Hotărârea nr. 43/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 43 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                                                             

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea până la aprobarea bugetului local al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2009 a prevederilor Acordului colectiv de muncă şi a Contractului colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.22, alin.(1) din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de dispoziţiile art.72 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând dispoziţiile Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

În baza Hotărârii Guvernului României nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.15/12.02.2008privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi a reprezentanţilor funcţionarilor publici/reprezentanţilor salariaţilor Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă/Contractul colectiv de muncă;

În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se prelungeşte valabilitatea Acordului colectiv de muncă încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, până la aprobarea bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2009, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se prelungeşte valabilitatea Contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, până la aprobarea bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2009, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     43

            Data: 26.02.2009

 

 

\n

Anexa 1

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.43/26.02.2009
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                   Ion Brad

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL

Nr.  ____________/____________

 

la Acordul Colectiv de Muncă nr. 1738/20.02.2008

 

 

 

           În conformitate cu prevederile art.28 din Hotărârea Guvernului României nr. 833/2007 -  privind normele de organizare şi funcţionare  a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

          Având în vedere solicitarea de prelungire a duratei Acordului colectiv de muncă nr. 1738/20.02.2008 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.15/2008 şi de negocierile purtate în acest sens de către părţile contractante, în baza art.2, alin.(2) şi art.3, alin.(1) şi (2) din cap. I – Dispoziţii Generale din acordul mai sus menţionat,

 

        Părţile Contractante:

       1.   DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE COMUNITARĂ SECTOR 1 prin reprezentant - Director General domnul Andrei Mihail,

 

şi

 

      2.  Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, prin reprezentanţi Drăguţ Neculae, Dragoş Voinea, Briceag Ion, Murariu Ion, Grigore Gheorghe, Radu Cristinela,

 

Au convenit să semneze prezentul Act adiţional la Acordul colectiv de muncă nr. 1738/20.02.2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 11 nr. 15/2008, astfel :

 

            Art.1. Acordul colectiv de muncă nr. 1738/20.02.2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 15/2008 se prelungeşte până la data aprobării bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2009.

 

 

 

 

 

           Art.2.   Celelalte clauze din Acordul colectiv de muncă rămân nemodificate.

 

  Art.3.  Prezentul Act adiţional, face parte integrantă din Acordul colectiv de muncă nr. 1738/20.02.2008,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului  1 nr. 15/2008.

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                                  REPREZENTANŢII  SALARIAŢIILOR,

 

   ANDREI MIHAIL            

                                                                                 DRĂGUŢ NECULAE

                                                                                 DRAGOŞ VOINEA,

               BRICEAG ION,

      MURARIU ION,

               GRIGORE GHEORGHE,

      RADU CRISTINELA

                                                                             

Anexa 2

    Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

             nr.43/26.02.2009
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                   Ion Brad

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL

Nr.  ____________/____________

 

la Contractul Colectiv de Muncă nr. 1735/1051/20.02.2008

 

           În conformitate cu prevederile art. 244 din Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii;

          Având în vedere solicitarea de prelungire a duratei  Contractului colectiv de muncă nr. 1735/1051/20.02.2008 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.15/2008 şi de negocierile purtate în acest sens de către părţile contractante, în baza art.2, alin.(2) şi art.3, alin.(1) şi (2) din cap. I – Dispoziţii Generale din contractul mai sus menţionat,

 

Părţile Contractante:

 

       1.   DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE COMUNITARĂ SECTOR 1 prin reprezentant - Director General domnul Andrei Mihail,

 

şi

 

      2.  Angajaţii cu contract individual de muncă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, prin reprezentanţi Iordan Ovidiu, Macovei Gabriela, Chera Alina;

 

Au convenit să semneze prezentul Act adiţional la Contractul Colectiv de Muncă nr.1735/1051/20.02.2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 15/2008, astfel :

 

              Art.1. Contractul colectiv de muncă nr. 1735/1051/20.02.2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.15/2008 se prelungeşte până la data aprobării bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2009.

              Art.2.  Celelalte clauze din Contractul Colectiv de Muncă rămân nemodificate.

  Art.3.  Prezentul Act adiţional, face parte integrantă din Contractul Colectiv de Muncă nr.1735/1051/20.02.2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 15/2008.

 

 

DIRECTOR GENERAL,                                       REPREZENTANŢII  SALARIAŢIILOR,

 

   ANDREI MIHAIL                      

                                                                                                    IORDAN OVIDIU

                                                                                                    MACOVEI GABRIELA

                                                                                                    CHERA ALINA