Hotărârea nr. 295/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 295 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind respingerea  Avizului de Oportunitate

pentru întocmire PUZ  Str. Theodor Aman nr. 32

Imobil locuinţe colective

 

            Avand in vedere :

-          Expunerea de motive a primarului Sectorului 1;

-          Raportul de specialitate nr. 166/19.06.2009 al arhitectului-sef al Primariei Sectorului 1;

-          Avizul nr. 114/11.06.2009 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator al Consiliului Local al Sectorului 1;

-          Avizul nr. 8 CTU 8 / 24.03.2009 al Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului

si considerand ca reglementarea dezvoltarii urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administratiei publice locale;

Tinand seama de prevederile :

-          Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-          Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti si Regulamentul Local de Urbanism, aprobat cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 269/21.12.2000;

-          Dispozitiei Primarului Sectorului 1 nr. 899/02.02.2009 privind procedura pentru emiterea avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea PUZ.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), lit. “e”, art. 81 alin. (2), lit. “i” si art. 115 alin. (1), lit. “b”, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se respinge Avizul de Oportunitate in vederea intocmirii documentatiei PUZ si RLU – imobil locuinte colective, str. Theodor Aman nr. 32.

Art.2. Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                            

                      SECRETAR,

                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.:    295

Data: 25.06.2009