Hotărârea nr. 458/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 458 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

Consolidare, modernizare şi refuncţionalizare a Pavilionului VI din cadrul

 Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina”, situat în B-dul Mareșal Averescu nr.17, Sector 1, București,

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”i”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare, modernizare şi refuncţionalizare a Pavilionului VI din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina”, situat în B-dul Mareșal Averescu nr.17, Sector 1 București, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Finanţarea lucrãrilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                     SECRETAR,

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:    458

Data: 26.11.2009

 

      Anexa nr.1

             la Hotărârea Consiliului Local 

           nr.458/26.11.2009

                          Preşedinte de Şedinţă ,

       Ion Brad

 

 

 

Indicatorii tehnico-economici

ai obiectivului de investiţii Consolidare, modernizare şi refuncţionalizare a Pavilionului VI din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina”, situat în B-dul Mareșal Averescu nr.17, Sector 1, București

 

 

 

 

Nr. crt.

Obiectiv de investiţii

Suma necesară, inclusiv T.V.A.

Din care :C+M, inclusiv T.V.A.

1.

Consolidare, modernizare şi refuncţionalizare a Pavilionului VI din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina”  

 

 

7650 mii lei

7080 mii lei

 

Eşalonare investiţie :

Anul I 2010:

INV 2750  mii lei

C+M  2500 mii lei

 

Anul II 2011:

INV 4900 mii lei

C+M 4580 mii lei

 

Durată de execuţie: 24  luni