Hotărârea nr. 364/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 364 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea sediului Complexului Social de Servicii „Jiului” aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,

din Str. Pajurei nr. 15A, Sector 1, Bucureşti în Str. Pajurei nr. 2C, Sector 1, Bucureşti

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

Având în vedere Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Rotaru Mihai Leonard, în calitate de vânzător şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de cumpărător, autentificat prin încheierea de autentificare nr. 3119 din data de 18 august 2009 la Biroul Notari Asociaţi „Nicoleta Bucur şi Didina Balaş”;

În conformitate cu prevederile art.45, alin. (3), coroborat cu prevederile art.115, alin.(1), lit.„b” şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Începând cu data de 1.10.2009 sediul Complexului Social de Servicii „Jiului” aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va fi situat în Bucureşti Sector 1, str. Pajurei nr. 2C.

 Art.2.  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                     SECRETAR,

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:    364

Data: 24.09.2009