Hotărârea nr. 426/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 426 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                               

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării Subproiectului „Dezvoltarea brutăriei şi a atelierului de spălătorie din cadrul Centrului Multifuncţional Nazarcea”, componentă a Proiectului Nazarcea Grup 28, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 78/27.03.2008

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de:

- Proiectul Nazarcea Grup 28 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.78/2008 ;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 322/19.09.2008 privind aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistenţă socială şi medico-sociale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman, subordonate Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile:

-  Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

-   Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

- Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă derularea Subproiectului „Dezvoltarea brutăriei şi a atelierului de spălătorie din cadrul Centrului Multifuncţional Nazarcea”, componentă a Proiectului Nazarcea Grup 28, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 78/27.03.2008, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.:   426

Data: 29.10.2009

 

 

      Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

               nr.426/29.10.2009

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         Ion Brad

 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA BRUTĂRIEI ŞI A ATELIERULUI DE SPĂLĂTORIE DIN CADRUL CENTRULUI MULTIFUNCŢIONAL NAZARCEA

 

 

Obiectiv general: creşterea şanselor de abilitare şi inserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, prin reducerea riscului de excluziune socială, prin îmbunătăţirea gamei de servicii complementare care le sunt oferite, prin creşterea capacităţii de a duce o viaţă independentă şi prin implicarea activă în procesul de inserţie socială.

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui atelier de brutărie şi panificaţie, pentru derularea de activităţi de tip terapie ocupaţională cu persoanele cu handicap de pe raza sectorului 1, în cadrul Complexului Multifuncţional Nazarcea.

Subproiectul " Dezvoltarea brutăriei şi a atelierului de spălătorie din cadrul Complexului Multifuncţional Nazarcea" este o componentă a Proiectului Nazarcea Grup 28, proiect ce vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale de pe raza sectorului 1 în vederea dezvoltării unui sistem integrat de ateliere protejate cu scopul creşterii gradului de integrare socio profesională a tinerilor cu dizabilităţi.

Persoanele cu handicap mintal au nevoi speciale ca urmare a unui dezavantaj datorat unor deficienţe, care le împiedică sau le limitează accesul normal şi în condiţii de egalitate la viaţa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor sociali, materiali şi culturali, necesitând măsuri de protecţie specială în vederea integrării lor sociale. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă un segment al populaţiei marginalizat socio-economic, drepturile acestora (în conformitate cu valorile europene) fiind frecvent încălcate. În această situaţie, precum şi datorită vulnerabilităţii prezentate de handicap, aceste persoane prezintă un risc ridicat de victimizare. Persoanele cu handicap sunt supuse riscului de excluziune socială, având şanse reduse de integrare, atât din cauza handicapului, cât şi a mentalităţii societăţii.

            Evoluţia numărului de persoane cu handicap la nivelul întregii ţări indică o tendinţă de creştere a acestuia, atât în randul copiilor, cât şi în al tinerilor, adulţilor. În cele mai multe cazuri, tinerii cu nevoi speciale nu beneficiază de continuitatea serviciilor de educare şi profesionalizare, precum şi de mediul necesar procesului de recuperare, fiind supuşi unor condiţii total nepotrivite ce duc la deteriorarea stării lor psihice şi la diminuarea considerabilă a şanselor de reabilitare. La această ofertă scăzută de servicii pentru tinerii cu handicap se adaugă lipsa posibilităţilor materiale ale familiei, nivelul redus de informare al publicului cu care aceste persoane intră în contact.

            Subproiectul " Dezvoltarea brutăriei şi a atelierului de spălătorie din cadrul Complexului Multifuncţional Nazarcea " umăreşte să sprijine creşterea şanselor pentru o viaţă independentă şi apropierea de normalitate a tinerilor cu dizabilităţi prin crearea unui cadrul structural şi de durată pentru aceste persoane.

Beneficiari direcţi: 15 persoane cu certificat de încadrare în grad de handicap, cu domiciliul pe raza sectorului 1.

            Beneficiari indirecţi : familiile persoanelor cu dizabilităţi cuprinse în grupul ţintă.

            Activităţile subproiectului:

-         Schimbare reţea electrică şi reţea termică ;

-         Igienizare spaţiu ;

-         Achiziţie echipamente ;

            Subproiectul "Dezvoltarea brutăriei şi a atelierului de spălătorie din cadrul Centrului Multifuncţional Nazarcea" va fi realizat în parteneriat cu Asociaţia Speranţa din Olanda, organizaţie neguvernamentală cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.