Hotărârea nr. 263/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 263 / 2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanţării unei părţi din cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe de pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Directorul Direcţiei Utilităţi Publice  ;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.4-6, coroborate cu prevederile art.18 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

Văzând adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr.J1335/15.05.2009, înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu  nr. 16152/14.05.2009;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă de principiu, preluarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanţării unei părţi din cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, la blocurile de locuinţe de pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti neincluse în programul naţional, în vederea creşterii performanţei energetice a acestora.

Art.2. Finanţarea intervenţiilor menţionate la art. 1 se va efectua dupa prevederea în bugetul Sectorului 1 a fondurilor cu această destinaţie.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       

 

                                              

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    263

Data: 25.06.2009