Hotărârea nr. 435/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 435 / 2009

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului de deszăpezire iarna 2009-2010 şi a materialelor antiderapante care vor fi utilizate pe parcursul sezonului rece în vederea

prevenirii şi combaterii  poleiului

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Inspecţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor                                nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulteriore;

Potrivit Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

Ţinând seama de prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.358/21.11.2007;

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 având ca părţi Consiliul Local al Sectorului 1 şi SC. Compania Romprest Service S.A. şi art.5, alin.(3) din Actul Aditional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008;

Luând act de adresa Direcţiei Inspecţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 nr. 20399/01.10.2009, înregistrată la SC. Compania Romprest Service S.A cu nr. 3310/01.10.2009;

Văzând solicitarea venită din partea Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 nr. 3055/29.09.2009, înregistrată la sediul SC. Compania Romprest Service S.A. cu nr. 9739/30.09.2009;

Având în vedere adresa SC. Compania Romprest Service S.A.nr. 9864/05.10.2009, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 sub  nr. 34058/05.10.2009;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.80 şi art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,          republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă programul de deszăpezire iarna 2009-2010, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Directorul Direcţiei Inspecţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 să aprobe materialele antiderapante solide ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1 în perioada de iarnă 2009-2010 pentru combaterea şi prevenirea poleiului, respectiv cantităţile estimate de material antiderapant, precum şi tarifele de transport şi achiziţie a materialelor antiderapante (dejivrante) în baza fişei de calcul ce va fi prezentată de catre operatorul SC. Compania Romprest Service S.A.

Art.3. Faţă de cele 40 de utilaje trecute în oferta tehnică şi financiară anexe la contractul nr. J077/S/30.06.2008, se aprobă decontarea orelor de așteptare şi pentru cele 10 (zece) utilaje, conform adresei nr. 9864/05.10.2009, înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 34058/05.10.2009, la tarifele din oferta financiară anexă la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008.

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.399/14.10.2008 își înceteaza aplicabilitatea.

Art.6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                           

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.:   435

Data: 29.10.2009