Hotărârea nr. 367/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 367 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                       

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/26.02.2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/persoană  în vederea calculării contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice  şi /sau susţinătorii legali ai acestora protejate în Complexul Social de Servicii Odăi şi Complexul Social de Servicii Străuleşti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru anul 2009

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

- Hotărârii Guvernului României nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială datorate de persoanele asistate sau de susţinătorii acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Hotărârii Guvernului României nr. 1021/2000 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice,

- Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/26.02.2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/persoană  în vederea calculării contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice  şi /sau susţinătorii legali ai acestora protejate în Complexul Social de Servicii Odăi şi Complexul Social de Servicii Străuleşti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru anul 2009;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 272/25.06.2009 pentru modificarea Hotărârii Consilului Local al Sectorului 1 nr. 175/2008 privind nivelurile alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/26.02.2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/persoană  în vederea calculării contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice  şi /sau susţinătorii legali ai acestora protejate în Complexul Social de Servicii Odăi şi Complexul Social de Servicii Străuleşti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru anul 2009, astfel:

 

-         pentru Complexul Social de Servicii Odăi: 849 lei/asistat;

-         pentru complexul Social de Servicii Străuleşti: 728 lei/asistat.

 

Art. 2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                         SECRETAR,

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    367

Data: 24.09.2009