Hotărârea nr. 310/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 310 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                                                            HOTĂRÂRE

 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.378/23.11.2004 pentru aprobarea înfiinţării şi componenţa

Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru protecţia copilului ;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.378/23.11.2004  pentru aprobarea înfiinţării şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare prin Hotărârile Consiliului Local Sector 1 nr.469/22.12.2005, nr. 323/18.10.2007, nr. 309/28.08.2008 şi nr. 184/29.04.2009;

Având în vedere adresa nr. 1403/28.05.2009 a Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Bucureşti;

În temeiul prevederilor art.45, alin(1), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL  AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.378/23.11.2004 pentru aprobarea înfiinţării şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Alin Stroe cu doamna Elena Petcu.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 1, doamna Elena Petcu şi Serviciul Secretariat General, Audienţe   vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                            SECRETAR,

                                                                                               Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:    310

Data: 23.07.2009