Hotărârea nr. 342/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 342 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.327/23.07.2009 privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii

Cantinei Centrale de Ajutor Social 

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Cantina Centrală de Ajutor Social;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Potrivit dispoziţiilor Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;           

Având în vedere prevederile  art. 23, art.24 şi art.25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;

Ţinând seama de prevederile art.2, art.3, art.6 şi art.35, lit.”g” din Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă social;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

În conformitate cu prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului României nr.421/2008 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 327/23.07.2009 stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei Centrale de Ajutor Social;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(1), lit”n” şi art.115, alin.(1) lit.”b”  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.327/23.07.2009 privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei Centrale de Ajutor Social, în sensul diminuării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii  Cantinei Centrale de Ajutor Social   de la 8 lei/zi/beneficiar la 6 lei/zi/beneficiar, începând cu luna septembrie 2009.

            Art.2.  Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Cantina Centrala de Ajutor Social şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,

     Ion Brad                         

                           SECRETAR,

                                                                                               Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    342

Data: 17.08.2009