor Informatice şi de Comunicaţii din Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a  Sectorului 1 – Bucuresti.

Valoarea proiectului

(în lei, conform contractului de finanţare. În cazul în care valoarea a fost stabilită în altă monedă, se va calcula la cursul lei de la data semnării contractului)

849.915,61 RON

 

Sursa de finanţare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

Bugetul Local al Sectorului 1 Bucuresti.

Numele instituţiei finanţatoare

Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti.

 

Proiectul nr. 3

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

Infochiosc- 2007

Nr. de înregistrare/codul proiectului

(acordat de instituţia finanţatoare)

17/24.10.2007

Obiectivele proiectului

Avandu-se in vedere gestionarea  masei impozabile a 170.000. persoane fizice si a 29.000 persoane juridice precum si reducerea timpilor de asteptare la ghiseele de informatii, managementul de conducere a hotarat adoptarea unei masuri de oferire a informatiilor uzuale, prin intermediul tehnologiei IT.

Reducerea aglomeratiei din fata ghiseelor de informatii;

Prezentarea informatiilor cu caracter public uzuale;

Obtinerea de informatii exacte cu privire la formularistica necesara pentru solicitarea unui anumit tip de serviciu, in functie de necesitatea contribuabilului;

Informatii publice cu privire la organizarea institutiei;

Interactiunea cu sistemele informatice direct prin atingerea ecranelor touchscreen, fara a mai fi necesare echipamente aditionale, cum ar fi tastatura si mouse-ul, cu avantajul eliminarii barierei psihologice dintre om si calculator.

Stadiul implementării proiectului

Fondurile necesare pentru punerea in opera a acestui proiect, au fost aprobate prin Hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 Bucuresti

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului

Au fost indeplinite toate obiectivele proiectului.

Valoarea proiectului

(în lei, conform contractului de finanţare. În cazul în care valoarea a fost stabilită în altă monedă, se va calcula la cursul lei de la data semnării contractului)

61.389,24 RON

Sursa de finanţare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

Bugetul Local al Sectorului 1 Bucuresti.

Numele instituţiei finanţatoare

Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti.

 

c.       Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?

Da    £                     Nu     X

Daca da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

Denumirea programului

Nu este cazul

Numele instituţiei finanţatoare

-

Nr. de înregistrare a proiectului

-

Sursa de finanţare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

-

Stadiul solicitării

(în curs de verificare/ respinsă/aprobată)

-

 

d.       Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani?

Da    £                     Nu     X

Daca da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

Nu este cazul

Nr. de înregistrare/codul proiectului

(acordat de instituţia finanţatoare)

-

Obiectivul proiectului

-

Stadiul implementării proiectului

-

Rezultate obţinute

-

Valoarea proiectului

(în lei, conform contractului de finanţare. În cazul în care valoarea a fost stabilită în altă monedă, se va calcula la cursul lei de la data semnării contractului)

-

Sursa de finanţare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

-

Numele instituţiei finanţatoare

-

 

1.6 PARTENERI

În cazul în care aveţi încheiate acorduri de parteneriat (anexa nr. 1) pentru acest proiect completaţi următoarele date. Repetaţi informaţiile pentru fiecare partener în parte.

Numele organizaţiei partenere

Nu este cazul

Cod de înregistrare fiscală

-

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

-

Adresa poştală a instituţiei

-

Adresa de e-mail a instituţiei

-

Web page

-

Tipul organizaţiei

-

Numele şi prenumele reprezentantului legal

-

Funcţia reprezentantului legal

-

Date de contact ale reprezentantului legal

(tel/fax/e-mail)

-

 

1.7 DESCRIEREA PARTENERULUI

a)      Vă rugăm precizaţi când a fost înfiinţată organizaţia dumneavoastră şi care sunt principalele sale activităţi. Totodată, prezentaţi motivele implicării în acest proiect (maxim jumătate de pagină).

 

Nu este cazul

 

b)   Vă rugăm să furnizaţi informaţii privind 3 proiecte derulate de organizaţie în ultimii 5 ani, având grijă să completaţi pentru fiecare în parte următorul tabel (maxim o pagină pe fiecare proiect):

Proiectul nr. 1

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

Nu este cazul

Nr. de înregistrare/codul proiectului

(acordat de instituţia finanţatoare)

-

Obiectivul proiectului

-

Stadiul implementării proiectului

-

Rezultate obţinute

-

Valoarea proiectului

(în lei, conform contractului de finanţare. În cazul în care valoarea a fost stabilită în altă monedă, se va calcula la cursul lei de la data semnării contractului)

-

Sursa de finanţare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

-

Numele instituţiei finanţatoare

-

 

Proiectul nr. 2

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

Nu este cazul

Nr. de înregistrare/codul proiectului

(acordat de instituţia finanţatoare)

-

Obiectivul proiectului

-

Stadiul implementării proiectului

-

Rezultate obţinute

-

Valoarea proiectului

(în lei, conform contractului de finanţare. În cazul în care valoarea a fost stabilită în altă monedă, se va calcula la cursul lei de la data semnării contractului)

-

Sursa de finanţare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

-

Numele instituţiei finanţatoare

-

 

Proiectul nr. 3

Titlul proiectului (conform contractului de finanţare)

Nu este cazul

Nr. de înregistrare/codul proiectului

(acordat de instituţia finanţatoare)

-

Obiectivul proiectului

-

Stadiul implementării proiectului

-

Rezultate obţinute

-

Valoarea proiectului

(în lei, conform contractului de finanţare. În cazul în care valoarea a fost stabilită în altă monedă, se va calcula la cursul lei de la data semnării contractului)

-

Sursa de finanţare

(bugetul de stat, bugetul local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile)

-

Numele instituţiei finanţatoare

-

 

 

 

(2)    DATE DESPRE PROIECT

 

2.1 OBIECTIVELE PROIECTULUI

Prezentaţi obiectivul/obiectivele general/e şi scopul proiectului[1](obiectivul specific). Corelaţi aceste obiective cu obiectivul domeniului major de intevenţie din PO DCA în care se încadrează proiectul.

Obiectiv general

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacitatii administrative prin cresterea nivelului de cunostinte si expertiza a 168 angajati  ai Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1.  Obiectivul general al proiectului este in conformitate cu strategia autoritatii administratiei publice locale, care prevede ca prioritati instruirea si formarea profesionala continua a personalului, in vederea imbunatatirii cunostintelor si competentelor acestora.

Scop

 

Scopul proiectului este imbunatatirea cunostintelor si competentelor in domeniul achizitiilor publice, relatiilor publice. ECDL, managementul proiectului, combaterea si prevenirea coruptiei, dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse a 168 de angajati ai Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 .

 

2.2 JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Identificaţi şi descrieţi clar şi amănunţit problema cu care se confruntă instituţia dvs. şi pe care proiectul doreşte să o rezolve (maxim 2 pagini) şi motivaţi de ce şi cât de urgent este nevoie de acest proiect.

 

 Ipoteza introducerii unor schimbari la nivelul standardelor de instruire a personalului din administratia publica reprezinta un efect al schimbarilor perpetue la nivelul societatii informationale si tehnologice pe de o parte, iar pe de alta parte survine ca o cerinta permanenta din partea cetatenilor de a beneficia de servicii mai bune. Acestia vor continua sa solicite de la administratia publica schimbari pozitive din punct de vedere economic, social si ecologic ale comunitatii lor in vederea asigurarii unei calitati de viata mai inalte. Procesul de pregatire şi perfectionare a functionarilor publici poate conduce la cresterea competentei si a performantei acestora si implicit la cresterea gradului de satisfactie al cetatenilor in raport cu structurile administrative. Valoarea unui sistem administrativ consta nu atat in mijloacele materiale si financiare de care dispune, cat mai ales in potentialul sau uman. Avand in vedere ca, in mare masura, progresul economico-social depinde de functionalitatea sistemului administrativ, se recomanda acordarea unei atentii special pregatirii functionarilor publici.

Necesitatea implementarii proiectului este justificata de o varietate de aspecte legate de mediul intern al autoritatii locale implicate in proiect (schimbari in structura organizatorica), dar si de schimbarile mediului extern, respectiv de aspectele legate de modificari legislative, progresul tehnologic.

Directia Generala de Impozite si Taxe a Sectorului 1 s-a confruntat in perioada 2008-2009 cu deficiente in ce priveste calitatea muncii angajatilor, semnalate din interior de catre serviciul de audit, dar si din exterior.

In acest context, pentru corelarea eforturilor in vederea organizarii si derularii unor actiuni de training, care prin cresterea competentei managerial – profesionale a personalului, sa contribuie concret la relansarea activitatilor la nivelul institutiei, in perioada iunie - iulie 2009, Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 a initiat efectuarea testarii – evaluarii psihologice a 200 de functionari publici.

Procedura de testare – evaluare psihologica s-a adresat fiecarei persoane cu scopul de a-i crea ambientul favorabil dezvoltarii performantei, context in care prelucrarea informatiei aduce beneficii atat la nivelul persoanei dar si al institutiei.

Rezultatele procedurii de testare – evaluare psihologica au fost utile in sensul cunoasterii potentialului fiecarui angajat si a modului cum poate fi valorificat cel mai bine in cadrul institutiei. Raportul final a contribuit la evidentierea si intelegerea preferintelor, atitudinilor si comportamentelor functionarilor publici, permitand valorificarea punctelor tari, stabilirea domeniilor-tinta pentru perfectionare, propunerea unor obiective realizabile si structurarea planului de actiune pentru acestea.

Comparativ cu planificarea instruirii pentru anul 2009, programele de pregatire profesionala si-au atins scopul in mica masura, in sensul in care disponibilul bugetar n-a permis participarea angajatilor la programele de formare profesionala organizate pe domenii prioritare in regim contractual. Astfel, in anul 2009, pregatirea profesionala s-a limitat la participarea personalului de conducere al structurilor functionale la workshop-uri.

Concluziile testului evidentiaza ca deficientele angajatilor cele mai semnificative si stringente sunt in urmatoarele domenii: relatii publice, prevenirea si combaterea coruptiei, operare calculator, achizitii publice si managementul proiectului.

O necesitate identificata in randul membrilor grupului tinta in afara insuficientei/lipsei cunostintelor si competentelor, este certificarea cunostintelor. In acest sens persoanele participante la programele de instruire vor dobandi certificate recunoscute la nivel international (certificate ECDL), respectiv la nivel national (certificate de absolvire în cazul programelor de formare profesionala autorizate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale).

Punctul de pornire in solicitarea pezentei finantari este legatura directa si evidenta intre schimbarile structurale ale administratiei publice locale si necesitatea instruirii personalului Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1. Crearea de noi functii si structuri, dar si introducerea tehnologiei informatiei in administraţia publica impun dobandirea de noi cunostinte si abilitati de catre personalul din administratia publica locala. De asemenea, un impact semnificativ asupra nevoii de instruire a personalului din administratia publica locala il au consecintele integrarii europene a Romaniei, cu accest pe introducerea unui nou sistem de finantare prin gesionarea Fondurilor Structurale.

Avand in vedere aceste schimbari ale mediului extern si intern, urgenta implementarii proiectului si necesitatea modulelor de instruire propuse in cadrul acestui proiect se justifica prin:

- Promovarea utilizarii tehnologiei informatiei in administratia publica locala in vederea cresterii eficientei activitatii administratiei publice, necesitatea adaptarii personalului la evolutia rapida din acest domeniu presupune dobandirea si imbunatatirea continua a cunostintelor si aptitudinilor de operare pe calculator. In contextul procesului de informatizare a administraţiei publice locale, instruirea personalului ca utilizatori ai tehnologiei informationale a devenit cel mai important aspect. Certificarea ECDL a fost introdusa ca standard al procesului de pregatire al personalului din administratia publica locala prin Hotararea de Guvern nr. 1007 din 2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice.

- Accesarea Fondurilor Structurale de catre autoritatile administratiei publice locale presupune dobandirea de cunostinte si competente specializate, care sa le permita elaborarea, implementarea si evaluarea adecvata a proiectelor. Utilizarea metodologiei si instrumentarului recomandat de catre Comisia Europeana (Project Cycle Management) este justificata din punct de vedere al sincronizarii planificarii la nivel local cu planificarea la nivel comunitar.

Cercetarile arata ca autoritatile si institutiile publice care au angajati pregatiti pentru proiectele europene au sanse mai mari cu peste 50% de a accesa fondurile europene

Managementul de proiect este una dintre cele mai importante modalitati de abordare in crearea si implementarea unei strategii care sa conduca organizatiile catre performanta fiind singura disciplina care asigura suportul complet pentru derularea cu succes a proiectelor.
Aplicarea strategiilor de management de proiect la nivelul administratiilor locale, conform prevederilor Legii nr.339/2007 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.35/11.04.2009 reprezinta o necesitate stringenta in vederea accesarii pe baza de proiecte a fondurilor puse la dispozitia Romaniei de Uniunea Europeana.

Cursurile de relatii publice si comunicare vor imbunatati competentele angajatilor in relatia cu cetatenii, contribuind la cresterea predictibilitatii si increderii acestora din urma in structurile administratiei publice.

Cunostintele in domeniul achizitiilor publice reprezinta un element cheie atat din punct de vedere al gestionării Fondurilor Structurale, cat si din punct de vedere al eficientei intregului proces al managementului financiar din administratia publica locala. Instruirea in acest domeniu a personalului se justifica si prin faptul ca programele de formare profesionala autorizate pot fi organizate incepand doar din 2007, an in care s-a elaborat Standardul Ocupational pentru expert achizitii publice, conform  codului Clasificarii Ocupatiilor din Romania 241940.

Cursul de expert pentru prevenirea coruptiei este de natura sa sporeasca gradul de vizibilitate si predictibilitate al activitatilor curente desfasurate de angajatii institutiei.

Cursurile de dezvoltare durabila vor conduce la cresterea constientizarii angajatilor cu privire la importanta mediului si a protejarii acestuia (achizitia de echipamente “friendly environment”, utilizarea eficienta a resurselor. Cursul privind egalitatea de sanse vor spori relationarea grupului tinta cu toti cetatenii in mod egal si unitar.

 

 

2.3. RELEVANŢĂ

Explicaţi modul în care contribuie proiectul la realizarea strategiilor Guvernului în domeniu. Includeţi detalii privind:

-          modul în care proiectul se încadrează în strategia instituţiei, în strategiile locale, regionale sau naţionale;

-          modalităţile în care contribuie la realizarea obiectivului domeniului major de intervenţie al PO DCA în care se încadrează.

-          modul în care interacţionează cu alte programe sau modul în care prezentul proiect continuă sau va fi continuat de alte proiecte

Totodată, prezentaţi câteva opţiuni de rezolvare a problemei (descrisă la pct 2.2) şi motivaţi alegerea opţiunii pentru care solicitaţi finanţare prin prezenta cerere.

(maxim 2 pagini)

In concordanta cu procedura de testare – evaluare psihologica au fost stabilite pentru anul 2010 programe de formare profesională organizate pe domenii prioritare, avand in vedere ca instruirea si perfectionarea profesionala a personalului reprezinta fundamentul obtinerii si mentinerii sistemului de management al calitatii, iar identificarea necesitatilor de instruire, formare profesionala a personalului este esentială.

Proiectul se pliaza pe strategia Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 pentru perioada 2010 - 2011 in sensul aplicarii unui sistem eficient de management, capabil sa ofere suficienta flexibilitate astfel incat abilitatile si potentialul uman al angajatilor sa fie valorificat.

Schimbarile in care sunt implicate toate componentele sistemului de management sunt generatoare de multiple efecte pozitive, precum:

- dezvoltarea unei stari de spirit si a unei culturi organizationale propice pentru depunerea de eforturi in vederea obtinerii de performante de catre institutie,

- amplificarea leadership-ului tuturor categoriilor de manageri, motivarea superioara a angajatilor pentru asumarea si efectuarea de sarcini, favorizand formarea spiritului de echipa, cresterea receptivitatii angajatilor fata de deciziile si acţiunile managerilor.

In temeiul dispozitiilor legale (Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Codul Muncii), angajatorul are obligatia de a asigura salariatilor acces periodic la formarea profesionala.

In acest sens, formarea profesionala a functionarilor publici in regim statutar sau contractual din cadrul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, pentru perioada 2010 -2011 are urmatoarele obiective principale:

- adaptarea functionarului la cerintele postului sau ale locului de munca,

- actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului,

- dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale,

- promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.

In concordanta cu Hotararea Guvernului nr.1066/2008, obiectivele stabilite pentru perioada 2010 - 2011 se pot realiza prin urmatoarele activitati, cuprinse si in prezenta cerere de finantare:

- organizarea formarii profesionale pe niveluri de pregatire, ţinandu-se seama de nevoile de formare profesionala identificate la nivelul instituţiei, de competentele de baza ale personalului, de cerintele posturilor pe care le ocupa, de posibilitatile de promovare ale personalului,

- cresterea capacitatii de acordare a asistentei de specialitate privind perfectionarea pregatirii personalului,

- elaborarea, actualizarea, testarea, implementarea de standarde profesionale si ocupationale pentru diferitele categorii de personal,

- elaborarea, actualizarea, testarea, implementarea metodologiilor, procedurilor si metodelor/rutelor de cariera pentru personalul institutiei,

-   elaborarea, actualizarea, testarea, implementarea metodologiilor, procedurilor de asigurare a calitatii in programele de formare a personalului,

- formarea profesionala a personalului nou angajat.

Proiectul este relevant in raport cu Programul de Guvernare pentru perioada 2009 – 2012 precum si cu Programul Operational privind Dezvoltarea Capacitatii Administrative, care evidentiaza faptul ca perfectionarea profesionala reprezinta o prioritate a sistemului public, intrucat asigura functionalitatea mecanismului generator de cunoastere a bunelor practici, a inovatiilor si a celor mai actualizate tehnici si instrumente necesare dezvoltarii managementului strategic la nivelul administratiei publice. In analiza SWOT din Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, se regasesc punctele slabe ale administratiei publice romanesti, printre care si eficienta slaba a institutiilor publice datorata competentelor inadecvate ale personalului la diferite nivele ierarhice (lipsa de sprijin pentru dezvoltarea competentelor/calificarilor in ultimi ani).

Un alt document strategic pentru activitatile proiectului este Memorandumul de Intelegere intre Comunitatea Europeana si Romania care prevede 4 domenii in care se vor realiza reforme structurale definite in lumina Strategiei de la Lisabona, primul dintre ele fiind ”imbunatatirea eficientei si eficacitatii administratiei publice”.

Proiectul vine in sprijinul actiunilor initiate si promovate de Comisia Europeana prin Strategia de la Lisabona, concentrandu-se cu prioritate pe imbunatatirea calitatii si simplificarea reglementarilor nationale, in vederea cresterii competitivitatii economiei si a crearii de noi locuri de munca.

In contextul actual al crizei economice, finantarea formarii profesionale prin intermediul bugetului de stat, precum si prin bugetul autoritatilor administratiei publice locale reprezinta un obiectiv dificil de sustinut, motiv pentru care alocarea resurselor prin intermediul bugetelor proiectelor cu finantare externa reprezinta o optiune viabila, sustenabila, realizata intr-un cadru programatic bine reglementat. Astfel, fondurile alocate prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative implementarii proiectului propus spre finantare vor conduce la o instruire adecvata si necesara a personalului solicitantului in domeniile: achizitii publice, ECDL, management de proiect, dezvoltare durabila, egalitate de sanse, relatii publice si comunicare, prevenirea si combaterea coruptiei. Unul dintre cele mai importante aspecte care vor fi respectate in realizarea instruirii grupului tinta este asigurarea certificarii cunostintelor şi competentelor dobandite in cadrul proiectului, fie prin certificate recunoscute la nivel internaţional (ECDL), fie prin certificate de absolvire recunoscute la nivel national, in cazul programelor de formare profesională autorizate de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor si a celor privind dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse

 Prin extensie, activitatile proiectului vor conduce la asigurarea conditiilor necesare Romaniei de a beneficia de o populatie activa bine instruita, eficient administrata si sanatoasa, pentru a fi capabila sa contribuie la dezvoltarea unei economii competitive la nivel national.

In vederea solutionarii problemelor si constrangerilor impuse de schimbarile survenite atat in mediul intern cat si cel extern, respectiv celor legate de nevoile personale de instruire ale grupului tinta, in pregatirea si realizarea cererii de finantare s-a urmarit identificarea acelor optiuni capabile sa ofere solutii viabile pe termen mediu si lung. Selectarea domeniilor in care proiectul propune realizarea instruirii grupului tinta se fundamenteaza pe o analiza a nevoilor reale de instruire, inclusiv analiza din punct de vedere a cunostintelor si competentelor dobandite anterior. In contextul existentei unei nevoi concret exprimate a angajatilor si a unei insuficiente financiare la nivelul bugetului local de a satisface aceste nevoi, actiunile cuprinse in cererea de finantare reprezinta singura solutie si nu doar o optiune.

 

 

2.4. GRUP ŢINTĂ

Descrieţi grupul/entităţile care sunt vizate direct sau indirect de implementarea şi rezultatele proiectului, implicarea acestora în elaborarea/implementarea proiectului, şi unde este posibil, exprimaţi numeric.

Identificaţi corect grupul ţintă şi faceţi legătura între acesta, problema prezentată la punctul 2.2 şi modalitatea de rezolvare a acesteia, prezentată la punctul 2.3.

Grupul tinta este reprezentat de 168 angajati din cei 293 ai Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, din care 131 de femei si 37 de barbati, de nationalitate romana, 70 cu studii superioare si 98 cu studii medii din  urmatoarele compartimente: Incasari, Registratura Arhiva si Gestionarea Documentelor, Stabilire si Impunere Persoane Juridice, Executare Silita - Impozite si Taxe Persoane Juridice,  Executare Silita - Impozite si Taxe Persoane Fizice, Executare Silita – Amenzi Persoane Fizice, Contabilitatea Creantelor Bugetare, Comunicate Date si Depanare Hardware, Managementul Calitatii, Metodologie, Asistenta, Contribuabili si Presa, Monitorizare si Selectare Amenzi, Prelucrare Autonoma a Datelor si Plati Electronice, Prevenire si Protectie, Solutionare Contestatii, Inspectie Fiscala Persoane Fizice si Juridice, Evidenta Analitica Platitori Persoane Fizice si Juridice, Stabilire si Impunere Persoane Fizice. Pe parcursul anului 2008, grupul tinta a participat la urmatoarele programe de formare profesionala:

- “Impozite si taxe locale” (28 persoane);

- “Managementul impozitelor si taxelor locale” ( 38 persoane);

- “Buget, finante, contabilitate analitica” (13 persoane);

- “Misiune economica” (4 persoane);

-“Managementul relatiilor publice si comunicare” (2 persoane);

- Achizitii publice” (1 persoana);

- “Securitatea sistemelor informatice” (2 persoane);

-“Specialist in domeniul calitatii” (1 persoana);

- “Auditor in domeniul calitatii” (1 persoana);

-“Bazele administratiei publice” (1 persoana).

Din cele 168 persoane care reprezinta grupul tinta, 95 nu au participat la niciun curs in anul 2008 in mare parte datorita constrangerilor bugetare. Proiectul aduce valoare adaugata situatie actuale privind instruirea personalului, acordand posibilitatea participarii tuturor membrilor grupului tinta la programe de instruire.

 In funcţie de programele de instruire propuse ca urmare a analizei nevoilor de formare, componenta grupului vizat direct de proiect este urmatoarea:

2.   a) 84 angajati vor participa la cursul “Asistent relatii publice”, acestia fiind persoane interesate sa-si dezvolte competente legate de planificarea, realizarea si evaluarea activitatilor de relatii publice in cadrul institutiei.

Participantilor la curs li se vor dezvolta abilitatile de redactare a materialelor de comunicare si stapanirii tehnicilor si instrumentelor de planificare si organizare a activitatilor de relatii publice. Competentele obtinute si dezvoltate ca urmare a absolvirii cursului vor fi: planificarea activitatilor de relatii publice, conceperea mesajelor si realizarea materialelor de prezentare si informare, dezvoltarea si mentinerea relatiilor cu mass-media si alte categorii de public, difuzarea mesajelor si distributia materialelor catre publicurile vizate, sustinerea si organizarea evenimentelor institutiei, organizarea campaniilor de relatii publice, stabilirea si aplicarea criteriilor de evaluare a eficientei programelor de relatii publice. La finalul cursului participantii vor beneficia de o atestare a competentelor dobandite in cadrul cursului prin eliberarea unui certificat de competente eliberat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor si recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

b) 84 angajati vor participa la cursul “Specialist relatii publice”. Participantii la curs vor dobandi competente si cunostinte cu privire la: obiectivele si principiile relatiilor publice, tehnici si metode utilizate in relatiile publice, elemente de management al activitatilor de relatii publice, organizarea activitatii, imaginea organizatiei, relatia cu mass media si cu societatea civila, organizarea conferintei de presa, serviciul de informare si de consiliere pentru cetatean, informatia de interes public si informatia clasificata, functionarul din cadrul serviciilor de relatii cu publicul. La finalul cursului participantii vor beneficia de o atestare a competentelor dobandite in cadrul cursului prin eliberarea unui certificat de competente eliberat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor si recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

c) 20 de angajati vor participa la cursul “Manager de proiect”. Participantii vor dobandi cunostinte si competente specializate, care sa le permita elaborarea, implementarea si evaluarea adecvata a proiectelor, vor fi capabili sa utilizeze metodologia si instrumentele recomandat de catre Comisia Europeana (Project Cycle Management).

d) 28 de angajati vor participa la cursul “Expert achizitii publice”. Participanţii la curs vor dobandi cunostinte cu privire la modalitatile de planificare si alocare eficienta a resurselor, la metodele si tehnicile utilizate in administrarea contractelor de achizitie publica, la elaborarea de strategii de implementare financiară a proiectelor cu finantare publica. De asemenea, participantii vor intelege legislatia in domeniu si a legislatiei conexe, vor intelege rolul achizitiilor publice in cadrul administratiei publice locale, vor fi capabili sa argumenteze necesitatea anticiparii, evaluarii si controlului riscurilor care pot aparea pe durata realizarii procedurilor de achizitie publica. Absolventii cursului vor obţine un certificat de absolvire si supliment descriptiv al competentelor, emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

e) 28 de angajati vor participa la cursul “Expert prevenire si combatere a coruptiei”. Cursul va contribui la dezvoltarea si imbunatatirea deprinderilor necesare pentru identificarea surselor cu potential de coruptie, la deprinderea abilitatilor necesare pentru comunicarea eficienta, la dezvoltarea deprinderilor privind planificarea activitatii, insusirea legislatiei in domeniu si a capacitatilor de sinteza si de interpretare. Absolventii cursului vor obţine un certificat de absolvire si supliment descriptiv al competentelor, emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

f) 25 angajati care au nevoie de imbunatatirea cunostintelor si competentelor in domeniul operarii cu calculatorul vor participa la cursul pregatire pentru obtinerea Permisului ECDL Cunostintele si competentele dobandite vor viza: concepte de baza ale tehnologiei informatiei, Internet si posta electronica, Procesare de text, prezentari, calcule tabelare, baze de date. Participantii vor obtine Permisul ECDL autorizat de ECDL Romania, recunoscut la nivel international.

g) 50 persoane, cu functie de conducere si executie vor cunoaste la nivel teoretic si aplicativ continutul modelului de dezvoltare durabila si isi vor insusi schimbarilor esentiale pe care le suporta managementul la nivel de institutie ca urmare a participarii la  cursul privind dezvoltarea durabila. De asemenea, se urmareste formarea abilitatilor participantilor in implementare proiectelor europene de dezvoltare durabila si de mediu, cunoasterea exigentelor dezvoltarii durabile pe care trebuie sa le respecte administratia institutiilor locale si actualizarea cunostintelor referitoare la mecanismul obtinerii si gestionarii valorii in perspectiva societatii bazata pe cunoastere. Absolventii cursului vor primi certificate de participare.

h) 50 de angajati vor participa la cursul privind promovarea egalitatii de sanse si vor fi mai constienti privind egalitatea si discriminare,  examinarii si intelegerii diferitelor perspective si conceptii ale egalitatii si discriminarii, analizarii dezvoltarii politicilor de egalitate de sanse si discriminare in domeniul educatiei in relatie cu genul, etnia, varsta, etc. Absolventii cursului vor primi certificate de participare.

 

 

2.5 ACTIVITĂŢI ŞI GRAFICUL DE IMPLEMENTARE

Descrieţi, în ordine cronologică, activităţile, care au avut loc până la momentul depunerii cererii de finanţare (dacă este cazul) precum şi cele previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului. Completaţi tabelele de mai jos privind calendarul acestora.

Nr.

Activitate

Descrierea activităţii

Loc de desfăşurare

Durata

Cost

(fără TVA)

Responsabil

 

Activitati desfasurate pana la momentul depunerii cererii de finantare

1.

Asigurararea de consultanta pentru scrierea proiectului

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale sector 1 a selectat si subcontractat o firma de consultanta in vederea scrierii cererii de finantare si a intocmirii pachetului financiar in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice. Subcontractorul a intocmit cererea de finantare si pachetul financiar in baza informatiilor obtinute de la solicitant si a oferit consultanta pentru completarea anexelor necesare depunerii proiectului

Bucuresti

2 luni

43.000 lei

Subcontractant

 

Activitati previzionate a se realiza in vederea implementarii proiectului

1.

Crearea structurii operationale a proiectului

Crearea structurii operationale a proiectului se va realiza prin urmatoarele subactivitati:

- crearea unui plan operational al proiectului.  Planul operational va fi instrumentul pe baza caruia se vor realiza activitatile in termeni de timp, resurse umane, resurse financiare, creandu-se ipoteze pentru fiecare activitate.

- crearea cadrului organizatoric al proiectului. Se va realiza  pe de-o parte prin intocmirea unui grafic de organizare a cursurilor, pentru a permite grupului tinta sa-si organizeze timpul astfel incat sa nu le fie afectata activitatea curenta si pe de alta parte prin achizitionarea echipamentelor necesare functionarii echipei de implementare a proiectului.

- crearea si multiplicarea materialelor informative si de promovare, conform normelor de vizibilitate. Aceasta subactivitate va fi subcontractata.

Bucuresti

2 luni

88.241 lei

Solicitant si subcontractant

2.

Pregatirea si organizarea unei conferinte de lansare a proiectului

Conferinta, cu durata de 1 zi, va reuni minim 150 de participanti, reprezentanti ai grupului tinta. In cadrul conferintei se vor prezenta activitatile si obiectivele proiectului. Se va realiza si publica un comunicat de presa.  Participantii vor primi mape, obiecte personalizate, pliante de prezentare a activitatilor proiectului. Se vor utiliza afise si bannere.

Bucuresti

1 luna

75.307,5 lei

Solicitant si subcontractant

3.

Organizarea si desfasurarea programelor de formare

Activitatea se va subcontracta tinand cont de prevederile legale in domeniul achizitiilor publice.Se vor organiza 2 sesiuni de instruire a cate 7 luni, pentru a permite tuturor membrilor grupului tinta sa participe. Participantii vor participa la sesiunile de instruire dupa cum urmeaza:

- 28 persoane – curs expert achizitii publice, cu durata de 42 de ore;

- 84  persoane – curs asistent relatii publice si comunicare, cu durata de 42 ore;

- 84 persoane – curs specialist relatii publice, cu durata de 42 ore;

-15 persoane – curs manager proiect, cu durata de  42 ore;

-28 persoane – curs expert prevenire si combate coruptie, cu durata de 42 ore;

-25 persoane – curs obţinerea Permisului ECDL, cu durata de 84 ore;

-50 persoane – curs dezvoltare durabila, cu durata de 8 ore;

-50 persoane – curs egalitate de sanse, cu durata de 8 ore.

Pentru cursurile privind dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse, participantii vor primi certificate de participare, iar pentru celelalte certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei si Protcetiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Bucuresti

si alte locatii din tara

14 luni

665.370, l7 lei

Solicitant si subcontractant

4.

Realizare de studii de impact si aplicabilitate privind cursurile

Activitatea va fi subcontractata unei firma cu experienta in domeniul implementarii proiectelor privind dezvoltarea capitalului uman si realizarii de studii. Se va analiza impactul pe care cursurile l-au avut asupra activitatii curente a grupului tinta si se va analiza modul in care cunostintele si competentele dobandite la cursuri au condus la eficientizarea muncii angajatilor, respectiv la dezvoltarea institutionala. In acest sens, se va realiza si aplica un chestionar de satisfactie si se vor completa fise de observatie. Rezultatele interpretarii chestionarelor si analizei fiselor de observatie vor fi publicate in brosura privind rezultatele proiectului.

Bucuresti

4 luni

68.406,58 lei

Subcontractant

5.

Organizarea desfasurarea de intalniri de monitorizare a proiectului

Intalnirile vor fi  organizate si desfasurate la un interval de 3 luni de catre un subcontractor specializat in implementarea proiectelor. La intalniri vor participa membrii echipei de implementare si reprezentanti ai grupului tinta. Se va discuta stadiul de implementare al proiectului, se va planifica etapa urmatoare. Se va completa pentru fiecare intalnire un plan de monitorizare

Bucuresti

6 luni

36.602,76 lei

Subcontractant

6.

Organizarea unei conferinte de incheiere a proiectului

Conferinta, cu durata de 1 zi, va reuni minim 150 de participanti, reprezentanti ai grupului tinta.  In cadrul conferintei se vor prezenta rezultatele proiectului in raport cu obiectivele propuse, se vor evidentia modelele de buna practica si lectiile invatate pe parcursul implementarii. Se va realiza si publica un comunicat de presa.In scopul diseminarii rezultatelor proiectului se va realiza si tipari o brosura. Aceasta subactivitate va fi subcontractata. Participantii vor primi mape, obiecte personalizate, brosuri de prezentare a rezultatelor proiectului. Se vor utiliza afise si bannere.

Bucuresti

2 luni

90.793,5 lei

Solicitant si subcontractant

7.

Auditul proiectului

Se va subcontracta unei firme specializata in activitati de audit, care va verifica modul in care s-au efectuat cheltuielile, gradul in care au fost respectate cerintele finantatorului. Se vor corela rezultatele financiare cu rezultatele tehnice.

Bucuresti

2  luni

31.500 lei

Solicitant si subcontractant

 

Graficul de implementare trebuie completat cu "luna de implementare 1", "luna de implementare 2", etc. şi nu cu lunile calendaristice („ianuarie”, „februarie”, etc.)

Implementarea proiectului începe la data ultimei semnături aplicate pe contractul de finanţare.

Titlurile activităţilor trebuie să fie aceleaşi cu cele prezentate la secţiunea 4.1. din cererea de finanţare.

Graficul de implementare trebuie elaborat după următorul format:

 

 

An de implementare 1

An de implementare 2

Activitate                     Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

1.Crearea structurii operationale a proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pregatirea si organizarea unei conferinte de lansare a proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organizarea si desfasurarea programelor de formare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realizare de studii de impact si aplicabilitate privind cursurile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Organizarea desfasurarea de intalniri de monitorizare a proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Organizarea unei conferinte de incheiere a proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Auditul proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni.

 

 18 luni

 

2.6 REZULTATE

Prezentaţi rezultatele proiectului la finalul implementării sale, indicând cum va contribui proiectul la rezolvarea problemei/problemelor grupului ţintă. (maxim 1 pagină)

Rezultate activitati de instruire a grupului tinta:

Se vor organiza si desfasura 8 programe de instruire cu participarea a unui numar total de 369 de participanti, transpuse in 13.148 ore de instruire calculate conform formulei numar de participanti*ore instruire/participant, dupa cum urmeaza:

- 1 program de instruire pentru expert achizitii publice, cu participarea a 28 de persoane, cu durata de 42 ore de instruire;

- 1 program de instruire pentru asistent relatii publice si comunicare cu participarea a 84 de persoane, cu durata de 42 ore de instruire;

- 1 program de instruire pentru specialist relatii publice, cu participarea a 84 de persoane, cu durata de 42 ore de instruire;

- 1 program de instruire pentru manager de proiect, cu participarea a 20 de persoane, cu durata de  42 ore de instruire;

-1 program de instruire pentru expert prevenire si combatere coruptie, cu participarea a 28 de persoane, cu durata de 42 ore de instruire;

- un program de instruire pentru obtinerea Permisului ECDL, cu participarea a 20 persoane, cu durata de 84 ore de instruire;

- un program de instruire in vederea pregatirii personalului in domeniul dezvoltarii durabile, cu participarea a 50 persoane, cu durata de 8 ore de instruire;

- un program de instruire in vederea pregatirii personalului in domeniul egalitatii de sanse, cu participarea a 50 persoane, cu durata de 8 ore de instruire.

- 8 studii privind impactul si aplicabilitatea cursurilor in activitatile curente;

Raportat la indicatorul privind absolvirea si certificarea, proiectul va avea urmatoarele rezultate:

- minim 23 persoane vor obtine certificare recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii pentru programul expert achizitii publice, reprezentand aprox. 82% dintre participantii la acest curs;

- minim 70 persoane vor obtine certificare recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii pentru programul asistent relatii publice si comunicare, reprezentand aprox.83% dintre participantii la acest curs;

- minim 70 persoane vor obtine certificare recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii pentru programul specialist relatii publice, reprezentand aprox.83% dintre participantii la acest curs;

- minim 17 persoane vor obţine certificare recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii pentru programul manager proiect, reprezentand 85% dintre participantii la acest curs;

- minim 28 persoane vor obţine certificare recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii pentru programul expert prevenire si combatere coruptie, reprezentand aprox. 82% dintre participantii la acest curs;

- minim 20 persoane vor obtine Permisul ECDL, respectiv 80% dintre participantii la acest curs;

- minim 80 persoane vor absolvi cursurile in domeniul dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse, reprezentand 80% dintre participantii la acest curs.

Rezultate activitate de audit al proiectului: Un raport de audit vizand activitatile, inregistarile si conturile analitice legate de proiect, realizat de către un auditor autorizat.

Rezultate activitati de informare şi publicitate:

- o conferinta de lansare a proiectului cu participarea a min. 150 de persoane, 12 de afise si 1000 pliante pentru promovarea obiectivelor si activitatilor proiectului,

- o conferinta de incheiere a proiectului cu participarea a min. 150 de persoane, 13 afise si 1000 de brosuri de promovare a rezultatelor proiectului,

- 2 comunicate de presa emise pe parcursul proiectului  si 2 conferinte de presa (la lansarea si la inchiderea proiectului),

- 1000 pliante si 1000 brosuri de prezentare a proiectului, multiplicate si distribuite,

- alte materiale de promovare a proiectului distribuite pe tot parcursul proiectului de catre solicitant (8 bannere, 2.000 obiecte personalizate).

Rezultate activitati privind managementul implementarii:

-  1 plan operational creat, 6 planuri de monitorizare completate, 1 cadru organizational functional, 1 grafic de organizare a cursurilor

 

2.7 INDICATORI

Completaţi tabelul de mai jos, precizând indicatorii care măsoară atingerea rezultatelor, respectiv îndeplinirea scopului proiectului. Indicatorii pe care îi prezentaţi trebuie să fie măsurabili şi să contribuie la realizarea indicatorilor din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, respectiv Documentul cadru de implementare şi din Ghidul solicitantul

 

 

 

 

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

(număr/unitatea de măsură)

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

(număr/unitatea de măsură)

Comentarii

Indicatori de „output” (măsoară rezultatele proiectului)

1.  Numar de ore de instruire efectuate

42 ore

13.148 ore

Curs expert achizitii publice: 42 ore * 28 persoane;

Curs asistent relatii publice si comunicare: 42 ore * 84 persoane;

Curs specialist relatii publice: 42 ore * 84 persoane;

Curs manager proiect: 42 ore * 84 persoane;

Curs expert prevenire si combatere coruptie: 42 ore * 28 persoane

Curs ECDL: 84 ore * 25 persoane;

Curs dezvoltare durabila: 8 ore * 50 persoane;

Curs egalitate de sanse: 8 ore * 50 persoane.

2. Numar de participanti la cursuri

1

369 participanti

 

2.1.Din care femei

0

131

 

3. Numar de cursuri

1

8

Curs expert achizitii publice;

Curs asistent relatii publice si comunicare;

Curs specialist relatii publice;

Curs manager proiect;

Curs expert prevenire si combatere coruptie;

Curs ECDL;

Curs dezvoltare durabila;

Curs egalitate de sanse.

Indicatori de „result” (măsoară îndeplinirea scopului proiectului)

1.1.Personal cu certificate de absolvire/participare finantate prin Fondul Social European 

1

308

Minim 82% dintre participantii la fiecare program de instruire

 1.1 Din care personal cu certificate de participare in domeniul promovarii dezvoltarii durabile

0

40

Minim 80% dintre participantii la curs

1.2  Din care personal cu certificate de participare in domeniul egalitatii de sanse

0

40

Minim 80% dintre participantii la curs

 

 

2.8 RISCURI

 

Identificaţi riscurile care ar putea afecta îndeplinirea rezultatelor proiectului şi prezentaţi măsurile de prevenire şi/sau gestionare a lor.

Descrierea riscului

Posibile consecinţe

Măsuri de prevenire, gestionare a riscului

Comentarii

1. cresterea costurilor achizitiilor ca urmare a cresterii TVA

- achizitionarea unei cantitati mai mici de echipamente;

- achizitionarea acelasi cantitati de echipamente, dar de o calitate inferioara celor estimate;

- bugetarea acoperitoare si realista;

 

Pentru fiecare modificare, solicitantul va trimite catre Autoritatea de Management Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative notificari/acte aditional la contract, in termenele ce vor fi prevazute in contract.

2. cresterea monedei europene fata de moneda nationala

- achizitionarea unei cantitati mai mici de echipamente;

- achizitionarea acelasi cantitati de echipamente, dar de o calitate inferioara celor estimate;

- timp mai indelungat de selectare a furnizorului de formare profesionala

- bugetarea acoperitoare si realista, luand in considerare preturile minime si maxime de pe piata;

- planificarea activitatilor de instruire pe o perioada mai mare de timp.

Estimarea bugetara s-a realizat luand in considerare preturile in moneda europeana, intrucat majoritatea furnizorilor folosesc aceasta abordare.

Pentru fiecare modificare, solicitantul va trimite Autoritatii de Management o notificare/act aditional la contract, in termenele ce vor fi prevazute in contract.

3.mobilitatea personalui

- timp mai indelungat necesar re-targetarii;

-modificarea graficului de organizare a cursurilor;

- crearea unui nou plan de instruire ca urmare a  modificarii optiunilor noului grup tinta fata de grupul tinta identificat inainte de elaborarea cererii de finantare.

- oferirea unei numar suficient de cursuri, adaptate cerintelor, pentru a permite eventuale fluctuatii;

Riscul se refera la urmatoarele aspecte: concedii de maternitate, concedieri, demisii, restrangeri de activitate.

Pentru fiecare modificare, solicitantul va trimite Autoritatii de Management o notificare/act aditional la contract, in termenele ce vor fi prevazute in contract

4. suprapunerea activitatilor de instruire cu perioada concediilor de odihna

- decalarea unor activitati;

- modificarea calendarului activitatilor;

Pentru fiecare modificare, solicitantul va trimite Autoritatii de Management o notificare/act aditional la contract, in termenele ce vor fi prevazute in contract

5. nerespectarea prevederilor contractuale de catre furnizori/subcontractori

- timp mai indelungat de desfasurare a activitatilor de instruire, audit, consultanta pentru implementare, respectiv modificarea calendarului activitatilor;

- prevederea de clauze contractuale explicite;

-reluarea procedurilor de licitatie cu alti furnizori/subcontractori;

Solicitantul este unicul responsabil pentru implementarea proiectului.

6. neparticiparea grupului tinta la cursuri

- utilizare ineficienta a resurselor umane, financiare, de timp;

-modificarea clauzelor contractuale  cu furnizorul de instruire;

- grad de realizare a indicatorilor mai redus decat cel estimat.

-asumarea responsabilitatii de catre grupul tinta prin semnarea de contracte de participare la activitatile proiectului;

Analiza nevoilor de formare s-a realizat anterior elaborarii cererii de finantare.

 

2.9 SUSTENABILITATE 

Precizaţi modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate/menţinute după finalizarea implementării proiectului (maxim jumătate de pagină). În cazul în care proiectul este doar o etapă în rezolvarea problemei identificate la pct. 2.2 şi  va fi continuat de un alt proiect, precizaţi acest lucru.

 

Proiectul va asigura dezvoltarea competentelor necesare grupului tinta pentru ca acesta sa aduca un plus de performanta si eficienta in domeniul formarii profesionale in sectorul administrativ. Dezvoltarea acestor competente este o investitie in viitorul formarii profesionale si in dezvoltare durabila, in consecinta. Perfectionarea si certificarea grupului tinta in vederea acordarii de servicii mai transparente si mai eficiente contribuabililor, va imbunatati vizibilitatea si predictibilitatea institutiei si va contribui la cresterea calitatii serviciilor furnizate de aceasta, conducand neconditionat la realizarea unor obiective specifice prevazute in politicile sociale nationale si europene. Activitatile proiectului raspund unor nevoi si provocari ale pietei muncii nationale si europene, iar rezultatele sunt orientate pe termen lung, dat fiind faptul ca necesitatea perfectionarii in domeniile vizate de proiect va fi esentiala in functionarea eficienta a administratiei publice locale. Cunostintele privind achizitiile publice, relatiile publice si comunicarea, managementul proiectului, prevenirea si combaterea coruptiei, dezvoltare durabila si egalitate de sanse, ECDL vor putea fi asimilate si de catre alte adminstratii publice locale si vor putea fi aplicate permanent de catre lucratorii institutiei publice in procesul muncii.

La finalul perioadei de implementare a proiectului va fi posibila continuarea activitatilor, prin aplicarea competentelor in activitatile curente. Materialele informative elaborate in cadrul proiectului, respectiv brosura privind rezultatele proiectului, afisele, bannerele, obiectele personalizate, comunicatele de presa, precum si suporturile de curs vor putea constitui punctul de plecare pentru alte proiecte de instruire pe care institutia le va putea dezvolta ulterior implementarii proiectului. Astfel, institutia va elabora proiecte care sa continue activitatile identificand noi surse de finantare la nivel national şi european si va aloca o parte din bugetul de cheltuieli pentru anii viitori in vederea continuarii si mentinerii efectelor proiectului.

Structurile proiectului vor functiona dupa finalizarea proiectului din punct de vedere institutional şi financiar iar proiectul va permite utilizarea metodelor, tehnicilor, echipamentelor si mobilierului si dupa finalizarea perioadei de implementare si de asemenea, va permite transferarea si diseminarea rezultatelor lui catre alte institutii.

 

 

2.10 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă. Includeţi cel puţin măsurile minime de comunicare prevăzute în Ghidul solicitantului.

Măsurile  de informare şi publicitate

(Vă rugăm descrieţi metodele şi instrumentele folosite )

Durata estimată/ Perioada

Conferinta de lansare a proiectului

Conferinta de presa, Comunicat de presa, trimis la publicatiile tiparite si electronice, radio si TV

Distribuire materiale informative (brosura privind activitatile si obiectivele proiectului) si materiale promotionale

Afise, bannere

Materialele de informare si promovare vor asigura o vizibilitate adecvata a proiectului,  si vor fi realizate in conformitate cu instructiunile cuprinse in Manualul de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2007-2013 in Romania (obiectivul convergenta).

Lunile 1-2

Includerea pe materialele-suport pentru activitatile de training, pe mapele oferite participantilor la cursuri, inclusiv a certificatelor de absolvire/participare, a elementelor obligatorii de identitate vizuala

Lunile 3-16

Etichetarea mijloacele fixe si obiectele de inventar achizitionate in timpul desfasurarii proiectului

Lunile 1-2

Conferinta de incheie a proiectului

Conferinta de presa, Comunicat de presa, trimis la publicatiile tiparite si electronice, radio si TV

Distribuire materiale informative (brosura privind rezultatele proiectului) si materiale promotionale

Afise, bannere

Materialele de informare si promovare vor asgura o vizibilitate adecvata a proiectului,  si vor fi realizate in conformitate cu instructiunile cuprinse in Manualul de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2007-2013 in Romania (obiectivul convergenta).

Lunile 17-18

 

2.11 MANAGEMENT

a)         Precizaţi locul de desfăşurare a activităţilor de management a proiectului: ţara, regiunea, judeţul, localitatea.

 

Romania, Regiunea Bucuresti – Ilfov, Bucuresti, sector 1

 

b)         Precizaţi care sunt persoanele implicate în implementarea proiectului prin prisma rolurilor (atribuţiilor) pe care le vor avea. Pentru persoanele deja angajate anexaţi CV-uri conform anexei nr.2. Pentru persoanele care urmează a fi angajate, prezentaţi pe scurt atribuţiile pe care le vor îndeplini şi cerinţele minime privind pregătirea profesională şi experienţa. Totodată, în cazul în care intenţionaţi contractarea managementului precizaţi activităţile şi cerinţele minime pentru organizaţia care va presta acest serviciu.    

Echipa de implementare a proiectului va fi constituita din: 1 manager de proiect, 1 responsabil financiar, 1 responsabil achizitii, 1 responsabil juridic si 1 responsabil instruire si comunicare.

Managerul de proiect este responsabil pentru planificarea, implementarea, organizarea, supervizarea si evaluarea pe toata durata proiectului. El va coordona echipa de management  si isi va asuma puterea decizionala si executiva cu privire la activitatile si bugetul proiectului. Managerul de proiect controleaza desfasurarea activitatilor de formare si informare si promovare si elaborarea produselor necesare acestei activitati (comunicate de presa, brosuri, pliante, materiale si obiecte personalizate, afise, bannere), tinand cont permanent de prevederile manualului de vizibilitate. Din punct de vedere metodologic, va superviza si monitoriza ciclul de implementare a proiectului in vederea atingerii obiectivelor din punct de vedere al graficului Gantt si al resurselor utilizate. Managerul de proiect are experienta de peste 3 ani in gestionarea echipei si proiectelor, fiind Seful Biroului Integrare Europeana din cadrul institutiei si management organizational, experienta in gestionarea si planificarea timpului si in gestionarea bugetului si de asemenea in coordonarea si motivarea echipei de lucru. Managerul de proiect este absolvent al unei facultati acreditate in domeniul stiintelor economice.

Responsabil financiar este responsabil cu gestiunea tuturor cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului asigurand incadrarea cheltuielilor in categoriile si limitele fixate de catre finantator. Urmareste in timp real realizarea costurilor, evidenta analitica a cheltuielior, raspunde de efectuarea platilor si transferurilor bancare, a fluxurilor financiare privind contul special de proiect, intocmeste rapoartele financiare, participa la procesul de contractare a finantarii, elaboreaza cererea de prefinantare si  cererile de rambursare, cu suport din partea managerului de proiect. Asigura cadrul propice pentru desfasurarea auditului financiar. Responsabilul financiar este absolvent al unei facultati acreditate de stinte economice si are functia de Sef Serviciu Buget Financiar Salarizare. Se subordoneaza managerului de proiect.

Responsabilul juridic este responsabil pentru desfasurarea activitatilor conform procedurilor, normelor si reglementarilor nationale si europene. Consilierul juridic este absolvent al unei facultati acreditate cu profil juridic si indeplineste in cadrul institutiei functia de consilier juridic. Se subordoneaza managerului de proiect.

Responsabilul de achizitii va supraveghea elaborarea, perfectarea si avizarea contractelor, conventiilor incheiate in proiect intre institutie si participantii la instruire, precum si intre institutie si subcontractori. Din punct de vedere al achizitiilor de echipamente si mobilier, este responsabil cu realizarea acestora conform procedurilor nationale in vigoare si regulamentelor europene in domeniu. Responsabilul de achizitii indeplineste in cadrul institutiei functia de Sef Birou Achizitii Publice. Se subordoneaza managerului de proiect.

Responsabilul de instruire si comunicare

Este responsabil cu asigurarea cadrului necesar si buna desfasurare a procesului de instruire, confruntarea rezultatelor cu cele previzionate in planul de instruire. De asemenea, este responsabil cu asigurarea vizibilitatii si promovarii activitatilor, obiectivelor si rezultatelor proiectului. Este absolvent al unei facultati acreditate cu profil economic si indeplineste in institutie functia de Sef Serviciu Resurse Umane şi Pregatire Profesionala.

Urmatoarele activitati vor fi subcontractate:

Monitorizare

 Subcontractorul asigura organizarea si desfasurarea intalnirilor de monitorizare a proiectului la interval de 3 luni, elaborarea planurilor de monitorizare si a documentelor aferente sedintelor. Are rolul de a asigura monitorizarea permanenta a activitatilor proiectului (evaluari de proces si de produs) in colaborare cu managerul de proiect, intervenind pe masura desfasurarii activitatilor pentru prevenire/corectare. Urmareste respectarea planificarilor, gestioneaza baza de date, faciliteaza relationarea interactiva intre toti factorii implicati in procesele proiectului. Subcontractorul va avea experienta in consultanta pentru elaborarea si implementarea proiectelor europene, punand la dispozitia contractorului personal specializat in domeniul monitorizarii proiectelor.

Realizare de studii de impact si aplicabilitate a cursurilor;

Se va realiza prin asigurarea unei evaluari continue externe de impact si follow-up cu privire la gradul in care cunostintele si competentele dobandite la cursuri de catre reprezentantii grupului tinta au fost asimilate si masura in care acestea au fost aplicate in activitatile lor curente. Se va realiza prin intalniri cu grupul tinta la interval de 2 luni pe parcursul procesului de instruire.  Subcontractorul va avea experienta in consultanta pentru elaborarea si implementarea proiectelor europene, in elaborarea de studii si anlize de impact, punand la dispozitia contractorului personal specializat in domeniul resurselor umane.

Concepere materiale de informare/promovare

Realizeaza comunicatele de presa, concepe continutul materialelor si brosurilor, afiselor si celorlalte materiale utilizate pentru informarea si promovarea privind activitatile si rezultatele proiectului.

Subcontractorul va pune la dispozitia proiectului personal cu experienta in elaborarea de materiale de informare si promovare pentru proiecte cu finantare externa.

 

 

c)         Prezentaţi resursele materiale deţinute şi cele care urmează a fi achiziţionate pentru implementarea şi managementul proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Resurse materiale deţinute:

Solicitantul va pune la dispozitia proiectului urmatoarele resurse materiale:

- sala cu mobilier adecvat - 5 birouri, 5 scaune, dulap pentru documente;

- 1 statie de lucru (PC desktop);

- 1 licenta de operare;

- 1 licenta antivirus;

- 1 certificat de autentificare;

- 1 fax;

- 1 copiator.

Resurse materiale care urmează a fi achizitionate:

- 2 statii fixe de lucru (PC desktop);

- 2 laptop-uri;

- 1 imprimanta multifunctionala;

- 5 telefoane mobile;

- 1 distrugator de documente;

- 1 videoproiector;

- 1 ecran de proiectie;

- 1 flipchart;

- 1 laminator;

- 1 aparat de indosariat;

- 4 licente sistem de operare;

- 4 licente anti-virus;

- 4 licente office;

- 2000 obiecte inscriptionate;

Consumabile pentru echipa de implementare pentru 18 luni (hartie, markere, tonere, pixuri, etc);

 - 369 materiale aditionale de instruire multiplicate;

- 1.000 de pliante tiparite;

- 1.000 de brosuri tiparite;

- 25 de afise tiparite;

- 8 bannere;

- 100 etichete autocolante.

 

d)       Prezentaţi metodologia de implementare a proiectului, inclusiv sistemele de monitorizare şi evaluare

Metodologia de implementare a proiectului se regaseste in urmatoarele actiuni: definirea managementului, a rolurilor si responsabilitatilor fiecarui membru al echipei proiectului, actiunile de instruire a personalului, activitati de informare/promovare, activitati de monitorizare.

Activitatea de management se va derula pe toata durata proiectului si se va axa pe functiile specifice managementului: planificare, organizare, coordonare, antrenare si control.

Controlul eficient al proiectului impune ca informatiile privind scopul, desfasurarea in timp, resursele, finantarea si riscurile asociate sa fie integrate. Activitatea de management coreleaza planificarea resurselor, estimarea costurilor, planificarea achizitiilor, desfasurarea in timp, elaborarea planului proiectului.

Planificarea si organizarea se vor evidentia in realizarea planului operational al proiectului care va cuprinde previziuni cu privire la evolutia proiectului, obiective si etape de parcurs pentru atingerea obiectivelor, termene pentru parcurgerea fiecarei etape, alocarea resurselor necesare si modurile de lucru agreate pentru desfasurarea activitatilor.

De asemenea, functia de organizare va fi alocata urmatoarelor activitati: realizarea si aplicarea instrumentelor de monitorizare, elaborarea rapoartelor de progres periodice, stabilirea graficului de organizare si desfasurare a cursurilor, definirea planului si procedurilor de achizitie, organizarea sesiunii de instruire privind utilizarea echipamentelor, organizarea activitatii de promovare a proiectului, organizarea intalnirilor de monitorizare, elaborarea analizei de impact cu privire la influenta proiectului asupra personalului, elaborarea si aplicarea de chstionare cu privire la gradul de satisfactie, realizarea raportului privind impactul cursurilor. Instrumentele de lucru in cadrul activitatii de monitorizare sunt fisa/planul de monitorizare si raportul de monitorizare.

Monitorizarea si evaluarea vor avea in vedere un control permanent pe durata implementarii proiectului. Monitorizarea se va realiza la un interval de 3 luni, in cadrul unor intalniri cu echipa proiectului si reprezentanti ai grupului tinta, fiind realizata pe baza unui plan de monitorizare. Functia de supervizare a managementului se va desfasura pe toata durata de implementare a proiectului si va consta in compararea permanenta a “scenariului cu proiectul”.    

Activitatile de formare si instruire se vor desfasura in baza graficului activitatilor proiectului si vor fi negociate in cadrul organizatoric in functie de programul de lucru si prioritatile fiecarui angajat. Angajatii vor participa prin rotatie la programul de formare, conform graficului de participare stabilit in cadrul organizatoric. Cursurile vor fi sustinute de catre furnizori autorizati de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. Informarea si promovarea se va realiza prin comunicatele de presa, brosuri, pliante, afise, bannere, obiecte personalizate, prin care se vor disemina activitatile si rezultatele proiectului.

Achizitiile se vor realiza in conformitate cu calendarul activitatatilor si prevederilor legale referitoare la achizitiile din fonduri publice din Romania. 

Anumite activitati se vor subcontracta: monitorizarea trimestriala a progreselor proiectelor, elaborare continutului materialelor de informare si promovare, elaborarea de analize de impact si centralizarea acestora intr-un studiu.

 

 

2.12 PARTENERI

Prezentaţi modalitatea de implicare a partenerilor în activităţile proiectului (elaborare proiect, implementare, financiar etc.)(maxim 1 pagină).

 

 

Nu este cazul

 

 

2.13 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?

           Da    £                     Nu     T

Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?

           Da    £                     Nu     T

Daca DA vă rugăm să prezentaţi activităţile şi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate.

 

(3)    CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

      

3.1  DEZVOLTAREA DURABILĂ

Explicaţi modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative în privinţa componentelor: economic, social şi de mediu. Includeţi cel puţin măsurile minime de dezvoltare durabilă prevăzute în Ghidul solicitantului (maxim o pagină).

 

Proiectul vine in intampinarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030, in sensul instruirii personalului si accesarii fondurilor de natura sa contribuie la dezvoltarea durabila. Strategia prevede ca una dintre directiile principale de actiune pentru insusirea si aplicarea principiilor dezvoltarii durabile in perioada imediat urmatoare este modernizarea accelerata a sistemelor de educatie si formare profesionala si de sanatate publica, tinand seama de evolutiile demografice nefavorabile si de impactul acestora asupra pietei muncii si necesitatea identificarii unor surse suplimentare de finantare.

Punctul de plecare il reprezinta faptul ca educatia reprezinta factorul strategic al dezvoltarii viitoare a tarii prin contributia sa esentiala la modelarea multidimensionala si anticipativa a capitalului uman din sistemul administratiei publice. Educatia este perceputa ca o cale spre dezvoltarea durabila care, in fapt, este un proces de invatare sociala in cautare de solutii inovative.

Dezvoltarea durabila care satisface nevoile prezentului fara a le compromite pe cele ale generatiilor viitoare reprezinta esenta obiectivelor Uniunii Europene. In 2001, Consiliul European de la Goteborg a lansat Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene care isi propune o abordare integrata in care obiectivele economice, sociale si de protectia mediului sa fie atinse simultan.

Proiectul vizeaza realizarea  de achizitii publice ecologice, contribuind in acest fel la apropierea, pana în 2013, de obiectivul stabilit al Uniunii Europene  pentru Romania, de a se situa in 2010 la nivelul mediu atins de statele membre cele mai performante. Astfel, cursurile pentru experti achizitii publice si cel de dezvoltare durabila ce vor fi realizate in cadrul proiectului vor conduce la cresterea capacitatii de implementare a legislatiei existente privind achizitiile publice la nivelul institutiei, punand un accent special pe prevederile referitoare la introducerea in caietele de sarcini a unor obligatii clare privind eco-eficienta si respectarea normelor de protectie a mediului.

Componentele dezvoltarii durabile atinse de proiect sunt:

• Stabilitatea si viabilitatea sistemelor umane si naturale, ca urmare a instruirii in domeniul achizitiilor publice “verzi”, ECDL si a dezvoltarii durabile;

• Sustenabilitatea ecologica, ca urmare a instruirii in domeniul achizitiilor publice “verzi” si a dezvoltarii durabile;

• Sustenabilitatea economica, prin asigurarea unei forte de munca mai competitive si mai performante (cursul de managementul proiectului);

• Sustenabilitatea sociala, prin imbunatatirea increderii cetatenilor in institutia publica care va avea angajati capabili sa raspunda eficient si promt la solicitarile acestora (cursurile de asistent relatii publice si comunicare, specialist relatii publice, egalitate de sanse);

• Sustenabilitatea culturala si educationala, prin instruirea personalului.

 

 

3.2 EGALITATEA DE ŞANSE

Subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţile, fie în managementul proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru (maxim o pagină).  Includeţi cel puţin măsurile minime de egalitate de şanse prevăzute în Ghidul solicitantului (maxim o pagină).

 

Proiectul respecta principiul egalitatii de gen, promovand tratamentul egal intre femei si barbati, fara a se realiza vreo deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica infectare HIV, apartenenta la categorii defavorizate. Institutia incurajaza o distributie echitabila pe grupe de varsta a angajatilor interprinderii, acestia fiind atat proaspat absolventi cat si persoane aflate in preajma varstei de pensionare. Toti angajatii au fost incurajati sa participe la activitatile proiectului, 80% dintre ei fiind inclusi in programul de instruire propus de prezenta cerere de finantare. Atat in elaborarea si implementarea proiectului, cat si in contractarea furnizorilor de echipamente sau a furnizorilor de formare profesionala, de consultanta pentru desfasurarea proiectului si a firmei de audit se respecta principiul egalitatii de sanse. De asemenea, principiul egalitatii de sanse s-a aplicat si in cazul selectarii echipei de management a proiectului, 3 din cei 5 responsabili pentru implementarea acestuia fiind femei. In ceea ce priveste managementul proiectului, acestia sunt implicati in proiect strict pe baza competentelor profesionale dovedite si nu pe baze discriminatorii. Activitatile proiectului promoveaza valorile europene, precum nediscriminarea si egalitatea de sanse dintre femei si barbati in contextul promovarii formarii profesionale a angajatilor in conditiile in continua schimbare de pe piata fortei de munca. In acest sens, prezentul proiect contribuie la promovarea egalitatii de sanse si egalitatii de gen printr-o abordare integratoare in stadiul de elaborare si de implementare a proiectului: • Respectarea prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in activitatile propuse in prezentul proiect; • Constientizarea capacitatii, puterii femeilor tinere si varstnice in egala masura de a se adapta la introducerea (in din ce in ce mai mult in cadrul institutiilor publice) tehnologiilor moderne, bazate pe internet, care sa reduca disparitatile statistice dintre numarul tinerilor, pe de o parte si personelor cu varsta de peste 40 de ani pe de alta parte privind formarea profesionala in domeniul IT (cursul ECDL).

Pornind de la premisa ca angajatii reprezinta cea mai importanta resursa a institutiei, activitatile proiectului vor respecta urmatoarele principii ale egalitatii de sanse: - Venituri egale pentru munca de valoare egala, - programe de perfectionare si specializare atat penru femei cat si pentru barbati. Rezultatele proiectului vor permite institutiei sa intareasca importanta respectarii principiului egalitatii de sanse si sa dezvolte ulterior o abordare vizibil imbunatatita in politicile si practicile de management.

 

3.3 ACHIZIŢII PUBLICE

Vă rugăm să completaţi tabelul privind programul achiziţiilor publice:

Nr.

crt.

Obiectul contractului / Acordului-cadru pentru realizarea proiectului

Valoarea estimată

(Lei)*

Procedura aplicată

Data estimată pentru începerea procedurii**

Data estimată pentru finalizarea procedurii**

Demarate până la depunerea cererii de finanţare

1.

Servicii de consultanta si expertiza aferente obtinerii finantarii nerambursabile

43.000 lei

Achizitie directa

Octombrie 2009

Decembrie 2009

Preconizate după depunerea cererii

1.

Servicii de consultanta privind desfasurarea activitatilor proiectului (monitorizare externa, creare continut materiale de informare, studii de impactsi aplicabilitate cursuri)

60.200 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

2.

Servicii multiplicare materiale de instruire

5.206,5 lei

Achizitie directa

Luna 4

Luna 16

3.

Servicii de cazare

119.040 lei

Achizitie directa

Luna 3

Luna 16

4.

Servicii de transport

7.200 lei

Achizitie directa

Luna 3

Luna 16

5.

Servicii de inchiriere sali evenimente

18.000

lei

Achizitie directa

Luna 2

Luna 17

6.

Servicii de inchiriere echipamente evenimente

9.000 lei

Achizitie directa

Luna 2

Luna 17

7.

Consumabile aferente activitatilor desfasurate in cadrul proiectului

16.335 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 18

8.

Servicii de comunicatii

13.500 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 18

9.

1 distrugator documente

1.500 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

10.

5 telefoane mobile

3.000 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

11.

1 videoproiector

3.000 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

12.

1 ecran de proiectie

500 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

13.

1 flipchart

500 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

14.

1 aparat de indosariat

610 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

15.

1 laminator

620 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

16.

1 camera foto digitala

650 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

17.

2 statii fixe (PC desktop)

7.000 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

18.

2 laptop-uri

10.000 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

19.

1 imprimanta multifunctionala

14.000 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

20.

4 licente sistem de operare

4.000 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

21.

4 licente anti-virus

2.800 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

22.

4 licente office

8.000 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 4

23.

Servicii pentru organizarea a 2 evenimente de promovare

45.000 lei

Achizitie directa

Luna 3

Luna 18

24.

Servicii de tiparire  1000 pliante

6.750 lei

Achizitie directa

Luna 2

Luna 18

25.

Servicii de tiparire  1000 brosuri

11.250 lei

Achizitie directa

Luna 2

Luna 18

26.

Servicii de tiparire  25 afise

900 lei

Achizitie directa

Luna 2

Luna 18

27.

Servicii de productie 8 bannere

3.600 lei

Achizitie directa

Luna 2

Luna 18

28.

Servicii de tiparire  100 etichete autocolante

450 lei

Achizitie directa

Luna 1

Luna 18

29.

Servicii de tiparire si inscriptionare 500 mape

6.750 lei

Achizitie directa

Luna 2

Luna 18

30.

Servicii de inscriptionare 500 memory stick

13.500 lei

Achizitie directa

Luna 2

Luna 18

31.

Servicii de inscriptionare 500 genti conferinta

40.500 lei

Achizitie directa

Luna 2

Luna 18

32.

Servicii de inscriptionare 500  pixuri

3.375 lei

Achizitie directa

Luna 2

Luna 18

33.

Servicii difuzare 2 comunicate de presa

4.500 lei

Achizitie directa

Luna 3

Luna 18

34.

Servicii de audit

31.500 lei

Achizitie directa

Luna 16

Luna 18

35.

Servicii de organizare cursuri de instruire

492.525 lei

Licitatie

Luna 1

Luna 4

 

*Pentru achiziţiile publice efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare (cu respectarea OUG  34/2006, cu completările şi modificările ulterioare) tabelul se va completa cu valorile reale, nu cele estimate.

**Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea contractului de finanţare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)                            PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Completaţi şi ataşaţi documentul „Pachetul financiar (Capitolul 4 din Cererea de finantare).xls”


(5)    ANEXE ŞI DECLARAŢII 

 

5.1 LISTA ANEXELOR

 

Nr. crt.

Anexe

1

Acordul de parteneriat

2

Model de curriculum vitae (conform HG 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae)

3

Declaraţie de eligibilitate a partenerilor (dacă este cazul)

4

Declaraţie privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului

5

Actul administrativ prin care semnatarul cererii de finanţare a fost desemnat sau i s-a delegat calitatea de a reprezenta instituţia

 

 

5.2 LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

 

 

 

 

Documente justificative

Universităţi

Organizaţii neguvernamentale

Asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Unităţi administrativ teritoriale

Administraţia publică centrală

Legea de înfiinţare a instituţiei de învăţământ superior

n   

 

 

 

 

Actul constitutiv, în copie

 

n   

n   

 

 

Statutul, în copie

 

n   

n   

 

 

Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie legalizată

 

n   

n   

 

 

Certificat de înregistrare fiscală, în copie

 

n   

n   

n   

n   

Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: ordin, decizie, dispoziţie, hotărâre etc.)

 

n   

n   

n   

 

Bilanţul contabil vizat de Administraţia Financiară / Direcţia Financiară din instituţia respectivă pentru anul anterior depunerii cererii de finanţare, inclusiv contul de rezultat patrimonial/contul rezultatului exerciţiului, în copie (având menţiunea „conform cu originalul”şi semnătura)

n   

n   

n   

n   

n   

Declaraţie pe proprie răspundere a ordonatorului de credite privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului (anexa 4)

n   

 

 

 

n   

Hotărârea Adunării Generale/ Consiliului Director/ Consiliului Local/ Consiliului Judeţean/ Consiliilor Locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect

 

n   

n   

n   

 

 

5.3 CHECK-LIST

Vă rugăm să completaţi lista de mai jos şi astfel să verificaţi îndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate. În acest fel vă asiguraţi că nu aţi omis completarea vreunui câmp din cererea de finanţare sau că nu aţi uitat ataşarea nici unei anexe. Nu scoateţi această secţiune din formatul cererii de finanţare.

Conformitate administrativă

Criterii

Da

Nu

Explicaţii 

0

1

2

3

Cererea de finanţare este tehnoredactată în limba română şi în formatul cerut?

 

 

Formatul cerut se regăseşte în anexa nr. 3 din Ghidul solicitantului. Verificaţi dacă cererea de finanţare este în formatul din Ghidul solicitantului şi dacă este completată în limba română. Nu se acceptă cereri de finanţare completate de mână.

Sunt completate toate câmpurile din cererea de finanţare?

 

 

Verificaţi fiecare secţiune şi fiecare câmp al cererii de finanţare. La fiecare din ele solicitantul trebuie să fi completat câmpul aferent, chiar şi cu sintagma „nu este cazul/nu se aplică”. Nu se acceptă doar „-”.

Cererea de finanţare este semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal?

 

 

Verificaţi dacă persoana care a semnat cererea de finanţare este aceeaşi cu persoana numită la cap. 1.3. – Reprezentantul legal. Verificaţi existenţa actului administrativ de desemnare/ delegare ataşat cererii de finanţare, dacă aceasta nu a fost semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal. 

Cererea de finanţare este depusă în două exemplare (original şi copie)?

 

 

Verificaţi existenţa cererii în original şi a copiei sale.

Exemplarul prezentat în copie are înscris pe fiecare pagina „conform cu originalul” şi ştampila instituţiei?

 

 

Verificaţi pe fiecare pagina existenţa înscrisului „conform cu originalul” şi a ştampilei.

Cererea de finanţare este însoţită de forma electronică (CD)?

 

 

Verificaţi existenţa documentelor în format electronic: cererea de finanţare în format Word, pachetul financiar in format Excel, anexele de la pct. 5.1 şi documentele justificative de la pct. 5.2 scanate.

Detalierea costurilor pe fiecare categorie de cheltuieli şi pe activităţi şi pachetul financiar sunt prezentate în LEI?

 

 

Verificaţi existenţa bugetului, pe categorii de cheltuieli şi pe activităţi. Verificaţi moneda în care sunt exprimate cheltuielile, atât la cap 4, cât şi în documentul solicitat la pct. 5.2.3 din cererea de finanţare.

Acordul de parteneriat este anexat cererii de finanţare (dacă proiectul se realizează în parteneriat)?

 

 

Verificaţi dacă cererea de finanţare are ataşat un acord de parteneriat, în original. Verificaţi ca acordul să fie semnat de toţi partenerii specificaţi la pct. 1.6. din cererea de finanţare. Totodată, verificaţi ca documentul să fi fost semnat şi ştampilat de reprezentanţii legali ai partenerilor.

Sunt prezentate CV-urile echipei de management, dacă este cazul?

 

 

Verificaţi dacă cererea de finanţare are CV-urile persoanelor amintite la pct. 2.11 (b), în formatul solicitat. 

Există declaraţia solicitantului privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului?

 

 

Verificaţi acest criteriu numai pentru solicitanţi ai administraţiei publice centrale şi pentru ONG-uri universităţi etc.. Verificaţi dacă există declaraţia, dacă e semnată şi datată de către reprezentantul legal.

Există documentele justificative solicitate, în funcţie de tipul solicitantului sau a partenerului (dacă proiectul se implementează în parteneriat )?

 

 

Verificaţi existenţa documentelor justificative prezentate la pct. 5.2, în funcţie de tipul solicitanţilor sau a partenerilor (dacă proiectul se realizează în parteneriat), verificaţi existenţa lor în forma solicitată, durata de valabilitate a lor, existenţa tuturor ştampilelor şi semnăturilor necesare.

Există declaraţiile solicitate partenerului (dacă proiectul se realizează în parteneriat)?

 

 

Verificaţi, pentru proiectele implementate în parteneriat, existenţa declaraţiilor solicitate,  existenţa tuturor ştampilelor şi semnăturilor necesare.

 


Eligibilitate

 

Criterii

Da

Nu

Explicaţii 

0

1

2

3

 A. Eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor

Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului*

 

 

Verificaţi dacă solicitantul se află în vreuna din categoriile de beneficiari eligibili enumerate in ghidul solicitantului la capitolul 2.2.1 

Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului*

 

 

Verificaţi dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile stabilite în cap 2.2.1 (ex. sediul în România) din Ghidul solicitantului. Totodată, verificaţi dacă partenerul se află în vreuna din categoriile de parteneri eligibili şi dacă îndeplineşte condiţiile stabilite în cap. 2.2.2

Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului sau în Hotărârea CL/CJ etc. sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare, pct. 4.3, „Contribuţia solicitantului” (III.2).

 

 

Verificaţi ca sumele prevăzute în declaraţie/hotărârea CL/CJ etc. să fie mai mari sau cel puţin egale cu suma prevăzută la pct. 4.3 „Contribuţia solicitantului” (III.2).                                            

Solicitantul nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice. 

 

 

Verificaţi dacă solicitantul a declarat pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice şi dacă declaraţia este în formatul solicitat (cap. 5.4.2 din cererea de finanţare).

B. Eligibilitatea proiectului

Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului.*

 

 

Verificaţi încadrarea corectă a proiectului în operaţiunea pentru care este deschisă cererea de proiecte.

Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.*

 

 

Verificaţi ca activităţile cuprinse în proiect să corespundă cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.

Grupul ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.*

 

 

Verificaţi că grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este cel vizat de cererea de proiecte, conform ghidului solicitantului.

Valoarea proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.

 

 

Verificaţi valoarea totală a proiectului şi valoarea asistenţei financiare solicitată (pct. 4.3 din cererea de finanţare) şi încadrarea lor în limitele stabilite în Ghidul solicitantului, cap 2.2.6. Efectuaţi calculele necesare.

Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.* 

 

 

Verificaţi durata de implementare a proiectului (pct. 2.5 din cererea de finanţare) şi încadrarea ei în limitele stabilite în Ghidul solicitantului, cap 2.2.5.

Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.*

 

 

Verificaţi dacă solicitantul a prevăzut măsurile minime de publicitate cerute în Ghidul solicitantului şi dacă acestea sunt cuprinse în buget. Verificaţi secţiunea 2.10 din cererea de finanţare.

Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă, conform Ghidului solicitantului.*

 

 

Verificaţi dacă proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă, cerute în Ghidul solicitantului (pct. 2.2.4), secţiunea 3.1 din cererea de finnaţare şi dacă acestea sunt cuprinse în buget (unde este cazul).

Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.*

 

 

Verificaţi dacă proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, cerute în Ghidul solicitantului (pct 2.2.4), secţiunea 3.2 din cererea de finnaţare şi dacă acestea sunt cuprinse în buget (unde este cazul).

Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.*

 

 

Marcaţi cu DA sau NU în funcţie de declaraţia solicitantului de la punctul 5.4.1 din cererea de finanţare.

Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară.

 

 

Verificaţi dacă solicitantul a declarat pe proprie răspundere că proiectul care face obiectul cererii de finanţare respectă legislaţia naţională şi comunitară (cap. 5.4.1 din cererea de finanţare).

* Dacă răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”) cererea de finanţare este considerată respinsă fără a se mai solicita documente şi informaţii suplimentare!

 

 


5.4 DECLARAŢII 

 

 

5.4.1 Declaraţie de conformitate şi angajament

Subsemnata Iuliana Nicoleta Vaduva, în calitate de reprezentant legal al Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, solicit finanţare pentru realizarea proiectului ˝ Instruirea angajatilor, o valoare adaugata administratiei publice locale˝, pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul penal, declar pe proprie răspundere următoarele:

 1. Am citit şi mi-am însuşit regulile stabilite de Ghidul solicitantului aferent prezentei cereri de proiecte;
 2. Proiectul este elaborat în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară şi implementarea lui se va realiza în conformitate cu regulile naţionale şi comunitare;
 3. În situaţia în care unul sau mai mulţi parteneri care participă la implementarea proiectul îşi va reduce sau îşi va retrage implicarea, Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, va asigura realizarea/îndeplinirea activităţilor respective – nu este cazul;
 4. Sunt conştient că Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului1 este singurul responsabil din punct de vedere legal şi financiar faţă de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” pentru implementarea proiectului;
 5. Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului1 nu a beneficiat în ultimii 5 ani şi nu va beneficia de finanţare din alte fonduri naţionale sau comunitare pentru activităţile descrise în proiect

 

 

 

 

 

Data  

03.12.2009                                                                  Funcţia ocupată în organizaţie

                                                                                   DIRECTOR GENERAL

                                                                     

                                                                                  Nume

                                                                                  IULIANA NICOLETA VADUVA          

                                                                     

                                                                                  Semnătura    

 


5.4.2 Declaraţie de eligibilitate

Subsemnata Iuliana Nicoleta Vaduva, în calitate de reprezentant legal al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul penal, şi pentru a putea solicita finanţare din Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” declar pe proprie răspundere că nu ne aflăm în niciuna din următoarele situaţii:

a)         Sunteţi în faliment sau în curs de lichidare, sunteţi în administrarea unei autorităţi judiciare, sau implicaţi în înţelegeri cu creditorii, v-aţi suspendat activităţile, sunteţi subiect al procedurilor vizând aceste aspecte, sau vă aflaţi într-o situaţie similară ca urmare a aplicării unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale în vigoare;

b)         aţi suferit condamnări privind conduita profesională, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) (ex. împotriva căreia nu este posibil nici un apel); 

c)         sunteţi vinovaţi de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care Autoritatea de management le poate justifica;

d)        obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, evidenţiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

e)         obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, evidenţiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice  privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local eliberat de unitatea administrativ teritorială;

f)         aţi suferit condamnări pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie ilegală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata);

g)         aţi fost declaraţi a fi într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de contractare a finanţărilor nerambursabile din fondurile Comunităţii Europene.Confirm că nu am cunoştinţă de niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

 

          

 

Data

 03.12.2009                                                                             Funcţia ocupată în organizaţie

                                                                                  DIRECTOR GENERAL

 

                                                                                              Nume

                                                                                              IULIANA NICOLETA VADUVA          

          

                                                                                             

                                                                                              Semnătura    

 


ANEXA NR. 1

Model

 

ACORD DE PARTENERIAT – NU ESTE CAZUL

nr. _______/__________

 

pentru realizarea proiectului <nume proiect >

 

 

 

Art. 1 PĂRŢILE

 

Încheiat între:

 

1.       <nume solicitant în cadrul PO DCA> în calitate de Solicitant al finanţării din PO DCA pentru proiectul <nume proiect >

 şi

 

2.   <nume instituţie parteneră>

 

3.   <nume instituţie parteneră>

 

4.   <nume instituţie parteneră>

 

în calitate de Parteneri

 

au convenit următoarele:

 

 

Art. 2  OBIECTUL ACORDULUI

 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili rolul şi responsabilităţile părţilor în implementarea proiectului: <titlul proiectului>, care este depus în cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007-2013, axa prioritară <nr. axei prioritare> <titlul axei prioritare>, domeniul de intervenţie <nr. domeniului de intervenţie> <titlul domeniului de intervenţie>.

 

 

Art. 3  DURATA ACORDULUI

 

Durata acordului este de _______ luni începând cu data semnării contractului de finanţare nerambursabilă.

 

 

Art. 4  DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PARTENERILOR

 

4.1 Drepturile şi obligaţiile solicitantului

 

 (1) Solicitantul are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

 (2) Solicitantul va semna Cererea de finanţare depusă în cadrul cererii de proiecte nr. <număr cerere de proiecte> şi Contractul de finanţare cu Autoritatea de management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

(3) Solicitantul va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi rapoartelor financiare.

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management pentru PO DCA.

(5) Solicitantul se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare

(6) Solicitantul va înainta Autorităţii de management cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii acesteia.

(7) Solicitantul va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

(8) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), solicitantul va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.

 

 

4.2 Drepturile şi obligaţiile partenerilor

 

(1) Cheltuielile angajate de parteneri şi certficate de Autoritatea de management sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect, corespunzător rolurilor avute în proiect.

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către solicitant, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către solicitant, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către solicitant copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către solicitant, în privinţa propunerilor pentru modificări majore ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management pentru PO DCA.

 (5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

(7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de management, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale pentru o perioadă de 5 ani după închiderea PO DCA..

(8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze solicitantului orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 

<Se vor detalia activităţile pe care fiecare dintre semnatari le va desfăşura, termenele, condiţiile de realizare etc.). Totodată se vor detalia şi aspectele financiare ale acordului (ce cheltuieli, cine le realizează, în ce mod)>

 

 

Art. 5 PLĂŢI

 

Solicitantul deschide un cont separat pentru proiect. Toate contribuţiile (finanţarea nerambursabilă si co-finanţarea adusă de fiecare partener) vor fi transferate în acest cont. Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către solicitant din acest cont.

 

Plăţile către parteneri vor fi făcute prin transfer pentru cheltuielile angajate de aceştia, care au fost certificate a fi eligibile.

 

 

Art. 6  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Eventuale litigii vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar urmând a fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

 

 

Art. 7  PROPRIETATEA

Înainte de sfârşitul proiectului, partenerii vor conveni asupra distribuirii echitabile a echipamentelor şi bunurilor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă între parteneri. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

 

Art. 8  DISPOZIŢII FINALE

 

8.1 Orice modificare a prezentului acord este valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile

8.2 Părţile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea română.

 

 

Prezentul acord a fost întocmit în …… exemplare.

 

 

SEMNĂTURI

Instituţia şi rolul în proiect

Numele şi funcţia persoanei autorizate să semneze

Semnătura

Data

Solicitant

 

 

 

 

Partener 1

 

 

 

 

Partener 2

 

 

 

 

Partener n

 

 

 

 

 


 

 

 

CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

 

Nume / Prenume

  GHEORGHE LIVIU

Adresa(e)

  Calea Plevnei, Nr. 50

  Bucuresti (Romania)

Telefon(oane)

  0212306418

Mobil

0744329532

Fax(uri)

  0213119108

E-mail(uri)

  li_gheorghe@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

  Romana

Data naşterii

  14/05/1955

Sex

  Bărbătesc

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

Perioada

  2009- Prezent

Funcţia sau postul ocupat

  Sef Birou Integrare Europeana

Activităţi si responsabilităţi principale

 Coordonarea activitatii specifica biroului, prin respectarea prevederilor legale in domeniu.      

Numele şi adresa angajatorului

  Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 1

  Str. Biserica Amzei. Nr. 21 - 23, Bucuresti (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Administratie Publica

Perioada

  2008 - 2009

Funcţia sau postul ocupat

  Director General Adjunct Administrare Persoane Juridice

Activităţi si responsabilităţi principale

 Coordonare/Control Directia Administrare Persoane Juridice

Numele şi adresa angajatorului

 Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 1

 Str. Piata Amzei. Nr. 13, Bucuresti (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 Administratie Publica

Perioada

 2007 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

 Executor Fiscal

Activităţi si responsabilităţi principale

 Executare Silita Persoane Juridice.

Numele şi adresa angajatorului

 Ministerul  Finantelor Publice - Anaf - Administratia Finantelor Publice Sector 6

  Str. Popa Tatu, Nr. 20, Bucuresti (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Administratie Publica

Perioada

  2004 - 2007

Funcţia sau postul ocupat

  Director Marketing

Activităţi si responsabilităţi principale

  Activitati Marketing

Numele şi adresa angajatorului

  G & Ges Consalting Srl

  Bucuresti (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Consultanta – proiectare, comunicatii.

Perioada

  1975 - 2004

Funcţia sau postul ocupat

  Proiectant de Specialitate, Telecomunicatii

Activităţi si responsabilităţi principale

  Proiectare retele fibra optica si retele structurate,  coordonare executie proiect, estimare economica proiect tehnic.

Numele şi adresa angajatorului

  Directia Telecomunicatii Municipiul Bucuresti Romtelecom S.A.

  Calea Victoriei, Bucuresti (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Proiectare, comunicatii

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

Perioada

  1998 - 2002

Calificarea/diploma obţinută

  Economist Licenţiat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

  Academia de Studii Economice, Facultatea de Marketing şi Comerţ Exterior Bucureşti, Romania - curs zi.

Perioada

  1992 - 1993

Calificarea/diploma obţinută

  Curs specializare, coordonare, conducere.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

  Ministerul Postelor şi Telecomunicaţiilor - Cadre Mttc.

  Bucureşti (Romania)

Perioada

  2000

Calificarea/diploma obţinută

  Curs de perfecţionare in domeniul computerului.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

  Ministerul Telecomunicaţiilor

  Bucureşti (Romania)

Perioada

  1970 - 1975

Calificarea/diploma obţinută

  Diplomă de Bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

  Liceul Informatică şi Telecomunicaţii Bucureşti

  Bucureşti (Romania)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE     PERSONALE

 

Limba maternă

  Română

Limbi străine cunoscute

  Engleză                Franceză 

abilitatea de a citi

abilitatea de a scrie

abilitatea de a vorbi

  bine                         bine

  bine                         bine

  bine                         satisfacător

Competenţe şi abilităţi sociale

 Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de viată.

 Spirit de echipă si o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a contactelor cu diversi partenerii, clienti si respectiv contribuabili.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

  Discernamânt, spirit organizatoric, calm, luciditate, hotarâte.

Competenţe şi aptitudini tehnice

  Cunoştinţe avansate în domeniul telecomunicaţiilor.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

  mediu

Competente si aptitudini artistice

  Literatură, muzică, grafică.

Alte competenţe şi aptitudini

  arte marţiale, înot, fotbal.

Permis de conducere

   categoria B, (1982)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

 

 

 

Nume

DUMITRESCU CRISTINA

Adresă(e)

Sos. Pantelimon nr. 92, bloc 211, sc. 2, ap. 34, sector 2, Bucuresti, Romania

Telefon(oane)

Fix:

Mobil:0744864253

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

d_criss1975@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

romana

Data naşterii

17.11.1975

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

 

 

Perioada

2008 - prezent

Numele şi adresa angajatorului

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administratie publica locala

Funcţia sau postul ocupat

Sef Serviciu Buget Financiar Salarizare

Principalele activităţi şi responsabilităţi

- organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activitatii personalului din subordine

-  intocmirea bugetului de cheltuieli al institutiei si a notei de fundamentare a acestuia

- intocmirea rectificarilor de buget in cursul anului bugetar

- verificarea întocmirii statelor de plata, a centralizatoarelor, a declaraţiilor obligatorii,  execuţiei bugetare;

 

 

 

Perioada

2000 - 2008

Numele şi adresa angajatorului

Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administratie publica locala

Funcţia sau postul ocupat

Sef Serviciu Buget Financiar

Principalele activităţi şi responsabilităţi

- organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activitatii personalului din subordine

-  intocmirea bugetului de cheltuieli al institutiei si a notei de fundamentare a acestuia

- intocmirea rectificarilor de buget in cursul anului bugetar

- verificarea întocmirii statelor de plata, a centralizatoarelor, a declaraţiilor obligatorii, execuţiei bugetare;

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

Perioada

2004-2006

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Managementul sectorului public

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 Diploma de master

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Invatamant de masterat

 

 

Perioada

 2003-2004

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 Academia de Studii Economice

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Audit financiar contabil si fiscal

Tipul calificării / diploma obţinută

 Diploma de postuniversitara

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Invatamant postuniversitar

 

 

Perioada

 2003

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 Institutul National de Administratie

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Achizitii publice

Tipul calificării / diploma obţinută

Diploma

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Cursuri de perfectionare

 

 

Perioada

 2003

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Institutul National de Administratie

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Finante publice, buget si contabilitate publica

Tipul calificării / diploma obţinută

diploma

 

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Cursuri de perfectionare

 

 

Perioada

2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Institutul National de Administratie

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Imbunatatirea organizarii si perfectionariisistemului de contabilitate publica in Romania

 

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Cursuri de perfectionare

 

 

Perioada

 2006

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

  -centrul regional de formare continua pentru administratia publica locala -Timisoara

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Reforma Contabilitatii Publice

 

Tipul calificării / diploma obţinută

-

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

-

 

 

Perioada

1995-1999

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Academia de Studii Economice

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Facultatea de finante contabilitate

 

Tipul calificării / diploma obţinută

Diploma de licenta

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Invatamant universitar

 

 

Perioada

1990-1994

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Liceul A.D.Xenopol

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Sectia “Finante contabilitate”

 

Tipul calificării / diploma obţinută

Diploma de bacalaureat

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Invatamant liceal

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

 

 

 

Limba maternă

Româna

Limba străină cunoscută

Engleza

abilitatea de a citi

bine

 abilitatea de a scrie

bine

abilitatea de a vorbi

bine

Aptitudini şi competenţe artistice

Nu

Aptitudini şi competenţe şi

sociale

 

Capacităţi de comunicare, convingere, îndrumare şi negociere, aptitudini dobândite în perioada angajată la Direcţia Impozite si Taxe Locale Sector 1

Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

 Capacităţi de analiză,  coordonare, organizare şi planificare, aptitudini dobândite in perioada  activitatii desfasurate la Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1

Aptitudini şi competenţe tehnice

E.C.D.L -2005

 

Permis(e) de conducere

Categoria b

Alte aptitudini şi competenţe

Capacitatatea de formare continua prin studierea legislatiei referitoare la activitatea financiara , contabila .

Informaţii suplimentare

Florin Stanciu –Director General Adjunct al Directiei Economice –Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1

Anexe

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

 

 

 

Nume

 BOGDAN CARMEN MIHAELA

Adresă(e)

 Str. Brebu Nr. 5, Bl. T5, Sc.1, Ap. 6. ,sector 2 Bucuresti

Telefon(oane)

 Fix:

Mobil: 0722.451.408

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

 carmen.bogdan@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

 romana

Data naşterii

 22.04.1963

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

 

 

Perioada

 2000 - prezent

Numele şi adresa angajatorului

 Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 Bucuresti, Str. Piata Amzei, nr. 13, Sector 1, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 Administratie Publica Locala

Funcţia sau postul ocupat

 Sef Birou Achizitii Publice

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 Coordonarea activitatii de achizitii publice. Aplicarea procedurilor de achizitie publica prin respectarea prevederilor legale in domeniu.

 

 

Perioada

 2001 – 2005

Numele şi adresa angajatorului

 Directia  Impozite Si Taxe Locale A Sectorului 1 Bucuresti, Str. Piata Amzei, nr. 13, Sector 1, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 Administratie Publica Locala

Funcţia sau postul ocupat

 Inspector superior – Serviciul Buget-Financiar

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 Executie achizitii/investitii publice.

 

 

Perioada

 1989 - 2000

Numele şi adresa angajatorului

  S.C. ELPROF S.A. (fosta Electronica Industriala), Str. Baicului, nr. 82, Sector 2, Bucuresti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 Proiectare, productie, vanzare si service pentru echipamente militare de radiocomunicatii,echipament electronic industrial si echipamente medicale

Funcţia sau postul ocupat

 Inginer proiectant - Laborator cercetare-proiectare electronica medicala

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 Proiectare mecanica pentru aparatura medicala.

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

Perioada

 1986 - 1989

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 S.C. ELECTROTEL S.A. (fosta I.P.T.E.)

 Str. Dunarii, nr. 279, Alexandria, judetul Teleorman

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Productia de echipamente electrice de joasa si medie tensiune pentru distributia si comanda electricitatii si a proceselor industriale;  productia de confectii metalice si profile metalice .

Tipul calificării / diploma obţinută

 Inginer stagiar

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Stagiar la sectia mecanica

 

 

Perioada

 2006-2007

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE  Facultatea de Management

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Management Public

Tipul calificării / diploma obţinută

 Masterat

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Masterat

 

 

 

Perioada

 2006

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE Centrul National de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Achizitii Publice

Tipul calificării / diploma obţinută

 Absolvent

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Curs de perfectionare profesionala

 

 

Perioada

 2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Managementul Patrimoniului

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 Absolvent

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Curs de perfectionare profesionala

 

 

Perioada

 2004-2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Facultatea de Management

Tipul calificării / diploma obţinută

 Management Institutiilor Publice

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Curs post universitar

 

 

 

Perioada

 2004 - 2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – C.D.B.E.

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 E.C.D.L.

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 Permis european de conducere al calculatorului

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Specializare

 

 

 

Perioada

 2004

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Impactul investitiilor si achizitiilor publice

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 Absolvent

 

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Curs de perfectionare profesionala

 

 

 

Perioada

 2003

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE – Centrul  Regional de Formare Continua Bucuresti

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Investitiile, conditie a dezvoltarii comunitatilor locale

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 Absolvent

 

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Curs de perfectionare profesionala

 

 

 

Perioada

 2002

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 Centrul National de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala

 

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Achizitii Publice

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 Absolvent

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Curs de perfectionare profesionala

 

 

 

Perioada

 1981 - 1986

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 Universitatea Brasov – Facultatea de Mecanica

 

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Mecanica Fina

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 Diploma Inginer

 

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Invatamant Superior

 

 

 

Perioada

 1977 - 1981

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 Liceul de Matematica Fizica “Gh. Munteanu Murgoci” - Braila

 

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 Teoretic

 

Tipul calificării / diploma obţinută

 Diploma Bacalaureat

 

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

 Invatamant Preuniversitar

 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

 

 

Limba(ile) maternă(e)

 Romana

Limba(ile) străină(e) cunoscută(e)

 Engleza

abilitatea de a citi

 Satisfacator

  abilitatea de a scrie

 Satisfacator

abilitatea de a vorbi

 Satisfacator

 

 

Aptitudini şi competenţe artistice

 Nu am aptitudini artistice

Aptitudini şi competenţe şi

sociale

 Am practicat  sport de performanta 9 ani.

 

Aptitudini şi competenţe organizatorice

 Coordonez activitatea Biroului de Achizitii Publice, activitate care implica atat propunerea, programarea, demararea si derularea procedurilor legale cat si o buna gestionare a creditelor bugetare aprobate.

Aptitudini şi competenţe tehnice

 

 Indemanare in utilizarea tehnicii de calcul, a echipamentelor periferice si a altor echipamente tehnice.

  Permis(e) de conducere

 Categoria B

Alte aptitudini şi competenţe

 Flexibilitate, receptivitate, tenacitate, perseverenta.

Informaţii suplimentare

 Persoana de contact : Cristina Polovtev, tel : 0723.693.091

Referinte de la S.C. ELPROF S.A.

Anexe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

 

 

 

Nume

ISPAS CRISTINA

Adresă(e)

Adresa: Str. Pictor Iscovescu Barbu nr. 44, sector 1 - Bucureşti

Telefon(oane)

Fix: 021/316.49.62

Mobil: 0721.919.886

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

c_massmedia@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

română

Data naşterii

02 noiembrie 1969

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

 

 

Perioada (de la – până la)

 14.01.2008 - prezent

Numele şi adresa angajatorului

 Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 Serviciul Resurse Umane şi Pregătire Profesională

Funcţia sau postul ocupat

Sef  Serviciu

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Coordonare activitate specifica serviciului de resurse umane.

 

 

Perioada (de la – până la)

 2002 - 2008

Numele şi adresa angajatorului

 Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Serviciul Relaţii cu Cetăţenii şi Mass-Media

Funcţia sau postul ocupat

Sef Serviciu

Principalele activităţi şi responsabilităţi

 Coordonare activitate specifica serviciului.

 

 

Perioada (de la – până la)

2000 -  2002

  Numele şi adresa angajatorului

Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 5

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Service Executare Creanţe Bugetare

  Funcţia sau postul ocupat

Sef Serviciu

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Coordonare activitate specifica serviciului

 

 

Perioada (de la – până la)

1996 - 2000

  Numele şi adresa angajatorului

Primăria Sectorului 1

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Serviciul Informatică, Orientare Economico-Socială / Serviciul Secretariat General, Arhivă, Registrul Agricol

  Funcţia sau postul ocupat

Sef Serviciu

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Coordonare activitate specifica serviciului.

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

1989 - 1994 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - FACULTATEA COMERT - zi

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Domeniul economic/ marketing, management, turism, conducerea resurselor umane, negocieri,  corespondenta comerciala , contabilitate, operare computer (ms office,windows, microsoft word, microsoft excel, microsoft access, microsoft power point, microsoft outlook, lotus, quatro, etc. ), dactilografie,  relatii publice.

Tipul calificării / diploma obţinută

economist

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Studii superioare de lungă durată/învăţământ în sistemul  naţional de stat

 

 

Perioada (de la – până la)

1.04 - 30.08.1996

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Fundatia WalterDolf

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

,, Curs de geo-politica ” şi ,, Curs de diplomaţie ”

Tipul calificării / diploma obţinută

specializare

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

învăţământ în sistemul  naţional de stat

 

 

Perioada (de la – până la)

1996 - 1997

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

UNIVERSITATEA BUCURESTI  - FACULTATEA DE JURNALISM 

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

,,RELATII PUBLICE”

Tipul calificării / diploma obţinută

CURS POSTUNIVERSITAR

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Studii postuniversitare/învăţământ în sistemul  naţional de stat

 

 

Perioada (de la – până la)

2005 - 2007

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative/

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Spaţiul Public European

Tipul calificării / diploma obţinută

CURS MASTERAL

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Studii MASTERALE/învăţământ în sistemul  naţional

 

 

Perioada (de la – până la)

1.06 - 15.06.1998

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala .

 

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

,, Curs de comunicare, facilitare, negociere, aptitudini de baza în managementul schimbarii ”

Tipul calificării / diploma obţinută

specializare

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

învăţământ în sistemul  naţional de stat

 

 

Perioada (de la – până la)

19-23.03.2001

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

,,Executarea silită a creanţelor bugetare – Modul I”.

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat eliberat de Guvernul României

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

învăţământ în sistemul  naţional

 

 

Perioada (de la – până la)

04.06-08.06.2001

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

,,Executarea silită a creanţelor bugetare – Modul II”

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat eliberat de Guvernul României

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

învăţământ în sistemul  naţional

 

 

Perioada (de la – până la)

01.05-06.05.2002

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

,Managementul impozitelor şi taxelor locale”.

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat eliberat de Guvernul României

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

învăţământ în sistemul  naţional

 

 

Perioada (de la – până la)

Octombrie 2004 – Ianuarie 2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Academia de Studii Economice

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Permisul European de Conducere a Computerului ECDL CERTIFICATE

Tipul calificării / diploma obţinută

ECDL MODUL COMPLET

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Studii de specialitate

 

 

Perioada

07-13.08.2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

,, Codul Fiscal – Impozite şi Taxe Locale

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat eliberat de Guvernul României

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

învăţământ în sistemul  naţional

 

 

Perioada

07-13.11.2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul Naţional de Administraţie

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

,, Contenciosul administrativ şi controlul legalităţii actelor

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat eliberat de Guvernul României

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

învăţământ în sistemul  naţional

 

 

Perioada

14-16.11.2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

 SC RO SERVICES AQ SRL

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

,, Auditori interni ai sistemelor de management al calităţii

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat eliberat de SC RO SERVICES AQ SRL

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

învăţământ în sistemul  naţional

 

 

Perioada

Februarie 2006

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Centrul de asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale - Centras

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Managementul proiectelor în parteneriat

Tipul calificării / diploma obţinută

 

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Curs finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE

 

 

Perioada

26.06 -01.07. 2006

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Ministerul Educaţiei şi Cercetării – SC GAM PRO EXPERT SRL

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Managementul proiectelor cu finanţare externă

Tipul calificării / diploma obţinută

perfecţionare

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

învăţământ în sistemul  naţional

 

 

Perioada

04.02 -11.02. 2007

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Agenţia de Formare şi Perfecţionare Profesională pentru Administraţie Publică

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Managementul proiectelor pentri accesarea fondurilor structurale

Tipul calificării / diploma obţinută

perfecţionare

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

învăţământ în sistemul  naţional

 

 

Perioada

12.08 -19.08. 2007

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Agenţia de Formare şi Perfecţionare Profesională pentru Administraţie Publică

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Buget, financiar contabilitate publică

Tipul calificării / diploma obţinută

perfecţionare

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

învăţământ în sistemul  naţional

 

 

Limba maternă

 româna

Limbile străine cunoscute

  Engleza            franceza

 

abilitatea de a citi

bine                     bine

  abilitatea de a scrie

bine                     bine

abilitatea de a vorbi

bine                     bine

 

 

Aptitudini şi competenţe artistice

 desen, pictura, literatura.

Aptitudini şi competenţe şi

sociale

aptitudini de comunicare

Aptitudini şi competenţe organizatorice

 impuse de locul de muncă

Aptitudini şi competenţe tehnice

-

  Permis(e) de conducere

 categoria B

Alte aptitudini şi competenţe

 

-

Informaţii suplimentare

  Raport de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici.

Anexe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

 

 

 

Nume

BĂDICAN A. ION DRAGOŞ

Adresă(e)

Str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 3, bl. A6, sc. 2, ap. 242, sector 2, cod 022194, Bucureşti, România

Telefon(oane)

Fix: 021.6241711

Mobil: 0723915381

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

badican_dragos@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

23.02.1976

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

 

 

Perioada (de la – până la)

03.01.2000-prezent

Numele şi adresa angajatorului

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 Bucureşti

Str. Biserica Amzei nr. 21-23, sector 1, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Juridic

Funcţia sau postul ocupat

Consilier juridic

Principalele activităţi şi responsabilităţi

reprezentarea intereselor angajatorului în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; promovarea căilor ordinare şi extraordinare de atac; avizarea actelor cu caracter juridic; participarea în diferite comisii; acordarea de asistenţă juridică

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

Perioada (de la – până la)

2006-2008

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative Bucuresti

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Master Spatiul Public European

Tipul calificării / diploma obţinută

Diploma de absolvire

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Studii masterale

 

 

Perioada (de la – până la)

2004-2005

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

ECDL Romania

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Curs de perfectionare in domeniul computerului

Tipul calificării / diploma obţinută

Permis European de Conducere a Computerului (European Computer Driving Licence)

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Curs perfecţionare/internaţional

 

 

Perioada (de la – până la)

2005 (7 zile)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Institutul Naţional de Administraţie

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Managementul Resurselor Umane

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Curs perfecţionare

Perioada (de la – până la)

2005 (7 zile)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Institutul Naţional de Administraţie

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Codul fiscal – Impozite şi Taxe Locale

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Curs perfecţionare

 

 

Perioada (de la – până la)

2004 (7 zile)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Institutul Naţional de Administraţie

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Managementul Impozitelor şi Taxelor Locale

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Curs perfecţionare

 

 

Perioada (de la – până la)

2003 (5 zile)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Institutul Naţional de Administraţie

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Managementul Impozitelor şi Taxelor Locale

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Curs perfecţionare

 

 

Perioada (de la – până la)

2002 (martie-aprilie)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative Bucuresti

Facultatea de Studii Politice şi Relaţii Publice David Ogilvy

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Introducere în relaţii publice

Limbaj, discurs în domeniul relaţiilor publice

Elemente de psihologie a comunicării necesare în activitatea de relaţii publice

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Curs de pregătire

 

 

Perioada (de la – până la)

1999-2000

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Ministerul Educaţiei Naţionale

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Tipul calificării / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Curs postuniversitar

 

 

Perioada (de la – până la)

1995-1999

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative - Universitatea "Dimitrie Cantemir""

Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

Drept

Tipul calificării / diploma obţinută

Diploma de licenţă

Nivelul de clasificarea formei de instruire/ învăţământ în sistemul  naţional sau internaţional

Studii universitare

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

 

Cunoştinţe profesionale solide; Creativitate, capacitatea de a lua decizii, capacitatea de coordonare; Aptitudini de comunicare interpersonala; Rezistenta la efort intelectual; Spirit de echipa;
Capacitate de analiza si organizare; Perseverenta, responsabilitate, spirit intuitiv; E
ficienţă, loialitate

 

 

Limba(ile) maternă(e)

Română

Limba(ile) străină(e) cunoscută(e)

Engleză

abilitatea de a citi

bine

  abilitatea de a scrie

bine

abilitatea de a vorbi

satisfăcător

 

 

Aptitudini şi competenţe artistice

 

Fotografia, literatura, dramaturgia, arta, design

Aptitudini şi competenţe şi

sociale

 

Aptitudini de comunicare interpersonala

Munca în echipă

Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

Cunostinte profesionale solide;
Creativitate, capacitatea de a lua decizii, capacitatea de coordonare;

Capacitate de analiza si organizare

Îndeplinirea atribuţiilor şefului Serviciului Juridic pe perioada imposibilităţii.

Aptitudini şi competenţe tehnice

 

Cunoştinţe avansate în utilizarea computerului.

 

 

Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria B, 2001.

Alte aptitudini şi competenţe

 

Hobby – literatura, muzica, sport.

Informaţii suplimentare

Membru al Colegiului Consilierilor Juridici Bucureşti.

     Anexe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3

 

 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE A PARTENERILOR – NU ESTE CAZUL

 

 

Subsemnatul <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal al <denumire partener>, partener în cadrul proiectului <titlul proiectului>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul penal, şi pentru a putea participa ca partener în proiectul susmentionat, pentru care se solicita finanţare din PO DCA, declar că nu ne aflăm în niciuna din următoarele situaţii:

 

  1. în stare de faliment sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, încheierea de concordate, suspendarea activităţii economice sau obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
  2. condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita profesională;
  3. comiterea unor greşeli grave în conduita profesională, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea de management le poate justifica;
  4. obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, evidenţiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

e.      obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, evidenţiate în Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice  privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local eliberat de unitatea administrativ teritorială;

  1. condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
  2. în urma altei proceduri de achiziţionare sau în urma unei proceduri de alocare a unei subvenţii finanţate de la bugetul comunitar, găsiţi vinovaţi de încălcarea gravă a contractului datorită nerespectării obligaţiilor contractuale.

 

 

 

Data   

                                                                                              Funcţia ocupată în organizaţie

                                                                        

                                                                                              Nume (litere mari de tipar)       

          

                                                                                             

                                                                                              Semnătura      


ANEXA NR. 4

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE NECESARE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

(pentru structurile deconcentrate)

 

 

 

             Subsemnatul ANDREI IOAN CHILIMAN, în calitate de reprezentant legal al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 solicitând finanţare pentru realizarea proiectului ˝ Instruirea angajatilor, o valoare adaugata administratiei publice locale˝, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul penal, declar pe proprie răspundere că fondurile necesare pregătirii şi implementării corespunzătoare a proiectului ˝ Instruirea angajatilor, o valoare adaugata administratiei publice locale˝, inclusiv asigurarea cofinanţării proprii în valoare de 22.254,43 lei precum şi finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile, în sumă totală  de 1.112.,721,50/1.194.420,84 lei sunt/vor fi puse la dispoziţia proiectului. 

 

 

 

Data                                                                          Funcţia ocupată în organizaţie

     03.12.2009                                                                          PRIMAR SECTOR 1

                                                                     

                                                                                   Nume si prenume: 

                                                                                  ANDREI  IOAN CHILIMAN

                                                            

                                                                                             

                                                                                  Semnătura    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Pentru definirea obiectivelor, scopului, rezultatelor, activităţilor şi indicatorilor recomandăm utilizarea  metodologiei „Managementul ciclului de proiect” (PCM – Project Cycle Management): http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm  .