Hotărârea nr. 385/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 385 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1               

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Directorului Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi a reprezentanţilor sindicatelor reprezentative din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 de a semna Actul Adiţional nr.2 la Contractul Colectiv de Muncă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.116/23.04.2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.500/10.12.2008

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum  şi Raportul de specialitate întocmit de catre Administraţia Domeniului Public Sector 1 ;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile:

-         art.22 şi art.31 din Legea nr. 130/1996 privind contractele colective de munca, modificată şi completată prin Legea nr.143/1997;

-         Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

-         Hotărârii Guvernului României nr.281/1993 privind drepturile salariaţilor din sectorul bugetar;

-         Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar;

-         Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr.227/2009;

-         Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.229/2008 privind măsurile pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice, aprobată prin Legea nr.144/2009 ;

-         Ordonanţei Guvernului României nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.500/10.12.2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.116/23.04.2008 privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă, încheiat la nivelul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, între conducerea instituţiei şi sindicatele reprezentative

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr.5598/07.09.2009, modificată prin Dispoziţia nr.5765/16.09.2009;

Ţinînd seama de procesul verbal de negociere nr.18786/21.09.009 încheiat între conducerea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi sindicatele reprezentative;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă încheierea Actului Adiţional  nr.2  la Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.116/23.04.2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.500/10.12.2008, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul:

-         eliminării din cuprinsul art.34 alin.1 din Contractul Colectiv de Muncă a dispoziţiei referitoare la acordarea a 5 zile de concediu suplimentar pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în sediul din Bd.Poligrafiei nr.4;

-         abrogării alin.2 al art. 43 din Contractul Colectiv de Muncă referitor la plata primei de vacanţă;

-         modificării alin.3 al art.43 din Contractul Colectiv de Muncă, ce va avea următorul cuprins : “ indemnizaţia de concediu se plăteşte înainte de plecarea în concediu. În cazul fracţionării concediului, indemnizaţia de concediu se plăteşte o singură dată, atunci când se ia fracţiunea obligatorie de cel puţin 15 zile .”

-         aborgării art.45 din Contractul Colectiv de Muncă referitor la acordarea sporului de antenă;

-         abrogării art.46 din Contractul Colectiv de Muncă referitor la acordarea indemnizaţiei de dispozitiv ;

-         abrogării art.47 şi art.48 din Contractul Colectiv de Muncă referitor la acordarea sporului de confidenţialitate şi mobilitate;

-         abrogării art.70 din Contractul Colectiv de Muncă referitor la acordarea sporului de reprezentare ;

-         abrogării art.71 din Contractul Colectiv de Muncă referitor la acordarea primelor de sărbători ;

-         abrogării art.72 din ContractulColectiv de Muncă referitor la acordarea premiului de 1 iunie;

-         abrogării art.73 din Contractul Colectiv de Muncă astfel cum a fost modificat prin Actul Adiţional nr.1, referitor la acordarea tichetelor cadou ;

-         abrogării art.78 din Contractul Colectiv de Muncă, referitor la plata indemnizaţiei de pensionare;

-         modificării art.79 din Contractul Colectiv de Muncă, ce va avea următorul cuprins: “Salariaţii beneficiază de ajutorul de deces în condiţiile prevăzute de legea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

 

Art.2. Se abrogă art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.500/10.12.2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.116/23.04.2008 privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă, încheiat la nivelul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, între conducerea instituţiei şi sindicatele reprezentative

Art.3. Se împuterniceşte Directorul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 să semneze Actul Adiţional menţional la art. 1 împreună cu sindicatele reprezentative din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1.

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr.116/23.04.2008 şi nr. 500/10.12.2008 rămân neschimbate şi se aplică întocmai.

Art.5. Prevederile actului adiţional se vor aplica începând cu 01.10.2009.

Art.6. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare orginale, un exemplar fiind necesar la Direcţia de Muncă, Familie şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti.

Art.7. Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Sindicatele reprezentative din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                     SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:    385

Data: 24.09.2009

                        Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

                        nr. 385/24.09.2009

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

              Ion Brad

 

 

 

 

ACT ADITIONAL  NR.2

LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA INCHEIAT LA NIVELUL ADMINISTRATIEI  DOMENIULUI  PUBLIC  SECTOR 1 BUCURESTI SI  INREGISTRAT LA D.M.S.S.F. SUB NUMARUL 3112/ 2008

           

 

În temeiul art.31 din Legea nr.130/1996, privind contractul colectiv de munca,  republicata

Conform art. 6 din Contract Colectiv de Muncă nr. 4639/26.07.2006 :

Intre :

 

          ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti,B-dl Poligrafiei nr.4, sector 1, telefon 021.319.32.63, fax  021.319.32.54, cod fiscal 4602068, reprezentată prin Director General Eugen Milea, pe de o parte

 

Şi

 

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT „SOLIDARITATEA” A.D.P. Sector 1 Bucureşti, cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Anghel Saligny, nr.2, sector 5, telefon 0722.69.19.50, reprezentat prin Preşedinte Ginghina Zanet,

 

SINDICATUL LIBER „RĂMURIŞ” cu sediul in localitatea Bucureşti, str. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, sector 1, telefon 0721.18.18.03,  atribut fiscal 18079210, reprezentat prin Preşedinte Muhulica George, pe de alta parte,

 

s-a încheiat prezentul Act Aditional la Contractul Colectiv de Muncă nr. 3112/ 27.05.2008, prin care părţile convin următoarele :

Art.1. Contractul Colectiv de Muncă incheiat la nivel de unitate pentru Administraţia Domeniului Public Sector 1, se modifica dupa cum urmeaza :

- se elimina din cuprinsul art.34 alin.1 din C.C.M.dispozitia referitoare la acordarea a 5 zile de concediu suplimentar pentru personalul care isi desfasoara activitatea in sediul din bd.Poligrafiei nr.4

- se abroga alin.2 al art. 43 din C.C.M. referitor la plata primei de vacanta ;

- alin.3 al art.43 din C.C.M. se modifica si va avea urmatorul cuprins :

      “ indemnizaţia de concediu se plăteste înainte de plecarea în concediu. În cazul fracţionării concediului, indemnizatia de concediu se plăteşte o singura dată, atunci când se ia fracţiunea obligatorie de cel puţin 15 zile

-          se abroga art.45 din C.C.M. referitor la acordarea sporului de antena ;

-          se abroga art.46 din C.C.M. referitor la acordarea indemnizatiei de dispozitiv ;

-          se abroga art.47 si art.48 din C.C.M. referitor la acordarea sporului de confidentialitate si mobilitate ;

-          se abroga art.70 din C.C.M. referitor la acordarea sporului de reprezentare ;

-          se abroga art.71 din C.C.M. referitor la acordarea primelor de sarbatori ;

-          se abroga art.72 din C.C.M. referitor la acordarea premiului de 1 iunie

-          se abroga art.73 din C.C.M. astfel cum a fost modificat prin Actul Aditional nr.1, referitor la acordarea tichetelor cadou ;

-          se abroga art.78 din C.C.M., referitor la plata indemnizatiei de pensionare

-          art.79 din C.C.M. se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Salariatii beneficiaza de ajutorul de deces in conditiile prevazute de legea bugetului asigurarilor sociale de stat

-          Anexa nr. 3 la Contractul Colectiv de munca, astfel cum a fost modificata prin Actul Aditional nr.1 la C.C.M. urmeaza sa fie actualizata conform celor stabilite in cuprinsul prezentului proces-verbal.

Art.2. Anexa nr.3 la Contractul Colectiv de Munca se completeaza conform prevederilor prezentului Act Aditional si inlocuieste Anexa cu nr.3 la Contractul Colectiv de munca nr.3112/2008, precum si Anexa cu nr.3 la Actul Aditional nr.1.

Art.3. Celelalte clauze ale contractului colectiv de munca nr.3112/ 2008 si ale actului aditional cu nr.1 rămân neschimbate.

Prezentul Act Adiţional la Contractul Colectiv de Muncă s-a încheiat în patru exemplare (inclusiv anexa) câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru a fi înregistrat la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti

DIRECTOR GENERAL                           SINDICATUL LIBER

    INDEPENDENT SOLIDARITATEA

    

          Eugen Milea                                               Presedinte Ginghina Zanet

 

 

SEF SERVICIU RESURSE UMAN      SINDICATUL LIBER RAMURIS

 

        Dragan Eugen                                                   Presedinte Muhulica George

 

      SEF SERVICIU JURIDIC

 

Cons.jur. Daniel Andronie

 

Anexa nr. 3

                                        la Contractul Colectiv de Munca nr. 3112/2008

 

CATEGORIILE DE PERSONAL SI CUANTUMURILE SPORURLOR SALARIALE  ACORDATE

 

 

1. SPORURI ACORDATE TUTUROR ANGAJATILOR A.D.P. SECTOR 1

 

- spor de vechime  : intre 3 si 5 ani                                                                       5%

                                 intre 5 si 10 ani                                                                   10%

                                 intre 10 si 15 ani                                                                 15%

                                 intre 15 si 20 ani                                                                  20%

                                 peste 20 de ani                                                                                25 %

 

 

- spor pentru  munca suplimentara prestata,  in cazul in care nu se poate compensa cu ore libere platite

         - 75 % din salariul de baza pentru primele 2 ore

         -100% din salariul de baza pentru orele urmatoare, precum si pentru orele lucrate in zilele de repaus sapatamanal si sarbatori legale.

- premiul anual (cel de-al treisprezecelea salariu)

 

 2. SPORURI ACORDATE  PERSONALULUI  TESA

 

- spor pentru activitati de arhiva                                                                                          5 %

 

3. SPORURI ACORDATE  PERSONALULUI CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CONDITII DE MUNCA DEOSEBITE

 

- sef sectie drumuri                                                                                                              15%

- maistru drumuri                                                                                                                 15%

- sef echipa drumuri                                                                                                             15%

- inspectori drumuri                                                                                                              15%

- muncitori drumuri                                                                                                              15%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- sef sectie spatii verzi                                                                                                          10%

- sef sectie productie material dendro-floricol                                                                     10%

- inspector spatii verzi si sere                                                                                               10%

- maistru spatii verzi si sere                                                                                                  10%

- muncitori spatii verzi  si sere                                                                                              10%

 

- sofer si insotitor autovidanje                                                                                             30%

- sofer macara                                                                                                                       20%

- sofer autobasculanta                                                                                                          20%

- sofer autogunoiera                                                                                                                   20%

- sofer autocontainer                                                                                                                              20%

- mecanici utilaje                                                                                                                        20%

- tractoristi                                                                                                                                  20%

- soferi autostropitoare si autoturisme                                                                                        10%

- mecanici reparatii, utilaje si recipiente de colectat si transportat gunoi                                  10%

- sef sectie transport  - mecanizare                                                                                             10%

- personalul care coordoneaza  activitatea garajului din sos. Odaii nr. 3-5                                 10%

- personalul ce asigura desfasurarea activitatilor specifice sectiei transport- mecanizare          10%

- personalul care curata WC-urile si incaseaza taxele pentru folosirea acestora                        10%

- personalul inclus in programul de deszapezire                                                                           30%

 

 

Nota : sporul pentru conditii deosebite sau vatamatoare se acorda numai pentru orele efectuate in aceste conditii