Hotărârea nr. 4/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 4 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                                                                                                                                               

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea şi utilizarea taxei de formare profesională agent comunitar, respectiv a taxei de reexaminare pentru Cursul acreditat şi organizat la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1

 

Vãzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În baza dispoziţiilor Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare Ordonanţa Guvernului României nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată şi aprobată prin Legea nr.375/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de Hotărârea Guvernului României nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;

Având în vedere Autorizaţia Seria B nr.0002492 din data de 11.12.2008 emisă de Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din Municipiul Bucureşti din cadrul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;

Văzând Decizia nr. 5960 din 11.12.2008 a Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din Municipiul Bucureşti – Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Municipiului Bucureşti;  

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”d”, coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1) Se aprobă taxa de formare profesională agent comunitar, în cuantum de 1.000 lei persoană, pentru înscrierea şi participarea la cursul acreditat şi organizat la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1.

(2) Taxa prevăzută la alin.(1) va fi achitată exclusiv de persoanele din afara Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, care vor participa la Cursul de formare.

Art.2. În cazul nepromovării examenului de absolvire a Cursului de formare, pentru susţinerea reexaminării se stabileşte o taxă în cuantum de 200 lei.

Art.3. (1) Sumele provenite din încasarea taxelor de formare profesională şi de reexaminare, constituie venituri extrabugetare şi se varsă integral la bugetul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1.

(2) Veniturile rezultate în urma încasării taxelor vor fi folosite, după cum urmează:

a)     50% pentru plata formatorilor, proveniţi din rândurile Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, care au urmat cursurile de formatori, cât şi din rândurile unor cadre didactice universitare externe;

b)     35 % pentru asigurarea bazei materiale a Centrului de Formare ;

c)     15% pentru perfecţionarea formatorilor Centrului şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniu.

Art.4. Taxele aferente Cursului de formare vor fi achitate pe bază de chitanţă fiscală eliberată de casieria Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1.

Art.5. Modalitatea efectivă de plată a formatorilor se va stabili prin decizia directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, conform normelor legale în vigoare.

Art.6. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     4

            Data: 29.01.2009