Hotărârea nr. 260/2009

Hotărârea Consiliului Local nr. 260 / 2009

                                                                   

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

                                                            HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 22/12.02.2008 privind acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Polo pentru amenajarea bazinului de înot din Complexul Floreasca,

precum şi aprobarea protocolului încheiat în acest sens

 

 

Văzând Expunerea de  motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de  Direcţia Investiţii ;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Federaţiei Române de Polo privind realizarea unei centrale termice necesară funcţionării în bune condiţii a bazinului de înot din Complexul Floreasca;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 22/12.02.2008 privind acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Polo pentru amenajarea bazinului de înot din Complexul Floreasca, precum şi aprobarea protocolului încheiat în acest sens, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 42/25.02.2008;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se completează art. 2 al Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 22/12.02.2008 şi va avea următorul conţinut:

 

„Art.2 – Obiectul prezentului protocol îl constituie acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000.000 lei Federaţiei Române de Polo pentru amenajarea şi modernizarea bazinului de înot din incinta Complexului Floreasca, aflat în administrarea Federaţiei Române de Polo. Lucrările de amenajare şi modernizare constau în:

1. Construirea unei încăperi exterioare bazinului;

2. Reparaţii acoperiş: şarpantă, invelitoare, jgheaburi;

3. Reparaţii şi zugraveală exterioară;

4. Reparaţii şi amenajări duşuri, grupuri sanitare, spaţii depozitare;

5. Refacere bordură cuvă bazin;

6. Reparaţii şi zugrăveli la bolta interioară a bazinului;

7. Refacerea vestiarelor şi garderobei bazinului;

8. Realizarea unei centrale termice cu o capacitate totală QCT = 1,5Gcal/h”.

 

Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 un act adiţional la protocolul încheiat cu Federaţia Română de Polo care să includă şi clauza menţionata la art. 1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                            

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

  Ion Brad                             

                      SECRETAR,

                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:    260

Data: 25.06.2009