Hotărârea nr. 381/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 381 / 2009

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 să semneze, în numele şi pentru Consiliul Local al Sectorului 1, Actul Adiţional la Acordul Colectiv privind raporturile de serviciu încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 pe anii 2009-2010 şi Actul Adiţional la Contractul Colectiv de Muncă  al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

pe anii 2009-2010

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate nr.461140/16.09.2009 întocmit de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;

Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând dispozitiile Hotărârii Guvernului României nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionarea comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, precum si pe cele;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.176//31.03.2009 privind aprobarea Acordului colectiv privind raporturile de serviciu şi împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Impozite şi Locale a Sectorului 1 Bucureşti de a semna Acordul colectiv privind raporturile de serviciu, precum şi  ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.188/29.04.2009 privind aprobarea Contractului colectiv de muncă şi împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 Bucureşi de a semna Contractul colectiv de muncă;

Ţinând seama de Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr.5598/07.09.2009, modificată prin Dispoziţia nr.5765/16.09.2009;

Luând în considerare Procesul-verbal de negociere nr.460692/15.09.2009, încheiat între Directorul General al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 şi reprezentanţii funcţionarilor publici, respectiv Procesul-verbal de negociere nr.460689/15.09.2009, încheiat între Directorul General al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 şi reprezentanţii personalului contractual;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”d” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

             

            Art.1. Se aprobă încheierea Actului Adiţional la Acordul Colectiv privind raporturile de serviciu încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 pe anii 2009-2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.176/2009, conform Anexei nr.1, care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, în sensul:

-          Suspendării art.54 din Acordul Colectiv de Muncă referitor la acordarea tichetelor cadou;

-          abrogării art.55 din Acordul Colectiv de Muncă  referitor la acordarea unei sume de 1000 lei brut trimestrial pentru  asigurarea unei ţinute decente ;

-          abrogării art.56 din Acordul Colectiv de Muncă referitor la acordarea suplimentului postului şi suplimentului corespunzător treptei de salarizare.

 

            Art.2 Se aprobă încheierea Actului Adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 pe anii 2009-2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.188/2009,  conform Anexei nr.2, care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, în sensul:

-          suspendării art.55 din Contractul Colectiv de Muncă referitor la acordărea tichetelor cadou ;

-          abrogării art.56 din Contractul Colectiv de Muncă referitor la acordarea unei sume de 1000 lei brut trimestrial pentru  asigurarea unei ţinute decente

 

            Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 să negocieze şi să semneze, în numele şi pentru Consiliul Local al Sectorului 1, Actul Adiţional la Acordul colectiv privind raporturile de serviciu încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 pe anii 2009-2010 şi Actul Adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 pe anii 2009-2010, în forma prevazută în Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 

            Art.4. Prevederile actelor adiţionale se vor aplica începând cu 01.10.2009.

Art.5. Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare originale.

Art.6. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Adienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                     SECRETAR,

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr.:    381

Data: 24.09.2009

\n

Anexa 1

Anexa nr.1

                                                            la Hotărârea Consiliului Local

nr.381/24.09.2009

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                  Ion Brad

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Sector 1

 

 

ACT ADITIONAL LA ACORDUL COLECTIV PRIVIND RAPORTURILE DE SERVICIU INCHEIAT LA NIVELUL DIRECTIEI GENERALE DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 PE ANII 2009-2010

 

In baza dispozitiilor art.72 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata  coroborate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective;

In conformitate cu prevederile art.3 alin.1 din Acordul Colectiv privind raporturile de serviciu incheiat la nivelul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 – Bucuresti,

Vazand procesul-verbal de negociere nr. 460692/15.09.2009 al  Actului aditional la Acordul Colectiv privind raporturile de serviciu incheiat la nivelul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 – Bucuresti pe perioada 2009 – 2010,

Acordul Colectiv privind raporturile de serviciu incheiat la nivelul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 – Bucuresti pe perioada 2009 – 2010 se completeaza si se modifica dupa cum urmeaza:

 

I. Dupa art.54 se introduce un nou articol, art.541, cu urmatorul cuprins:

„Pe perioada cat nu exista credite bugetare, acordarea tichetelor cadou se suspenda”.

 

II. Se abroga prevederile art.55 si ale art.56 din Contractului colectiv de munca al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 pe anii 2009 - 2010.

          

III. Masurile dispuse la pct.I si pct.II se vor aplica incepand cu plata drepturilor salariale aferente lunii octombrie 2009.

 

    DIRECTOR GENERAL,                           SINDICATUL D.G.I.T.L. Sector 1

                                                                                 Presedinte

IULIANA NICOLETA VADUVA                                      ANDREI TOMA

 

Comisia paritara din cadrul D.G.I.T.L.  Sector 1

Presedinte

 

Cosmin Nicola

Anexa 2

Anexa nr.2

                                                            la Hotărârea Consiliului Local

nr.381/24.09.2009

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                  Ion Brad

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Sector 1

 

 

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ INCHEIAT LA NIVELUL DIRECTIEI GENERALE DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 PE ANII 2009-2010

 

 

In baza art.3 alin.2 si alin.4, art.22 si ale art.23 din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, art.236 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, art.28 alin.1 din Legea nr.54/2003 se incheie prezentul Act Aditional la Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul Directiei Generale de de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 – Bucuresti;

 

Vazand procesul-verbal de negociere nr. 460689 al  Actului aditional la Contractul colectiv de muncă la nivelul directiei generale de impozite si taxe locale a sectorului 1 pe perioada 2009 – 2010 incheiat astazi 15.09.2009;

 

In conformitate cu prevederile art.3 alin.1 Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivelul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 – Bucuresti, acesta se completeaza si se modifica dupa cum urmeaza:

 

I. Dupa art.55 se introduce un nou articol, art.551, cu urmatorul cuprins:

„Pe perioada cat nu exista credite bugetare, acordarea tichetelor cadou se suspenda”.

 

II. Se abroga prevederile art.56 din Contractului colectiv de munca al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 pe anii 2009 - 2010.

          

III. Masurile dispuse la pct.I si pct.II se vor aplica incepand cu plata drepturilor salariale aferente lunii octombrie 2009.

 

 

    DIRECTOR GENERAL,                                 SINDICATUL D.G.I.T.L. Sector 1

                                                                                                     Presedinte

 

IULIANA NICOLETA VADUVA                                               ANDREI TOMA