Hotărârea nr. 376/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 376 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze împreună cu reprezentanţii funcţionarilor publici, respectiv reprezentanţii salariaţilor contractuali, Actele Adiţionale la Acordul Colectiv de Muncă, respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.144/31.03.2009

        

            Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

             Luând în considerare prevederile din Legea nr. 53/2003 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificarile şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

            Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective şi ale Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,

            Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 281/1993 - privind drepturile salariaţilor din sectorul bugetar;

            Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr. 41/2009 - privind unele măsuri în domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009;

            Văzând Ordonanţa Guvernului României nr. 10/2008 - privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 6/2007  privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Nota de Fundamentare  nr. 453899/07.09.2009 privind analiza gradulului de colectare la bugetul local al sectorului 1 a veniturilor proprii la data de 03.09.2009, înaintată de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale,  precum si dispoziţia Primarului nr. 5598/07.09.2009 privind reducerea cu 20% fată de bugetul aprobat şi rectificat pe anul 2009 a cheltuielilor de personal (…)  în cadrul structurii aparatului de specialitate, modificată prin Dispoziţia nr.5765/16.09.2009;

În baza procesului verbal nr. 24765 din 16.07.2009 şi a procesului verbal nr. 24757/16.07.2009, încheiat în urma negocierii parţilor semnatare, în contextul economic actual, s-a dispus modificarea acordului/contractului colectiv de muncă aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 31.03.2009, în sensul  suspendării articolelor ce reglementează acordarea tichetelor cadou în cuantum de 713 lei brut pentru toţi salariaţii, şi după caz,  abrogării articolelor ce reglementează acordarea pentru funcţionarii publici a  indemnizaţiei de dispozitiv  în cuantum de 25% din salariu de bază, suplimentul postului şi suplimentul treptei de salarizare în cuantum de 25% din salariu de bază.

            Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al sectorului 1 nr.144 din 31.03.2009 privind împuternicirea Primarului sectorului 1 de a semna împreuna cu reprezentanţii salariaţilor  aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 Contractul Colectiv de Muncă;

În considerarea principalelor caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care impun reducerea cheltuielilor publice în scopul păstrării echilibrului bugetar;

            În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) art.81, alin.(4), coroborate cu ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă încheierea Actului Adiţional la Acordul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Primăriei Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144/31.03.2009, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează;

 

Ø  Se suspendă prevederile art. 69 din  acordul colectiv de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului, până la existenţa resurselor bugetare.

 

    “art.69 Se acorda tichete –cadou in cuantum de 713 lei brut tuturor functionarilor publici proportional cu activitatea desfasurata in luna respectiva.

Tichetele-cadou se vor acorda cu ocazia urmatoarelor evenimente:

-      1 Martie

-      1 Mai

-      7 Iunie (Rusalii)

-      15 August (Adormirea Maicii Domnului)

-      1 Decembrie.

            De asemenea fiecare functionar public va primi tichete cadou in valoare de 713 lei brut, cu ocazia zilei sale de nastere.

            Nu beneficiaza de acordarea tichetelor functionarii publici ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate pentru cresterea si ingrijirea copilului, cei care se afla in concediu fara plata in luna acordarii tichetelor cadou, precum si cei detasati la alte institutii din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.”

 

Ø  Se abrogă art.70 din  acordul colectiv de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1.

 

„Art.70 Funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 beneficiază, lunar, de indemnizaţia de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază.”

 

Ø  Se abrogă art.71 din  acordul colectiv de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1.

 

„Art. 71  Funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 beneficiază, lunar, de suplimentul postului si suplimentul treptei de salarizare în cuantum de 25% din salariul de bază, fiecare.”

 

Ø  Celelalte clauze din acordul colectiv de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 ramân nemodificate .

Ø  Actul adiţional face parte integrantă din acordul colectiv de muncă nr. 14316/ 30.04.2009,  începând cu data înregistrării la sediul instituţiei şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

Ø  Prezentul act adiţional s-a încheiat în trei exemplare, originale, câte unul pentru fiecare parte, iar unul pentru Comisia Paritară.

 

Art.2 Se aprobă încheierea Actului Adiţional la Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Primăriei Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144/31.03.2009, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează;

 

Ø  Se suspendă prevderile art. 69 din contractul colectiv de muncă de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului , până la existenţa resurselor bugetare.

 

„Art.69 Se acordă tichete –cadou în cuantum de 713 lei brut tuturor salariaţilor proporţional cu activitatea desfasurată în luna respectivă.

Tichetele-cadou se vor acorda cu ocazia urmatoarelor evenimente:

-      1 Martie

-      1 Mai

-      7 Iunie (Rusalii)

-      15 August (Adormirea Maicii Domnului)

-      1 Decembrie.

            De asemenea, fiecare salariat va primi tichete cadou în valoare de 713 lei brut, cu ocazia zilei sale de naştere.

Nu beneficiază de acordarea tichetelor din fondurile alocate Primariei Sectorului 1, salariatii ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate pentru creşterea şi ingrijirea copilului, cei care se află în concediu fără plată, precum şi cei detaşaţi la alte instituţii din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, în luna acordării acestora.”

 

Ø   Se abrogă art.70 din contractul colectiv de muncă de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1.

 

   „Art.70 Salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 beneficiază, lunar de indemnizaţia de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

 

Ø   Celelalte clauze din Contractul colectiv de muncă  de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 ramân nemodificate .

Ø  Actul adiţional face parte integrantă din contractul colectiv de muncă nr. 2011/ 30.04.2009,  începând cu data înregistrării la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei – Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Muncipiului Bucureşti.

 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum si reprezentanţii angajaţilor Primariei Sectorului 1,  să semneze Actele Adiţionale menţionate la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre.

 

Art.4.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al sectorului 1 nr. 144 din 31.03.2009 privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 de a semna împreună cu reprezentanţii salariaţilor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 Contractul Colectiv de Muncă ramân neschimbate şi se aplică întocmai.

 

Art.5.  Prevederile  actului adiţional la Acordul/contractul colectiv de muncă se vor aplica începând cu 1 octombrie 2009. 

 

Art.6. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare originale, un exemplar fiind necesar la Direcţia de Muncă, Familie şi Solidaritate Socială a Municipiului Bucureşti.

 

Art.6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Resurse Umane, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                          SECRETAR,

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    376

Data: 24.09.2009

 

\n

Anexa 1

                                                                                                              Anexa nr.1

                                                                                           la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                               nr.376/24.09.2009

                                                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                              Ion Brad

 

 

 

ACT ADIŢIONAL LA  ACORDUL COLECTIV ÎNCHEIAT LA NIVELUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 1

 PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI

 

 

           În temeiul art. 28 alin,(2),(3) din Hotararea nr. 833 din 25.07.2007 privind normele de organizare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective coroborate cu prevederile art. 28 alin (1) din Legea nr. 54/2003 se încheie prezentul Act Adiţional la Acordul Colectiv încheiat la nivelul Primăriei Sectorului 1.

         În conformitate cu prevederile art. 3 alin (1), art. 9 si art. 14 din Acordul Colectiv  nr. 14316/30.04.2009 încheiat la nivelul Primăriei sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144 din 31.03.2009,

 

Parţile semnatare au convenit următoarele:

 

Art. 1. Se suspendă prevederile  art. 69 din  acordul colectiv de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1, pana la existenta resurselor bugetare.

 

“Art.69 Se acorda tichete – cadou in cuantum de 713 lei brut tuturor functionarilor publici proportional cu activitatea desfasurata in luna respectiva.

Tichetele-cadou se vor acorda cu ocazia urmatoarelor evenimente:

-      1 Martie

-      1 Mai

-      7 Iunie (Rusalii)

-      15 August (Adormirea Maicii Domnului)

-      1 Decembrie.

            De asemenea fiecare functionar public va primi tichete cadou in valoare de 713 lei brut, cu ocazia zilei sale de nastere.

            Nu beneficiaza de acordarea tichetelor functionarii publici ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate pentru cresterea si ingrijirea copilului, cei care se afla in concediu fara plata in luna acordarii tichetelor cadou, precum si cei detasati la alte institutii din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.”

 

Art. 2 Se abrogă art.70 din  acordul colectiv de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1.

„Art.70 Funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 beneficiază, lunar, de indemnizaţia de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază.”

 

Art. 3 Se abrogă art.71 din  acordul colectiv de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1.

 

Art. 71  Funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 beneficiază, lunar, de suplimentul postului si suplimentul treptei de salarizare în cuantum de 25% din salariul de bază, fiecare.”

 

Art. 4 Celelalte clauze din acordul colectiv de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 ramân nemodificate .

Art. 5 Actul adiţional face parte integrantă din acordul colectiv de muncă nr. 14316/ 30.04.2009,  începând cu data înregistrării la sediul instituţiei şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

Art. 6.  Prezentul act adiţional s-a încheiat în trei exemplare, originale, câte unul pentru fiecare parte, iar unul pentru Comisia Paritară.

.

 

  

               PRIMAR,                                                             REPREZENTANŢII                                                                                   

                                                                                                SALARIAŢILOR,

 

 

ANDREI IOAN CHILIMAN                           BOGDAN NICOLAE GRIGORESCU

 

                                                                             OVIDIU NICOLAE FULGEANU

 

                                                                             ADRIAN TOMA

 

 

Anexa 2

                                                                                                              Anexa nr.2

                                                                                           la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                               nr.376/24.09.2009

                                                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                             Ion Brad

 

 

 

 

ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ ÎNCHEIAT LA NIVELUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 1

 

 

           În temeiul art. 3, alin. (2) şi alin. (4), art. 22 si ale art. 23 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu modificările şi completarile ulterioare, art. 236 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se încheie prezentul Act Adiţional la Contractul Colectiv de Munca încheiat la nivelul Primăriei Sectorului 1.

         În conformitate cu prevederile art. 3 alin (1), art. 9 si art. 14 din Contractul Colectiv de Muncă nr. 2011/30.04.2009 încheiat la nivelul Primăriei sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144 din 31.03.2009,

 

Parţile semnatare au convenit următoarele:

 

Art. 1. Se suspendă prevederile art. 69 din contractul colectiv de muncă de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1, pâna la existenţa resurselor bugetare.

           Art.69 Se acordă tichete –cadou în cuantum de 713 lei brut tuturor salariaţilor proporţional cu activitatea desfasurată în luna respectivă.

Tichetele-cadou se vor acorda cu ocazia urmatoarelor evenimente:

-      1 Martie

-      1 Mai

-      7 Iunie (Rusalii)

-      15 August (Adormirea Maicii Domnului)

-      1 Decembrie.

            De asemenea, fiecare salariat va primi tichete cadou în valoare de 713 lei brut, cu ocazia zilei sale de naştere.

Nu beneficiază de acordarea tichetelor din fondurile alocate Primariei Sectorului 1, salariatii ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate pentru creşterea şi ingrijirea copilului, cei care se află în concediu fără plată, precum şi cei detaşaţi la alte instituţii din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, în luna acordării acestora.”

 

Art. 2. Se abrogă art.70 din contractul colectiv de muncă de la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1.

            „Art.70 Salariatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 beneficiază, lunar de indemnizaţia de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

 

Art. 3. Celelalte clauze din Contractul colectiv de muncă  de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 ramân nemodificate .

Art. 4. Actul adiţional face parte integrantă din contractul colectiv de muncă nr. 2011/ 30.04.2009,  începând cu data înregistrării la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei – Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Muncipiului Bucureşti.

Art. 5.  Prezentul act aditional s-a incheiat în trei exemplare, originale, cate unul pentru fiecare parte iar unul pentru Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei – Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Muncipiului Bucureşti.

 

.

  

               PRIMAR,                                                          REPREZENTANTUL                                                                                   

                                                                                                SALARIATILOR

 

 

ANDREI IOAN CHILIMAN                                           CATALIN GHINEA