Hotărârea nr. 267/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 267 / 2009

MUNICIPIUL BACUREŞTI                                                                         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 72/24.03.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996  a locuinţei, precum şi aprobarea achiziţionării de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ, în sensul excluderii din lista de priorităţi  a doamnei Stoenescu Mariana

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ţinând seama de  Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 72/24.03.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996  a locuinţei, precum şi aprobarea achiziţionării de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ;

Analizând :

·         Adresa înregistrată sub nr. 151896/25.05.2009 emisă de Consiliul Local al Sectorului 4-Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale relativ la situaţia doamnei Stoenescu Mariana;

·         Declaraţia doamnei Stoenescu Mariana, autentificată sub nr. 105/09.04.2009 la Biroul Notarului Public Dan Andrei Moisescu;

·         Comunicarea Primăriei Sectorului 1- Serviciul Fond Imobiliar- înregistrată sub nr. 44/06.04.2009 privind repartizarea imobilului situat în Bucureşti, Sector 6, Calea Giuleşti nr. 337B, bl.6, et.6, ap.52, boxa nr. 6 către doamna Stoenescu Mariana;

·         Contractul de închiriere înregistrat sub nr. 14521/11.05.2009;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborate cu ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 72/24.03.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996  a locuinţei, precum şi aprobarea achiziţionării de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii nr. 114/1996 şi a celorlalte acte normative în domeniul locativ, în sensul excluderii din lista de priorităţi a doamnei STOENESCU MARIANA - poziţia nr. 79, pentru neîndeplinirea condiţiilor de acces la o locuinţă socială.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.72/24.03.2009 rămân în vigoare şi se aplică întocmai.

Art.3. În baza prezentei hotărâri, Serviciul Fond Imobiliar din cadrul Primăriei Sectorului 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 vor proceda la reanalizarea actelor administrative şi civile încheiate conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 72/24.03.2009 şi vor lua măsurile ce se impun.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Serviciul Fond Imobiliar, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi  Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    267

Data: 25.06.2009