Hotărârea nr. 293/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 293 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în Str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.203/17.02.2002 privind transmiterea terenului situat în Şos. Nicolae Titulescu nr.9A, Sector 1 din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de faptul că ansamblul de locuinţe din Str. Munţii Tatra                     nr. 18-20 a fost realizat din veniturile bugetare aflate la dispoziţia Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere că la data de 30.06.2009 şi la data de 30.08.2009 contractele de închiriere a locuinţelor din imobilul situat Str. Muntii Tatra nr. 18-20 expiră;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se ia act de ajungerea la termen a contractelor de închiriere pentru cele 58 de garsoniere din imobilul situat în Str. Muntii Tatra nr. 18-20, Sector 1.

Art.2  (1) Se prelungesc contractele de închiriere pentru chiriaşii care îndeplinesc criteriile de atribuire a unui spaţiu locativ, criterii ce se regăsesc în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

(2) Perioada pentru care se prelungesc contractele este de 3 (trei) ani.

(3) Pentru chiriaşii care nu îndeplinesc criteriile de atribuire din Anexa 1 nu se va mai proceda la reînnoirea contractelor de închiriere, aceştia urmând a fi notificaţi cu privire la acest lucru.

(4) Pentru chiriaşii care au acumulat la data prezentei hotărâri datorii la plata chiriei mai mari de trei luni consecutiv sau la plata utilităţilor la termenul scadent, nu se va proceda la prelungirea contractele de închiriere.

(5) Persoanele menţionate la alin.(3) şi (4) vor elibera garsonierele în termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea contractului de închiriere, în caz contrar urmând a fi evacuaţi.

Art.3 (1) Garsonierele rămase libere ca urmare a neprelungirii contractelor menţionate la art.2, alin.(3) şi (4) vor face obiectul unei noi repartiţii, conform criteriilor din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) În termen de 10 (zece) zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele interesate în închirierea unei garsoniere şi care au vârsta de până la 40 de ani vor depune la sediul Primăriei Sectorului 1 o solicitare în acest sens.

(3) Serviciul Fond Imobiliar din cadrul Direcţiei Utilităţi Publice va analiza cererile depuse şi va propune Comisiei pentru atribuirea locuinţelor, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 221/03.07.2008, modificată şi completată, soluţionarea cererilor privind repartizarea garsonierelor din imobilul situat în Str. Munţii Tatra nr. 18-20.

(4) În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la aprobarea cererii de către Comisia de atribuire a locuinţelor, Serviciul Fond Imobiliar comunică beneficiarilor aprobarea sau respingerea cererii de repartizare a unei garsoniere.

(5) Boxele se repartizează de către Comisia de atribuire a locuinţelor constituită la nivelul Sectorului 1 şi se acordă în folosinţă gratuită.

(6) Pentru logiile şi balcoanele unităţilor locative din imobilul situat în                    Str. Munţii Tatra nr. 18-20 nu se percepe chirie.

(7) În cazul în care beneficiarul repartiţiei nu se prezintă în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la comunicare pentru încheierea contractului de închiriere, comunicarea îşi pierde valabilitatea, urmând a se relua procedura de atribuire.

(8) Fac excepţie de la prevederile alin.(7), cazurile în care persoana în cauză face dovada imposibilităţii de a se prezenta în termen.

Art.4. (1) Se aprobă modelul-cadru al contractului de închiriere, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

(2) Contractul de închiriere se va încheia cu beneficiarul repartiţiei pe o perioadă de 3 (trei) ani.

(3) La expirarea termenului menţionat la alin.(2), Consiliul Local al Sectorului 1 va hotărî cu privire la situaţia garsonierelor din imobilul situat în  Str. Munţii Tatra nr. 18-20.

Art.5. (1) Chiria este în valoare de 10 lei/mp/lună şi se va actualiza trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei.

(2) Chiria se va plăti la casieriile Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1.

(3) Neplata chiriei şi a utilităţilor timp de 3 (trei) luni consecutiv atrage rezilierea de drept a contractului de închiriere, fără punere în întârziere, fără vreo notificare prealabilă şi fără a apela la instanţele judecătoreşti.

Art.6. (1) Se deleaga Viceprimarul Sectorului 1 să semneze contractele de închiriere a spaţiilor locative (garsonierelor) din imobilul situat în Str. Munţii Tatra nr.18-20.

(2) Totodată, se împuterniceşte Viceprimarul Sectorului 1 pentru a semna toate documentele care au legatură cu furnizorii de utilităţi (corespondenţă, contracte, acorduri, etc.).

Art.7. (1) Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă.

(2) Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Direcţia Utilităţi Publice şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    293

Data: 25.06.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

                           nr.293/25.06.2009

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Ion Brad

 

 

 

                                                                      

CRITERII

pentru repartizarea locuinţelor din fondurile Primăriei Sectorului 1

 pentru tinerii în vârstă de până la 40 de ani, în regim de închiriere

 

 

1. SITUAŢIA LOCATIVĂ ACTUALĂ

 

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat.......................................... 3 pct.

1.2.  În spaţiul părinţilor sau alte situaţii................................................ 5 pct.

1.3. In spatiu din fondul locativ public..................................................      5 pct.

 

          2. STAREA CIVILĂ ACTUALĂ

 

2.1. Stare civilă:

          a) Căsătorit cu sau fara copii ....................................................  10 pct.

          b) Necăsătorit/divortat................................................................        5 pct.

        

          3. NIVELUL DE STUDII ŞI/SAU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

 

3.1. fără studii şi fără pregătire profesională .......................................... 0 pct.

3.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională................................. 1 pct.

3.3. cu studii medii..................................................................................  3 pct.

3.4. cu diplomă de bacalaureat sau cu studii superioare de scurtă durată ........

………………………………………………………………………….        5 pct.

3.5. cu studii superioare ........................................................................ 10 pct.

 

 

 

4. SITUAŢII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE

 

4.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care  au împlinit vârsta de 18 ani………………………………………………………..............       1 pct.

4.2. tineri evacuaţi din case naţionalizate …………………….  2 pct.

 

5. VENITURI

 

5.1. venitul net / familie < 800 RON............................................. 1 pct.

5.2.venitul net / familie  între 800 - 1000 RON………………...   2 pct.

5.3. venitul net / familie  > 1000 RON..........................................  5 pct.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

      Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

                           nr.293/25.06.2009

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Ion Brad

 

 

 

 

          Având  în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/25.06.2009 privind reglementarea situatiei contractelor de inchiriere pentru locuintele din imobilul situat in str. Muntii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii;

            Ţinând seama de prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările  şi  completările ulterioare, s-a încheiat prezentul

 

 

CONTRACT DE INCHIRIERE

 

 

            ART. 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI

           

1. Consiliul  Local al Sectorului 1 titular al dreptului de administrare privind fondul de locuinţe aflate în domeniu public la Municipiului Bucureşti, în calitate de administrator (locator), cu sediul în Sos.  Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, sector 1, reprezentat de .........................................................

           

2. Dl./D-na................................................................, domiciliat/ă in ….........................., str. ......................................., nr. ......,  identificat cu B.I./C.I. seria ......... nr. ..........., in calitate de chiriaş (locatar).

 

            ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

           

(1) Locatorul închiriază chiriaşului locuinţa situată în Bucureşti str. ……………................., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap…..., sector……. compusă din ……. camere, conform fişei suprafeţei locative închiriate, anexa 1, parte integrantă  din prezentul, contract contra unei chirii.

            (2) Locuinţa care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaş şi familia sa conform fişei suprafeţei locative închiriate.

  

            ART. 3. TERMENUL CONTRACTULUI

           

(1) Închirierea se face  pe o perioadă de 3 (trei) ani, va începe la data de .......................... şi se va sfârşi la data de ........................…

            (2)  La expirarea termenului contractului, Consiliul Local al Sectorului 1 va hotari cu privire la destinatia spatiului care formeaza obiectul inchirierii.

           

ART. 4. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI

           

a) sa predea chiriaşului locuinţa in stare normala de folosinţă;

            b) să ia masuri pentru repararea si menţinerea in stare de siguranţă in exploatare si de funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;

            c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenta a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente), curţile si grădinile, precum si spatiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare);  

 

            ART.5. OBLIGATIILE LOCATARULUI

           

a) să efectueze lucrări de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii si instalaţii din folosinţa exclusiva;

            b) să repare sau sa înlocuiască elementele de construcţii si de instalaţii deteriorate din folosinţa comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul clădirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de construcţii, de instalaţii, obiectele si dotările aferente;

            c) să asigure curăţenia si igienizarea in interiorul locuinţei si la părţile de folosinţă comuna pe toata durata contractului de închiriere;

            d) să predea locatorului locuinţa in stare normala de folosinţă, la eliberarea acesteia, conform procesului-verbal de predare-primire;

            e) să plătească chiria la termen, precum si telefonul, apa, energia electrica si termică, telefon, internet, televiziune prin cablu, salubritate, precum si alte cheltuieli pentru partile comune din imobil stabilite prin hotararea Adunarii generale a asociatiei de proprietari;

            f) chiriaşul este obligat să permită locatorului să inspecteze periodic starea imobilului;

            g) chiriaşul nu va putea subînchiria locuinţa care face obiectul prezentului contract sub sanctiunea rezilierii imediate a contractului, fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile, fara vreo notificare si fara a apela la instantele judecatoresti;

            h) sa nu modifice structura interioara a locuintei;

            i) sa nu depoziteze sau sa utilizeze in locuinta ce face obiectul prezentului contract de inchiriere droguri, substante toxice, explozive, daunatoare sanatatii sau cu regim special interzis de lege;

            j) chiriasul va fi obligat sa permita locatorului accesul in spatiul inchiriat in vederea efectuarii reparatiilor necesare in tot timpul inchirierii, daca in cursul ei bunul are nevoie de asemenea reparatii (reparatii capitale, inclusiv viciile de constructie). Locatorul nu trebuie sa efectueze reparatiile numite „locative”, care din momentul inchirierii imobilului ce face obiectul prezentului contract cad in sarcina chiriasului (locatarului).

 

 

            ART. 6. PLATA CHIRIEI

           

(1) Chiriaşul va plăti proprietarului o chirie de 10 lei/mp/luna calculată în conformitate cu prevederile legale, aşa cum este stabilită prin fişa de calcul a chiriei care face parte integrantă  din prezentul contract .

            (2) Chiria se va plăti lunar începând cu data de……....................la sediul casieriilor Directiei Generale Impozite si Taxe Locale Sector 1.

            (3) Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de  0,05% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi care urmează aceleia când suma a devenit exigibilă fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.

 

            ART. 7. INCETAREA CONTRACTULUI

           

(1) Prezentul contract inceteaza la data ajungerii la termen, daca nu a fost prelungit in mod expres.

(2) In cazul in care contractul nu a fost prelungit in mod expres nu sunt aplicabile prevederile codului civil cu privire la tacita relocatiune, chiriasul urmand a fi evacuat fara vreo notificare, fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a apela la instantele judecatoresti.

 

ART. 8. REZILIEREA CONTRACTULUI

           

(1) Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face în următoarele condiţii:

            a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen de minimum 60 de zile;

            b) la cererea locatorului, atunci când:

            1. chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv;

            2. chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale acestora;

            3. chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei;

            4. chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;

            c) la cererea asociaţiei de proprietari, atunci când chiriaşul nu şi-a achitat obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, dacă au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în sarcina chiriaşului.

            d) atunci când chiriaşul a subînchiriat locuinţa, nesocotind astfel prevederile art. 5 din prezentul contract.

            e) neplata timp de 3 (trei) luni consecutiv atrage rezilierea de drept a contractului de inchiriere, fara punere in intarziere, fara vreo notificare prealabila si fara a apela la instantele judecatoresti

            (2) In cazul incalcarii de catre chirias a prevederilor art. 5 lit. g) si i) si art. 7 lit. b), c) d) si e) prezentul contract de inchiriere constituie titlu executoriu pentru evacuarea chiriasului fara vreo notificare, fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a apela la instantele judecatoresti.

            Art. 9. LITIGII

           

Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.

 

           

Art. 10. FORŢA MAJORĂ

           

(1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

            (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.

 

           

ART. 11. DISPOZITII FINALE

           

(1) Titularul contractului de închiriere este obligat să comunice, în termen de 30 de zile, orice modificare produsă în venitul net lunar al familiei acestuia, precum şi cu privire la  numărul membrilor familiei, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.

            (2) La expirarea termenului închirierii, precum şi in caz de neprelungire a acestuia, chiriaşul este obligat sa predea cheile locuinţei locatorului  la sediul acestuia.

            (3) Prezentului contract îi sunt aplicabile actele normative în vigoare.

 

            După cum atesta semnăturile de mai jos, locatorul si locatarul încheie acest contract de închiriere la data de .................. in 2 (două) exemplare, având ca anexe: fişa suprafeţei locative, fişa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare, procesul-verbal de predare-primire a locuinţei.

           

           

            LOCATOR,                                                                          LOCATAR,