Hotărârea nr. 434/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 434 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

               

HOTĂRÂRE

privind  mandatarea directorului S.C CET GRIVIȚA S.R.L.

 de a formula acțiuni în justiție împotriva Societății RADET și a

persoanelor din conducerea acesteia

 

 

          Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum și Raportul de specialitate întocmit de directorul executiv al S.C. CET GRIVIȚA S.R.L.;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Conform prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.194/2003 privind înființarea Societății Comerciale „TOTAL CET GRIRO” S.R.L., precum și de aprobare a actului constitutiv;

            Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.193/27.05.2004 privind aprobarea unor măsuri necesare funcționării S.C CET GRIVIȚA S.R.L., modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 509/10.12.2008;

            Văzând informarea S.C. CET GRIVIȚA S.R.L. nr. 1199/05.10.2009;

            Luând în considerare faptul că RADET are mari întârzieri la plata facturilor către S.C. CET GRIVIȚA S.R.L. pentru energia termică furnizată, fapt care a determinat-o pe aceasta să sisteze producerea de energie termică și să nu-și poată achita debitele față de GDF SUEZ;

            Ținând cont de faptul că RADET se opune în mod abuziv la încheierea unui nou contract de furnizare de energie termică în condițiile și la tarifele impuse de către ANRE;

            Având în vedere faptul că apropierea sezonului rece va conduce la imposibilitatea asigurării energiei termice și a apei calde menajere pentru un număr ridicat de locuitori ai sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se mandatează directorul S.C. CET GRIVIȚA S.R.L. să formuleze plângeri penale împotriva Societății RADET  și a persoanelor din conducerea acesteia, care   s-au făcut vinovate de săvârșirea unor fapte care intră sub incidenta Codului penal.

            Art.2. Se mandatează directorul  S.C CET GRIVIȚA S.R.L. să promoveze orice fel de acțiuni civile și măsuri de executare silită în vederea recuperării debitelor pe care RADET le are față de S.C CET GRIVIȚA S.R.L.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, directorul S.C CET GRIVIȚA S.R.L. și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                      SECRETAR,

                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr.:   434

Data: 29.10.2009