Hotărârea nr. 328/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 328 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al

Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe sociale

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii locuintei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local                                         nr. 221/03.07.2008 privind desemnarea membrilor în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate conform prevederilor Legii nr.114 şi  ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000;       

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.285/2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în  Legea nr. 114/1996 a locuinţei, precum şi aprobarea achiziţionării de locuinţe de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.27/03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al  Sectorului 1 nr.400/14.10.2008 privind aprobarea contractarii de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnarii contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Setor 1 nr.259/01.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Sector 1;

 În temeiul art.45, alin(1) şi 81, alin.(2), lit.”n”, coroborate cu ale art.115, alin. (1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe sociale, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, membrii Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe sociale,  Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul Fond Imobiliar şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

                                            

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                          SECRETAR,

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    328

Data: 23.07.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Anexa nr.1

                                                                                         la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                  nr.328/23.07.2009

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                            Ion Brad

 

                                                                                                                        

           

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

al Comisiei de analiza si aprobare a solicitarilor de atribuire de locuinte sociale

 

 

CAPITOLUL I - Dispoziţii Generale

 

Art. 1.  (1) Prezentul Regulament de organizare şi functionare stabileste cadrul juridic de organizare şi functionare a comisiei înfiintate conform Legii locuintei nr.114/1996, republicata, a Normelor metodologice de aplicare Legii nr.114/1996, cu modificarile şi completarile ulterioare, a Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.221/03.07.2008 privind desemnarea membrilor Comisiei Sectorului 1 pentru analiza solicitarilor de locuinte sociale şi de necesitate.

            (2) Potrivit legislatiei in vigoare, prin locuinta sociala se intelege: Locuinta care se atribuie cu chirie subventionata unor persoane sau familii, a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta în proprietate sau închirierea unei locuinte în conditiile pietei.

 

CAPITOLUL II – Atributiile Comisiei de analiza si aprobare a solicitarilor de atribuire de locuinte sociale

 

Art.2. – (1) Comisia de analiza si aprobare a solicitarilor de atribuire de locuinte sociale este formată din 5 membri, viceprimarul Sectorului 1 avand si calitatea de presedinte al comisiei.

(2) Comisia se va intruni cel putin o data pe luna sau ori de cate ori va fi necesar.

(3) Membrii Comisiei nu pot vota o propunere care are ca obiect atribuirea unei locuinte sociale unei persoane care ii este ruda sau afin până la gradul IV inclusiv. In caz de incompatibilitate persoana vizata se va abtine de la vot sau locul sau in comisia va fi luat de catre unul dintre membrii supleanti.

(4) Comisia este abilitata să repartizeze, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotararea Consiliului Local Sector 1, în conditiile prevederilor Legii locuintei nr.114/1996 republicata, locuintele sociale în ordinea de prioritate stabilita potrivit legii, urmatoarelor categorii de persoane:

  a) persoanele si familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate fostilor proprietari;

  b) tinerii care au vârsta de pâna la 35 de ani;

  c) tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au împlinit varsta de 18 ani;

  d) invalizii de gradul I si II:

  e) persoanele cu handicap;

  f) pensionarii;

  g) veteranii si vaduvele de razboi, beneficiarii prevederilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la    6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, alte persoane sau familii îndreptatite.

    (5) Comisia analizeaza, in baza evidentelor fondului locativ proprietate de stat tinute de Serviciului Fond Imobiliar si in limitele de competenta stabilite prin legislatia si actele de autoritate ale municipalitatii (Legea 114/1996 si Normele Metodologice de aplicare a acesteia elaborate de Guvernul Romaniei ; O.G.R. nr. 19/1994 şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia ; Legea 152/1998 şi H.G.962/2001 privind construirea de locuinte in regim de inchiriere pentru tineri si familii de tineri, cu finantare de la bugetul de stat si credite externe ; Regulamentul de repartizare a locuintelor si a terenurilor aferente acestora, din fondul locativ de stat cf.Hotararii C.G.M.B. nr.42/13.02.2003) situatia persoanelor care solicita acordarea unei locuinte sociale.

 

Capitolul III - Modul de functionare al Comisiei

 

Art.3.  – (1) Comisia de analiza si aprobare a solicitarilor de atribuire se va intruni cel putin o data pe luna sau de cate ori se va considera necesar.

(2) Sedinta este condusa de presedintele comisiei.

(3) Dupa deschiderea sedintei, Comisia va studia inscrisurile ce stau la baza hotararilor pe care le va adopta.

(4) Serviciul de specialitate din cadrul Primariei Sectorului 1 va prezenta dosarele cu inscrisurile supuse analizei si aprobarii si un borderou pe care membrii comisiei isi vor inscrie optiunile si mentiunile referitoare la cauza supusa votului.

(5) La incheierea lucrarilor, fiecare membru va semna două exemplare ale borderoului, dintre care unul va ramane in pastrarea Presedintelui Comisiei şi unul va fi pastrat de catre Serviciul Fond Imobiliar.

(6) Hotararile Comisiei se iau cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti  care participa la sedinta respectiva. In caz de egalitate de voturi, votul care va conta este cel al Presedintelui comisiei.

(7) Hotărârile comisiei vor fi puse în executare de serviciul de specialitate.

 

Capitolul IV – Clauze de confidentialitate

 

Art.4. – (1) Membrii comisiei vor asigura confidentialitatea informatiilor obtinute în urma consultarii dosarelor petentilor.

(2) Documentele din cadrul Serviciului Fond Imobiliar sau referitoare la domeniul de activitate al Serviciului Fond Imobiliar, inclusiv borderoul din cadrul Comisiei de analiza si aprobare a solicitarilor de atribuire de locuinte sociale, vor fi studiate doar in cadrul Serviciului Fond Imobiliar sau in cadrul Comisiei.

(3) Este interzisa eliberarea de exemplare ale documentatiei sau copii ale acesteia vreunuia dintre membrii comisiei sau vreunei persoane straine de comisie, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

 

Capitolul V – Dispozitii finale

           

Art.5. – (1) In cazul in care Comisia considera necesar va putea solicita informatii suplimentare sau puncte de vedere cu privire la modul de atribuire a locuintelor compartimentelor din cadrul Primariei Sectorului 1 sau institutiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

(2) Prevederile prezentului regulament intra in vigoare la data adoptarii sale de catre Consiliul Local al Sectorului 1.

(3) Dispozitiile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Legii locuintei  nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale celorlalte acte normative sau administrative in domeniu.