Hotărârea nr. 372/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 372 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                      

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reorganizării, cu modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale

Complexului Multifuncţional Caraiman

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii nr.53/2003- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare,;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

Având în vedere  dispoziţiile  Ordonanţei Guvernului României nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi ale altor drepturi ale personalului bugetar salarizat, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar –fiscale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României  nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice, aprobată prin Legea nr. 144/2009;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu personalitate juridică;

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr.5598/07.09.2009, modificată prin Dispoziţia nr.5765/16.09.2009;

În temeiul prevederilor  art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi “h”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂSTE:

 

Art.1. Se aprobă reorganizarea cu  modificarea Organigramei Complexului Multifuncţional Caraiman, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Complexului Multifuncţtional Caraiman, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexul Multifunctional Caraiman, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organizării, Statului de funcţii şi Regulemtnului de organizare şi funcţionare asle Complexului Multifuncţional Caraiman îşi vor înceta aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri.

 

Art.5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman, Direcţia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                          SECRETAR,

                                                                                                Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    372

Data: 24.09.2009

 

\n

Anexa 1

Anexa 2

                                                                                                        Anexa nr.3

                                                                                       la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                  nr.372/24.09.2009

                                                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                          Ion Brad

 

 

 

 

 

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A

COMPLEXULUI  MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN

 

 

 

CAPITOLUL  I   DISPOZITII GENERALE

 

 

 

 

ART. 1  Complexul Multifunctional Caraiman (denumit in continuare CM Caraiman) functioneaza ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 1.

ART.2 CM Caraiman are rolul de a  desfasura activităţi şi de a furniza servicii de sănătate organizate la nivelul comunităţii pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă şi care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale.

Complexul  isi desfasoara activitatea pe doua componente distincte:

-   centru de sanatate mutifunctional in vederea asigurarii unui pachet de servicii medicale adaptat la nevoile comunităţii locale; centrul de sanatate a fost organizat in baza prevederilor Legii 95/2006 privind reforma in sanatate si  in baza Ordonantei 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean.

 

-   Directia Asistenta Sociala Comunitara ce ofera servicii sociale primare si specializate in vederea prevenirii marginalizarii sociale a cetatenilor sectorului 1 Bucuresti, furnizate in baza Legii 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala si legea 215/2002 privind administratia publica locala.

 

ART.3 Cheltuielile pentru activitatile desfasurate de CM Caraiman in indeplinirea atributiilor ce ii revin se finanteaza de la bugetul local, sume decontate de Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, venituri proprii, bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii, donatii si sponsorizari. CM Caraiman poate folosi, pentru desfasurarea si largirea activitatii sale, mijloace materiale si banesti primite de la persoane juridice si fizice, din tara sau strainatate, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.

ART. 4 CM Caraiman are sediul in Mun. Bucuresti, Sector 1, str. Caraiman nr. 33 A, Sector 1 Bucuresti.

ART.5 Principiile care stau la baza furnizării serviciilor medicale si sociale de către CM Caraiman sunt următoarele:

    a) dezvoltarea si implementarea programelor vizând asigurarea sănătăţii publice;

    b) monitorizarea stării de sănătate a populaţiei sectorului 1 Bucuresti;

    c) protejarea populaţiei împotriva riscurilor din mediu;

    d) informarea, educarea şi comunicarea pentru promovarea sănătăţii;

    e) mobilizarea partenerilor comunitari în identificarea şi rezolvarea problemelor de sănătate;

    f) respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;

g) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;

h) asigurarea dreptului de a alege;

i) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;

j) participarea persoanelor beneficiare;

k) cooperarea şi parteneriatul;

l) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;

m) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;

n) orientarea pe rezultate;

o) îmbunătăţirea continuă a calităţii;

 

 

CAPITOLUL II  OBIECTIVELE CM Caraiman

 

  ART. 6  CM Caraiman are urmatoarele obiectivele generale:

A.                     In domeniul asistentei medicale comunitare:

    a) implicarea comunităţii în identificarea problemelor medicale ale acesteia;

    b) definirea şi caracterizarea problemelor medicale ale comunităţii;

    c) dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităţii;

    d) monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară;

    e) asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utilizării resurselor

    f) educarea comunităţii pentru sănătate;

    g) promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale;

    h) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos;

    i) educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos;

    j) activităţi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară;

    k) activităţi medicale curative, la domiciliu, complementare asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;

    l) activităţi de consiliere medicală şi socială;

    m) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal şi a bătrânului;

    n) activităţi de recuperare medicală.

     

B.                      in domeniul asistentei sociale comunitare:

a)                       implicarea comunitatiii in evaluarea problemelor sociale ale comunitatii;

b)                       definirea si caracterizarea problemelor sociale ale comunitati;

c)                       dezvoltarea de programe de informare si dezvoltare comunitara la nivelul sectorlui 1 Bucuresti;

d)                      dezvoltarea de programe proactive de asistenta sociala primara;

e)                       dezvoltarea si implementarea de programe de asistenta socila pentru persoanele varstnice in vederea prevenirii marginalizarii sociale si intergarii sociale a a acestora;

f)                        activitati de evaluare initiala si consiliere sociala a cetatenilor sectorului 1 cu privire la serviciile sociale si drepturile de protectie sociala prevazute de legislatia in vigoare si cu privire la modlaitatea accesarii acestora.

g)                       Implementarea masurilor legislative in domeniul asistentei sociale.

 

 

CAPITOLUL III CONDUCEREA CM CARAIMAN

 

ART. 7  Conducerea CM Caraiman se asigura de catre Directorul Executiv si Consiliul Consultativ.

 

 ART. 7.1.  DIRECTORUL EXECUTIV

   Conditii pentru ocuparea postului: licentiat al invatamantului universitar de lunga durata (ciclul I+II) sau absolvent al invatamantului postuniversitar, in domeniul stiintelor socio-umane, medicina, juridice, administrative sau economice, si sa aiba o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

 Directorul Executiv asigura conducerea executiva a CM Caraiman si raspunde de buna functionare a acesteia in indeplinirea atributiilor ce ii revin.

 Directorul Executiv  indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

  -asigura conducerea executiva a acesteia si raspunde de buna ei functionare in indeplinirea atributiilor ce ii revin.

  -  reprezinta CM Caraiman in relatiile cu autoritatile si institutiile publice din tara si din strainatate, precum si in justite.

  -  exercita atributiile ce revin CM Caraiman in calitate de persoane juridica;

  -  exercita functia de ordonator tertiar de credite ;

  - intocmeste proiectul bugetului propriu al CM Caraiman si contul de incheiere al exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii consiliului consultativ si aprobarii Consiliului Local  al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti ;

   - elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si sezvoltare a sistemului de asistenta medicala comunitara avand avizul colegiului director si al comisiei ;

   - elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta medicala comunitara, stadiul implementarii strategiilor si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezinta spre avizare consiliului consultativ;

  - aproba statul de personal al CM Caraiman; numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul CM Caraiman, potrivit legii; elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, statul de functii al CM Caraiman, avand avizul consiliului consultativ ;

   - controleaza activitatea personalului din cadrul CM Caraiman si aplica sanctiuni disciplinare acestui personal ;

   - Directorul Executiv indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti sau dispozitia Primarului sector 1 ;

    -Numirea, eliberarea din functie si sanctioanarea disciplinara a Directorului executiv al CM Caraiman se face la propunerea  primarului Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul Executiv emite dispozitii.

 

   ART. 7.2   CONSILIUL CONSULTATIV se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea directorului executiv,  precum si in sedinta extraordinara, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului executiv

   -La sedintele Consiliul Consultativ pot participa, fara drept de vot, primarul sectorului 1 al municipiului Bucuresti, si alti consilieri locali (care nu sunt membri ai consiliului), precum si alte persoane invitate de membrii Consiliul Consultativ.

   - Sedintele Consiliul Consultativ se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si a presedintelui. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Consultativ adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Componenta  Consiliului Consultativ este alcatuita dupa cum urmeaza:

    a) un reprezentant al Consiliului Local Sector 1

    b) un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

    c) un reprezentant al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1

    d) un reprezentant al casei de asigurări de sănătate a municipiului Bucureşti;

    e) un reprezentant al societăţii civile.

     f) Directorul Executiv al CM Caraiman

    g) director adjunct medical CM Caraiman

   

    CONSILIUL CONSULTATIV indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

 - analizeaza si controleaza activitatea CM Caraiman si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

  - avizeaza proiectul bugetului propriu al CM Caraiman si contul de incheiere al exercitiului bugetar ;

   - avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de Directorul Executiv al CM Caraiman   - propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, instrainarea mijloacelor fixe din patrimoniul CM Caraiman, altele decat bunurile imobile, prin licitatie publica, organizata in conditiile legii ;

  - propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, concesionarea sau inchirierea de bunuri sau servicii de catre CM Caraiman, prin licitatie publica organizata in conditiile legii ;

   - intocmeste si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de functii precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului CM Caraiman, cu incadrarea in resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, in conditiile legii ;

   - Consiliul Consultativ indeplineste si alte atributii stabilite de lege sau prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucuresti.

-  Consiliul Consultativ are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a Complexului şi de a face recomandări conducerii institutiei, în urma dezbaterilor.

 

 

CAPITOLUL  IV  STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

    ART. 8  CM Caraiman 1  are urmatoarea structura organizatorica :

 

1.      Directia Asistenta Sociala Comunitara.

2.      Serviciul Consiliere si Asistenta Persoane Varstnice

3.                                   Birou Prevenire Institutionalizare  « Pajura»

4.                                   Birou Prevenire Institutionalizare  « Victoria »

5.                                   Unitatea de Asistenta si Consiliere Medicala a Persoanei Varstnice « O alta  sansa »

6.                                    

7.      Serviciului de asistenta comunitara, informare si consiliere socio-medicala

8.      Serviciul Juridic Contencios Achizitii Publice Resurse Umane

9.      Directia- Centrul de sanatate multifunctional- dir. Ex. adj

10.  Cabinet planificare familiala- dermatologie

11.  cabinet medicina de familie

12.  Unitatea de Stomatologie

13.  Unitatea Ambulanta Sociala

- compartiment recuperare persoana varstnica

- compartiment dispecerat

14.  Unitatea Medicina Muncii

15.  Cabinet O.R.L

16.  Cabinet Oftalmologie

17.  Cabinet neuropsihiatrie

18.  Cabinet Radiologie

19.  Unitate Laborator

20.  Unitate de laborator

21.  Compartiment hematologie-microbiologie

22.  Compartiment sterilizare

23.  Cabinet recoltare

24.  Compartiment Tehnica Dentara

25.                    director executiv economic

26.  Serviciul Contabilitate- Financiar-Executie bugetara

27.  Serviciul Administrativ-

28.  Birou Transport

29.  Unitate Hospice

30.  Centru de zi pentru persoane suferind de Maladia Alztheimer

 

 

CAPITOLUL V  Conducerea CM Caraiman

 

CM Caraiman are un director executiv si 3 director executivi/ adjunct.

-    

ART. 9  DIRECTORUL EXECUTIV  ADJUNCT ECONOMIC.

Conditii pentru ocuparea postului: studii superioare in domeniul economic si o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

 

DIRECTORUL EXECUTIV Adjunct Economic indeplineste urmatoarele atributii :

- se subordoneaza Directorului Executiv al CM Caraiman;

-coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou aflate în subordonarea sa directă;

-primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul Executiv al CM Caraiman asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

-verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul serviciilor/birourilor pe care le coordonează;

-intocmeste Programul anual de achizitie publica si-l supune spre avizare Directorului Executiv;

-ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

-analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului Executiv al CM Caraiman

-propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii si a Legii 188/1999 privind statutul Functionarilor publici;

-îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul Executiv al CM Caraiman, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

-propune Directorul Executiv al CM Caraiman participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

-asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile aflate in subordinea sa ;

-îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul Executiv al CM Caraiman

-Propune componenta comisiilor de inventariere a patrimoniului si urmreste realizarea acestuia;

- analizeaza evolutia cheltuielilor banesti, structura cheltuielilor si a stocurilor de valori materiale si ia masuri pentru utilizarea eficienta a acestora;

- asigura indeplinirea obligatiilor unitatii catre bugetul de stat si terti;

- ia masuri pentru prevenirea agubelor financiare si materiale si urmareste recuperarea lor;

- asigura aplicarea masurilor care se impun pentru buna utiloizare a resurselor financiare si materiale, de prevenire a formarii de stocuri peste cel necesar si de siguranta, in scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului si a creditelor alocate, in contextul imbunatatirii continue a acaordarii asistentei medicale;

- organizeaza, indruma si raspunde de intocmirea si realizarea investitiilor, reparatiilor, dotarea si aprovizionarea unitatii;

- raspunde  de intocmirea, conform prevederilor legale, a tutuoro documentelor sub forma carora se materializeaza raporturile de munca ale salariatilor unitatii, state de plata, deconturi, etc.;

- urmareste corelarea aprovizionarii cu creditele necesare alocate;

numeste, conform legislatiei in vigoare, persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu;

-urmareste exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor actelor intocmite in unitate atat asupra celor din contabilitate, cele ce reflecta utilizarea de fonduri bugetare pentru desfasurarea activitatii proprii a CM Caraiman.

- colaboreaza cu DGASPC S1, Primaria Sector 1, Administratia Financiara Sector 1, Trezoreria Sector 1, precum si cu alte institutii de profil, cu care intra in contact, pe domeniul sau de activitate;

- Intocmeste si fundamenteaza proiecte de hotarai ale Consiliului Local Sector 1 si alte proiecte de atragere a finantarilor extrabugetare.

fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului Executiv precum si proiectele hotararilor pe care CM CARAIMAN le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

 

ART.10  DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT MEDICAL- CM Caraiman

Conditii pentru ocuparea postului: licentiat al invatamantului universitar de lunga

durata in domeniul medicinei si o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

 -coordoneaza, indruma si raspunde de intreaga activitate medicala a centrului;

-asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

-ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

-propune Directorul Executiv al CM Caraiman calendarul acţiunilor medicale derulate în compartimentele subordonate;

-analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorul Executiv al CM Caraiman;

-propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii ;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile  aflate in subordinea sa ;

-propune Directorul Executiv al CM Caraiman participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

-intocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă medicala,  în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului Executiv  al CM Caraiman

-îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul Executiv al CM Caraiman, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

-Se subordoneaza Directorului Executic al CM Caraiman;

- organizeaza, controleaza si indruma corect activitatea personalului din cabinetele de specialitate si al celui de deservire din punct de vedere medical, al ambulantelor;

-organizeaza consultatiile medicale de specialitate;

-controleaza si raspunde de completarea fiselor de observatie, registrelor de consultatie si inscrierea evolutiei si a tratamentului aplicat;

-controleaza si raspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documenteleor medicale intocmite;

-controleaza moduil de pastrare in fisier si in cabinetele medicale a documentelor (foi de observatie, buletin de analiza, bilete de trimitere, etc) ;

- controleaza calitatea si exactitatea datelor inscrise in foile de observatie , urmarind completarea lor la timp si inscrierea tuturor datelor;

- raspunde de buna utilizare si intretinere a aparaturii, instrumentarului si intregului inventar si face propuneri de dotare corespunzator necesitatilor;

-controleaza permanent prezenta, tnuta corect, disciplina si comportamentul personalului;

- urmareste organizarea interioara, repartizand spatiul si mobilierul in asa fel incat sa fi utilizat rational, cu respectarea circuitelor prevazute de reglementarile in vigoare si in conditii optime de igiena, confort si estetica;

- urmareste respectarea normelor de disciplina a muncii de catre personalul din subordine;

 

ART. 11  DIRECTORUL EXECUTIV  ADJUNCT ASISTENTA COMUNITARA.

Conditii pentru ocuparea postului: studii superioare in domeniul socio-uman si o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei (studii socio-umane ciclul I +II absolvite cu diploma de licenta ).

 

DIRECTORUL EXECUTIV Adjunct Asistenta Comunitara indeplineste urmatoarele atributii :

- se subordoneaza Directorului Executiv al CM Caraiman;

-coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou aflate în subordonarea sa directă;

-primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul Executiv al CM Caraiman asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

-verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul serviciilor/birourilor pe care le coordonează;

-ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

-propune Directorul Executiv al CM Caraiman calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

-analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorul Executiv al CM Caraiman;

-propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii ;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile  aflate in subordinea sa ;

-propune Directorul Executiv al CM Caraiman participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

-intocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă sociala,  în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului Executiv al CM Caraiman.

- coordoneaza activitatea de evaluare a cazurilor sociale ale persoanelor varstnice in vederea stabilirii masurilor si serviciilor de protectie sociala;

-îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul Executiv al CM Caraiman, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

 

 

CAPITOLUL VI  ATRIBUTIILE  DE SERVICIU

 

ART. 12 Coordonatorul Unitatii de Medicina Muncii   are in general urmatoarele atributii

·  Medicul de medicină a muncii identifică factorii de risc şi participă la acţiunile de evaluare a acestora prin următoarele acţiuni principale:

    a) recomandă investigaţiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale şi/sau al celor legate de profesie;

    b) stabileşte diagnosticul bolilor profesionale şi al celor legate de profesie;

    c) colaborează cu specialişti din alte domenii în stabilirea diagnosticului bolilor profesionale.

·  Medicul de medicină a muncii supraveghează sănătatea angajaţilor pe baza prevederilor legale şi a riscurilor profesionale pentru sănătatea angajaţilor, respectând principiile de etică, astfel:

    a) efectuează examinări medicale la încadrarea în muncă, de adaptare, periodice, la reluarea muncii şi la încetarea activităţii profesionale în respectivul loc de muncă;

    b) coordonează monitorizarea biologică a expunerii profesionale şi a efectelor biologice consecutive expunerii, după o prealabilă selecţie a celor mai adecvate teste, pe baza parametrilor de sensibilitate, specificitate şi a valorii lor predictive;

    c) ţine evidenţa şi supraveghează bolile profesionale, bolile legate de profesie şi supraveghează bolile cronice în relaţie cu munca;

    d) declară cazurile de boli profesionale, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătăţii;

    e) înregistrează bolile legate de profesie, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii;

    f) stabileşte aptitudinea în muncă, cu ocazia oricărei examinări medicale.

·  Medicul de medicină a muncii organizează supravegherea stării de sănătate a angajaţilor, concordant cu particularităţile expunerii la factorii de risc. În acest scop, medicul de medicină a muncii:

    a) participă la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale şi bolile legate de profesie;

    b) vizitează locurile de muncă pe care le are în supraveghere.

·  Medicul de medicină a muncii organizează primul ajutor şi tratamentul de urgenţă şi instruieşte angajaţii cu privire la aplicarea metodelor accesibile lor de prim ajutor şi a procedurilor de urgenţă, dacă are competenţă în acest sens.

·  Medicul de medicină a muncii face recomandări privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiţii de securitate a substanţelor folosite în procesul muncii, precum şi repartizarea sarcinilor de muncă, ţinând seama de capacitatea şi aptitudinile angajaţilor de a le executa.

·   evaluează priorităţile de acţiune în domeniul sănătăţii în muncă;

·   evaluează calitatea serviciilor, promovând auditul cu privire la îngrijirile de sănătate în muncă;

·   păstrează datele medicale ale serviciului sub strictă confidenţialitate;

·   concepe un program de instruire pentru personalul angajat în serviciile de medicină a muncii şi de sănătate şi securitate în muncă.

·   conducerea echipei;

·   recomandări asupra implicării altor specialişti în evaluarea riscurilor;

·   coordonarea supravegherii stării de sănătate şi a monitorizării biologice în relaţie cu mediul de muncă şi alţi factori de risc evaluaţi;

·   promovarea activităţii ştiinţifice multidisciplinare pe baza datelor colectate cu privire la expunerea la factori de risc profesionali.

·   evaluarea handicapului în relaţie cu munca;

·   managementul clinic în procesul de recuperare a capacităţii de muncă;

·   aplicarea principiilor ergonomiei în procesul de reabilitare;

·   colaborarea cu specialistul în psihologia muncii în vederea reabilitării angajaţilor cu probleme de sănătate mentală datorate unor factori aferenţi procesului muncii şi relaţiilor interumane de la locul de muncă;

·   măsurile adecvate privind sănătatea şi securitatea în muncă a angajaţilor cu probleme speciale legate de utilizarea de droguri şi consumul de alcool;

·   consilierea în probleme de reabilitare şi reangajare;

·   consilierea cu privire la menţinerea în muncă a angajaţilor vârstnici şi a celor cu disabilităţi;

·  promovarea capacităţii de muncă, a sănătăţii, îndemânării şi antrenamentului în relaţie cu cerinţele muncii.

·  consiliază angajatorul asupra unei bune adaptări a muncii la posibilităţile angajatului în circumstanţele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alăptare, adolescenţi, vârstnici şi persoane cu handicap.

·  întocmeşte rapoarte cât mai precise şi mai complete către angajator, angajaţi şi autorităţile competente, conform legii.

·  poate contribui prin activitatea sa la cunoaşterea ştiinţifică în domeniul sănătăţii în muncă, respectând principiile etice aplicate în cercetarea medicală.

 

ART. 13 MEDICUL DE SPECIALITATE   are in general urmatoarele atributii

-   acorda asistenta medicala de specialitate pacientilor care se prezinta la consultatie;

-   exemineaza pacientii si completeaza fisa de consultatii;

-   indruma pacientii care nu necesita supraveghere i tratament de specialitate catre medicii de familie  cu indicatia conduitei terapeutice;

-   acorda primul ajutor medical si organizeaza transportul, precum si asistenta medicala pe timpul transportului, pentru pacentii cu afectiuni medico-chirurgicale de urgenta sau se asigura caacesta este asigurat de catre Unitatea de ambulanta;

-   efectueaza intervntii de mica chirurgie la nivelul posibilitatilor de rezolvare ambulatorie conform indicatiilor Ministerului Sanatatii;

-   stabileste incapacitate temporara de muna si emite certificatul medical potrivit reglementarilor in vigoare;

-   efectueaza in specialitatea respectiva consultatii medicale trimitere la comisia de expertizarea capacitatii de munca;

-   se  ocupa permanent de ridicarea nivelului profesional propriu si al personalului din subordine;

-   urmareste si asigura folosirea si intretinerea corect a mijloacelor din dotare;

-   gestioneaza medicamentele si consumabilele si face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii activitatii;

-   controleaza respectarea normelor de igiena si antiepidemice;

-   raspunde de respectarea, de catre personalul aflat in subordine, a normelor de disciplina a muncii si cand situatia o cere, ia masuri de sactionare;

-   urmareste respectarea normelor de protectia si medicina muncii de catre personalul subordonat;

-    

ART. 14 COORDONATORUL LABORATORULUI  are in general urmatoarele atributii:

Functia poate fi ocupata in conditiile legii de de medici de laborator, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti.

Atributii:

·  Organizeaza si raspunde de activitatea laboratorlui;

·  Repartizeaza sarcinile personalului medico-sanitar din subordine (indruma controleaza si raspunde de activitatea lor);

·  Analizeaza modul cum se inregistreaza rezultatele examenelor si incdicii calitativi ai muncii in laborator cat si masurile luate;

·  Controleaza si conduce instruirea cadrelor din subordine;

·  Gestioneaa inventarul laboratorlui, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii activitatii;

·  Asigura si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antieidemice, de disciplia, tinuta si comportortamntul personalului din subordine;

·  Raspunde de respectarea, de catre personalul aflatin subordine, a normelor de disciplina a muncii si cand situatia o cere, ia masuri de sanctionare.

·  Implementeaza standardele de calitate si se asigura ca acestea sunt respectate de personalul din subordine

·  Este reprezentanatul managementului calitatii in cadrul CMC.

 

 

ART. 15 MEDICUL DE LABORATOR   are in general urmatoarele atributii

·   Coordoneaza metodologic activitatea laboratorlui;

·  Foloseste metodele si tehnicile cele mai moderne de diagnostic si tratament in specialitatea respectiva;

·  Executa, impreuna cu colectivul, examenele cerute de medici;

·  Intocmeste si contrasemneaza documentele privind investigatiile efectuate;

·  Aduce la cunostinta superiorilor ierarhici toate faptele deosebite petrecute in laborator ca si masurile luate;

·  Colaboreaza cu seful de laborator in vederea elaborarii unui plan de instruire a personalului;

·  Asigura buna inretinere si utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalatiilor de orice fel si a altor instrumente de invenar;

·  Colaboreaza cu medicii specialisti in vederea stabilirii diagnosticului, aplicarii tratamentului si a modului in care se solicita analizele si se folosesc rezultatele;

·  Urmareste aplicaea masurilor de protectie a muncii si de prevenire a contaminarii cu produse infectate;

 

ART. 16 ASISTENTA MEDICALA  are , in principal, urmatoarele sarcini,:

·  asista si ajuta pe medic la efectuarea consulattiilor medicale;

·  raspunde de starea de curatenie a cabinetului si a salii de asteptare, temperature si aerisirea incaperilor;

·  ridica de la fisier fisele medicale ale pacientilor prezentati pentru consultatie de specialitate si le restituie dupa consultatii;

·  semnaleaza mediclului urgenta examinarii bolnavilor;

·  recolteaza, la indicatia medicului, probe biologie pentru analizele curent care nu necesita tehnici speciale si ajuta la efectuarea diferitelor procedui medicale;

·  efetueaza, la indicatia medicului, injectii, pansamente si lte tratamente prescrise;

·  raspunde de aplicarea masurilor de dezinfectie si dezinsectie, potrivit normelor in vigoare;

·  tine la zi centralizatorul statistic, fisele de dispensarizare si intocmeste darile de seaa so situtatiile statistice privind activitatea cabinetului;

·  raspunde de respetarea normelor de disciplina a muncii, protectia si medicina muncii si P.S.I;

 

Art. 17 Serviciul ambulanta

·  interventie de specialitate in caz de calamitate;

·  colaboreaza cu Servicial de Ambulante de la nivelul Mun. Bucuresti si actioneaza in vederea decincestionarii erviciului mentionat in perioadele cu solicitri multiple;

·  asistenta medicala primar la domiciliul persoanelor defavorizate;

·  transport medical asistat al pacientilor critici si ale celor cu accidentari sau imbolnaviri aute, la unitatile speitalicesti;

·  asistenta medicala la spectacole in are liber, festivaluri si manifestri speciale organizate de catre Primaria Sector 1 si la care participa persoane din grupu tinta al Complexului;

·  in situatii de forta majora poate actiona si in afara ariei de rseponsabilitate, la solicitare;

·         --aduce la indeplinire H.C.L sector 1 privind masurile de asistenta si protectie sociala stabilite pentru combaterea efectelor saraciei extreme si pentru prevenirea excluziunii sociale;

·         -adopta orice modificare legislative aparuta in domeniul persoanei varstnice;

·         -adopta masurile si programele Serviciului Consiliere si Asistenta Persoane Varstnice si se subordoneaza acestuia;

·         -respecta Manualul de Proceduri aplicat Unitatii;

·         -raspunde solicitarilor primate de la orice persoana varstnica domiciliata pe raza sectorului 1,definite conform Lg.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

·         --intocmeste si implementeaza Planul de activitate al Unitatii,care cuprinde:calendarul activitatilor,scop si cbiective,resurse allocate,responsabilitati,indicatori privind monitorizarea rezultatelor;

·         -efectueaza evaluari sociomedicale in vedera stabilirii gradului de dependenta pentru personae varstnice;

·         -incheie contractul de servicii cu beneficiarul/reprezentantul legal;

·         -intocmeste dosarul personal al beneficiarului;    

·         -elaboreaza planul individualizat de ingrijire

·         -dezvoltarea si consolidarea programului de furnizare de servicii care sa asigure accesul la ingrijire medicala a persoanelor dependente, prin acordarea de servicii medicale la domiciliu;

·         -monitorizeaza starea de sanatate si evolutia persoanelor aflate in imposibilitatea de a-si asigura ingrijire medicala,imobilizate,aflate in stare terminala;

·         -dezvolta un program de recuperare medicala la domiciliu,care sa raspunda nevoilor persoanelor aflate intr-o stare de dependenta temporara sau permanenta,in vedera valorificarii la maximum a restantului functional(personae ce sufera de patologii neurologice-post accident vascular,patologii ortopedice,post traumatice);

·         -acorda servicii de kinetoterapie;

·         -colaboreaza cu Unitatile “Pajura” si “Victoria” in vederea dezvoltarii unui pachet integrat de servicii,respective acopera nevoia de servicii medicale specializate si recuperare medicala pentru ambele unitati;

·         -asigura sustenabilitatea proiectului”O Alta Sansa” derulat in perioada dec.2004-ian.2006 in cofinantare cu MMSSF;

·         -intocmeste raport anual privind modul de desfasurare a activitatilor specifice proiectului;

·         -revizuieste semestrial Planul individualizat de ingrijire al beneficiarului;

·         -managerul de program intocmeste fisa de evidenta a materialelor medico-sanitare;

·         -monitorizeaza activitatea asistentelor medicale din cadrul Fundatiei Crucea Alb-Galbena care acorda servicii medicale specializate;

·         -asigura achizitionarea materialelor medico-sanitare necesare in actul de ingrijire;

·         -intocmeste,mentine si actualizeaza baza de date cu persoanele varstnice ce beneficiaza de servicii de recuperare si medicale specializate;

·         -colaboreaza cu medicii de families au alte institutii medicale,abilitate in vederea elaborarii unor planuri de interventie eficiente;

·         -reevalueaza periodic situatia varstnicilor beneficiary de servicii medicale;

·         -elaboreaza planul lunar de activitati si actiuni desfasurate de catre intraga echipa ce acorda ingrijiri medicale la domiciliu;

·         -secretariat si arhiva;

 

ART. 18 COMPARTIMENTUL FARMACIE are urmatoarele atributii:

  • asigura aprovizionarea zilnica a locurilor de munca din oficina cu intreaga gama de produse si in cantitati corespunzatoare solicitarilor;
  • opereaza zilnic in registrul de gestiune toate documentele legale care se refera la miscarea valorica a produselor ( facturi, note de livrare, procese verbale de casare, centralizatoare zilnice de livrare a produselor ) ;
  • analizeaza periodic stocurile de produse prin prisma dinamicii lor pentru a preveni formarea de stocuri supranormative ;
  • rationalizeaza difuzarea produselor deficitare ;
  • intocmeste si depune la termen, pe baza consemnarilor din  si a stocurilor existente in unitate, notele de comanda necesare completarii stocului la toate produsele ;
  • organizeaza receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor si a celorlalte produse farmaceutice intrate in farmacie, precum si depozitarea si conservarea acestora in conditii corespunzatoare ;
  • intocmeste fisele de farmacovigilenta in conformitate cu normativele in vigoare ;
  • intocmeste caietele de sarcini pentru licitatii;
  • intocmeste proiectele de dispozitii ale Directorului General in domeniul sau de activitate.

 

DIRECTIA ASISTENTA COMUNITARA

 

ART. 19  Serviciului de asistenta comunitara, informare si consiliere socio-medicala are urmatoarele atributii:

-depistarea, evaluarea, monitorizarea si consilierea  familiilor cu risc de marginalizare sociala prin intermediul asistentilor sociali si a asistentilor medicali comunitari de zona.

-evaluarea initiala a beneficiarilor (familii aflate în situaţie de criză recentă cu risc de separare a copilului ,  victime ale violenţei domestice, familii cu copii neglijaţi);

-colaborarea cu departamentele specializate din cadrul CM Caraiman pentru stabilirea impreună cu beneficiarii a  planului  de servicii.

-orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obţinerea drepturilor legale;

-consilierea psihologică şi socială a tuturr grupurilor sociale cu risc de marginalizare sociala ;

   -iniţiază şi implementează programe de informarea a comunitatii cu privire la serviciile de asistenta sociala si asistenta medicala existente lanivelul sectorului 1 Bucuresti ;

-elaborarează proiecte şi iniţiază parteneriate pentru infiinţarea de puncte de informare si consiliere zonale pentru cetateni;

-deruleaza in grădiniţe, şcoli şi licee programe de educaţie pentru sanatate, educaţie sexuală  si educatie comunitara;

-implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere in vederea implementarii strategiei locale in domeniu.

-intocmeste rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in serviciu;

-promoveaza pastrarea confidentialitatii cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

-monitorizeaza cazurile aflate in atentia serviciului.

- in domeniul informarii cetatenilor indeplineste urmatoarele atributii:

-realizeaza informarea cetatenilor in probleme de interes public din domeniul asistentei sociale ;

-promoveaza si protejeaza imaginea persoanei beneficiare de asistenta sociala ;

-organizeaza evenimente de promovarea actiunilor din domeniul asistentei sociale ;

-organizeaza campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la problematica persoanei beneficiare de asistenta sociala ;

-realizeaza demersurile necesare in vederea asigurarii transparentei activitatilor intreprinse de catre CM CARAIMAN;

-realizeaza demersurile necesare in vederea implicarii comunitatii locale in domeniul social prin activitati de voluntariat ;

-permite cunoaşterea reţelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate şi diversificate în -asigură accesul neîngrădit al populaţiei la informaţiile privind dreptul acesteia la protecţie şi asistenţă socială precum şi la formalităţile şi documentaţia care sunt necesare pentru obţinerea acestor drepturi, în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare;

-facilitează accesul categoriilor populaţionale supuse riscului marginalizării sociale la prestaţiile şi serviciile sociale oferite de CM Caraiman direct sau pe bază de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informaţiile necesare cu privire la legislaţia actuală din domeniul asistenţei/protecţiei sociale;

-faciliteaza accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu prin afişare la sediul instituţiei ;

-tine evidenta solicitarilor de  informaţii de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate instituţiei, în condiţiile prevăzute în art.6 din Leg.544/2001 ;

-pentru facilitarea redactarii solicitării şi a reclamaţiei administrative, pune la dispoziţie, gratuit, persoanelor interesate formulare-tip ale acestor acte ;

-in cazul solicitării verbale a informaţiei publice, informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris.

-ţine un registru pentru înregistrarea petiţiilor, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale CM Caraiman privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-intocmeste buletinul informativ prevazut de Leg.nr. 544/2001;

-  elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nerambursabila.

Art 20  Registrator medical- are in principal urmatoarele atributii:

·  pastreaza in conditii optime fisierul si evidentele primare;

·  asigura programarile, inclusiv anticipat si prin telefon, la consulatiile de specialitate si tratamente la solicitarea pacientilor;

·  raspunde de respectarea normelor de disciplina a muncii, protectia si medicina muncii si P.S.I.

 

ART. 21 SERVICIUL CONSILIERE SI ASISTENTA PERSOANE VARSTNICE( cu sediul in str. Caraiman nr.33ª) are urmatoarele atributii:

-aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale;

-răspunde solicitărilor primite de la orice persoană vârstnică domiciliată pe raza sectorului 1, definita conform Lg.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

-monitorizeaza activitatea Unitatilor aflate in subordine;

 -instrumentează dosarele pentru internare în Complexul Social de Servicii Sraulesti;

-instrumentează dosarele pentru internare în Complexul Social de Servicii Odăi;

-elaboreaza Regulamentul propriu de organizare si functionare a Unitatilor precum si Manualul de proceduri;

-intocmeste Proiectul institutional conform Standardelor de Ingrijire la domiciliu;

-urmareste modul de implementare a Manualului de Proceduri aplicat unitatilor;

-informeaza Unitatile privind orice modificare legislative;

-colaborează cu alte instituţii abilitate în vederea elaborării unor planuri de intervenţie eficiente;

-identifică O.N.G.-uri care au ca activitate ocrotirea şi socializarea persoanelor vârstnice;

-promovează parteneriate cu O.N.G.-uri pentru a lărgi sfera serviciilor existente şi iniţiază noi servicii în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice;

-mentine,actualizeaza si gestioneaza Baza de date a beneficiarilor;

-ofera statistici,la cerere,cu privire la persoana varstnica;

-asigura necesarul de materiale igienico-sanitare si echipamente pentru unitati;

-repartizeaza solicitarile persoanelor varstnice catre Unitati;

-elaboreaza raport de activitate la sfarsitul fiecarui an pentru activitatea desfasurata in domeniul protectiei persoanelor varstnice;

-asigura sprijin pentru persoanele varsnice fara adapost prin internarea intr-un camin;

-acorda servicii de consiliere persoanelor varstnice lipsite de sprijin familial;

 -coordoneaza activitatea desfasurata in cele 3 Unitati;

-asigura promovarea serviciilor sociomedicale la domiciliu;

-organizeaza cursuri de perfectionare pentru ingrijitorii la domiciliu;

-aduce la cunostinta beneficiarilor dispozitiile Primarului,in termenul legal;

-activităţi de identificare în teren a nevoii sociale individuale, familiale şi de grup pentru prevenirea marginalizării vârstnicilor;

-identificarea persoanelor vârstnice aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv;

-furnizarea de măsuri de urgenţă în vederea înlăturării situaţiei de dificultate;

-dezvoltarea de programe cu caracter comunitar pentru persoana vârstnică;

-prevenirea oricăror forme de dependenţă prin acţiuni de identificare, ajutor, susţinere, informare, consiliere;

-stabileşte măsuri individuale pentru prevenirea marginalizării sociale şi integrare socială;

-activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor vârstnice;

-masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala a problematicii persoanelor varstnice ;;

-secretariat şi arhivă ;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de dispozitii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

ART. 22  Birourile de Prevenire a Institutionalizarii “PAJURA” si “VICTORIA”( cu sedul in str. Caraiman nr.33A) au  urmatoarele atributii :

-aduc la indeplinire H.C.L sector 1 privind masurile de asistenta si protectie sociala stabilite pentru combaterea efectelor saraciei extreme si pentru prevenirea excluziunii sociale;

-adopta orice modificare legislative aparuta in domeniul persoanei varstnice;

-adopta masurile si programele Serviciului Consiliere si Asistenta Persoane Varstnice si se subordoneaza acestuia;

-respecta Manualul de Proceduri aplicat Unitatii;

-raspund solicitarilor primate de la orice persoana varstnica domiciliata pe raza sectorului 1,definite conform Lg.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

-efectueaza evaluari sociomedicale in vedera stabilirii gradului de dependenta pentru personae varstnice;

-intocmesc si implementeaza Planul de activitate al Unitatii,care cuprinde:calendarul activitatilor,scop si cbiective,resurse allocate,responsabilitati,indicatori privind monitorizarea rezultatelor;

-incheie contractul de servicii cu beneficiarul/reprezentantul legal;

-intocmesc dosarul personal al beneficiarului;

-elaboreaza planul individualizat de ingrijire;

-organizeaza si coordoneaza reteaua de servicii sociomedicale prestate la domiciliul varstnicilor;

-monitorizeaza activitatea ingrijitorilor la domiciliu;

-intocmesc documentatia necesara pentru reatestarea ingrijitorilor la domiciliu;

-revizuiesc semestrial Planul individualizat de ingrijire al beneficiarului;

-managerul de program intocmeste fisa de evidenta a materialelor igienico-sanitare;

-mentin,actualizeaza si transmit SCAPV,baza de date cu persoanele varstnice ce beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu;

-asigura ingrijitorilor necesarul de materiale igienico-sanitare pentru eficienta actului de ingrijire la domiciliu;

-reevalueaza periodic situatia varstnicilor benrficiari de servicii sociale comunitare;

-elaboreaza planul lunar de activitati si actiuni desfasurate de catre ingrijitorii la domiciliu;

-activitati de informare despre drepturile si obligatiile persoanelor varstnice;

-secretariat si arhiva;

 

ART 23 SERV. JURIDIC CONTENCIOS –ACHIZITII PUBLICE -RESURSE UMANE

IN DOMENIUL   JURIDIC CONTENCIOS are urmatoarele atributii:

- asigura reprezentarea CM Caraiman in baza delegatiei emise de catre Directorul Executiv in fata instantelor judecatoresti, a birourilor notariale si a altor institutii publice;

- tina evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti

- organizeaza arhiva Serviciului;

- apara interesele legitime ale institutiei prin redactarea cererilor in justitie, rapunsuri la adresele formulate de instanta, interogatorii;

- promoveaza caile de atac prevazute de lege;

- verifica si avizeaza pentru legalitate Dispozitiile emise de directorul executiv al CM Caraiman;

- acorda consultanta si consiliere juridica compartimentelor din cadrul CM Caraiman;

- tine evidenta Monitorului Oficial si comunica compartimentelor din cadrul CM Caraiman actele normative publicate si care au legatura cu activitatea CM Caraiman;

- formuleza, la solicitarea compartimentelor din cadrul CM Caraiman puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative in vigoare.

-indeplineste alte atributii la solicitarea Directorului Executiv  al CM Caraiman

In domeniul ASISTENTA JURIDICA ACHIZITII PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE  are urmatoarele atributii :

- colaboreaza la intocmirea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertei la procedurile de achizitii publice organizate, pe baza documentatiei primite de la compartimentele din cadrul CM Caraiman care solicita demararea acestora;

- participa impreuna cu Serviciul Financiar Contabilitate la intocmirea Planului anual al achizitiilor publice

- initiaza procedurile de achizitie publica prin publicarea in SEAP a unui anunt sau invitatie de participare

 - participa in comisia de evaluare a ofertelor;

 - asigura intocmirea formalitatilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate si vanzarea/transmiterea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertei;

- asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza si atribuire a contractelor de achizitie publica ;

- asigura comunicarea catre ofertantii participanti a rezultatelor procedurilor de achizitie publica;
- asigura inregistrarea contestatiilor si comunicarea acestora catre ministere, ofertantii implicati in procedura si comisia de analiza si solutionare a contestatiilor ;

- asigura transmiterea rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept; verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;

- intocmeste proiectul contractului de achizitie publica si negocieaza clauzele legale contractuale ;
- asigura incheierea contractelor de achizitie publica cu castigatorii procedurilor de achizitii organizate pentru bunuri, servicii si lucrari si transmiterea lor pentru urmarire Serv  Administrativ;

-asigura intocmirea dosarului achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit si tine evidenta acestora ;

-transmite catre Serviciul Administrativ copia contractului de achizitie publica in vederea intocmirii trimestriale a raportului de achizitii publice.

 

In domneiul RESURSELOR UMANE are urmatoarele atributii:

-gestioneaza resursele umane de la recrutare si pana la incetarea contractului individual de munca din compartimentele – servicii si birouri- ale aparatului propriu al CM Caraiman;

-asigura respectarea legislatiei in domeniu;

-intocmeste proiectele de dispozitii de angajare si punerea in executare a modificarilor contractelor individuale de munca ;

-organizeaza si urmareste activitatea de evaluare anuala a personalului;

-asigura recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta si conform prevederilor legale, prin concurs;

-incadreaza si stabileste salariul de baza in conformitate cu prevederile legale pentru salariatii noi ;

-analizeaza propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul CM Caraiman si pregateste documentatia necesara in vederea supunerii, dezbaterii si aprobarii de catre Consiliul Local Sector 1 a Organigramei si Statului de Functii al CM Caraiman;

-pregateste documentatia necesara elaborarii Regulamentului de Organizare si Functionare, Regulamentului Intern si al altor instructiuni necesare bunei functionari a  CM Caraiman;

-tine evidenta fiselor de post pentru angajatii CM Caraiman;

-tine evidenta concediilor de odihna, concediilor medicale, concediilor fara salariu si concediilor pentru cresterea si ingrijirea copilului ale salariatilor ;

-intocmeste, elaboreaza legitimatii de control si ecusoane in baza dispozitiilor si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a salariatilor care au beneficiat de astfel de legitimatii si ecusoane;

-intocmeste documentatia necesara acordarii premiilor anuale si a celor lunare din fondul de premiere, precum si a salariilor de merit;

-propune modificarea Organigramei CM Caraiman ori de cate ori este nevoie;

-analizeaza necesarul de personal pe structura si specialitati si face propuneri de masuri pentru asigurarea acestuia in functie de necesitati;

-raspunde de organizarea si functionarea, potrivit legii, a comisiei de angajare, pregatire si avansare a personalului;

 -gestioneaza resursele umane de la recrutare si pana la incetarea contractului individual de munca in cadrul compartimentelor din aparatul propriu al CM Caraiman;

Asigura intocmirea formalitatilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadul institutiei, conform prevederilor legale;

Asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul institutiei si intocmeste lucrarile privind incadrarea in munca a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare;

Asigura secretariatul comisiilor de concurs/examen desfasurate la nivelul institutiei pentru asigurarea promovarii personalului in functii/grade/trepte;

Intocmeste lucrarile privind incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea contractului individual de munca pentru angajatii din cadrul aparatului propriu al CM Caraiman;

Stabileste si actualizeaza conform prevederilor legale salariile de incadrare si indemnizatiile de conducere pentru angajatii din aparatului propriu al CM Caraiman;

Intocmeste si gestioneaza dosarele de personal ale angajatilor din cadrul aparatului propriu al CM Caraiman;

Intocmeste, elibereaza si vizeaza legitimatiile de serviciu si ecusoanele  personalului din cadrul aparatului propriu al CM Caraiman si urmareste recuperarea acestora la momentul plecarii din institutie a angajatilor care au beneficiat de legitimatii si ecusoane;

Calculeaza vechimea in munca la momentul angajarii si stabileste sporul de vechime;

Tine evidenta fiselor de post si asigura gestiunea carnetelor de munca pentru angajatii din cadrul aparatului propriu al CM Caraiman;

Tine evidenta concediilor de odihna, concediilor medicale, concediilor fara salariu si concediilor pentru cresterea si ingrijirea copilului ale salariatilor ;

Solicita si centralizeaza fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajatilor din aparatul propriu;

Elibereaza, la cerere adeverinte privind calitatea de salariat, vechimea in munca, drepturile salariale ( salarii de incadrare, sporuri de vechime, etc);

Asigura aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limita de varsta sau invaliditate pentru angajatii din cadrul aparatului propriu al CM Caraiman;

Intocmeste si actualizeaza Registrul de Evidenta a Salariatilor;

Indeplineste orice alte lucrari prevazute de legislatia muncii la solicitarea sefului ierarhic superior sau a Directorului GenExecutiveral al CM Caraiman

-elibereaza, la cerere, adeverinte privind calitatea de salariat;

-intocmeste raportari statistice privind activitatea de personal;

-intocmeste formele in vederea pensionarii salariatilor;

-stabileste vechimea in munca a personalului nou angajat;

-propune trecerea intr-o transa superioara de salarizare a personalului;

-colaboreaza cu Serviciile Contabilitate, Buget, Executie Bugetara si Financiar in vederea intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli furnizand datele necesare si a statelor de plata;

-asigura secretariatul cercetarilor prealabile in cazurile de indisciplina ;

-asigura evaluarea psihologica a candidatilor la concursurile de angajare in institutie ;

-asigura consilierea psihologica a salariatilor ;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de Hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de Dispozitii ale Directorului Executiv al CM Caraiman in domeniul sau de activitate ;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul CM Caraiman pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

 

 

   DIRECTIA ECONOMICA

Art 24 Directorul Executiv Adjunct

- se subordoneaza Directorului Executiv al CM Caraiman;

-coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou aflate în subordonarea sa directă;

-primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în subordine şi informează  Directorul Executiv al CM Caraiman asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor;

-verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul serviciilor/birourilor pe care le coordonează;

-intocmeste Programul anual de achizitie publica si-l supune spre avizare Directorului Executiv;

-ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

-analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului Executiv al CM Caraiman

-propune măsuri de sancţionare disciplinară pentru persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor din Codul Muncii si a Legii 188/1999 privind statutul Functionarilor publici;

-îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Directorul Executiv al CM Caraiman, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

-propune Directorul Executiv al CM Caraiman participarea unor salariaţi din subordine la programele de perfecţionare profesională;

-asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea R.O.F., fisele de post ale salariatilor din serviciile/birourile aflate in subordinea sa ;

-îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de catre Directorul Executiv al CM Caraiman

-Propune componenta comisiilor de inventariere a patrimoniului si urmreste realizarea acestuia;

- analizeaza evolutia cheltuielilor banesti, structura cheltuielilor si a stocurilor de valori materiale si ia masuri pentru utilizarea eficienta a acestora;

- asigura indeplinirea obligatiilor unitatii catre bugetul de stat si terti;

- ia masuri pentru prevenirea agubelor financiare si materiale si urmareste recuperarea lor;

- asigura aplicarea masurilor care se impun pentru buna utiloizare a resurselor financiare si materiale, de prevenire a formarii de stocuri peste cel necesar si de siguranta, in scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului si a creditelor alocate, in contextul imbunatatirii continue a acaordarii asistentei medicale;

- organizeaza, indruma si raspunde de intocmirea si realizarea investitiilor, reparatiilor, dotarea si aprovizionarea unitatii;

- raspunde  de intocmirea, conform prevederilor legale, a tutuoro documentelor sub forma carora se materializeaza raporturile de munca ale salariatilor unitatii, state de plata, deconturi, etc.;

- urmareste corelarea aprovizionarii cu creditele necesare alocate;

numeste, conform legislatiei in vigoare, persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu;

-urmareste exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra tuturor actelor intocmite in unitate atat asupra celor din contabilitate, cele ce reflecta utilizarea de fonduri bugetare pentru desfasurarea activitatii proprii a CM Caraiman.

- colaboreaza cu DGASPC S1, Primaria Sector 1, Administratia Financiara Sector 1, Trezoreria Sector 1, precum si cu alte institutii de profil, cu care intra in contact, pe domeniul sau de activitate;

- Intocmeste si fundamenteaza proiecte de hotarai ale Consiliului Local Sector 1 si alte proiecte de atragere a finantarilor extrabugetare.

fundamenteaza proiectele de dispozitii ale Directorului Executiv precum si proiectele hotararilor pe care CM CARAIMAN le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, in domeniul sau de activitate;

 

ART. 25 SERVICIUL Financiar Contabilitate are urmatoarele atributii :

- organizeaza si conduce contabilitatea institutiei potrivit Legii nr.82/1991 asigurand :

inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute atat pentru necesitatile proprii  cat si in relatiile cu clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane fizice sau juridice;

controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar – contabila a normelor metodologice a Ministerului Finantelor, privind intocmirea si utilizarea acestora;

- tine evidenta contabila primara

-intocmeste si verifica balantele de verificare  lunare;

-intocmeste si verifica darea de seama contabila, contul de executie,anexe si a raportului explicativ;

-asigura respectarea normelor financiar -contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in contabilitate;

-schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, Serviciilor Administrative Financiare Sector1;

-intocmeste si fundamenteaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si a proiectelor de Dispozitii ale Directorului in domeniul sau de activitate;

-intocmeste raportari statistice specifice;

-schimb permanent de date si informatii cu serviciile de resort din cadrul Primariei Sectorului 1,  Directia Taxe si Impozite Sector 1, Trezoreriei Sector 1, Administratia Financiara Sector1 ;

-ridicare si depunere de numerar;

-ridicare si depunere de documente de decontare bancara;

- intocmeste documentele de plata aferente cheltuielilor materiale si servicii

-vireaza la bugetul local veniturile din fondurile cu destinatie speciala;

-intocmeste raportari statistice specifice;

-analizeaza necesitatile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;

-efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;

-urmareste incadrarea cheltuielilor bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1;

-asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de preluare a datelor, ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in contabilitate;

-intocmeste documentele necesare transferurilor de mijloace fixe;

-efectueaza lunar platile pentru ingrijitorii persoanelor varstnice la domiciliu ;

-verifică conturile şi închiderea acestora la finele anului;

--intocmeste statele de plata a salariatilor

-opereaza retineri salariale conform legilor;

-retine si tine evidenta garantiilor materiale;

-calculeaza diferentele salariale si retine/plateste diferentele rezultate;

-elibereaza adeverinte solicitate de catre salariaţii instituţiei pentru

diferite instituţii: medic de familie, şcoală, policlinică, spital, împrumuturi,

achiziţionare bunuri în rate, compensaţii căldură, etc.

-întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaţii statistice privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 1;

-întocmeşte şi transmite lunar la Administraţia Financiară a Sectorului 1

-urmareste si verifica garantiile gestionare materiale ;

-intocmeste actele aditionale pentru majorarea garantiilor gestionare

materiale ori de cate ori este necesar ;

-întocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară a Sectorului 1 declaraţiile privind structura şi cheltuielile de personal ale CM Caraiman

-întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Asigurări de Sănătate (a O.P.S.N.A.J, a Transporturilor, a Municipiului Bucureşti) la Agenţia Municipiului Bucureşti pentru Ocuparea Forţei de Muncă a declaraţiilor privind contribuţiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj;

situaţia privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

-întocmeste fişele fiscale ale salariaţilor;

-completează cu actele necesare dosarele noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

-verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanţa de verificare;

-propune proiectul de buget si a rectificarii acestuia;conform surselor de finantare,

-efectueaza analiza economico-financiara punand la dispozitia conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor banesti;

-urmareste incadrarea cheltuielior bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 1 , precum si indeplinirea atributiunilor ce revin conform Ordonantei de urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale , Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002.

 - asigura deschiderea finantarii prin intocmirea lunara a cererii de credite;

-asigura respectarea normelor  financiar -contabile in cazul utilizarii de sisteme automate de preluare a datelor ca si stocarea si pastrarea datelor inregistrate in serviciului;

 

ART. 26  SERVICIUL ADMINISTRATIV- are urmatoarele atributii:

-realizeaza investitiile aprobate in conditiile legii;

-administreaza contractele de achizitie publica-realizeaza activitati cu caracter tehnic-din momentul incheierii contractului de achizitie si pana la momentul finalizarii acestuia ;

-asigura utilizarea,gestionarea si intretinerea curenta a aparatelor de comunicatie, a copiatoarelor si retelei de calculatoare si masini de scris;

-organizeaza, supravegheaza efectuarea si intretinerea curateniei in sediul CM Caraiman

-monitorizarea functionarii tehnicii de calcul in vederea asigurarii necesarului de componente consumabile si acordarea service-ului in timp util;

-administreaza, gestioneaza si asigura asistenta tehnica pentru reteaua de calculatoare, pentru exploatarea rationala a echipamentului informatic.

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului Executiv in domeniul sau de activitate.

-cumuleaza,evalueaza referatele de necesitate transmise de fiecare departament din cadrul CM Caraiman,in vederea identificarii nevoilor si stabilirii prioritatilor in vederea intocmirii Planului anual de achizitie publica ;

-asigura obtinerea de informatii privind nivelul curent al preturilor pentru produsele identificate prin consultarea bazei de date a CM Caraiman si/sau prin realizarea de cercetari de piata ;

-asigura intocmirea caietelor de sarcini si a documentatiei necesare in vederea derularii procedurii de achizitie publica si o supune spre aprobare Directorului Executiv ;

-supravegheaza derularea contracelor,intocmeste propunerile si angajamentele cheltuielilor corespunzatoare referatelor de necesitate si lanseaza comenzi catre furnizori,urmarind livrarea in termenele stabilite prin contract a produselor comandate,a lucrarilor si serviciilor,precum si cantitatea,calitatea si pretul stabilit ;

- solicita si verifica situatia stocurilor din magazie si compara cu necesarul solicitat ;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si Proiectele de Dispozitii ale Directorului General al CM Caraiman in domeniul sau de activitate.

-asigura gestiunea patrimoniului CM Caraiman : cladirile, mobilierul si furniturile de birou, dotarile tehnice, mobilierul.

-oranizeaza si supravegheaza modul de intrebuintare a bunurilor ;

mobile si imobile aflate in patrimoniu CM Caraiman ;

-tine evidenta fizica si gestioneaza mijloacele fixe si obiecte de inventar din patrimoniul unitatii ;

-intocmeste necesarul de mijloace fixe si obiecte de inventar in vederea achizitionarii lor conform legislatiei in vigoare ;

-face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar uzate fizic sau moral ;

-inventariaza in mod periodic patrimoniul;

-intocmeste necesarul de si obiecte de inventar in vederea achizitionarii lor conform legislatiei in vigoare ;

-asigura buna exploatare a parcului auto conform legislatiei in vigoare;

-face propuneri pentru aprovizionarea unitatii cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb necesare functionarii autovehiculelor din dotare;

-se ocupa de intretinerea si buna functionare a parcului auto;

-asigura gestionarea si verificarea tehnica a parcului auto;

-asigura modul de completare a foilor de parcurs in vederea exploatarii in conditii de legalitate a parcului auto.

-primeste foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedenta;

-calculeaza foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele inscrise in acestea: nr.km efectuati, verifica semnaturile de efectuare a acestor curse;

-calculeaza consumul mediul zilnic de combustibil al autovehiculelor;

-intocmeste si calculeaza F.A.Z -urile autovehiculelor;

-intocmeste si tine evidenta rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor;

-urmareste si tine evidenta anuntand in timp util efectuarea reviziei tehnice a autovehiculului;

-intocmeste lucrarile de decontare a consumurilor lunare de carburanti si lubrifianti pentru autovehiculele din dotarea unitatii;

-urmareste plata obligatiilor unitatii catre stat pentru autovehiculele din dotare: asigurari auto, taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.

-urmareste ca schimbul de ulei al autovehiculului sa se faca la timp respectandu-se prevederile legale in acest sens;

-face propuneri pentru achizitionarea de piese de schimb si accesorii necesare reparatiilor curente ale autovehiculelor atunci cand este cazul si certifica necesitatea acestora;

-elibereaza bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor si tine evidenta acestora urmarind ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul sa nu depaseasca capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora;

-urmareste incadrarea in cotele de consum de carburant alocate lunar unitatii urmarind ca acestea sa nu fie depasite;

-intervine cu promptitudine in rezolvarea situatiilor de avarii din sistem,precum si a reparatiilor curente a utilajelor si instalatiilor, prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de  intretinere, instalatori, electricieni,

- ţine un registru general de intrare-ieşire pentru înregistrarea cererilor solicitanţilor şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale CM Caraiman privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-ţine un registru pentru înregistrarea petiţiilor, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale CM Caraiman privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-ţine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, Preşedinţie, Avocatul Poporului şi alte organe centrale ale administraţiei publice, şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale CM Caraiman privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora;

-se ocupă de expedierea corespondenţei către persoanele/instituţiile care s-au adresat CM Caraiman. în scris ;

 

IN DOMENIUL PROTECTIEI MUNCII:

-studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor;

-studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaţiile de utilizare din cadrul Complexului Multifunctional, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora;

-execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de Directorul Executiv;

-îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acţionare a echipei de intervenţie din cadrul Complexului Multifunctional;

-îndrumă şi controlează activitatea echipei de intervenţie şi întocmeşte programul de instruire al acesteia;

-execută- pe baza planificării aprobate de directorul executiv- controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate spaţiile Complexului Multifunctional, verificând respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor şi stabileste măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale;

-verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor,  aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către personalul încadrat în muncă; ţine evidenţa instalaţiilor, substanţelor chimice şi a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor, la nivelul Complexului Multifunctional;

-urmăreşte respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la elaborarea documentaţiilor tehnice, executarea şi darea în exploatare a unor eventuale amenajări, precum şi în timpul reviziilor şi reparaţiilor executate la construcţiile şi instalaţiile ce prezintă pericol de incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în funcţiune;

-acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau la soluţionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în cadrul Complexului Multifunctional, precum şi la executarea unor intervenţii la instalaţiile cu pericol de incendiu în funcţiune; informează imediat conducerea Complexului Multifunctional asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate;

-participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv- educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în institutii similare din ţară şi străinătate;

-acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite;

-participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul Complexului Multifunctional, precum şi la cercetarea acestora; ţine evidenţa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage concluzii din analiza acestora;

-participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul Complexului Multifunctional şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi;

-participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, consfătuiri, analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau de alte organe abilitate prin lege;

-urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor Complexului Multifunctional cu instalaţii, aparatură, ecipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale;

-urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv- educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum şi modul de utilizare şi de întreţinere a acestora;

-face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a incendiilor din programele de învăţământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecţionare a personalului încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme;

-aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, recompense sau sancţiuni pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;

-asigură activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., urmărind:

-să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace de  p.s.i., în conformitate cu Dispoziţiile Generale D. G. P. S. I. 003/2001 şi cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare şi să ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienţelor constatate;

-să ţină evidenţa mijloacelor de bază p. s. i. din dotarea Complexului Multifunctional, să controleze prin sondaj modul de întreţinere, revizie, reparare şi împrospătare a acestora, în vederea asigurării bunei lor funcţionări şi să raporteze situaţia, trimestrial, Directorului General;

-să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul izbucnirii unui incendiu şi să urmărească includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace p. s. i. în actele de constatare a acestuia;

-să informeze conducerea Complexului Multifunctional asupra constatării şi a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate şi să facă propunerile necesare;

-să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace tehnice de p.s.i.;

-să întocmească- după caz- şi să supună spre aprobarea conducerii societăţii proiecte de instrucţiuni privind îmbunătăţirea activităţii de dotare cu mijloace de p.s.i.;

-să propună sancţionarea celor ce se fac vinovaţi de încălcarea normelor de dotare cu mijloace de P. S. I;

-intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiilor de functionare, a autorizatilor sanitar-veterinare ale unitatilor;

-intocmeste si fundamenteaza Proiectele de hotarari ale Consiliului Local si Proiectele de dispozitii ale Directorului Exectiv al CM Caraiman in domeniul sau de activitate;

-colaboreaza cu celelate servicii din cadrul CM Caraiman pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor serviciului.

 

 Art 27 BIROU AUTO

-asigura buna exploatare a parcului auto conform legislatiei in vigoare;

-face propuneri pentru aprovizionarea unitatii cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb necesare functionarii autovehiculelor din dotare;

-se ocupa de intretinerea si buna functionare a parcului auto;

-asigura gestionarea si verificarea tehnica a parcului auto;

-asigura modul de completare a foilor de parcurs in vederea exploatarii in conditii de legalitate a parcului auto.

-primeste foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedenta;

-calculeaza foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele inscrise in acestea: nr.km efectuati, verifica semnaturile de efectuare a acestor curse;

-calculeaza consumul mediul zilnic de combustibil al autovehiculelor;

-intocmeste si calculeaza F.A.Z -urile autovehiculelor;

-intocmeste si tine evidenta rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor;

-urmareste si tine evidenta anuntand in timp util efectuarea reviziei tehnice a autovehiculului;

-intocmeste lucrarile de decontare a consumurilor lunare de carburanti si lubrifianti pentru autovehiculele din dotarea unitatii;

-urmareste plata obligatiilor unitatii catre stat pentru autovehiculele din dotare: asigurari auto, taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.

-urmareste ca schimbul de ulei al autovehiculului sa se faca la timp respectandu-se prevederile legale in acest sens;

-face propuneri pentru achizitionarea de piese de schimb si accesorii necesare reparatiilor curente ale autovehiculelor atunci cand este cazul si certifica necesitatea acestora;

-elibereaza bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor si tine evidenta acestora urmarind ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul sa nu depaseasca capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora;

-urmareste incadrarea in cotele de consum de carburant alocate lunar unitatii urmarind ca acestea sa nu fie depasite;

-intervine cu promptitudine in rezolvarea situatiilor de avarii din sistem,precum si a reparatiilor curente a utilajelor si instalatiilor, prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de  intretinere, instalatori, electricieni,

 

CAPITOLUL VII BUGET SI PATRIMONIU

  

ART.28 Activitatea de asistenta medicala si sociala  se finanteaza din urmatoarele surse:

a)   bugetul de stat;

b)   bugetul local al sectorului 1;

c)   donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice sau juridice din tara si din strainatate;

d)   fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

e)   contributia persoanelor beneficiare;

f)   alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

ART.29 Patrimoniul CM Caraiman poate fi format din:

a)   bunuri imobile proprietate publica date in administrare, in folosinta sau sub alta forma de Consiliul Local sector 1;

b)   bunuri imobile proprietate ale CM Caraiman primite cu titlu de donatie ori sponsorizare sau achizitionate din fonduri banesti provenite din donatii si sponsorizari;

c)   bunuri mobile preluate sau achizitionate din sumele alocate din bugetul propriu al sectorului in vederea asigurarii dotarilor necesare functionarii;

d)   bunuri mobile primite cu titlu de donatie sau sponsorizare ori achizitionate din fonduri banesti provenind din imprumuturi externe nerambursabile, donatii sau sponsorizari.

 

CAPITOLUL VIII COLABORARI CU INSTITUTII PUBLICE SI ORGANISME NEGUVERNAMENTALE

 

ART.30  CM Caraiman colaboreaza, in indeplinirea atributiilor ce ii revin, cu alte servicii de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primariei sectorului 1. 

ART.31 CM Caraiman poate colabora, in situatii de interes reciproc, cu servicii similare din alte judete si din sectoarele municipiului Bucuresti, realizand inclusiv schimb de informatii utile privind situatia unor persoane aflate in dificultate ori a familiilor acestora si conventii de colaborare in interes reciproc. 

ART.32  CM Caraiman colaboreaza si coopereaza in solutionarea unor segmente din activitatea de protectie a persoanei aflate in dificultate, pentru elaborarea si implementarea in comun a unor programe si proiecte de interes in domeniu cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, Inspectoratul Scolar , Directia de sanatate publica, Inspectoratul general al Politiei, Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala, Casa  de Pensii, Casa  de Asigurari de Sanatate, Parchetele de pe langa judecatoriile locale si Tribunalul Bucuresti, precum si cu alte autoritati sau institutii publice.

 CM Caraiman colaboreaza cu Autoritatea de Sanatate Publica conform prevederilor legale. 

ART..33 In realizarea obiectivelor cuprinse in strategia locala, CM Caraiman, poate colabora, in conditiile legii,  si cu organisme private autorizate care desfasoara activitate in domeniul protectiei persoanei aflate in dificultate, cu organizatii neguvernamentale cu activitati in domeniu, romane sau straine, cu reprezentantii cultelor religioase recunoscute de lege si statul roman, precum si cu agenti economici.

 

CAPITOLUL IX  RELATIILE FUNCTIONALE INTRE COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AL COMPLEXULUI MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN

 

ART.34 Directiile, serviciile si birourile Complexului Multifunctional Caraiman sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii, in termenul legal, a lucrarilor al caror obiect implica coroborarea de competitie in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL X  DISPOZITII FINALE

 

ART. 35 Personalul C,M Caraiman raspunde civil, penal sau administrativ, dupa caz, pentru neaducerea la indeplinire a atributiilor prevazute in prezentul ROF si in fisele de post, pentru abateri de la etica si deontologia profesionala.

ART.36 Toti salariatii au obligatia de a indeplinii si alte atributii din domeniul de activitate a serviciului/biroului din care fac parte, care decurg din actele normative in vigoare, precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea CM Caraiman menite sa concure la realizarea integrala a atributiilor Directiei, la imbunatatirea activitatii acesteia.

ART. 37 Salariatii CM Caraiman au obligatia sa asigure securitatea materialelor cu continut secret, raspunzand de scurgerea informatiilor si a documentelor din compartimentele respective.

ART.38 Neindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sanctioneaza conform legislatiei muncii.

ART.39 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare se va difuza sub semnatura directorilor generali adjuncti, , sefilor de servicii/birouri, complexe/centre din cadrul CM Caraiman,care vor asigura, sub semnatura, luarea la cunostinta de catre toti salariatii CM Caraiman

Art.40 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 372 din 24.09.2009 si intra in vigoare de la data de  aprobarii.