Hotărârea nr. 41/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită asupra unor spaţii din incinta Complexului Multifuncţional Caraiman în favoarea

Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 5 ani

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifunctional Caraiman;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul acesteia;

Având în vedere prevederile  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.16/12.02.2008 privind înfiinţarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu personalitate juridică;

Ţinând seama de adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti nr.964/29.01.2009, înregistrată la Complexul Multifuncţional Caraiman sub nr.236/03.02.2009;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), coroborat cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” şi art.124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1) Se  aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti asupra spaţiului în suprafaţă de 14,11mp, demisol, reprezentând camera 4, respectiv a spaţiului în suprafaţă de 17,22mp, demisol, reprezentând camera 13, pe o perioadă de 5 ani.

           (2) Spaţiile menţionate la art.1 vor fi folosite în vederea desfăşurării activităţilor Biroului de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile Sector 1, compartiment al Direcţiei  de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti .

 

Art.2. Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia  de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti vor încheia o Convenţie de Colaborare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1,  Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     41

            Data: 26.02.2009