Hotărârea nr. 357/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 357 / 2009

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1         

 

 

 

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de vânzarea de către S.C. CET GRIVIŢA S.A.

către RADET  a 3735 Gcal energie termică

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de directorul executiv al S.C. CET GRIVITA S.A.;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

            Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.194/2003 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „TOTAL CET GRIRO” S.R.L., precum şi de aprobare a actului constitutiv;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1       nr. 59/02.03.2004 privind S.C. TOTAL CET GRIRO;

            Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1                                 nr. 193/27.05.2004 privind aprobarea unor măsuri necesare funcţionării S.C CET GRIVIŢA S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1                           nr. 509/10.12.2008;

            În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1                                  nr. 333/30.07.2009 privind sistarea temporară a activităţii S.C. CET GRIVIŢA S.A.;

Văzând adresa Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti nr. 19.909/08.09.2009, înregistrată la S.C. CET GRIVIŢA S.A. sub  nr. 1117/09.09.2009;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se ia act de vânzarea în perioada 01-11.08.2009 de către S.C CET GRIVIŢA S.A. către RADET a 3.735 Gcal energie termică, la preţul de 134,93 lei/Gcal (exlusiv TVA) – preţ reglementat de către ELCEN.

            Art.2. Se mandatează directorul S.C CET GRIVIŢA S.R.L să dispună toate măsurile necesare în vederea reglementării relaţiilor contractuale cu Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti pentru reluarea activităţii.

Art.3. Primarul Sectorului 1, directorul S.C CET GRIVIŢA S.A. şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                     SECRETAR,

                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    337

Data: 16.09.2009