Hotărârea nr. 505/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 505 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5(cinci) ani a spaţiului de 413,57 mp (demisol+parter+etaj I –Corp B) din imobilul situat în Bucureşti Sector 1, Str. Pajurei nr. 15A, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, către Direcţia Generală de             Poliţie Comunitară Sector 1, în scopul desfăşurării activităţii

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de Specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

Luând în considerare actualul context economic, precum şi necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare;

Având în vedere solicitarea Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, înregistrată sub nr. 17863/8.09.2009;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.81, coroborat cu art.115, alin.(1), lit.„b” şi art.124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5(cinci) ani a spaţiului de 413,57 mp (demisol+parter+etaj I – Corp B) din imobilul situat în Bucureşti Sector 1, Str. Pajurei nr. 15A, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, către Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1, în scopul desfăşurării activităţii, începând cu data de 01.12.2009, conform Anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 vor încheia un contract de comodat.

 

Art.3. Se împuterniceşte domnul Dănuţ Fleacă - Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Sector 1, respectiv domnul Andrei Mihail – Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 să semneze contractul de comodat menţionat la art.2.

 

Art.4.  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

    Ion Brad                           

                       SECRETAR,

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    505

Data: 10.12.2009

 

 

\n

Anexa 1«»


fi


co<ap e>c

r—-• —    —■■■ ■ ■■ ■

“ ■ ■“ •••

-J

- - *    UI

L.    - * ----

-®-

*    BH

Ml

|CMrpw»*    , U5

I    M 12

l

i r — . -'

*

£

«F


M/WW £ [JT. »• oua*    T t_ •


>*---)W _x    JW .    >

» e @=*=ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIUv.•; LOCAL AL 3ECTCRUIUI1 _

Nr.


PREȘEDINTE

Z4>/TM

A »•»<»» ■

55f~| I

» ta a cdl kMO


gVuuj?

ca£.£ e> er>^ a.

rT7;-\.-.t-- — r

local au sec

SE® *

pREs^yM*

® ... as ... a
®

£0^:E


’S


:m

-rnr WS2J»