Hotărârea nr. 361/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 361 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

“Amenajare incintă şi lucrări conexe de instalaţii la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu”, situat în  B-dul Iancu de Hunedoara, nr.30-32,

Sector 1, Bucureşti

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

            Ţinând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.70/2002, actualizatã în 2004, privind administrarea unitãţilor sanitare publice de interes judeţean şi local;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”i”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

                                    

Consiliul  Local al sectorului  1     

      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobã indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare incintă şi lucrări conexe de instalaţii la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu, situat în B-dul Iancu de Hunedoara, nr.30-32, Sector 1, Bucureşti”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

            Art.2. Finanţarea lucrãrilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaţie.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia  Management Economic, Administraţia Fondului Imobiliar al Unitãţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                         SECRETAR,

                                                                                                Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:    361

Data: 24.09.2009

 

 

         Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

                                 nr.361/24.09.2009

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Ion Brad

 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI :

 

“Amenajare incintă şi lucrări conexe de instalaţii la

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII

GRIGORE ALEXANDRESCU” ,

situat în B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1, Bucureşti

 

 

 

 

 

                                                          LEI                                       EURO

  TOTAL   INVESTITIE           7.694.372,57                            1.831.993

                                                                    

                                                                                           

                                                                                 1 euro = 4,20 lei la data de 01.08.2009

 

Nr.

crt.

Obiectiv

de investiţii

Suma necesarã

Inclusiv T.V.A. (LEI)

1.

AMENAJARE INCINTĂ ŞI LUCRĂRI CONEXE DE INSTALAŢII LA SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII

GRIGORE ALEXANDRESCU

 

 

7.694.372,57

 

 

 

 

Durata de execuţie : 3 luni

 

 

\n

Anexa 1

Anexa nr. 2B
la Hotararea Consiliului Local
nr.362/24.09.2009
"PRESEDINTE DE SEDINTA,"
Ion Brad
STAT DE FUNCTII
AL ADMINISTRATIEI PIETELOR SECTOR 1 - PE SERVICII
Nr. FUNCTIANr.StudiiGrila de
crt. de executie de conducerepostsalarizare
1ECONOMIST DIRECTOR GENERAL1SS2330 - 4445
2SPECIALIST REL.PUB. DIRECTOR ADJUNCT1SS2330 - 4445
3ECONONIST DIRECTOR ECONOMIC1SS2330 - 4445
4CONSILIER JURIDIC SEF SERV.JURIDIC-R.U1SS2330 - 4445
4CONSILIER JURIDIC2SS1110 - 4445
4.1CONSILIER ASISTENT1SS1110 - 4445
4.2INSPECTOR RESURSE UMANE1SS1110-4445
4.3INSPECTOR RESURSE UMANE1M 777 - 2375
4.4INSPECTOR PROTECTIA MUNCII2M 770 - 2375
4.5REFERENT SPECIALITATE2M 770 - 2230
4.6ECONOMIST-AUDITOR DE CALITATE1SS1110 - 4445
4.7SPECIALIST RELATII PUBLICE1SS1110-4445
4.8ARHIVAR1M 770 - 1485
4.9SECRETAR DACTILOGRAF1M770-1630
5"CONS JUR,ECONOMIST-SEF SERV.COM-CONTROL"1SS2330 - 4445
5.1INSPECTOR CORP CONTROL2SS1110 - 4445
5.2INSPECTOR CORP CONTROL6M 770 - 2375
5.3REFERENT SPECIALITATE1M770-2230
5.4MERCEOLOG3M770-2230
5.5ADMINISTRATOR-SEF PIATA9M770-1930
5.6ADMINISTRATOR7M770-1930
5.7CASIER1M770-1775
5.8MAGAZINER4G/M770-1775
5.9INGRIJITOR PIATA82G/M770-1120
6ECONOMIST SEF SERV. FINANCIAR-CONTAB.1SS2330 - 4445
6.1ECONOMIST5SS1110 - 4445
6.2CONTABIL3M 770 - 2375
6.3MAGAZINER1M 770 - 1775
6.4CASIER2M 770 - 1775
7"ECONOMIST, ING SEF SERV. TEHNIC-INVEST ACHIZITII."1SS2330 - 4445
7.1INGINER3SS1110 - 4445
7.2SUBINGINER2SSD 888 - 2520
7.3ECONOMIST3SS1110-4445
7.4CONDUCATOR AUTO4G/M 770 - 1710
7.5MINCITOR CALIFICAT9G/M770-1710
TOTAL167