Hotărârea nr. 379/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 379 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării unor prevederi din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 şi până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bucureşti sub nr.1556/2.04.2009, precum şi  a unor prevederi din Acordul Colectiv încheiat la nivelul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 şi până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

Văzând:

- Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 şi până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bucureşti sub nr. 1556/2.04.2009;

- Acordul Colectiv încheiat la nivelul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 şi până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 337/17.08.2009 privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pentru anul 2009;

- Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr.5598/07.09.2009, modificată prin Dispoziţia nr.5765/16.09.2009;

- Procesul-verbal înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub nr. 41579/04.09.2009, potrivit căruia Sindicatul SANITAS a fost înştiinţat asupra reducerii bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

În considerarea principalelor caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care impun reducerea cheltuielilor publice în scopul păstrării echilibrului bugetar;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(4), coroborate cu ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Începând cu data de 1 octombrie 2009 încetează aplicabilitatea prevederilor următoarelor articole din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate încheiat pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 şi până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, înregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Bucureşti sub nr. 1556/2.04.2009:

-          art.90, alin(1) referitor la acordare primelor de Paşti şi de Crăciun;

-          art.97 referitor la acordarea contravalorii  unei mese calde in cuantum de 7 lei/zi

 

(2) Începând cu data de 1 octombrie 2009 se suspendă aplicabilitatea prevederilor art.92, alin.(1) din Contractul Colectiv de Muncă, referitor la acordarea tichetelor cadou, in cuantum de 700 lei brut.

 

Art.2. Începând cu data de 1 octombrie 2009 încetează aplicabilitatea prevederilor următoarelor articole din Acordul Colectiv încheiat la nivelul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009:

-          art.36 referitor la acordarea contravalorii  unei mese calde in cuantum de 7 lei/zi;

-          art.78 referitor la acordarea unei sume de reprezentare echivalentă cu salariul brut al fiecărui salariat, trimestrial (pentru asigurarea unei ţinute decente);

-          art.79, alin.(1) referitor  la acordarea primelor de Paşti şi de Crăciun;

 

(2) Începând cu data de 1 octombrie 2009 se suspendă aplicabilitatea art. 80 din Acordul Colectiv de Muncă, referitor la acordarea tichetelor cadou, in cuantum de 700 lei brut.

 

Art.3.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/31.03.2009, respectiv ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/31.03.2009  ramân neschimbate şi se aplică întocmai.

 

            Art.4. Prezenta hotărâre  a fost redactată în  3 exemplare originale.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                          SECRETAR,

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    379

Data: 24.09.2009