Hotărârea nr. 300/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 300 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici –

Faza studiu de fezabilitate -  aferenţi obiectivului de investiţii privind extinderea reţelelor publice de apă şi canalizare pe Strada Valea Morii, Sectorul 1

 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi  Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii;

Ţinând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2) , art.81, alin.(2), lit.“i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici - Faza studiu de fezabilitate -aferenţi obiectivului de investiţii privind extinderea reţelelor publice de apă şi canalizare pe Strada Valea Morii, Sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                              

                   SECRETAR,

                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr.:   300

Data: 23.07.2009

      Anexa nr.1

             la Hotărârea Consiliului Local 

            nr.300/23.07.2009

                          Preşedinte de Şedinţă ,

       Ion Brad

 

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI :

 

 

 

 

EXTINDERE RETELE PUBLICE DE APA SI CANALIZARE

 

 

          PE STRADA VALEA MORII, SECTOR 1 BUCURESTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1EUR=4,2862 LEI la data 17.03.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poz.

Denumire stradă

Lungime reţea

Total Inv.

C+M

Total Inv.

C+M

Observaţii

 

 

m

lei

EURO

 

1

VALEA MORII

113

118.345

27.611

 

 

Retea apa

 

100.381

23.420

 

2

VALEA MORII

105

190.617

44.472

 

 

Retea canalizare

 

161.684

37.722

 

 

TOTAL INVESTITII

 

308.962

72.083

 

 

DIN CARE C+M

 

262.065

61.142