Hotărârea nr. 365/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 365 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a imobilului, teren+construcţie, aflat în proprietatea sa, situat în   Bucureşti, Sector 1, Str. Buziaş nr. 23,  către Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 pentru o perioadă de 5 ani, în scopul desfăşurării activităţii

şi aprobarea diminuării bugetului aferent  fondului de rulment al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu 491.965 lei şi majorarea bugetului fondului de rulment al

Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 cu 491.965 lei

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

Luând în considerare actualul context economic precum şi necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare;

Având în vedere Contractul de vânzare cumpărare încheiat între Niculae Florin Bogdan şi Niculae Nicoleta, prin mandatar Niculae Florin Bogdan, Neacşu Marian şi Neacşu Florinela, prin mandatar Niculae Florin Bogdan, în calitate de vânzători şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, autentificat prin încheierea de autentificare nr. 1037 din data de 20.08.2009 de către Biroul Notarilor Publici Asociaţi Florea Maria şi Florea Brînduşa;

Având în vedere solicitarea Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, înregistrată sub nr. 17864/8.09.2009;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.81, alin.(2), lit.”f”, coroborat cu prevederile art.115, alin.(1), lit.„b” şi art.124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă darea în administrare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a imobilului teren+construcţie, aflat în proprietatea sa, situat în   Bucureşti, Sector 1, Str. Buziaş nr. 23,  către Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 pentru o perioadă de 5 ani, în scopul desfăşurării activităţii.

Art.2. Titularul dreptului de administrare va efectua lucrările de construcţii necesare desfăşurării activităţii şi va utiliza imobilul exclusiv în scopul pentru care a fost dat în administrare.

Art.3. În acest scop, se diminuează bugetul aferent fondului de rulment al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu suma de 491.965 lei şi, concomitent, se majorează bugetul aferent  fondului de rulment al Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 cu suma de 491.965 lei.

Art.4. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 vor încheia un proces verbal de primire-predare a imobilului teren+construcţie, situat în   Bucureşti, Sector 1, Str. Buziaş nr. 23 şi se împuternicesc directorii generali ai instituţiilor menţionate să semneze procesul verbal de predare primire.

Art.5.  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                            

                          SECRETAR,

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    365

Data: 24.09.2009