Hotărârea nr. 437/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 437 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului  nr.29/03.02.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinței, precum și aprobarea achiziționării de locuințe de pe piața liberă a unor imobile de locuințe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr.114/1996 și a celorlalte acte normative în domeniul locativ

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice;

Ținând seama dee Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/03.02.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinței, precum și aprobarea achiziționării de locuințe de pe piața liberă a unor imobile de locuințe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr.114/1996 și a celorlalte acte normative în domeniul locativ, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 217/29.04.2009;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/03.02.2009, în sensul modificării componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor cu privire la soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor din fondul locativ de stat prin înlocuirea doamnei Liliana Senteș – Serviciul Fond Imobiliar cu doamna Constantin Mirela – Serviciul Fond Imobiliar și a domnului Petrică Ionescu – Direcția Utilități Publice cu doamna Mihăilescu Florentina – Director Direcția Utilități Publice.

 

Art.2.  Celelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/03.02.2009 rămân nemodificate.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Comisia de soluționare a contestațiilor privind cererile de atribuire a locuințelor din fondul locativ de stat, Direcția Utilități Publice – Serviciul Fond Imobiliar și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:   437

Data: 29.10.2009