Hotărârea nr. 424/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 424 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/29.04.2009

pentru aprobarea metodologiei de admitere în programul de îngrijire la domiciliu,

prin stabilirea unor criterii de acordare a orelor de îngrijire,  de către

Complexul Multifuncţional Caraiman şi aprobarea noii metodologii

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncţional Caraiman;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile:

- Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

- Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată;

- Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

- Hotărârii Guvernului României  nr. 886/2000 privind grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr.162/12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 - Ordinului Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr.246/2006 privind standardele minime specifice de calitate privind serviciile de ingrijire la domiciliu, ,

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu personalitate juridică;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/29.04.2009 pentru aprobarea metodologiei de admitere în programul de îngrijire la domiciliu, prin stabilirea unor criterii de acordare a orelor de îngrijire de către Complexul Multifuncţional Caraiman.

Art.2. Se aprobă noua Metodologie de admitere în programul de îngrijire la domiciliu, prin stabilirea unor criterii de acordare a orelor de îngrijire, de către Complexul Multifuncţional Caraiman, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului1, Complexul Multifuncţional Caraiman  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr.:   424

Data: 29.10.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.424/29.10.2009

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         Ion Brad

 

 

 

 

 

METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU

PERSOANE VARSTNICE

 

 

  

 Beneficiaza de servicii socio-medicale la domiciliu, persoanele varstnice asa cum sunt definite in Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice. Art 1, alin 4 „Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege”.

 

Criterii de admitere in programul de ingrijire la domicliu:

 Persoana varstnica aflata in una din urmatoarele situatii:

§ nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

§ nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

§ persoana varstnica singura tolerata in locuinta unor persoane (fara grad de rudenie) care nu doresc sa o ingrijeasca dar nu se opun ingrijirii comunitare;

§  nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

§ nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

§ se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

§ persoana varstnica a carei familie sau reprezentant legal nu ii poate asigura ingrijire corespunzatoare (timp limitat din  motive obiective de genul: prezinta ei insisi probleme de sanatate, locuiesc in alta localitate etc)

 

 Criterii de respingere a cererii de ingrijire la domiciliu:

Avand in vedere capacitatea limitata de a furniza servicii de ingrijire la domiciliu in comparatie cu nevoile existente in comunitate, nu beneficiaza de servicii scoiale de ingrijire la domicliu persoana varstnica aflata in urmatoarea situatie:    

§     persoana in cauza refuza servicii de ingrijire la domiciliu;

§     a instrainat locuinta proprietate personala in baza unui contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere, cu exceptia situatiilor apreciate de managerul de caz ca fiind situatii de neglijare; in acest caz se sesizeaza Autoritatea Tutelara a Sectorului 1 dar se acorda ingrijire la domiciliu persoanei varstnice daca aceasta initiaza proces de reziliere a contractului ca urmare a neindeplinirii obligatiei de intretinere de catre cumparator.  

§     persoanele vastnice care au nevoie de o ingrijire specializata ce presupun o formare speciala a persoanei care ofera ingrijirea;

§     persoana nu doreste sa completeze dosarul cu actele solicitate, in termen de 25 zile de la depunerea cererii.

§     in urma evaluarii socio-medicale se constata ca nevoile persoanei varstnice nu pot fi acoperite de serviciile acordate de institutia noastra.

§     persoana varstnica dispune de resurse financiare si/sau de suportul familiei pentru satisfacearea nevoilor socio-medicale identificate, fapt constata de asistentii social in momentul evaluarii socio-medicale efectuate  la domiciliu;

§     prezinta tulburari psihice insotite de tulburari de comportament, care pun in pericol integritatea fizica si echilibrul psihic, emotional al ingrijitorului la domiciliu.

§     igiena locuintei si a beneficiarului pun in pericol integritatea fizica a ingrijitorului la domiciliu;

§     persoana varstnica se afla in evidente cu boli infecto-contagioase care pun in pericol integritatea ingrijitorului la domiciliu

§     persoana varstnica este incadrata in gradul de handicap grav care beneficiaza de serviciile unui asistent personal;

 

Prin exceptie:

- persoana varstnica ce detine certificat de incadrare in grad de handicap, gradul  I si nu beneficiaza de serviciile oferite de un  asistent personal, din motive neimputabile  persoanei varstnice, poate fi inclusa in programul de ingrijire la domiciliu, in urmatoarele conditii:

§     nu a refuzat un asistent personal profesionist repartizat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1

§     nu prezinta tulburari psihice insotite de tulburari de comportament, care sa puna in pericol integritatea fizica si echilibrul psihic, emotional al ingrijitorului la domiciliu.

§      nu refuza prezenta ingrijitorului la domiciliu;

In aceste conditii persoana varstnica va beneficia de un program de maxim 2 ore pe zi iar serviciile oferite vor fi :asigurarea igienei corporale; schimbare pampers; schimbarea lenjeriei de pat si de corp; ajutor la imbracat si dezbracat; sprijin pentru satisfacerea necesitatilor fiziologice; ajutor pentru spalatul obiectelor uzuale de imbracaminte; hranire si hidratare; manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicatiilor pulmonare.

§     serviciile de ingrijire la domiciliu vor fi  acordate pentru o perioada limitata de timp, maxim 6 luni, pana la identificarea de catre familia  a unei persoane care sa se ocupe de ingrijirea varstnicului cu handicap, in calitate de asistent personal profesionist

§     includerea in program se va realiza de regula, in ordinea cronologica a numarului de dispozitie emisa de catre Primarul Sectorului 1.

 

          

Acte necesare pentru intocmirea dosarului pentru acordarea dreptului de asistenta sociala:

§ cererea persoanei varstnice/ reprezentantului legal/rude/vecin/prieten (in situatia in care cererea este intocmita de o alta persoana decat persoana varstnica in cauza este necesar si acordul persoanei varstnice pentru care au fost solicitate serviciile de ingrijire, consemnat in scris in presenta asistentului social)[1] ;

§  copie carte de identitate/buletin de identitate

§ acte de venit pentru  persoana varstnica si ceilalti membrii ai familiei impreuna cu care se gospodareste: copie taloane de pensie din luna precedenta depunerii cererii, copie talon indemnizatii, adeverinte de venit, declaratii de impunere de la administratia financiara, etc . In cazul in care persoana varstnica nu beneficiaza de nici un venit, este necesara prezentarea unei declaratii pe propria raspundere in acest sens.

§ acte medicale ale persoanei varstnice (adeverinta de la medicul de familia/ alte acte medicale care sa ateste afectiunile de care sufera).

§ recomandare medicala in situatia in care persoana varstnica solicita si servicii de asistenta medicala/recuperare medicala.

§ copie actului de proprietate al imobilului/contract de inchiriere a imobilului in care locuieste persoana varstnica[2] / adeverinta de la Directia Impozite si Taxe  Sector 1/ extrasul de carte funciara de informare de la Oficiul de Cadastru [3]

§ acte medicale care sa ateste problemele de sanatate ale reprezentantului legal obligat la intretinerea persoanei varstnice, problema de sanatate care il pun in imposibilitatea de a acorda ingrijire persoanei varstnice,

  • grila de evaluare a gradului de dependenta in situatia in care se impun servicii de ingrijire la domiciliu/ ancheta sociala/refarat intocmit de membrii echipei multidisciplinare
  • dispozitie a primarului Sectorului 1 Bucuresti

 

 

Criterii privind stabilirea programului de furnizare a serviciilor de ingrijire la domicliu:

 

A. Situatia familie

Numar de puncte

 Reprezentantii legali (fiu/fiica) locuiesc la aceeasi adresa

1 punct

Reprezentantii legali(fiu/fiica) nu locuiesc la aceeasi adresa dar domiciliaza in Bucuresti

 2 puncte

Reprezentantii legali in afara Bucurestiului dar in tara

 3 puncte

Reprezentantii legali in afara tarii

 4 puncte

Nu are reprezentantii legali sau acestia se afla in imposibilitatea(din punct de vedere medical) de a acorda si nici alte rude

 5 puncte

B. Grad de dependenta

 

Gradul IIIB

Gradul IIIA

1 puncte

2 puncte

Gradul IIC

Gradul IIB

Gradul IIA

3 puncte

4 puncte

5 puncte

                                   

Gradul IC

Gradul IB

Gradul IA

6 puncte

7 puncte

8 puncte

C. Venituri/situatie financiara/pe membru

 

Peste 1500 ron

0 puncte

Intre 1301 si 1500 ron

1 puncte

         Intre 1101 si 1300 ron

2 puncte

Intre 901 si 1100 ron

3 puncte

Intre701 si 900 ron

4 puncte

Sub 700 ron

        5 puncte

 

 In functie de punctele acordate, persoana varstnica poate beneficia de un anumit numar de ore pe saptamana, dupa cum urmeaza:

 

        Numar de puncte

 Numar de ore/saptamana

Numar de zile/saptamana

16-18

15-20

6-7

14-15

12-14

5

12-13

9-11

4

9-11

6-8

3

6-8

3-5

2

2-5

             maxim   3

1

 

 

 

Criterii de suspendare a dreptului la servicii e a cererii de ingrijire la domiciliu:

Persoanei varstnice beneficiara a serviciilor de ingrijire la domiciliu i se suspenda dreptul la serviciile de ingrijire la domiciliu daca:

§ beneficiarul manifesta un comportament inadecvat fata de personalul de ingrijire[4]

§ in perioada clarificarii situatiei conflictuale reclamate de beneficiar sau ingrijitor [5]

§ beneficiarul se afla in evidenta cu boli infecto-contagioase, in perioada in care se administraza tratamentul, pana la vindecarea persoanei varstnice

§ beneficiarul declara in scris ca lipseste de la domiciliu sau acesta nu este gasit la domiciliu mai mult de 30 zile de la data consemnata a plecarii de la domiciliu a beneficiarul.

§ o terta persoana impiedica exercitarea atributiilor de catre ingrijitorul la domiciliu contractul se suspenda pe o perioada de 30 zile pentru a se clarifica situatia.

 

 

Criterii de incetare a dreptului la servicii e a cererii de ingrijire la domiciliu:

 

            Dreptul la serviciile de asistenţă socială a persoanelor varstnice încetează dacă:

§  in urma reevaluarii se constata ca nu se mai impun servicii la domiciliu (se modifica gradul de dependenta-reabilitare) 

§  cand o terta persoana isi asuma responsabilitatea ingrijirii;

§  dupa introducerea in programul de ingrijire, beneficiarul a instrainat locuinta (aflata in proprietate) in baza unui contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere;    

§  in cazul în care se constată că beneficiarul a furnizat informaţii eronate furnizorului de servicii care influenteaza evaluarea socio-medicala a persoanei varstnice[6];

          In aceste conditii asistatul este instiintat cu 30 zile inaintea incetarii dreptului la serviciile de ingrijire la domiciliu

 

          Beneficiarul este instiintat cu 90 de zile inaintea incetarii dreptului la serviciile de ingrijire la domiciliu daca furnizorul de servicii sociale urmeaza a fi restructurat.

         

          Serviciile de ingrijire la domiciliu inceteaza de indata in urmatoarele situatii:

§  solicitare scrisa a beneficiarului sau reprezentantului legal, inregistrata la CM Caraiman, 

§  cand o terta persoana isi asuma, printr-o declaratie scrisa si inregistrata la CM Caraiman, responsabilitatea ingrijirii persoanei varstnice;

§  dupa perioada de 30 zile in care contractul a fost suspendat deoarece o terta persoana impiedica exercitarea atributiilor de catre ingrijitorul la domiciliu se mentine situatia care a condus la suspendare.

§  dupa perioada de 60 zile de la data consemnata a plecarii de la domiciliu a beneficiarul.

  

            Serviciile de ingrijire la domiciliu inceteaza de drept in cazul in care beneficiarul decedeaza.

   

Intocmit

Sef Servicu

Croitoru Ionela

 

 

      Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.424/29.10.2009

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Ion Brad

 

 

 

 

 

CONTRACT

pentru acordarea de servicii sociale

 

 

Părţi contractante:

 

1. COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN SECTOR 1, denumit în continuare furnizor de servicii, cu  sediul in  Bucureşti, sector 1, Str. Caraiman nr.33A, codul de înregistrare fiscală nr. 23410107, contul nr. ........................................................... , deschis la Trezoreria Sector1 , conform  Hotărârii  Consiliului Local  16/12.02.2008/18.11.2004 , certificatul de acreditare seria………………………,

nr………………….., reprezentat prin domnisoara Angelica Juracopschi – Director Executiv

şi

 

2. ........................................................ denumit în continuare beneficiar, domiciliat în Bucureşti, Sector 1, str. ................................... nr.........bl.......sc.........ap.......... CI seria ............., nr. ........... CNP ........................................

 

Reprezentat prin dl/dna .............................................................., in calitate de ............................., domiciliat/a in Bucuresti, str.......................................nr.........bl……….

sc......ap….., sector……..,

 

1. având în vedere :

- cererea de ingrijire la domiciliu;

- fişa de evaluare socio-medicală;

- evaluarea psihologica;

- PIS

- dispozitia primarului;

- programul de activitati;

2. convin asupra următoarelor:

 

2. Obiectul contactului

2.1.)  Obiectul contractului îl constituie acordarea serviciilor comunitare, de ingrijire la domiciliu, prin Serviciul Consiliere si Asistenta Persoane Varstnice aflat în subordinea furnizorului de servicii,

 

2.2.)   Tipurile de servicii comunitare sunt următoarele si detaliate in PIS care face parte integranta din contract:

a) Servicii socio-medicale de îngrijire în funcţie de gradul de dependenţă

b) Consiliere psihologică;

c) Evaluare iniţială şi reevaluare sociomedicală.

 

2.3.)    Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

Serviciile de ingrijire la domiciliu constau in :

a) servicii de baza;

b) servicii de suport;

c) servicii medicale specializate;

d) servicii medicale de recuperare;

d) servicii de consiliere

 

3. Costurile serviciilor de îngrijire şi asistenţă acordate de furnizor şi contribuţia beneficiarului de servicii sociale:

In baza HCL Sector 1 nr.238/14.07.2005 serviciile de ingrijire la domiciliu se acorda gratuit;

 

4. Durata contractului

4.1. Durata contractului este de 12 luni si cu reinnoirea PIS la 6 luni sau ori de cate ori se impune;

 

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

5.1. Evaluarea initiala si stabilirea gradului de dependenta;

5.2. Intocmirea PIS;

5.3  Dispozitia Primarului

5.4  Programul Activitatilor

5.5  Incheierea contractului;

5.6. Implementarea masurilor prevazute in PIS si Contractul de servicii;

5.7. Reevaluarea periodică a situaţiei beneficiarului de servicii sociale;

5.8. Revizuirea planului individualizat de servicii în vederea adaptării serviciilor la nevoile beneficiarului.

 

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:

6.1. De a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale in baza documentelor doveditoare;

6.2. De a inceta acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informaţii eronate care influenteaza evaluarea socio-medicala a persoanei varstnice(ofera informatii eronate in legatura cu venitul realizat sau in legatura cu situatia juridica a imobilului in care locuieste);

6.3. De a utiliza, în codiţiile legii, date denominalizante în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale;

6.4. Să înceteze acordarea serviciilor de îngrijire conform pct.12 si pct.13.

6.5  De a stabili criteri de admitere in programul de ingrijire la domiciliu si accepta noi beneficiari numai în limita capacităţii sale de a oferi servicii de calitate, conform legislatiei in vigoare, astfel incat isi rezerva dreptul de a inceta acordarea serviciilor de ingrijire daca persoana varstnica a obtinut certificat de incadrare in gradul grav de handicap cu drept la asistent personal profesionist.

 

7. Obligaţiile furnizorului de servicii sociale:

7.1. Să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum şi drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;

7.2. Să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de servicii, cu respectarea acestuia şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

7.3. Să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;

- orarul activitatilor ingrijitorului la domiciliu;

- oportunităţii acordării altor servicii sociale;

- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;

- oricărei modificări de drept a contractului;

- orice modificare aparuta in orarul activitatilor ingrijitorului la domiciliu/kinetoterapeut/as medical;

- sa aduca la cunostinta beneficiarului PIS

7.4. Să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să revizuiască planul individualizat de servicii exclusiv în interesul acestuia;

7.5. Să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;

7.6. Să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

7.7. Sa informeze institutiile abilitate cu privire la eventualele situatii de abuz constatate;

 

8. Drepturile beneficiarului:

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct.2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de servicii (anexa a acestui constract);

b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se menţin condiţiile generale care au generat situaţia de dificultate;

c) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale;

d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra:

- drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc;

- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

- oportunităţii acordării altor servicii sociale;

- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale;

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind intervenţia socială care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există;

f) dreptul de a avea acces la propriul dosar, printr-o cerere scrisa;

g) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale, printr-o cerere scrisa.

 

 

 

9. Obligaţiile beneficiarului:

9.1. Să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea PIS;

9.2. Să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;

9.4 Sa predea furnizorului de servicii sociale urmatoarele documente necesare pentre incheierea contractului:copie BI/CI, copie a talonului de pensie din luna precedenta,copie a actului de proprietate sau inchiriere a locuintei in care domiciliaza persoana varstnica. In cazul refuzului de a pune la dispozitie CM Caraiman o copiei actului de proprietate a locuintei in care domiciliaza persoana varstnica, documentul poate fi inlocuit cu o adeverinta de la Directia Impozite si Taxe Sector 1 sau cu extrasul de carte funciara eliberat de O.N.C.P.I.

9.3. Să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul contractului de servicii;

9.4. Sa respecte personalul care acorda serviciile de ingrijire si sa nu solicite acestora alte activitati decat cele prevazute in PIS.

9.5.Să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale:

 

10. Soluţionarea reclamaţiilor:

10.1. Beneficiarul sau reprezentantul acestuia au dreptul de a formula în scris reclamaţii cu privire la acordarea de servicii sociale;

10.2. Reclamaţiile se adreseaza CM Caraiman Sector 1, direct sau prin intermediul oricărei persoane, printr-o petitie inregistrata la Registratura;

10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligaţia de a analiza conţinutul reclamaţiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât şi specialiştii implicaţi în implementarea PIS şi de a formula răspuns cu solutia identificata;

10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulţumit de soluţionarea reclamaţiei, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul judeţului/sectorului 1, care va clarifica prin dialog divergenţele dintre părţi sau, după caz, instanţei de judecată competente.

 

11. Litigii:

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.

11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficile furnizorului de servicii sociale şi beneficiarului de servicii sociale sau reprezentantului acestuia nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluţionării divergenţelor sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente.

 

12. Suspendarea contractului

12.1. Beneficiarul lipseste de la domiciliu, mai mult de 30 de zile, iar reluarea serviciilor se va face doar pe baza unei noi solicitari scrise,

12.2. O terta persoana impiedica exercitarea atributiilor de catre ingrijitorul la domiciliu; contractul se suspenda pe o perioada de 30 zile pentru a clarifica situatia;

12.3. Comportament inadecvat al ingrijitorului sau invers, pe perioada cercetarii cazului se poate propune suspendarea serviciilor insa cu anuntarea in scris a beneficiarului (perioada de suspendare si motivul care sta la baza suspendarii) in termen de 5 zile de la ultima vizita a ingrijitorului.   

12.4. Daca beneficiarul se afla in evidenta cu boli infecto-contagioase, in perioada administrarii tratamentului pana la vindecare.

12.5.Contractul se suspenda de drept in caz de forta majora (calamitati naturale).

 

13. Încetarea contactului

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

a.expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

b.decesul beneficiarului de servicii sociale;

c.acordul parţilor privind încetarea contractului;            

f.restructurarea, dizolvarea, lichidarea furnizorului de servicii sociale;

 

14. Rezilierea contractului:

14.1. Constituie un motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

a. refuzul beneficiarului de a mai primi serviciile sociale, exprimat în scris;

b. beneficiarul agreseaza fizic ingrijitorul la domiciliu sau prin actiunile sale pune in pericol integritatea fizica si psihica a ingrijitorului;

d. beneficiarul refuza, consecutiv 4 ingrijitori la domiciliu;

e.în cazul în care se constată că persoana varstnica i-a furnizat informaţii eronate furnizorului de servicii (ofera informatii eronate in legatura cu venitul realizat sau in legatura cu situatia juridica a imobilului in care locuieste)

f.in urma reevaluarii situatiei beneficiarului se constata ca nu se mai impun servicii la domiciliu (se modifica gradul de dependenta astfel incat se imbunatateste situatia socio-medicala a beneficiarului sau starea de sanatate a persoanei varstnice necesita ingrijire specializata ce presupune o formare speciala a persoanei care ofera ingrijirea);

g.beneficiarul a instrainat locuinta (aflata in proprietate) in baza unui contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere;                   

h.cand o terta persoana isi asuma, printr-o declaratie scrisa si inregistrata la CM Caraiman, responsabilitatea ingrijirii persoanei varstnice;

i.a obtinut certificat de incadrare in grad de handicap grav cu drept la asistent personal;

j.dupa perioada de 30 zile de suspendare a contractului, ca urmare a faptului ca o terta persoana impiedica exercitarea atributiilor ingrijitorului la domiciliu, daca situatia nu se remediaza.

k.in conditiile in care beneficiarul lipseste de la domiciliu, anuntand sau nu managerul de caz,  mai mult de 60 zile de la data consemnata a plecarii de la domiciliu a beneficiarul.

 

15. Dispoziţii finale

15.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract;

15.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu;

15.3. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale acordate;

15.4. Aprobarea,respingerea, suspendarea, incetarea, dreptului la servicii de ingrijire la domiciliu se fac pe baza dispozitiei Primarului Sectorului 1.

 

 

*) Anexe la contract:

a) PIS

      

 Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

 

                 …………………………

                                 (data)

                   

               BUCUREŞTI, SECTOR1

 

         

 

             Furnizorul de Servicii Sociale,

               Complexul Multifunctional

                           Caraiman

 

 

 

                 DIRECTOR EXECUTIV,                                                    BENEFICIAR,              

              ANGELICA JURACOPSCHI                                         

                                                                                            ..........................................................

 

                                                                                                         Reprezentat prin                                                                                                                                                                                 

               AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                        Consilier Juridic

   

               

 

                        Manager de caz,

 

 

                        

                          Sef Serviciu,

 

 

 [1] - in situaţia în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obţinerea consimţământului acesteia, pentru acordarea îngrijirilor decizia se ia de catre echipa multidisciplinara pe baza recomandărilor medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea şi a medicului specialist, cu acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, în lipsa acestora, cu acceptul unui alt membru de familie si in urma realizarii evaluarii socio-medicale.

 

[2] pentru a constata daca exista contract de vanzare cumparere cu clauza de intretinere astfel daca o persoana este obligata la intretinerea persoanei varstnice servicile sociale nu se mai pot acorda

[3] in situatia in care membrii echipei multidisciplinare constata neconcordante in declaratia persoanei varstnice si a membrilor familiei acestuia/prieteni

 

[4] pentru 3 ingrijitori inlocuiti fara un motiv real ci doar probleme de relationare –se suspenda serviciile pentru o perioada limitata, nu mai mult de 2 luni, ce depinde de posibilitatea identificarii unui ingrijitor compatibil cu beneficiarul.

   [5] beneficiarul este anuntat in scris in legatura cu perioada de suspendare si motivul care sta la baza suspendarii, in termen de 5 zile de la ultima vizita a ingrijitorului.  

 

[6] Ex :ofera informatii eronate in legatura cu venitul realizat sau in legatura cu situatia juridica a imobilului in care locuieste