Hotărârea nr. 42/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 42 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Organigramei, Statului de functii şi

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale   

Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1

 

           Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului  Bucuresti, Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector  1, precum  şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Resurse Umane ;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.174/2003 pentru modificarea art.25 din anexa la Hotărârea Guvernului României nr.538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat;

            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.229/2008 privind măsuri de reducere a unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice;               

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.10/2008  privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază  pentru personalul contractual  din sectorul bugetar şi personalului salarizat  potrivit anexelor  nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul  bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.73/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1 – 6 a unor atribuţii privind protecţia socială;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.279/28.08.2008 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2),  lit.”e” şi art.115, alin.(1), lit.”b”din  Legea nr.215/23.04.2001 a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTARASTE:

           

            Art.1. Se aprobă Organigrama Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar a Sectorului 1, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4. Hotărârile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar  Sector 1 îşi încetează aplicabilitatea.

            Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     42

            Data: 26.02.2009

 

 

\n

Anexa 1

               Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.42/26.02.2009

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      Ion Brad

 

 

ORGANIGRAMA

DIRECTIEI DE ADMINISTRATIE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1

 

BIROUL

INFORMATICA

 

SERVICIUL

RESURSE UMANE

 

 

 

SECRETARIAT

 

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

Anexa 2

              Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.42/26.02.2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

   Ion Brad

 

 

 

STAT DE FUNCTII AL DIRECTIEI

ADMINISTRATIEI INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR SECTOR 1 elaborat in conformitate cu prevederile O.G.R.nr.10/01.02.2008  cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.177/17.10.2008 si O.U.G.nr.229/30.12.2008

FUNCTIA

 

 

 

 

 

 


De executie              De conducere

NIVE-

LUL

STUDI

ILOR

GRADUL/

TREAPTA

PROFESI

ONAL(A)

Coeficientul de

Multiplicare/

Salariul

Incadrare(mii lei)

 


Minim    Maxim

Nr.

Posturi

totale

Indemnizatia

De conducere in % din salariul de baza

LIMITA MAXIMA

          1                                      2

       3

      4

      5               6

     7

           8

OGR

Nr.10/2008

ANEXA nr.II b

01.10.2008

ANEXA nr.V/2b

01.10.2008

Legea nr.177/2008

 

 

 

 

 

INSP.SPEC.              DIRECTOR

S

IA

642               1322

1

50

INSP.SPEC.              DIRECTOR ADJ.

S

IA

642               1322

1

40

INSP.SPEC.              SEF SERVICIU

S

IA

642               1322

4

30

INSP.SPEC.             SEF SERV.

S

I

630               1168

2

30

INSP.SPEC.              SEF BIROU

S

IA

642               1322

2

25

CONS.JURIDIC       SEF SERVICIU

S

IA

765               1475

1

30

CONS.JURIDIC

S

IA

765                 1475

1

 

CONS.JURIDIC         

S

I

697               1322

3

 

CONS.JURIDIC

S

D/IV

608                   886

1

 

INSP.SPEC.

S

IA

642               1322

3

 

INSP.SPEC.

S

I

630               1168

23

 

INSP.SPEC.

S

II

620               1016

5

 

INSP.SPEC.

S

       III

608                 922

2

 

INSP.SPEC.

S

D/III

608                   922

7

 

INSPECTOR

M

IA

620                   865

1

 

INSPECTOR   

      M

I

608                 807

     3

 

INSPECTOR

      M

II

597                 730

     2

 

INSPECTOR

      M       

III

586                 673

1

 

INSPECTOR

      M

D/III

586                   673

1

 

REFERENT

      M

IA

620                 865

4

 

REFERENT

      M

I

608                 807

     7

 

REFERENT

      M

D/III

586                 673

1

 

FUNCTIONAR

      M

I

669                 810

     1

 

INGRIJITOR

     G/M

I

641                 675

     1

 

MUNC.CALIF.

     G/M

I

693                 894

     4

 

SOFER

     G/M

 

651                   933

     1

 

ARHIVAR

M

I

669                  810

1

 

TOTAL

POSTURI:

 

 

 

84

 

 

Anexa 3

             Anexa nr.3

la Hotărârea Consiliului Local

                     nr.42/26.02.2009

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Ion Brad

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  

AL DIRECTIEI DE ADMINISTRATIE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1

 

 

CAPITOLUL I - Dispozitii Generale

 

Art. 1 Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar este infiintata si functioneaza in baza prevederilor art. XII, XIII din O.U.G.R. nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare,  a H.G.R. nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat, a art.167 din Legea invatamantului nr. 84/1995 republicata, a O.U.G.R. nr. 206/2000 si O.U.G.R. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului.

 

Art. 2 Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar functioneaza ca institutie publica descentralizata, este subordonata Consiliului Local al Sectorului 1,  coordonata de Primar si are ca obiect principal de activitate administrarea patrimoniului unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza sectorului 1, asa cum au fost ele preluate spre administrare de catre Consiliul Local sector 1, in baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001.

 

Art.3 Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar sprijina dezvoltarea institutionala a unitatilor de invatamant, precum si trecerea la autonomia institutionala, in conformitate cu prevederile H.G.-lui 538/2001, sustinand astfel participarea si integrarea unitatilor de invatamant in programele de dezvoltare socio-economica la nivelul comunitatilor locale.

 

Art.4 Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar ca institutie publica de interes local, are personalitate juridica, este titulara de buget si ordonator secundar de credite.

 

Art.5 Cheltuielile pentru activitatile desfasurate de Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar in indeplinirea atributiilor ce ii revin se finanteaza de la bugetul local. Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar  poate folosi, pentru desfasurarea si largirea activitatii sale, mijloace materiale si banesti primite de la persoane juridice si fizice, din tara sau strainatate, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.

 

CAPITOLUL II - Conducerea Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1

 

Art. 6 Conducerea Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar se asigura de Director.

 

DIRECTORUL DIRECTIEI DE ADMINISTRATIE PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 1

 

Art.7 Directorul asigura conducerea executiva a Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar si raspunde de buna functionare a acesteia in indeplinirea atributiilor ce ii revin.

                      Directorul reprezinta Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si strainatate, precum si in justitie.

        Directorul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local Sector 1.

                     In exercitarea atributiilor ce-i revin, directorul emite decizii.

 

Art. 8  DIRECTORUL  indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

 

-Reprezinta Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar in relatiile cu celelalte institutii,  persoane fizice si juridice ;

-Verifica si aproba proiectul bugetului centralizat, la nivel de unitati si executia bugetara pe care le supune aprobarii Consiliului Local Sector 1 ;

-Exercita atributiile ce revin Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar in calitate de persoana juridica;

-Exercita functia de  ordonator secundar de credite ;

-Aproba proiectul bugetului propriu al Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar si contul de incheiere al exercitiului bugetar pe care le supune aprobarii Consiliului Local Sector 1;

-Elaboreaza proiecte anuale si strategii pe termen mediu de restructurare, organizare si dezvoltare a bazei tehnico-materiale a institutiilor de invatamant preuniversitar din sector;

-Elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de dezvoltare a bazei tehnico-materiale a institutiilor de invatamant preuniversitar si de asigurare a resurselor financiare pentru aceasta activitate, stadiul implementarii strategiilor prevazute si propunerile de masuri pentru imbunatatirea  acestei activitati;

-Coordoneaza activitatea pe linie de resurse umane din cadrul institutiei ;

-Intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari in domeniul de activitate al institutiei si le inainteaza spre aprobare Consiliului Local Sector 1.

-Aproba OP-urilor si CEC-urilor privind platile unitatilor de invatamant, avand la baza referat aprobat de conducatorul institutiei;

 -numeste conform Ordinului nr.123/2001 si a Ordonantei nr.119/1999 – actualizata prin OMF 522/16.04.2003, persoana care   exercita controlul financiar preventiv propriu ;

-Aproba, printr-o nota, componenta comisiei de evaluare constituita la nivelul DAIP privind formularea punctului de vedere asupra contestatiilor inaintate pe cale administrativa pentru procedurile de achizitie organizate de DAIP :

-Semneaza raportul de specialitate pentru initierea unei hotarari de consiliul local ;

-Aproba programul anual al achizitiilor publice ;

-Aproba nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire;aproba raportul procedurii de atribuire;

-Aproba contractele, actele aditionale si notele de reziliere;

-Nominalizeaza persoana/persoanele desemnate cu rezolvarea solicitarilor ;

-Avizeaza nota de numire a comisiei de evaluare;

-Verifica si avizeaza adresele de inaintare ;

-Verifica si avizeaza raspunsuri la solicitari ;

-Controleaza modul de respectare si aplicare a legislatiei specifica structurii conduse ;

-Organizeaza datele si informatiile, ca si circulatia acestora in cadrul Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar si in afara ei ;

-Stabileste, sau dupa caz, actualizeaza in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Functionare, atributii exprese in fisele de post intocmite pentru personalul din subordine, potrivit functiei si pregatirii profesionale ;

-Raspunde de perfectionarea pregatirii profesionale a subordonatilor si asigura mijloacele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii  in conformitate cu prevederile legale din H.G.1066/2008;

-Aproba planul anual de pregatire profesionala ;

-Evaluarea nevoilor de formare din institutie ;

-Numeste comisiile de receptie a obiectivelor de investitii ;

  -Indeplineste orice alte sarcini care ii revin in conformitate cu Dispozitia Primarului.

 

Art. 9  DIRECTORUL ADJUNCT ECONOMIC indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii :

            Directorul Adjunct Economic are urmatoarele atributii generale :

-       se subordoneaza directorului Directiei de Administratie pentru  Invatamantul Preuniversitar ;

-       coordoneaza si raspunde de buna functionare a Serviciului Buget Financiar si a Serviciului Contabilitate ;

-       controleaza modul de respectare si aplicare a legislatiei specifica structurii conduse ;

-       activitati sau lucrari cu caracter neplanificat ;

-       desfasurarea activitatilor in mod corespunzator si gasirea de solutii proprii, in scopul realizarii obiectivelor ;

-       furnizarea informatiilor adecvate desfasurarii unei anumite activitati si de a oferi sprijin in valorificarea acesteia;

-       verifica deschiderile de credite pentru Directia de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1;

-       Verifica zilnic incadrarea platilor in limitele bugetului aprobat ;

     -     Avizeaza documentele de plata ;

     -     Intocmeste si avizeaza proiectul bugetului propriu al Directiei de Administratie pentru  

     -     Invatamantul Preuniversitar   si contul de incheiere al exercitiului bugetar pe care le supune

           aprobarii Consiliului Local Sector 1 ;

-       avizeaza proiectul bugetului centralizat, la nivel de unitati si executia bugetara pe  are le supune aprobarii Consiliului Local Sector 1 ;

-       organizeaza datele si informatiile, ca si circulatia acestora in cadrul Directiei pentru Administratia Invatamantului Preuniversitar ;

-       stabileste, sau dupa caz, actualizeaza in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de organizare si functionare, atributii exprese in fisele de post intocmite pentru personalul din subordine, potrivit functiei si pregatirii profesionale ;

-       raspunde de perfectionarea pregatirii profesionale a subordonatilor si asigura mijloacele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii ;

-       numeste comisiile de inventariere a patrimoniului  la sfirsitul anului ;

-       avizeaza toate documentele Directiei in domeniul economico-financiar care ies din unitate ;

-       colaboreaza cu celelalte servicii si compatimente ale Directiei ;

-       verifica si aproba numirea persoanelor care exercita  controlul financiar preventiv propriu din cadrul unitatilor ;

-       avizeaza OP-urile si CEC-urile privind platile unitatilor de invatamant, avand la baza referat aprobat de conducatorul institutiei ;

-       colaboreaza cu Primaria Sectorului 1, Administratia Financiara Sector 1,Trezoreria Sectorului 1, Ministerul Finantelor Publice, Inspectoratul Scolar al Municipiului  Bucuresti Sector 1 si cu orice alte unitati cu care intra in contact ;

-       intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local si ale proiectelor de decizii ale Directorului in domeniul sau de activitate ;

-       Analizeaza si semneaza balanta de verificare analitica si sintetica ;

-       indeplineste orice alte sarcini care ii revin in conformitate cu decizia Directorului de delegare de competente ;

 

 

CAPITOLUL III - Structura organizatorica a Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar

 

Art.10  Organigrama va cuprinde urmatoarele servicii si birouri, coordonate de DIRECTOR :

-       Serviciul Tehnic Investitii, Achizitii Contracte

-       Serviciul  Patrimoniu si  Administrativ-Deservire

      -     Director Adjunct Economic

-          Serviciul Buget Financiar

-          Serviciul Contabilitate

-       Secretariat

-       Biroul Audit Public Intern

-       Serviciul Resurse Umane

-       Serviciul Prevenire, Protectie si Situatii de Urgenta

-       Serviciul Juridic  

-       Biroul Informatica

 

Art. 11 Atributiile Serviciului Tehnic Investitii, Achizitii Contracte sunt urmatoarele :

-       Culege date din teren privind starea funcţională a unitatilor de invatamant preuniversitar, prezintă referate şi face propuneri de îmbunătăţire;

-       Întocmeşte proiecte de hotărâre şi documentaţiile aferente privind asigurarea execuţiei lucrărilor , face susţinerea acestora la comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1;

-       Urmăreşte elaborarea pe faze de proiectare şi asigură recepţia proiectelor la data terminării acestora ;

-       Recepţionează documentaţiile tehnico-economice verificate de verificatorii atestaţi şi le înaintează pentru obţinerea autorizaţiilor de construire, elaborează documentaţiile de licitaţie pentru stabilirea constructorului ;

-       Participă la predarea amplasamentelor şi urmăreşte respectarea termenului de începere şi terminare a lucrărilor ;

-       Urmăreşte realizarea în teren a lucrărilor pe ansamblu, verifică şi vizează situaţiile de lucrări, borderoul acestora şi talonul situaţiilor de lucrări ;

-       Răspunde la sesizările pe probleme specifice ;

-       Face propuneri conducerii directiei pentru imbunatatirea dotarii, infrumusetarii si utilizarii obiectivelor din reteaua scolara preuniversitara conform destinatiei pentru care au fost create;

-       Intocmeste raspunsurile la solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire;

-       Intocmeste actele aditilionale si notele de reziliere si supunerea acestora ciclului de analiza/verificare/aprobare ;

-       Elaboreaza documentatia de atribuire sau in cazul organizarii unui concurs de solutii , a Documentatiei de concurs ;                        

      -     Indeplineste obligatiile referitoare la publicitate astfel cum sunt prevazute in Ordonanta de 

            Urgenta nr.34 din 19 aprilie 2006 ;                                           

      -    Aplica si finalizeaza procedurile de atribuire ;

-Constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice pana la predarea acestuia unitatii de  invatamant  sau arhivei proprii;

-Elaboreaza o nota justificativa in toate situatiile in care procedura de atribuire

este alta decat cea de licitatie deschisa sau de licitatie restransa ;

-Elaboreaza o nota justificativa privind explicatii referitoare la rezultatul estimarii

valorii contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit in cazul aplicarii

procedurii de cerere  de oferta ;

-Membrii acestui serviciu fac parte  din comisiile de evaluare a ofertelor , intocmeste procesele – verbale de deschidere si rapoartele prcedurilor de atribuire ;

-Transmite un exemplar al procesului verbal de deschidere tuturor operatorilor  economici participanti    la procedura de atribuire , indiferent daca acestia au fost prezenti sau nu la sedinta de deschidere a ofertelor ;   

-Informeaza toti ofertantii in legatura cu rezultatul aplicarii procedurii de atribuire   nu mai tarziu  de trei zile lucratoare de la primirea raportului procedurii de atribuire ; 

-Informeaza toti candidatii in legatura cu rezultatul aplicarii primei etape a procedurii de atribuire imediat dupa obtinerea aprobarii raportului intermediar, elaborat dupa finalizarea selectarii candidatilor,

in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa ;

-Informeaza toti candidatii in legatura cu rezultatul aplicarii primei etape a procedurii de atribuire, imediat dupa obtinerea aprobarii raportului intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, intocmit dupa finalizarea preselectiei candidatilor, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv ;

-Informeaza toti participantii la dialogul competitiv in legatura cu rezultatul fazei                                            intermediare , imediat dupa obtinerea aprobarii raportului intocmit dupa  finalizarea fazei       intermediare ;

-Transmite spre publicare un anunt de atribuire a contractului de achizitie publica in termen de                    cel mult 48 de zile de la incheierea contractului ;

-Vinde documentatia de atribuire tuturor operatorilor economici interesati ;

-Desfasoara activitati de derulare licitatii conform reglementarilor legale in domeniu ;

-Analizeaza  si intocmeste contracte si le supune ciclului de analiza/verificare/avizare/aprobare.

-Desfasoara activitati de derulare proceduri de achizitie publica descrise la paragraful 5.2 din

procedura de licitatii si achizitii publice nr.4 /  29.04.2008 conform reglementarilor legale in

domeniu ;

-Intocmeste programul anual al achizitiilor publice;

-Intocmeste nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire ;

-Intocmeste nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire ;

-Intocmeste documentatia de atribuire ;

-Redacteaza anunturile de intentie , de participare si de atribuire ;

-Redacteaza si numeste comisia de evaluare si o supune aprobarii si avizarii la Serviciul Juridic;

-Intocmeste adresele de inaintare ;

-Face parte din comisia de receptie;

-Se ocupa de organizarea si efectuarea receptiilor la terminarea lucrarilor si a receptiilor finale;

-Se ocupa de intocmirea cartilor tehnice ale constructiilor;

-Urmareste modul de comportare al lucrarilor puse in opera in timpul perioadei de garantie al lucrarilor;

-Se ocupa de urmarirea curenta a comportarii in exploatare a constructiilor;

-Indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei conform cu pregatirea profesionala;

 

Art.12 Atributiile Serviciului Patrimoniu  si Administrativ-Deservire sunt urmatoarele :

-       elaboreaza documentatia de atribuire  privind procedurile de achizitie publica  a obiectelor de inventar pentru DAIP ;

-       elaboreaza documentatia de atribuire  privind procedurile de achizitie publica  a obiectelor de inventar  pentru unitatile de invatamant preuniversitar ;

-       elaboreaza documentatia de atribuire  privind procedurile de achizitie publica  - dotari  DAIP (calculatoare, imprimante, videoproiectoare) ;

-       elaboreaza documentatia de atribuire  privind procedurile de achizitie publica - dotari  unitatile de invatamant preuniversitar  (calculatoare, imprimante, videoproiectoare) ;

-       elaboreaza documentatia  si organizeaza procedura de achizitie publica pentru aprovizionarea produselor de panificatie in conformitate cu O.U.G. nr.96/2002 si O.U.G.nr.70/2003  cu modificarile si completarile ulterioare ;

-       elaboreaza documentatia  si organizeaza procedura de achizitie publica pentru aprovizionarea produselor lactate in conformitate cu O.U.G. nr.96/2002 si O.U.G.nr.70/2003  cu modificarile si completarile ulterioare ;

-       intocmeste si transmite Directorului necesarul de mijloace  fixe si obiecte de inventar din Directie si din institutiile de invatamant preuniversitar, in vederea intocmirii bugetului anual;

-       intocmeste programul anual de achizitii al D.A.I.P., privind obiectivele de investitii, programe sociale, contracte de servicii si aprovizionarea curenta cu bunuri (rechizite, piese de schimb, materiale utilitar-gospodaresti,etc.);

-       incheie si urmareste derularea contractelor de achizitii  de mijloace fixe si obiecte de inventar ;

-       tine evidenta fizica si gestioneaza mijloacele fixe si obiectele de inventar din patrimoniul institutiei ;

-       coordoneaza si raspunde de aplicarea prevederilor O.U.G. nr.96/2002 si O.U.G.nr.70/2003  cu modificarile si completarile ulterioare, privind distributia produselor lactate si de panificatie  pentru elevii din unitatile scolare  si gradinitele  cu program normal din sectorul 1 ;

-       coordoneaza si raspunde de aplicarea prevederilor  din Ordinul nr.697/2007, privind acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile scolare, conform Regulamentului Comisiei  Europene nr.2707/2000;

-       intocmeste  si depune la PMB – Directia Protectia Mediului si Educatie Civica documentele pentru obtinerea avizelor de toaletare si defrisare a arborilor din curtea unitatilor de invatamant ;

-       urmareste executia avizelor de toaletare si defrisare a arborilor  prin firme specializate ;

-       asigura gestionarea (achizitionarea,depozitarea si distribuirea) materialelor consumabile procurate , prin magazia de materiale;

-       intocmeste fisele de magazie si a celor de inventar;

-       face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar uzate fizic sau moral,din patrimoniul D.A.I.P.  ;

-       organizeaza si supravegheaza modul de intretinere a bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul D.A.I.P.,a gestiunii materialelor si intocmeste documentatia necesara ;

-       organizeaza si urmareste activitatea conducatorului auto si folosirea autoturismului din cadrul directiei ;

-       intocmeste situatiile centralizatoare lunare a foilor de parcurs si bonurile valorice pentru carburant auto pentru autoturismele din dotarea D.A.I.P. ;

-       vizeaza pentru realitate facturile furnizorilor directi (telefonie mobila si fixa, prestari servicii, achizitii DAIP. etc.) ;

-       organizeaza si supravegheaza  efectuarea si intretinerea curateniei in sediul directiei, pe caile de acces si spatiile aferente,inclusiv dezapezirea ;

-       urmareste si verifica asigura cu paza a imobilului;

-       colaboreaza cu firmele furnizoare de mijloace fixe, obiecte de inventar, produse lactate si de panificatie ;

-       pastreaza permanent legatura cu unitatile de invatamant preuniversitar ;

-       schimb permanent de date si informatii cu celelalte compartimente ale institutiei ;

-       primeste si ordoneaza documentele arhivistice de la toate compartimentele D.A.I.P., conform legii ;

-       pastrarea, depozitarea si arhivarea documentelor, conform prevederilor legale ;

-       asigura evidenta, inventarierea, selectionarea si folosirea documentelor pe care le detine;

-       asigura aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare in realizarea protectiei documentelor, respective in paza si conservarea acestora;

-       membrii acestui serviciu fac parte din comisiile de evaluare a ofertelor, intocmesc procesele-verbale de deschidere si rapoartele procedurilor de atribuire;

-       indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei conform cu pregatirea profesionala;

 

Art.13 Atributiile Serviciului Buget Financiar sunt urmatoarele :

-       Analiza necesarului bugetar pe fiecare unitate de invatamant, in vederea avizarii  acestuia de catre Directie;

-       Centralizarea necesarului bugetar a tuturor unitatilor de invatamant in vedera intocmirii proiectului de buget anual ;

-       Depunerea bugetului centralizat la Primaria Sectorului 1 – Directia de Management Economic;

-       Prezentarea lunara de catre unitatile din subordine, a executiei bugetare in vederea efectuarii modificarilor si rectificarilor bugetare necesare ;

-       Deschiderea creditelor bugetare lunare pentru unitatile din subordine, conform notelor de fundamentare depuse de catre acestea pina la aprobarea bugetului anual, iar dupa aprobare in functie de bugetul aprobat;

-       Retrageri de credite bugetare in baza executiei bugetare si a bugetului aprobat;

-       Preluarea soldurilor finale pentru cheltuielile de personal, transferuri, cheltuieli de capital, de la toate unitatile Directiei ;

-       Centralizarea acestora, in vederea transmiterii executiei cheltuielilor bugetare lunare la Primaria Sectorului l, pana la data de 5 ale fiecarei luni.

-       Urmarirea platilor efectuate zilnic de catre unitati in vedera compararii cheltuielilor lunare cu executia bugetara lunara ;

-       Urmarirea extraselor de cont ale unitatilor in vederea compararii cu contul de executie bugetara al trezoreriei ;

-       Avizarea decontarilor privind :

- salariile

- concediile medicale

- concediile de odihna

- prime

- premiile anuale

- premieri individuale, etc

-       Intocmirea situatiei centralizatoare privind necesarul de cheltuieli, in vederea intocmirii proiectului de buget anual, pe baza notelor de fundamentare ;

-       Intocmirea proiectului de buget anual ;

-       Deschiderea si retragerea creditelor bugetare lunare conform notei de fundamentare, pana la aprobarea bugetului anual ;

-       Deschiderea si retragerea creditelor bugetare lunare pe baza bugetului aprobat ;

-       Efectuarea modificarilor si rectificarilor bugetare ;

-       Preluarea soldurilor finale pentru cheltuieli materiale, de personal, de capital si transferuri si centralizarea acestora in vederea transmiterii executiei cheltuielilor bugetare lunare la Primaria Sectorului 1;

-       Verificarea lunara a fiselor de cont analitic pentru unitatile din  subordine ;

-       Verificarea lunara a balantelor analitice si sintetice ale subunitatilor ;

-       Verificarea si centralizarea bilanturilor contabile a tuturor subunitatilor ;

-       Intocmirea bilantului contabil centralizat la nivelul Directiei atat pentru surse bugetare(Primarie , I.S.M.B.) cat si pentru cele extrabugetare ;

-       Intocmirea lunara a executiei bugetare ;

-       Verificarea si introducerea tuturor operatiunilor lunare in fisele de cont in vederea intocmirii executiei bugetare;

-       Verificare inchiderii cheltuielilor cu platile efectuate lunar ;

-       Raportarea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare, Primariei Sectorului 1;

-    indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei conform cu pregatirea profesionala;

 

      Art.14 Atributiile Serviciului Contabilitate sunt urmatoarele :

-    activitati sau lucrari cu caracter neplanificat ;

-    depasirea obstacolelor sau dificultatile intervenite in activitatea curenta ;

-    desfasurarea   activitatilor in mod corespunzator si gasirea de solutii proprii, in scopul realizarii obiectivelor ;

-    gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate ;

-    furnizarea informatiilor adecvate desfasurarii unei anumite activitati si de a oferi sprijin in  valorificarea acesteia ;

      -     Verifica deschiderile de credite pentru Directia de Administratie pentru Invatamantul

             Preuniversitar Sector1 ;

      -      Verifica situatiile financiare trimstriale si anuale pentru Directia de Administratie  pentru 

             Invatamantul Preuniversitar Sector 1 ;

      -     Verifica zilnic incadrarea platilor in limitele bugetului aprobat ;

      -     Vizeaza documentele de plata cu semnatura ;

-       Verificarea lunara a fiselor de cont analitic pentru unitatile din  subordine ;

-       Verificarea lunara a balantelor analitice si sintetice ale tuturor unitatilor din subordine ;

      -      Verificarea si centralizarea bilanturilor contabile a tuturor unitatilor ; 

-       Intocmirea bilantului contabil centralizat la nivelul Directiei atat pentru surse bugetare(primarie , I.S.M.B.) cat si pentru cele extrabugetare.

-       Intocmirea statelor de plata in baza urmatoarelor documente :

-       foaie colectiva de prezenta semnata de seful de serviciu ;

-       prezenta pentru orele suplimentare ;

-       certificate medicale ;

-       instiintari plata CO in avans si prime de vacanta ;

-       instiintarile privind modificarile sporurilor de vechime ;

-       Calcularea certificatelor medicale si efectuarea lunara a platilor acestora ;

-       Calcularea concediilor de odihna acordate in avans si efectuarea platii acestora;

-       Calcularea primelor de vacanta;

-       Intocmirea lunara a centralizatorului de salarii;

-       Intocmirea ordinelor de plata si a CEC-urilor in numerar privind plata impozitului pe salarii, somajului, asigurarilor sociale, asigurarilor sociale de sanatate ;

-       Intocmirea, urmarirea si verificarea garantiilor materiale ;

-       Eliberarea adeverintelor solicitate de catre salariatii directiei ;

-       Intocmirea si transmiterea lunara a situatiilor statistice privind drepturile de personal catre Directia de Statistica a Sectorului 1;

-       Monitorizarea cheltuielilor de personal;

-       Intocmirea si transmiterea lunara la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Sanatate si A.M.O.F.M.a declaratiilor privind contributiile la fondurile asigurarilor sociale de sanatate, a asigurarilor sociale si a ajutorului de somaj ;

-       Intocmirea si transmiterea lunara la Administratia Financiara a Sectorului 1 a situatiei privind impozitul aferent drepturilor salariale platite ;

-       Inregistrarea lunara in fisele fiscale ale salariatilor directiei ;

-       Calculul primelor din fondul total de premiere, precum si a primelor  individuale;

-       Calculul premiului anual;

-       Decontarea bancara;

-       Efectuarea tuturor platilor si incasarilor prin casieria directiei(drepturilor de personal, cheltuielilor materiale, cheltuielilor de capital);

-       Intocmirea zilnica a registrului de casa;

-       Intocmirea si inregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa,  diverse, salarii, cheltuieli de capital, etc.) ;

-       Intocmirea notelor contabile si introducerea acestora in calculator ;

-       Inregistrarea operatiunilor contabile in fisele de cont;

-       Intocmirea balantei de verificare – analitic si sintetic;

-       Verificarea si analiza soldurilor conturilor ;

-       Furnizarea datelor necesare pentru intocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare, cat si a altor raportari statistice;

-       Inregistrarea mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar in evidentele contabile;

-       Repartizarea cheltuielilor de intretinere;

-       Urmarirea si inregistrarea tuturor viramentelor bancare;

-       Urmarirea si verificarea zilnica a registrului de casa ;

-       Urmarirea lichidarii avansurilor spre decontare, debitori din cote de intretinere, convorbiri telefonice, furnizori ;

-       Calculul penalitatilor de intarziere pentru timpul depasit, conform legislatiei in vigoare si virarea acestora la buget ;

-       Inregistrarea valorica si cantitativa a materialelor si obiectelor de inventar achizitionate ;

-       Inregistrarea in contabilitate a plusurilor si minusurilor rezultate in urma inventarierilor anuale sau inopinante;

-       Inregistrarea transferurilor si consumurilor lunare a materialelor, obiectelor de inventar, benzina, motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer, dupa caz ;

-       Verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare ;

-       Verificarea conturilor si inchiderea acestora la finele anului ;

-       Intocmirea si transmiterea situatiei statistice privind aplicarea Legii 416/2001 la D.G.M.S.S. ;

-       Exercitarea controlului financiar preventiv propriu ;

-       Intocmirea bilantului contabil trimestrial si anual si predarea acestuia la Primaria Sectorului 1 ;

-       Intocmirea raportarilor statistice specifice ;

-       Asigura schimbul permanent de date si informatii cu serviciile de resort din cadrul Primariei Sectorului 1, Trezoreria Sectorului 1, Administratiei Financiare a Sectorului 1 ;

-       Indeplinesc si alte atributii din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei conform cu pregatirea profesionala.

 

    Art.15 Atributiile Biroului Audit Public Intern sunt urmatoarele :

-          efectuarea unui numar cat mai mare de misiuni de audit public intern pe parcursul unui an calendaristic;

-          efectueaza  misiuni de audit public intern in toate sectoarele tehnic de activitate ale institutiilor subordonate Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniverisitar Sector 1, privind modul de utilizare a fondurilor publice gestionate de acestea, precum si administrarea patrimoniului, in baza Legii 672/2002 si a Ordinului nr.38/2003 ;

-          examineaza legalitatea, regularitea si conformitatea operatiunilor, identificand erorile, risipa, gestiunea defectuoasa si fraudele si pe aceasta baza, propune masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;

-          examineaza sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si al rezultatelor obtinute ;

-          examineaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarile si control al indeplinirii deciziilor ;

-          evalueaza economicitatea, eficacitatea si eficienta cu care sistemele de conducere si  executie din cadrul institutiei publice si la nivelul unui program, proiect, utilizeaza resursele financiare, umane si materiale, pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite ;

-          identifica slabiciunile sistemelor de conducere si control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operatiuni, cu propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru eliminarea riscurilor, dupa caz ;

-          colaboreaza cu Directia Audit Public Intern din cadrul Primariei Sectorului 1, care asigura indrumarea metodologica a compartimentelor de Audit Public Intern din institutiile  subordonate Consiliului Local ;

-          respectarea  legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii ;

- indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac       parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei conform cu pregatirea profesionala;

 

Art. 16 Atributiile Serviciului  Resurse Umane sunt urmatoarele:

-       asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale prin concurs;

-       organizeaza conform legislatiei in vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu si verifica indeplinirea de catre participanti a conditiilor prevazute de lege;

-       urmareste respectarea legalitatii privind angajarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul din aparatul propriu;

-       organizeaza si urmareste activitatea de evaluare anuala a personalului;

-       analizeaza propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu si pregateste documentatia necesara in vederea elaborarii organigramei aparatului propriu ;

-       pregateste documentatia necesara elaborarii Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentului Intern si al altor instructiuni necesare bunei functionari  a aparatului, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor institutiei ;

-       pregateste documentatia necesara elaborarii statului de functii ;

-       tine evidenta fiselor de post si raspunde de corelarea acestora cu atributiile din Regulamentul de Organizare si Functionare;

-       raspunde de aplicarea corecta a legislatiei de salarizare (salariul de baza, indemnizatii de conducere, salariu de merit, premii) ;

-       intocmeste documentatia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru si urmareste incadrarea in plafonul prevazut de lege;

-       controleaza respectarea disciplinei muncii;

-       stabileste nevoile de pregatire si de perfectionare a pregatirii profesionale in conformitate cu prevederile H.G.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala;

-       intocmeste planul anual de perfectionare profesionala, asigura consultanta si asistenta sefilor de servicii, compartimente in stabilirea masurilor privind formarea profesionala a salariatilor din subordine, monitorizeaza aplicarea masurilor privind formarea profesionala, identifica necesarul de formare la nivelul institutiei;

-       efectueaza lucrarile legate de incadrarea, promovarea, definitivarea, detasarea sau incetarea contractului de munca al personalului din aparatul propriu;

-       intocmeste formalitatile specifice angajarii - decizii de angajare, promovare si definitivare in functii, de sanctionare si incetare a contractului de munca, adrese catre  Oficiile Fortelor de Munca;

-       tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale, a concediilor fara plata si a sanctiunilor;

-       raspunde de rezolvarea reclamatiilor, sesizarilor si conflictelor de munca care revin in competenta biroului;

-       tine gestiunea cartilor de munca si opereaza in acestea modificarile de drepturi salariale determinate de indexari, promovari in functii si in grade profesionale, salarii de merit, sporuri, etc. ;

-       elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat la cererea personalului;

-       infiintarea si pastrarea registrului general de evidenta al salariatilor si operarea inregistrarilor prevazute de lege in format electronic;

-       intocmeste si elibereaza legitimatii (de acces in unitate, ecusoane, legitimatii de calatorie pe mijloacele de transport in comun);

-       asigura respectarea protectiei  salariatilor  prin servicii medicale, conform prevederilor legale in vigoare;

-       gestioneaza si inregistreaza declaratiile de interes ale persoanelor cu functii de conducere  si de control din cadrul institutiei in “Registrul declaratiilor de interes”;

-       gestioneaza si inregistreaza declaratiile de avere ale persoanelor cu functii de conducere si de control din cadrul institutiei;

-       elaboreaza lucrari privind evidenta si miscarea personalului ;

-       Intocmirea raportarilor statistice specifice ;

-       colaboreaza cu toate serviciile si birourile din cadrul Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1 si cu alte institutii de invatamant;

-    indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei conform cu pregatirea profesionala;

 

 Art. 17 Atributiile Serviciului Juridic  sunt urmatoarele :

-       reprezentarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 1 in fata instantelor judecatoresti de toate gradele, pe baza de mandate al directorului unitatii de invatamant;

-       reprezentarea D.A.I.P. Sector 1 in fata instantelor judecatoresti de toate gradele si a altor autoritati, pe baza de mandat al Directorului ;

-       instrumentarea cauzelor in care D.A.I.P. Sector 1 , respectiv unitatile de invatamant preuniversitar figureaza ca parte (formularea cererilor de chemare in judecata, redactarea intampinarilor, declararea cailor de atac, etc) ;

-       formularea proiectelor de conventii, statute, contracte (de inchiriere, de achizitii publice de servicii , produse si lucrari), acte administrative ; 

-       asigurarea bazei de documentare juridica si legislativa ;

-       formularea avizelor scrise la solicitarea conducerii D.A.I.P. sau a unitatilor de invatamant preuniversitar ;

-       formularea raspunsurilor, adreselor scrise la solicitarea directorului ;

-       raspunde la petitii si ofera consultatii juridice unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 1, precum si persoanelor fizice si juridice in legatura  cu litigiile in care D.A.I.P.  sau unitatile de invatamant preuniversitar sunt in litigiu ;

-       organizarea licitatiilor in vederea inchirerii spatiilor temporar disponibile din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar din sectorul 1;

-       participa la formularea obiectiunilor precontractuale, daca se pun in discutie probleme juridice ;

-       verifica si avizeaza desfasurarea procedurilor de licitatie ;

-       urmarirea respectarii legalitatii in cadrul D.A.I.P. Sector 1 ;

-       urmareste aparitia actelor normative si semnaleaza factorilor a caror activitate este vizata de aceste acte, sarcinile ce revin unitatii in domeniul de competenta respectiv ;

-       verifica si avizeaza pentru legalitate fundamentarea  proiectelor de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si a proiectelor de decizii ale Directorului in domeniul sau de activitate ;

-       verifica si avizeaza proiectele de contracte intocmite de serviciile functionale si de specialitate ;

-       avizeaza orice alte acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a unitatii ;

-       colaboreaza cu toate serviciile si birourile din cadrul Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1 si cu alte institutii de invatamant;

-       participa activ la dezbaterile/sedintele din cadrul D.A.I.P.S 1, propunand solutii legale si utile pentru rezolvarea situatiilor curente ;

-       proceduri de secretariat intern in cadrul Serviciului Juridic ;

-       pastrarea unei constante legaturi cu unitatile de invatamant pentru identificarea si rezolvarea in timp util a problemelor juridice cu care se confrunta ;

-       pastrarea unor registre si dosare de evidente interne specifice Serviciului Juridic ;

-       intocmirea rapoartelor si situatiilor specifice Serviciului Juridic, solicitate de conducerea D.A.I.P.S 1 ;

-       elaboreaza documentatia pentru atribuirea contractelor de paza si protectie la unitatile de unitatile de invatamant preuniversitar  si DAIP ;

-    indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei conform cu pregatirea profesionala;

         

      Art. 18 Atribuţiile Biroul Informatică sunt următoarele:

-          asigură informatizarea activităţii Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar prin colectivul de specialitate, colaborează cu serviciul de resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, precum şi cu firme specializate în hardware şi software;

-          centralizeaza solicitarile, analizeaza si avizeaza necesarul noilor elemente informatice si elaboreaza solutiile optime de achizitie;

-          participa la receptia calitativa a elementelor de tehnica de calcul achizitionate pentru necesitatile institutiei;

-          administrează reţeaua Intranet si Internet existentă în D.A.I.P. Sector 1 si gestionează conectarea utilizatorilor la reţeaua Internet;

-          concepe programe şi aplicaţii software pentru serviciile de specialitate din Directie si din institutiile de invatamant preuniversitar ;

-          asigură buna funcţionare din punct de vedere logic a aplicaţiilor existente pe sistemul de calcul;

-          studiul şi analiza permanentă a sistemului informaţional existent pentru a putea propune soluţii de informatizare adecvate fiecărui utilizator informational;

-          furnizeaza, in limbaj specific, informatiile necesare realizarii şi actualizarii paginii de prezentare a Primăriei Sectorului 1;

-          documentare continuă cu noutăţile apărute în sistemul informaţional;

-          intretine din punct de vedere hardware reteaua de calculatoare, asigurand interfata cu firma de service hardware si cu providerul de servicii Internet;

-          instaleaza si mentine in buna functionare sistemele de operare pe calculatoarele aflate in dotarea compartimentelor institutiei;

-          instaleaza si intretine aplicatii de uz general (procesoare de texte, programe de calcul tabele, etc.);

-          indeplinesc si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei conform cu pregatirea profesionala;

 

      Art.19  Atributiile Compartimentului Secretariat  sunt urmatoarele:

-          rezolvarea corespondentei privind activitatea de secretariat;

-          pastreaza confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor ce ii revin;

-          pastreaza secretul de serviciu in conditiile legii;

-          respectarea programului de audiente al Directorului  Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1;

-          operarea documentelor in  Registre speciale(de intrari si iesiri);

-          pastrarea Deciziilor in original, emise de conducerea institutiei;

-          transmiterea de faxuri si primirea lor;

-          intocmirea rapoartelor si situatiilor solicitate de catre conducerea institutiei;

-          colaboreaza cu toate serviciile si birourile din cadrul institutiei precum si cu celelalte institutii;

-          indeplineste si alte atributii  din domeniul de activitate a compartimentului din care face parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei conform cu pregatirea profesionala;

 

      Art.20  Atributiile Serviciului Prevenire, Protectie si Situatii de Urgenta sunt urmatoarele:

     - sa solicite autorizarea functionarii unitatii din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

     - identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca şi mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

     - elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

     - elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;

     - propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;

     - verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, stabilite prin fişa postului;

     - întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;

    - elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

     - elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;

     - asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui din H.G.nr.1425/2006;

     - evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din H.G.nr.1425/2006;

     - stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor <LLNK 12006   971 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca;

     - evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

     - evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

     - evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;

     - monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca;

      -verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi a sistemelor de siguranta;

      -informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;

      -întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din Lg.nr.319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot şi santiere temporare şi mobile;

      -evidenta echipamentelor de munca şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din <LLNK 12006  1146 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca;

      - identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor <LLNK 12006  1048 20 301   0 35>Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;

       -urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de <LLNK 12006  1048 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;

        -participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177 din H.G.nr.1425/2006;

        -întocmirea evidentelor conform competentelor prevăzute la art. 108 -177 din H.G.nr.1425/2006;

        -elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din legea nr.319/2006;

        -urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

        -colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

        -colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca;

        -urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;

        -propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;

        -propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

        -întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.

        -masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative de informare publica , in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative  pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii;

raspunderea , potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor;

        -participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, institutiei;

       -propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii  de aparare impotriva incendiilor;

       -formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a  cadrelor tehnice/personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

       -solicita obtinerea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu, prevazute de lege;

       -sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;

      -sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare  privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in unitate;

      -sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

      -protectia impotriva atmosferelor nocive, instalatii care genereaza campuri electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori pentru comunicatii, instalatii de microunde, instalatii de curenti de inalta frecventa, etc.;

      -sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor;

      -sa respecte reglementarile tehnice  si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul;

      -intocmirea planurilor de analiza si de acoperire a tipurilor de riscuri in teritoriul de competenta sau in domeniul de activitate;

       -planificarea si organizarea activitatilor de pregatire a populatiei si a salariatilor privind protectia civila;

      - organizarea evacuarii in caz de urgenta civila;

      - organizarea cooperarii si a colaborarii privind protectia civila;

      - indeplinesc si alte atributii din domeniul de activitate a compartimentului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcini de serviciu dispuse de conducerea institutiei conform cu pregatirea profesionala;

 

 

CAPITOLUL V - Relatiile functionale intre compartimentele aparatului propriu al Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar

 

              Art.21 Compartimentele aparatului propriu al Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1 sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii in termenul legal a lucrarilor al caror obiect implica coroborarea de competente in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

 

CAPITOLUL VI-  Dispozitii finale.

 

            Art.22 Toate compartimentele vor studia, analiza si propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei, sporirea vitezei de circulatie a documentelor, urmarind fundamentarea legala a lucrarilor.

            Toti salariatii au obligatia de a manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului institutiei si a dotarilor, luand masuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

            Toti salariatii  au obligatia de a indeplini si alte atributii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea institutiei conform cu pregatirea profesionala, menite sa concure la realizarea integrala a atributiilor institutiei, la imbunatatirea activitatii acesteia, atit in timpul programului de lucru, cit si in afara acestuia.

            Toti salariatii au obligatia de a pune la dispozitia membrilor Consiliului Local al Sectorului 1 a documentelor solicitate, la cererea acestora.

            Art.23 Neindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sanctioneaza conform legislatiei muncii si salarizarii.

             Art.24 Furnizarea datelor in afara institutiei si participarea la lucrari organizate de alte institutii sau autoritati  publice se face numai cu acordul Directorului.

            Art.25 Prezentul R.O.F. se va difuza sub semnatura tuturor compartimentelor aparatului propriu al Directiei de Administratie pentru Invatamantul Preuniversitar Sector 1.

             Art.26 Prezentul R.O.F.poate fi imbunatatit in functie de necesitati si supus spre aprobare, in varianta modificata, Consiliului Local al Sectorului 1.

 

            Art.27 Prezentul R.O.F. a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 42/26.02.2009 si intra in vigoare la data  aducerii la cunostinta.