Hotărârea nr. 416/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 416 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                       

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea mandatului de consilier al

domnului Adrian Tănăsescu

 

            Având în vedere prevederile art.96, punctul (9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În conformitate cu art.6, alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.415_/29.10.2009cu privire la încetarea mandatului de consilier al domnului Andrei Marinescu ;

            Având în vedere adresa Partidului Naţional Liberal  - Organizaţia  Sectorului 1 Bucureşti 264/27.10.2009, înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr. 37085/28.10.2009  prin care se desemnează domnul Adrian Tănăsescu  pentru ocuparea funcţiei de consilier local al Sectorului 1, post declarat vacant ;

            Luând în considerare Raportul Comisiei de Validare prin care se propune validarea mandatului de consilier al domnului Adrian Tănăsescu;

            În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

            Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se validează mandatul de consilier al domnului Adrian Tănăsescu.

            Art.2. Domnul consilier Adrian Tănăsescu îl va înlocui pe domnul Andrei Marinescu în toate comisiile în care acesta a fost membru, după cum urmează:

-                           Preşedinte al Comisiei de  administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.220/03.07.2008;

-                           membru în Comisia  de vânzare a spaţiilor medicale aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.463/27.11.2008;

-                           reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” şi la Liceul Teoretic ”Al.Vlahuță”, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.242/10.07.2008.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

       Ion Brad

                           SECRETAR,

                                                                                                  Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.:  416

Data: 29.10.2009