Hotărârea nr. 292/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 292 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind interzicerea amplasarii materialului publicitar pe

faţadele blocurilor de locuit reabilitate din punct de vedere termic

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Publicitate şi Autorizări;

Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                nr. 3/31.01.2008 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanţării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

Văzând procesul verbal de afişare nr.678/11.05.2009 privind aducerea la cunoştinţa publicului a prezentului proiect de hotătâre;

Având în vedere anunţul privind organizarea unei dezbateri  publice pentru proiectul de hotărâre privind interzicerea amplasării materialului publicitar pe faţadele blocurilor  de locuit reablitate din punct de vedere termic nr.K/676/11.05.2009, precum şi adresa nr.Serviciului Registratură, Relaţii cu Publicul nr.366/22.06.2009;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se interzice amplasarea de materiale publicitare de orice fel pe faţadele blocurilor de locuinţe reabilitate din punct de vedere termic fără acordul expres al Primarului Sectorului 1.

Art.2. Nerespectarea prevederilor prevăzute la art.1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 la 2500 lei şi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii. În acest caz, agentul constatator va descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării şi va lua în privinţa lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.

Art.3. – (1) De nerespectarea prevederilor art.1 se vor face vinovaţi preşedintele asociaţiei de proprietari în nume propriu, asociaţia de proprietari şi firma/firmele de publicitate care amplasează meteriale publicitare de faţadele blocurilor de locuinţe reabilitate termic.

(2) Persoanele menţionate la alin.(1) vor răspunde solidar pentru repararea pagubelor aduse Consiliului Local al Sectorului 1 ca urmare a amplasării de materiale publicitare pe faţadele blocurilor reabilitate termic.

Art.4. Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată şi se sancţionează  de către  Direcţia Inspecţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1.

Art.5. Prevederile prezentei hotarâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României  nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6. Pentru contravenţiile reglementate de prezenta hotărâre nu se aplică prevederile art.28 din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.7. În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulteriore, prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.8. Primarul Sectorului 1, Direcţia Inspecţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, Direcţia Juridică, Serviciul Publicitate şi Autorizări şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                      

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    292

Data: 25.06.2009