Hotărârea nr. 465/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 465 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                               

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Anexei nr.1 (Convenţia de Parteneriat şi Propunerea de buget) la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.273/25.06.2009 privind aprobarea continuării derulării Parteneriatului între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia „Sf. Ana”, în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului „Centrul de Zi Ana”

 

 

 

Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările  şi completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

            Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.273/25.06.2009 privind aprobarea continuării Parteneriatului între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Sf. Ana, în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului „Centrul de Zi Ana”;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.„n”  şi ale art.115, alin.(1), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 (Convenţia de Parteneriat şi Propunerea de buget) la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.273/25.06.2009 privind aprobarea continuării derulării Parteneriatului între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia „Sf. Ana”, în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului „Centrul de Zi Ana”, în sensul:

 

Consiliul Local Sector 1 prin D.G.A.S.P.C. Sector 1 se angajează să asigure selecţia, angajarea şi finanţarea cheltuielilor de personal pentru 1 post de referent cu atribuţii în educarea copiilor şi 2 posturi de îngrijitor”.

 

 

 

 

BUGET

 

Nr.crt

Tipuri de cheltuieli

Asociaţia Sf Ana şi partenerii

DGASPC Sector 1

total

9

1 referent cu atribuţii în educarea copiilor

0

34800

34800

11

2 îngrijitori

1 îngrijitor în perioada 01.06.2009-31.05.2010;

1 îngrijitor în perioada 01.12.2009-31.05.2010

0

41223

27482

 

13741

 

41223

 

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.273/25.06.2009 rămân nemodificate şi se aplică întocmai.

Art.3. În sensul celor arătate la art. 1, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia „Sf. Ana”, se va încheia act adiţional la Convenţia de Parteneriat şi se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actul Adiţional la Convenţia de Parteneriat.

Art.4.  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia „Sf. Ana” şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                     SECRETAR,

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    465

Data: 26.11.2009