Hotărârea nr. 380/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 380 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 să semneze împreună cu reprezentanţii desemnaţi de funcţionarii publici, respectiv cu reprezentanţii salariaţilor actele adiţionale  de modificare a Acordului/Contractului colectiv de Muncă, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.156/31.03.2009

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul art.22, alin.(1) din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând dispoziţiile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu dispoziţiile art.72 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

În baza Hotărârii Guvernului României nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

Văzând Ordonanţa Guvernului României nr. 26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare naţională, aprobată prin Legea nr. 143/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de Ordonanţa Guvernului României nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 156/31.03.2009 privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi a Contractului colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi a sindicatului, reprezentanţilor funcţionarilor publici neafiliaţi la sindicat şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă;

Având în vedere prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr.5598/07.09.2009, modificată prin Dispoziţia nr.5765/16.09.2009;

Luând în considerare Procesul-verbal de negociere din data de 15.09.2009, încheiat între Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”  şi reprezentanţii funcţionarilor publici neafiliaţi la sindicat, precum şi Procesul-verbal de negociere din  data de 15.09.2009, încheiat între Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 şi reprezentantul salariaţilor;

 În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1) Se aprobă încheierea Actului adiţional la Acordul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 156/31.03.2009 privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi a Contractului colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi a sindicatului, reprezentanţilor funcţionarilor publici neafiliaţi la sindicat şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul:

-          se abrogă art.56 referitor 55 referitor la acordarea, trimestrial, (în prima lună a fiecărui trimestru) a unei sumă egală cu salariul de bază al fiecăruia, salariu obţinut în luna precedentă pentru asigurarea unei ţinute decente;

-          se abrogă art.70 referitor la acordarea primei de Paşti şi de Crăciun;

-          se abrogă art. 71 referitor la acordarea sporului de 15% din salariul de bază, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de încordare psihică deosebită;

-          se abrogă art.72 referitor la acordarea unui premiu pentru fiecare copil minor cu ocazia zilei de 1 iunie;

-          se abrogă art.80 referitor la acordarea unei sume  cu ocazia zilei de 8 Martie.

 

(2). Se aprobă încheierea Actului Adiţional la Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 156/31.03.2009 privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi a Contractului colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 şi a sindicatului, reprezentanţilor funcţionarilor publici neafiliaţi la sindicat şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă şi Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul:

-          se abrogă art.55 referitor la acordarea, trimestrial, (în prima lună a fiecărui trimestru) a unei sumă egală cu salariul de bază al fiecăruia, salariu obţinut în luna precedentă pentru asigurarea unei ţinute decente;

-          se abrogă art.70 referitor la acordarea primei de Paşti şi de Crăciun;

-          se abrogă art.71 referitor la acordarea sporului de 15% din salariul de bază, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de încordare psihică deosebită;

-          se abrogă art.72 referitor la acordarea unui premiu pentru fiecare copil minor cu ocazia zilei de 1 iunie;

-          se abrogă art.80 referitor la acordarea unei sume  cu ocazia zilei de 8 Martie.

 

 (3) Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, precum şi sindicatul, reprezentanţii funcţionarilor publici neafiliaţi la sindicat şi reprezentantul personalului contractual ai Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, să semneze Actele Adiţionale menţionate la art.1 şi art.2.

 

(4) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit legii.

 

            Art.2. Prevederile actelor adiţionale se vor aplica începând cu 01.10.2009.

 

Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare orginale, din care un exemplar pentru Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bucureşti.

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                     SECRETAR,

                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    380

Data: 24.09.2009

\n

Anexa 1

 

           Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

                             nr. 380/24.09.2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                         Ion Brad

 

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL

la Acordul Colectiv de Muncă nr. 5565/09.04.2009

 

 

 

              În conformitate cu prevederile art. 3 din Acord şi art. 28 alin. (2) – (5) din Hotărâea Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare  a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

             Având în vedere cererea formulată de domnul Andrei Mihail, director general al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, având ca obiect solicitarea de negociere a a anumitor clauze din Acordul colectiv de muncă nr. 5565/09.04.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 156/31.03.2009 şi de negocierile purtate în acest sens de către părţile contractante, în baza art.2, alin. (2) şi art.3, alin. (1) şi (2) din cap. I – Dispoziţii Generale din acordul mai sus menţionat,

 

        Părţile Contractante:

       1.   DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE COMUNITARĂ SECTOR 1 prin reprezentant, Director General, domnul Andrei Mihail,

şi

        2. Preşedintele executiv al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor “ Pro Lex “ reprezentativ la nivel de unitate, respectiv la nivelul Poliţiei Comunitare Sector 1, domnul Macarov Cristian.

3. Funcţionarii publici neafiliaţi la sindicat din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, prin reprezentanţii: Dragoş Voinea, Briceag Ion, Murariu Ioan.

 

Au convenit să semneze prezentul Act adiţional la Acordul colectiv de muncă nr. 5565/09.04.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.156/31.03.2009, astfel :

 

               Art.1. Acordul colectiv de muncă nr. 5565/09.04.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 156/31.03.2009, se modifică, după cum urmează:

            “ Începând cu data înregistrării actului adiţional la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, încetează aplicarea prevederilor art. 56, art. 70, art. 71, art. 72 şi art. 80 din Acordul colectiv de muncă.  “

 

              Art.2. Celelalte clauze din Acordul colectiv de muncă rămân nemodificate.

 

  Art.3. Prezentul Act adiţional, face parte integrantă din Acordul colectiv de muncă nr. 5565/09.04.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.156/31.03.2009.

 

 

Director General

  Andrei Mihail                                            Preşedintele executiv Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „ Pro Lex „ reprezentativ la nivel de unitate, respectiv la nivelul Poliţiei Comunitare Sector 1, reprezentat de Macarov Cristian.

                                                                       

 

 

                                    Reprezentanţii funcţionarilor publici neafiliaţi la sindicat:

-                     Dragoş Voinea

-                     Briceag Ion

-                     Murariu Ioan

 

 

 

 

Anexa 2

 

           Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

                             nr. 380/24.09.2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                         Ion Brad

 

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL

la Contractul Colectiv de Muncă nr. 1738/10.04.2009

 

 

              În conformitate cu prevederile art. 3 din Contract şi art.31 şi art. 33 din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             Având în vedere cererea formulată de domnul Andrei Mihail, director general al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, având ca obiect solicitarea de negociere a a anumitor clauze ale Contractului colectiv de muncă nr. 1738/10.04.2009 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.156/31.03.2009 şi de negocierile purtate în acest sens de către părţile contractante, în baza art.2, alin.(2) şi art.3, alin. (1) şi (2) din cap. I – Dispoziţii Generale din contractul mai sus menţionat,

 

Părţile Contractante:

 

       1.   DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE COMUNITARĂ SECTOR 1 prin reprezentant, Director General domnul Andrei Mihail,

şi

      2.  Salariaţii cu contract individual de muncă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară a Sectorului 1, prin reprezentant Iordan Gabriel Ovidiu.

 

Au convenit să semneze prezentul Act adiţional la Contractul colectiv de muncă nr. 1738/10.04.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.156/31.03.2009, astfel:

 

              Art. 1. Contractul colectiv de muncă nr. 1738/10.04.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Sector 1 nr. 156/31.03.2009, se modifică după cum urmează:

“ Începând cu data înregistrării actului adiţional la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bucureşti, încetează aplicarea prevederilor art. 55, art. 70, art. 71, art. 72 şi art. 80 din Contractul colectiv de muncă. “

            Art. 2.  Celelalte clauze din Contractul colectiv de muncă rămân nemodificate.

Art. 3. Prezentul Act adiţional, face parte integrantă din Contractul colectiv de muncă nr. 1738/10.04.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.156/31.03.2009.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                                                   REPREZENTANTUL

   SALARIAŢIILOR,

 

   ANDREI MIHAIL                                                 IORDAN GABRIEL OVIDIU