Hotărârea nr. 378/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 378 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI       

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

 privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului  Sector 1 să semneze Actul Adiţional nr. 1 la Acordul Colectiv  încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 până la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

            - În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

- Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;

- Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată;

Ţinând seama de:

- Adresa formulată de Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual-Grupa Sindicală Ascendent 2009 înregistrată sub nr. 41056/2.09.2009 la Drecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, adresa Alianţei Naţionale a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX, înregistrată sub nr. 42090/9.09.2009, adresa nr. 42668/11.09.2009 a Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual-Grupa Sindicală Ascendent 2009 şi adresa nr. 43459/16.09.2009, formulată de către Felicia Buche-Preşedinte Grupă Sindicală Ascendent 2009;

 - Acordul Colectiv încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 până la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010, înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Sector 1 sub nr. 15970/1.04.2009, între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, reprezentată legal prin Directorul General – Dănuţ Ioan Fleacă şi reprezentanţii funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, respectiv Maniţiu Mariana, Buche Felicia Nicoleta, Coraliuc Andrei, Popa Maria, Gîlceavă Onica, Andrieş Rada Mihaela;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/31.03.2009 privind împuternicirea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 să semneze împreună cu reprtezentaţii desemnaţi de funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Acordul Colectiv la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 şi până la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2010;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 să semneze Actul Adiţional nr. 1 la Acordul Colectiv  încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 până la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual Grupa Sindicală Ascendent 2009 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                 SECRETAR,

                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    378

Data: 24.09.2009

        Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

                  nr.378/24.09.2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                        Ion Brad

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1

la Acordul  Colectiv încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 până la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010

 

Văzând:

- Adresa formulată de Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual-Grupa Sindicală Ascendent 2009 înregistrată sub nr. 41056/2.09.2009 la Drecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Sector 1, adresa Alianţei Naţionale a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX, înregistrată sub nr. 42090/9.09.2009, adresa nr. 42668/11.09.2009 a Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual-Grupa Sindicală Ascendent 2009 şi adresa nr. 43459/16.09.2009, formulată de către Felicia Buche-Preşedinte Grupă Sindicală Ascendent 2009;

 - Acordul Colectiv încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada cuprinsă între aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 până la aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010, înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Sector 1 sub nr. 15970/1.04.2009, între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, reprezentată legal prin Directorul General – Dănuţ Ioan Fleacă şi reprezentanţii funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, respectiv Maniţiu Mariana, Buche Felicia Nicoleta, Coraliuc Andrei, Popa Maria, Gîlceavă Onica, Andrieş Rada Mihaela;

Hotărârea Consiliului Local l al Sectorului 1 nr....................

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, reprezentată legal prin Director General Dănuţ Ioan Fleacă

şi

SINDICATUL NAŢIONAL AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL-GRUPA SINDICALĂ ASCENDENT 2009, reprezentată prin Preşedinte Felicia Nicoleta Buche, convin asupra următoarelor:

Începând cu data comunicării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1, parte contractantă în cadrul Acordului Colectiv încheiat la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 este Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual -Grupa Sindicală Ascendent 2009, reprezentat prin Preşedinte Felicia Nicoleta Buche.

Art. 2. Prezentul Act adiţional a fost încheiat la data de ...................................în două exemplare, cu aceeaşi valoare juridică.

 

 

 

Părţile semnatare:

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă                           Sindicatul Naţional al

Şi Protecţia Copilului Sector 1                            Funcţionarilor Publici şi

                                                                                    Personalului Contractual

                                                                       Grupa Sindicală Ascendent 2009         

                                                                           

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ                              FELICIA NICOLETA BUCHE 

                  

DIRECTOR GENERAL                                             PREŞEDINTE