Hotărârea nr. 29/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 29 / 2009

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au in vedere la stabilirea ordinii de prioritate in cadrul categoriilor de persoane prevazute in Legea nr. 114/1996 a locuintei, precum si aprobarea achizitionarii de locuinte de pe piata libera a unor imobile de locuinte susceptibile rezolvarii cererilor de atribuire depuse in baza Legii nr. 114/1996 si a celorlalte acte normative in domeniul locativ

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulteriore;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului Local  al  Sectorului 1 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au in vedere la stabilirea ordinii de prioritate in cadrul categoriilor de persoane prevazute in Legea nr. 114/1996 a locuintei, precum si aprobarea achizitionarii de locuinte de pe piata libera a unor imobile de locuinte susceptibile rezolvarii cererilor de atribuire depuse in baza Legii nr. 114/1996 si a celorlalte acte normative in domeniul locativ;

In temeiul, art. 45 alin. (1), art. 80, art. 81 alin. (1) si art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 – Se modifica titlul Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 care va avea urmatorul continut: “Hotarare privind aprobarea criteriilor care se au in vedere la stabilirea ordinii de prioritate in cadrul categoriilor de persoane prevazute in Legea nr. 114/1996 a locuintei, pentru imobilele achizitionate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1

Art. 2. Articolul 1 din Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/2008 va avea urmatorul cuprins: „Se aproba criteriile care se au in vedere la calcularea punctajului necesar intocmirii listei de prioritati pentru repartizarea imobilelor achizitionate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare”.

Art. 3. Articolul 2 din Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/2008 se modifica si se completeaza si va avea va avea urmatorul cuprins:

(1)„Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitarilor si atribuirea de locuinte achizitionate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 va verifica indeplinirea de catre solicitanti a criteriilor prevazute in anexa la prezenta hotarare, va stabili punctajul ce revine fiecarui solicitant, in functie de criteriile aprobate si va dispune atribuirea locuintelor, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari”.

(2) Comisia prevazuta la alin. (1) va avea urmatoarea componenta:

Presedinte: - Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1;

Membri: - Vasile Motoc – Consilier local;

-         Ion Brad - Consilier local;

-         Beatrice Moja – Serviciul Legislatie, Avizare Contracte;

-         Anca Dan – Serviciul Fond Imobiliar;

-         Doina Prescura – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1”;

Art. 4. Dupa art. 2 al Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/2008 se vor introduce art. 21 si art. 22, care vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 21.. Se numeste comisia de solutionare a contestatiilor cu privire la solutionarea cererilor de atribuire a locuintelor achizitionate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, in urmatoarea componenta:

Presedinte: Marinela Adam -  consilier local;

Membri - Nicoleta Grama - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1;

             - Tiberiu Stan - Directia Juridica din cadrul Primariei              Sectorului 1”.

Art. 22. – (1) Se numeste comisia pentru verificarea conformitatii situatiei locative, care va avea urmatoarea componenta:

Presedinte – Cristian Tudose  -  consilier local;

Membri - Iosif Balan – Directia Generala de Politie Comunitara Sector 1;

                 - Sebastian Anton Leonida – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1;

(2) Membrii comisiei vor face verificari din oficiu sau la sesizare si pot solicita informatii de la orice institutie care poate aduce clarificari in sensul stabilirii situatiei locative.

(3) Rezultatele verificarilor vor fi aduse la cunostinta Comisiei Sectorului 1 pentru analiza solicitarilor si atribuirea de locuinte achizitionate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 si Primarului Sectorului 1.

Art. 5.  – (1) Se abroga litera g) a pct. 1  - „Situatia locativa actuala” al Criteriilor privind calcularea punctajului care sta la baza intocmirii listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor achizitionate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al  Sectorului 1 nr. 285/2008.

(2) Punctajul de la litera d) va fi acordat o singura data pentru o gospodarie evacuata. In cazul in care mai multe persoane din cadrul unei asemenea gospodarii au depus cereri pentru atribuirea unei locuinte, punctajul va fi acordat numai uneia dintre acestea.

Art. 6. Dupa articolul 5 al Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/2008 se vor introduce art. 51 si art. 52 care vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 51 – (1) In cazul in care beneficiarul refuza locuinta atribuita, acesta va pierde dreptul la o alta locuinta.

(2) In cazul in care beneficiarul nu ridica repartitia in termenul prevazut (10 zile calendaristice), va fi inclus pe o lista de prioritati ulterioara.

(3) Contractul de inchiriere se semneaza in termen de 15 zile de la ridicarea repartitiei. Depasirea acestui termen din motive imputabile beneficiarului conduce la retragerea repartitiei si atribuirea locuintei alteui solicitant, cu respectarea listei de prioritati.

(4) De la data semnarii contractului de inchiriere, beneficiarul are la dispozitie maximum 30 de zile pentru semnarea procesului-verbal de predare primire a locuintei. Nerespectarea acestui termen din motive imputabile chiriasului conduce la rezilierea contractului.

(5) In cazul in care apar modificari in structura familiei, care din motive obiective nu au putut  fi  anuntate, comisia pentru atribuirea locuintelor poate modifica numarul de camere atribuite, respectand lista de prioritati.

Art. 52 – Listele de prioritati se vor reactuliza in functie de modificarile aduse criteriilor de atribuire, fara ca prin aceasta sa se introduca cereri noi”.

Art. 7. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 raman nemodificate.

Art. 8. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, Directia Utilitati Publice – Serviciul Fond Imobiliar si Serviciul Secretariat General, Audiente vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                Ion Brad

                                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     29

            Data: 03.02.2009