Hotărârea nr. 354/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 354 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.162/30.05.2008 privind aprobarea Protocolului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea acordării de tichete cadou şi a primei de vacanţă salariaţilor din învăţământul preuniversitar

 

              Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1 ;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.162/30.05.2008 privind aprobarea Protocolului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea acordării de tichete cadou şi a primei de vacanţă salariaţilor din învăţământul preuniversitar;

  În temeiul art.45, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

                     

Art.1. Se revocă  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.162/30.05.2008 privind aprobarea Protocolului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în vederea acordării de tichete cadou şi a primei de vacanţă salariaţilor din învăţământul preuniversitar, în sensul suspendării acordării tichetelor cadou şi a primei de vacanţă salariaţilor din învăţământul preuniversitar.

 Art.2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ,

            Ion Brad                                

                           SECRETAR,

                                                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr.:    354

Data: 17.08.2009