Hotărârea nr. 382/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 382 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Directorului Administraţiei Fondului Imobiliar al

Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1 şi a reprezentanţilor salariaţilor

Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1 de a

semna Actul Adiţional la Contractul colectiv de muncă aprobat prin

Hotârârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 387/16.11.2006, modificat prin

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/27.03.2008

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum  şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul art. 22, art. 31, art. 33 din Legea nr. 130/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii şi Legea nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

Ţinând seama de dispoziţiile art.72 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.10/30.01.2008 privind nivelul salariilor de bază şi ale altor drepturi ale personalului bugetar salariat, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salariat potrivit anexelor nr. II şi III din Legea nr 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 387/16.11.2006, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/27.03.2008;

Ţinând seama de Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr.5598/07.09.2009, modificată prin Dispoziţia nr.5765/16.09.2009;

Luând în considerare Procesul-verbal de negociere nr.2940/16.09.2009 încheiat între directorul Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publlice Sector 1 şi reprezentanţii salariaţilor;

În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.„b” din Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se  aprobă încheierea Actului Adiţional la Contractul Colectiv de Muncă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 387/16.11.2006, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/27.03.2008, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul:

-         abrogării art.25 (3) referitor la prima de vacanţă;

-         abrogării art.34, alin.(2)   referitor la sporul de condifenţialitate de 15%;

-         abrogării art.36 (3) referitor la sporul de dipozitiv;

-         abrogării art.65 referitor la condiţii vătămătoare de muncă;

-         abrogării art.68 referitoare la acordarea unei sume de reprezentare pentru asigurarea unei ţinute decente;

-         abrogării art.69 referitor la acordarea primelor de Paşti şi Crăciun;

-         modificării art.731, astfel: „Angajatorul va suporta lunar, pentru motive de ordin social, contravaloarea tichetelor cadou în cuantum de 200 lei/lună pentru angajaţii Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice-Sector 1, cu  condiţia existenţei creditelor bugetare, şi/sau extrabugetare.”

 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice - Sector 1 să negocieze şi să semneze împreună cu reprezentanţii salariaţilor Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1 Actul Adiţional menţionat la art.1.

 

Art.2.  Prevederile Actului Adiţional la Contractul Colectiv de Muncă, aprobat potrivit prezentei hotărâri se vor aplica începând cu 01.10.2009.

 

Art.3. Prezenta hotărâre este redactată în 4 (patru ) exemplare originale, un exemplar fiind necesar la Direcţia de Muncă, Familie şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti.

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                     SECRETAR,

                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    382

Data: 24.09.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

                        nr.382/24.09.2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Ion Brad

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

 

 

 

ACT ADITIONAL

LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA

 

 

 

În temeiul art. 22 şi art.31 din Legea nr. 130/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Luând în considerare Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii  si avand in vedere propunerile angajatilor din Adunarea Generala din 16.09.2009, se incheie prezentul ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA, denumit in continuare ACT ADITIONAL, intre cele doua parti contractante:

 

ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, reprezentata prin doamna Director Ancuta Comanici,

Si

Reprezentantii salariatilor din cadrul A.F.I.U.S.P.- Sector 1, respectiv Iordache Mary-Janne, Stefan Mihaela si Matei Emil, numiti in continuare salariati.

 

Conform documentelor anexate a fost convenita modificarea sau completarea urmatoarelor prevederi ale Contractului Colectiv de Munca aprobat in sedinta Consiliului Local al Sectorului 1 cu nr. 387/16.11.2006 dupa cum urmeaza:

 

-         se abrogă art.25 (3) referitor la prima de vacanţă;

-         se abrogă art.34, alin.(2)   referitor la sporul de condifenţialitate de 15%;

-         se abrogă art.36 (3) referitor la sporul de dipozitiv;

-         se abrogă art.65 referitor la condiţii vătămătoare de muncă;

-         se abrogă art.68 referitoare la acordarea unei sume de reprezentare pentru asigurarea unei ţinute decente;

-         se abrogă art.69 referitor la acordarea primelor de Paşti şi Crăciun;

-         se modifică art.731, astfel: „Angajatorul va suporta lunar, pentru motive de ordin social, contravaloarea tichetelor cadou în cuantum de 200 lei/lună pentru angajaţii Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice-Sector 1, cu  condiţia existenţei creditelor bugetare, şi/sau extrabugetare.”

 

 

Celelalte clauze din Contractul Colectiv de Muncă rămân nemodificate.

Prezentul act aditional face parte integranta din Contractul Colectiv de Munca aprobat in sedinta Consiliului Local al Sectorului 1 cu nr. 387/16.11.2006 si s-a incheiat la data de _____________la sediul Administratiei Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice – Sector 1 in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru Consiliul Local al Sectorului 1 si unul pentru directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala a Municipiului Bucuresti.

 

                                                                                   

      DIRECTOR,                                                                      REPREZENTANTII

ANCUTA COMANICI                                                              SALARIATILOR,

 

 

                                                                                                IORDACHE MARY-JANNE

                                                                                               

 

 

SEF BIROU JURIDIC,                                                      STEFAN MIHAELA                     

  ALEXE RICARDA

 

 

 

SEF BIROU RESURSE UMANE                                     MATEI EMIL

CALIN IOANA