Hotărârea nr. 30/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 30 / 2009

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.44/27.06.2002 privind stabilirea taxei de multiplicare a documentelor eliberate de

Primăria Sectorului 1 în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la

informaţiile de interes public

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, preucm şi Raportul de specialitate întocmit  de Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În baza analizei de preţ întocmită de către Serviciul Administrativ şi Aprovizionare din cadrul Primăriei Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.9, alin.(1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.123/2002;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.121/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuţiilor privind stabilirea taxei de multiplicare pentru documentele eliberate conform prevederilor  Legii  nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 44/27.06.2002 privind stabilirea taxei de multiplicare a documentelor eliberate de Primăria Sectorului 1 în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1),                lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică şi se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 44/27.06.2002 care va avea următorul cuprins:

„Art. 1 – (1) „Se stabileşte taxa de multiplicare a documentelor eliberate de Primăria Sectorului 1 în condiţiile Legii nr.544/2001 privind informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare de 0,20 lei/pagină.

(2)  - Taxa menţionată la alin. (1) se va încasa de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 şi se va face venit la bugetul local”.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.44/27.06.2002 rămân nemodificate.

Art.3.  Primarul Sectorului 1, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

         

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    30

            Data: 26.02.2009