Hotărârea nr. 349/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 349 / 2009

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARARE

privind aprobarea  unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru

             constructii definitive pe teren proprietate private

                          PUD Str. Crisana nr. 6

 

            Avand in vedere :

-          Expunerea de motive a primarului Sectorului 1;

-          Raportul de specialitate nr. 339/11.08.2009 al arhitectului-sef al Primariei Sectorului 1;

-          Raportul nr. 139/13.08.2009 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator al Consiliului Local al Sectorului 1;

-          Avizul nr. 14 CA 3/16.06.2009 al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

si considerand ca reglementarea dezvoltarii urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administratiei publice locale;

-          Avizul Comisiei de circulatie PMB, Avizul Comisiei de Precoordonare retele PMB

Tinand seama de prevederile :

-          Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Hotararii Guvernului Romaniei nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-          Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti si Regulamentul Local de Urbanism, aprobat cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 269/21.12.2000;

-          Ordinului nr. 91/1991 al MLPAT cu modificarile ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor prevazute la art. 2, alin. (2) si art. 6, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor.

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81, alin. (2), lit. “i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTARASTE:

 

Art. 1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu pentru constructii amplasate pe teren proprietate privata-  Str. Crisana nr. 6.

Art. 2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire pana la obtinerea autorizatiei de construire.

Art. 3. Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4. Prezenta documentatie este valabila pana la aprobarea unor alte reglementari urbanistice contrare.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                            

                            SECRETAR,

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

Nr.:    349

Data: 17.08.2009